Tal - Kungahuset https://www.kungahuset.se/press/tal.4.396c7107359daaf480004708.html Tal - Kungahuset sv Kungliga Hovstaterna SiteVision 9.0.1 Wed, 16 Jun 2021 08:59:12 +0200 H.M. Drottningens tal vid utdelning av Stockholmspriset i kriminologi, 15 juni 2021 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidutdelningavstockholmsprisetikriminologi15juni2021.5.1af28464179eb66991356e1.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidutdelningavstockholmsprisetikriminologi15juni2021.5.1af28464179eb66991356e1.html Fri, 11 Jun 2021 15:39:15 +0200 H.K.H. Prinsessan Sofias avslutningsord vid Sophiahemmets digitala examensceremoni, 11 juni 2021 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinsessansofia/tal/prinsessansofia/hkhprinsessansofiasavslutningsordvidsophiahemmetsdigitalaexamensceremoni11juni2021.5.1af28464179eb6699131a4b.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinsessansofia/tal/prinsessansofia/hkhprinsessansofiasavslutningsordvidsophiahemmetsdigitalaexamensceremoni11juni2021.5.1af28464179eb6699131a4b.html Wed, 09 Jun 2021 08:49:09 +0200 H.K.H. Kronprinsessans inledande hälsning vid den virtuella konferensen ”Alla Påverkar! Jokainen vaikuttaa! Virtuell konferens om utbildning, kultur och unga som drivkrafter för hållbar utveckling”, den 8 juni 2021 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessansinledandehalsningviddenvirtuellakonferensenallapaverkarjokainenvaikuttaavirtuellkonferensomutbildningkulturochungasomdrivkrafterforhallbarutvecklingden8juni2021.5.24854966179eb583591aec.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessansinledandehalsningviddenvirtuellakonferensenallapaverkarjokainenvaikuttaavirtuellkonferensomutbildningkulturochungasomdrivkrafterforhallbarutvecklingden8juni2021.5.24854966179eb583591aec.html Tue, 08 Jun 2021 15:25:18 +0200 H.K.H. Kronprinsessans inledningsord vid UNDP:s Ocean Innovation Challenge med anledning av Världshavsdagen, 8 juni 2021 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessansinledningsordvidundpsoceaninnovationchallengemedanledningavvarldshavsdagen8juni2021.5.46666ae4179ea629cea250.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessansinledningsordvidundpsoceaninnovationchallengemedanledningavvarldshavsdagen8juni2021.5.46666ae4179ea629cea250.html Tue, 08 Jun 2021 15:25:04 +0200 H.K.H. Kronprinsessans tal vid seminarium om den svenska agendan för FN:s årtionde för havsforskning, Världshavsdagen, den 8 juni 2021 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvidseminariumomdensvenskaagendanforfnsartiondeforhavsforskningvarldshavsdagenden8juni2021.5.1847ddfb1791265cbf41e9ae.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvidseminariumomdensvenskaagendanforfnsartiondeforhavsforskningvarldshavsdagenden8juni2021.5.1847ddfb1791265cbf41e9ae.html Tue, 08 Jun 2021 13:04:43 +0200 H.K.H. Prins Daniels tal vid digital invigningsceremoni för konstverket ”Life Rings”, den 8 juni 2021 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinsdaniel/tal/prinsdanieltal/hkhprinsdanielstalviddigitalinvigningsceremoniforkonstverketliferingsden8juni2021.5.46666ae4179ea629cea317.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinsdaniel/tal/prinsdanieltal/hkhprinsdanielstalviddigitalinvigningsceremoniforkonstverketliferingsden8juni2021.5.46666ae4179ea629cea317.html Fri, 04 Jun 2021 16:37:44 +0200 H.K.H. Kronprinsessans hälsning till högtidlighållande av Göteborgs 400-årsjubileum, den 4 juni 2021 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanshalsningtillhogtidlighallandeavgoteborgs400arsjubileumden4juni2021.5.1847ddfb1791265cbf41f549.