Prins Daniel vid temadag om barn och ungas hälsa

Tisdagen den 20 september deltog Prins Daniel i en temadag om hälsa med fokus på barn och unga i Stockholms län. Dagen arrangerades av Länsstyrelsen och landstinget i Stockholms län.

Kristin Marklund, landshövding Chris Heister, Prins Daniel, Kaisa Snidare och Birger Forsberg.

Kristin Marklund, landshövding Chris Heister, Prins Daniel, Kaisa Snidare och Birger Forsberg. Foto: Länsstyrelsen

Vid Länsstyrelsens lokaler på Regeringsgatan i Stockholm hälsade landshövding Chris Heister och länsöverdirektör Magdalena Bosson välkommen.

Under förmiddagen fick Prinsen ta del av presentationer och tillfälle att diskutera med föredragshållarna.

Enhetschef Kristin Marklund, Länsstyrelsen, berättade om Preventionspaketet. Det är en regional satsning på förebyggande insatser när det gäller ensamkommande unga och nyanlända familjer och innehåller exempelvis åtgärder som familjestöd och arbete med våldsprevention i skolan.

Utvecklingsledare Kaisa Snidare, Länsstyrelsen, presenterade samordning av ANDT-arbetet i länet, det vill säga förebyggande arbete mot alkohol, narkotika, dopning och tobak. En nationell strategi ligger till grund för uppdraget och som utmynnar i olika aktiviteter inom området.

Under rubriken Barn och ungas hälsoläge i länet berättade enhetschefen överläkare Birger Forsberg, vid enheten för hälsoutveckling, om hur landstinget arbetar för att befrämja god kost och motion bland barn och unga.