Kungen vid Kungl. Krigs­vetenskaps­akademiens högtids­sammankomst

Lördagen den 11 november närvarade Kungen vid Kungl. Krigsvetenskapsakademiens 221:a högtidssammankomst. Kungen är akademiens beskyddare.

Kungen delar ut akademiens belöningsmedalj till överstelöjtnant Anders Segerby.

Kungen delar ut akademiens belöningsmedalj till överstelöjtnant Anders Segerby. Foto: Kungl. Krigsvetenskapsakademien

Kungen delar ut akademiens belöningsmedalj till ledamot och generalmajor Bo Waldemarsson.

Kungen delar ut akademiens belöningsmedalj till ledamot och generalmajor Bo Waldemarsson. Foto: Kungl. Krigsvetenskapsakademien

Högtidssammankomsten inleddes med en ceremoni i Börshuset där Kungen delade ut akademiens belöningsmedalj till ledamot och generalmajor Bo Waldemarsson samt till överstelöjtnant Anders Segerby.

Ledamot Bo Waldemarsson tilldelades akademiens belöningsmedalj i guld i 8. storleken för framstående arbete inom akademien.

Överstelöjtnant Anders Segerby tilldelades akademiens belöningsmedalj i silver i 8. storleken för förtjänstfullt arbete med utvecklingen av reglementet ”Taktik för luftoperationer”.

Därefter hölls högtidsmiddag i Rikssalen på Karlbergs slott.

För musiken under sammankomsten svarade Livgardets dragonmusikkår. Vid Börshuset och på Karlbergs slott paraderade hedersvakt ur Livgardet.

Styresman Mikael Odenberg öppnar högtidssammankomsten.

Styresman Mikael Odenberg öppnar högtidssammankomsten. Foto: Kungl. Krigsvetenskapsakademien

Kungl. Krigsveten­skaps­akademien

Kungl. Krigsvetenskapsakademien är en fristående icke-statlig institution, vars syfte är att främja vetenskap av betydelse för Sveriges försvar och säkerhet.

Kungl. Krigsvetenskapsakademiens föregångare Svenska Krigsmanna Sällskapet grundades den 12 november 1796. Sällskapet bestod från början av fyra avdelningar: taktiska-, artilleri-, fortifikations- och matematiska avdelningarna. År 1804 inrättades en avdelning för sjömilitära ärenden och därmed kom sällskapets verksamhet att täcka in hela krigsmakten.

Den 2 maj 1805 fick akademien kungligt beskydd sitt nuvarande namn i och med att Gustav IV Adolf "täcktes ... benåda Sällskapet med namn af Dess Krigs Vettenskaps Akademie".

Kungen är Kungl. Krigsvetenskapsakademiens beskyddare.