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanshalsningtillhogtidlighallandeavgoteborgs400arsjubileumden4juni2021.5.1847ddfb1791265cbf41f549.html Tue, 01 Jun 2021 09:09:01 +0200 H.M. Drottningens inledningstal vid vid webinarium med anledning av professor Arne Ljungqvists 90-årsdag och inrättandet av en professur i anti-doping och folkhälsa, 31 maj 2021 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningensinledningstalvidvidwebinariummedanledningavprofessorarneljungqvists90arsdagochinrattandetavenprofessuriantidopingochfolkhalsa31maj2021.5.1847ddfb1791265cbf41be1d.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningensinledningstalvidvidwebinariummedanledningavprofessorarneljungqvists90arsdagochinrattandetavenprofessuriantidopingochfolkhalsa31maj2021.5.1847ddfb1791265cbf41be1d.html Mon, 31 May 2021 19:51:05 +0200 H.K.H. Kronprinsessans tal vid prisceremonin av Astrid Lindgren Memorial Award, den 31 maj 2021 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvidprisceremoninavastridlindgrenmemorialawardden31maj2021.5.1847ddfb1791265cbf41c334.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvidprisceremoninavastridlindgrenmemorialawardden31maj2021.5.1847ddfb1791265cbf41c334.html Tue, 25 May 2021 17:24:24 +0200 H.M. Drottningens öppningstal vid det fjärde Dementia Forum X summit, ”A Dementia Journey”, den 25 maj 2021 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningensoppningstalviddetfjardedementiaforumxsummitadementiajourneyden25maj2021.5.1847ddfb1791265cbf4172e2.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningensoppningstalviddetfjardedementiaforumxsummitadementiajourneyden25maj2021.5.1847ddfb1791265cbf4172e2.html Tue, 25 May 2021 16:05:13 +0200 H.M. Drottningens hälsning till den 54:e årskongressen i AEPC, Association for European Paediatric and Congenital Cardiology, den 25 maj 2021 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenshalsningtillden54earskongresseniaepcassociationforeuropeanpaediatricandcongenitalcardiologyden25maj2021.5.1847ddfb1791265cbf417347.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenshalsningtillden54earskongresseniaepcassociationforeuropeanpaediatricandcongenitalcardiologyden25maj2021.5.1847ddfb1791265cbf417347.html Mon, 17 May 2021 10:47:11 +0200 H.K.H. Kronprinsessans tal vid arbetsmöte med SeaBOS, den 17 maj 2021 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvidarbetsmotemedseabosden17maj2021.5.31501b7617912b7ca1efad5.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvidarbetsmotemedseabosden17maj2021.5.31501b7617912b7ca1efad5.html Wed, 12 May 2021 10:00:42 +0200 H.K.H. Prins Daniels tal i samband med prisutdelningen av SvD Affärsbragd 2021, den 11 maj 2021 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinsdaniel/tal/prinsdanieltal/hkhprinsdanielstalisambandmedprisutdelningenavsvdaffarsbragd2021den11maj2021.5.1847ddfb1791265cbf4c88b.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinsdaniel/tal/prinsdanieltal/hkhprinsdanielstalisambandmedprisutdelningenavsvdaffarsbragd2021den11maj2021.5.1847ddfb1791265cbf4c88b.html Wed, 12 May 2021 09:54:36 +0200 H.K.H. Prins Daniels hälsning vid SM i Ung Företagsamhet 2021, den 11 maj 2021 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinsdaniel/tal/prinsdanieltal/hkhprinsdanielshalsningvidsmiungforetagsamhet2021den11maj2021.5.1847ddfb1791265cbf4bc0e.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinsdaniel/tal/prinsdanieltal/hkhprinsdanielshalsningvidsmiungforetagsamhet2021den11maj2021.5.1847ddfb1791265cbf4bc0e.html Sat, 08 May 2021 17:16:15 +0200 H.M. Drottningens tal vid Barncancerfondens årsmöte, den 8 maj 2021 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidbarncancerfondensarsmoteden8maj2021.5.1847ddfb1791265cbf48ab9.