Kungen och Kronprinsessan vid Kungl. Musikaliska akademiens högtids­sammankomst

Måndagen den 24 november deltog Kungen och Kronprinsessan i Kungl. Musikaliska akademiens högtidssammankomst på Nybrokajen 11 i Stockholm.

Högtidssammankomsten inleddes med musikinslag av Jannike Gustafsson, Anneli Jonsson på violin, Johanna Persson på viola och Kati Raitinen på cello som framförde Franz Berwalds Scherzo ur stråkkvartett a-moll.

Sammankomsten öppnades av preses Gustaf Sjökvist. Efter ständige sekreteraren Tomas Löndahls tal om akademiens verksamhet under året delade Kungen ut de 16 utmärkelser och stipendier som akademien tilldelar medlemmar ur det svenska musiklivet.

Programmet på Nybrokajen 11 avrundades med ett tal av Bengt Göransson på temat ta vara på det onyttiga! innan Arméns musikkår under ledning av Mats Janhagen framförde Dance ur Prelude and Dance av Mats Larsson Gothe.

Högtidssammankomsten avslutades med en middag på Grand Hôtel.

Om Kungl. Musikaliska akademien

Kungl. Musikaliska akademien stiftades den 8 september 1771 genom kung Gustav III fastställde akademiens stadgar med syftet att inrätta en musikalisk utbildning i Sverige. Under flera år förde akademien en tynande tillvaro men genom en donation 1813 från dåvarande kronprins Karl Johan kunde utbildningen åter fortsätta. Dåvarande kronprins Oskar (II) var preses 1864-1872 och utvecklade undervisningen ytterligare men stor vikt lades också vid musikhistoriska föreläsningar, svensk tonkonst och utbildning av regementsmusiker. Akademien flyttade 1878 in i sitt hus vid Nybrokajen 11 och ett samarbete med Kungliga teatern om en teaterskola och en operaskola inleddes. Det var också på Nybrokajen 11 de första Nobelprisen delades ut och det var här Sveriges Radios symfoniorkester spelade innan Berwaldhallen byggdes. 1971 skapades Kungliga Musikhögskolan och blev en självständig högskola.

Ur stadgarna som Gustav III fastställde den 8 september 1771

”Academien kommer att bestå, dels af Ledamöter, hwartil ej andre kunna intagas, än sådane, som äro kände för grundelig insigt och färdighet uti Composition, eller ock den Skaldekonst, som till Musique är lämpelig; dels av andre Musique-kännare, som eljest vunnit skicklighet och öfning uti Sång och på Musicaliska Instrumenter, hwilka alla af Academien wäljas, och utgöra sjelfwa Academiska Samhället, samt uti de vid Academien förekommande ärenden, äga hwar sin röst.”