Kungen i Västerbotten

Torsdagen den 1 september deltog Kungen i en skogsexkursion i Vindeln anordnad av forskningsprogrammet Future Forests. Under fredagen närvarade Kungen vid nyinvigningen av Hovrätten för Övre Norrland.

Under exkursionen i Vindeln.

Under exkursionen i Vindeln. Foto: Kungahuset.se

Torsdag 1 september

Vid Kulbäckslidens försöksstation inleddes exkursionen som hade Forskning om skogen i samhället som tema. Kungen välkomnades av Maria Norrfalk, ordförande Future Forests, och Annika Nordin, programchef Future Forests.

Future Forests är ett tvärvetenskapligt forskningsprogram som drivs av Sveriges lantbruksuniversitet i samarbete med Umeå universitet och Skogforsk. Under förmiddagen presenterades nya rön om hur man med skogsskötsel kan skapa naturvärden, produktionsvärden och sociokulturella värden i ett och samma landskap.

Kulbäcksliden försökspark etablerades 1923 och utgör knappt 1 500 hektar. Försöksparken ligger på vattendelaren mellan Vindel- och Umeälven, 11 kilometer västsydväst om Vindelns samhälle. Skogen domineras helt av tall och gran.

Under dagen diskuterades vilken roll skogsbruket kan få i samhällets klimatomställning och hur skogen bäst kan bevaras och brukas.

Under dagen diskuterades vilken roll skogsbruket kan få i samhällets klimatomställning och hur skogen bäst kan bevaras och brukas. Foto: Kungahuset.se

Under eftermiddagen fortsatte exkursionen i Svartbergets försökspark där bland annat resultat kring forskning om klimatgynnsamt skogsbruk och skogsskötsel presenterades.

Svartbergets försökspark etablerades 1923 och utbreder sig över drygt 1 000 hektar, sju kilometer nordväst om Vindelns samhälle. Den dominerande naturtypen är barrblandskog. Berggrunden består nästan uteslutande av gnejs och jordarten domineras av moräner.

Fredag 2 september

Under fredagen närvarade Kungen vid en invigningsceremoni för utbyggnaden av Hovrättens säte i Umeå. Ombyggnationen påbörjades 2014 för att ge plats åt nya rättssalar.

Västerbottens landshövding Magdalena Andersson och Kungen vid nyinvigningen av Hovrätten för Övre Norrland.

Västerbottens landshövding Magdalena Andersson och Kungen vid nyinvigningen av Hovrätten för Övre Norrland. Foto: Per Carlsson

Hovrätten för Övre Norrland är en hovrätt vars domkrets omfattar Västerbottens län och Norrbottens län. Hovrätten inrättades 1936 och har sitt säte i Umeå, i ett av stadens äldsta hus – ett av få stenhus som uppförts före den stora brand som 1888 förstörde större delen av staden.