Kungen i möte med Sveriges klimatambassadör

Fredagen den 13 november gav Kungen företräde för Sveriges klimatambassadör Anna Lindstedt som leder den svenska förhandlingsdelegationen inför COP21 i Paris.

Kungen och Anna Lindstedt under mötet på Kungl. Slottet.

Kungen och Anna Lindstedt under mötet på Kungl. Slottet. Foto: Kungahuset.se

Anna Lindstedt är Sveriges klimatambassadör och chefsförhandlare sedan 2011, med placering på Miljödepartementet. I väntan på att miljöminister Åsa Romson anländer till Paris är det Anna Lindstedt som leder den svenska delegationen vid COP21.

Sverige verkar för ett starkt, globalt och rättvist avtal kring utsläppsbegränsningar där alla länder bör bidra efter förmåga. Sverige vill även att avtalet ska omfatta stöd till låginkomstländer i form av finansiering och teknik.

Kungen närvarar vid högnivåmötet den 30 november.

COP21 i Paris

Den 30 november – 11 december 2015 hålls FN:s klimatkonvention UNFCCC:s tjugoförsta partsmöte, COP21 i Paris, Frankrike.

Tanken är att världens länder då ska bestämma ramarna för den internationella klimatpolitiken för perioden efter 2020, i linje med vad som beslutade i Durban 2011. Då enades världens länder om att senast 2015 nå en överenskommelse som ska träda ikraft 2020.

Förutom förhandlingarna pågår även en stor mässa under COP21 med workshops och seminarium, presentationer av ny teknik och olika miljöinitiativ.