Kungen och Kronprinsessan vid Valmyndigheten

Torsdagen den 8 februari besökte Kungen och Kronprinsessan Valmyndigheten på Fleminggatan i Stockholm. Valmyndigheten planerar och genomför val och landsomfattande folkomröstningar.

Under besöket på Valmyndigheten.

Under besöket på Valmyndigheten. Foto: Kungahuset.se

Torsdagsförmiddagens besök på Valmyndigheten inleddes av ordförande Margareta Bergström och kanslichef Anna Nyqvist som presenterade myndighetens uppgifter och ansvarsfördelning vid allmänna val och nationella folkomröstningar.

Vid en rundvandring i lokalerna på Fleminggatan träffade Kungen och Kronprinsessan sedan medarbetare som bland annat berättade om röstlängden och röstkortet – hur hänger de ihop och hur de produceras, om vad som krävs av ett parti för att få ställa upp i valet och om hur väljarna informeras om var, när och hur valet äger rum.

Valhandläggare Cecilia Bendtz visar en röstlängd från 1944.

Valhandläggare Cecilia Bendtz visar en röstlängd från 1944. Foto: Kungahuset.se

Därefter fick Kungen och Kronprinsessan höra om Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps pågående arbete med att identifiera, förstå och möta informationspåverkan, med anledning av valet 2018. Presentationen hölls av tillförordnad generaldirektör Nils Svartz och projektledare Sebastian Bay.

Om Valmyndigheten

Valmyndigheten är den centrala valmyndigheten för val och ansvarar för att planera och samordna genomförandet av allmänna val och nationella folkomröstningar. Arbetet bedrivs av Valmyndighetens kansli som har cirka 20 anställda och leds av en kanslichef. Skatteverket är värdmyndighet åt Valmyndigheten och upplåter lokaler och sköter även administrativa och handläggande uppgifter.

Valmyndigheten

  • fastställer på grundval av valresultatet ledamöter och ersättare i riksdagen.
  • fastställer på grundval av valresultatet ledamöter och ersättare i Europaparlamentet.
  • utvecklar och underhåller IT-stödet för valadministrationen.
  • sprider via Internet fortlöpande information om valresultaten under sammanräkningens gång.
  • informerar väljarna om när, var och hur man röstar.
  • tar fram handledningar och utbildning till vägledning för länsstyrelser och valnämnder.
  • ansvarar för framställning av röstlängder och röstkort, valsedlar, blanketter och kuvert som används vid valen.
  • tar emot partiernas anmälan om deltagande i val.
  • registrerar partibeteckning för de partier som anmäler om registrering.

Valmyndigheten har även ett uppdrag att vid medborgarinitiativ i EU kontrollera underskrifter från EU-medborgare från Sverige som stödjer förslaget. Valmyndigheten ska utfärda ett intyg till organisatören av medborgarinitiativet som visar antalet underskrifter som uppfyller kraven.

Kungen välkomnas av medarbetare vid Valmyndigheten.

Kungen välkomnas av medarbetare vid Valmyndigheten. Foto: Kungahuset.se

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB är en statlig myndighet med uppgift att utveckla samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser.

Till toppen