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidbarncancerfondensarsmoteden8maj2021.5.1847ddfb1791265cbf48ab9.html Tue, 27 Apr 2021 22:43:58 +0200 H.K.H. Kronprinsessans tal vid vetenskaplig session under Nobel Prize Summit, den 27 april 2021 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvidvetenskapligsessionundernobelprizesummitden27april2021.5.1847ddfb1791265cbf4712.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvidvetenskapligsessionundernobelprizesummitden27april2021.5.1847ddfb1791265cbf4712.html Sat, 24 Apr 2021 18:12:25 +0200 H.K.H. Prins Daniels hälsning till Basketforum, den 24 april 2021 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinsdaniel/tal/prinsdanieltal/hkhprinsdanielshalsningtillbasketforumden24april2021.5.36680acc1784aca55601b741.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinsdaniel/tal/prinsdanieltal/hkhprinsdanielshalsningtillbasketforumden24april2021.5.36680acc1784aca55601b741.html Wed, 21 Apr 2021 15:32:43 +0200 H.K.H. Kronprinsessans tal vid invigning av Stockholm Art Week, den 21 april 2021 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvidinvigningavstockholmartweekden21april2021.5.36680acc1784aca556019b32.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvidinvigningavstockholmartweekden21april2021.5.36680acc1784aca556019b32.html Tue, 20 Apr 2021 11:59:45 +0200 H.K.H. Kronprinsessans hälsning till 50-årsdagen av invigningen av Svenska institutet i Paris, den 20 april 2021 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanshalsningtill50arsdagenavinvigningenavsvenskainstitutetiparisden20april2021.5.3d544ca01784aaa522d1aab9.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanshalsningtill50arsdagenavinvigningenavsvenskainstitutetiparisden20april2021.5.3d544ca01784aaa522d1aab9.html Mon, 12 Apr 2021 14:59:01 +0200 H.K.H. Prins Daniels tal vid lanseringen av Pep-rapporten, den 12 april 2021 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinsdaniel/tal/prinsdanieltal/hkhprinsdanielstalvidlanseringenavpeprapportenden12april2021.5.3d544ca01784aaa522d14094.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinsdaniel/tal/prinsdanieltal/hkhprinsdanielstalvidlanseringenavpeprapportenden12april2021.5.3d544ca01784aaa522d14094.html Thu, 08 Apr 2021 10:25:07 +0200 H.M. Drottningens tal vid det virtuella symposiet “Faith and Flourishing: Strategies for Prevention and Healing from Childhood Sexual Abuse”, den 8 april 2021 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalviddetvirtuellasymposietfaithandflourishingstrategiesforpreventionandhealingfromchildhoodsexualabuseden8april2021.5.3d544ca01784aaa522dfbbe.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalviddetvirtuellasymposietfaithandflourishingstrategiesforpreventionandhealingfromchildhoodsexualabuseden8april2021.5.3d544ca01784aaa522dfbbe.html Tue, 30 Mar 2021 16:02:47 +0200 H.K.H. Prins Carl Philips tal vid invigning av den digitala utställningen ”I basker blå – för ung för att vara rädd” på Armémuseum, den 30 mars 2021 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinscarlphilip/tal/prinscarlphiliptal/hkhprinscarlphilipstalvidinvigningavdendigitalautstallningenibaskerblaforungforattvararaddpaarmemuseumden30mars2021.5.3d544ca01784aaa522d90e5.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinscarlphilip/tal/prinscarlphiliptal/hkhprinscarlphilipstalvidinvigningavdendigitalautstallningenibaskerblaforungforattvararaddpaarmemuseumden30mars2021.5.3d544ca01784aaa522d90e5.html Tue, 30 Mar 2021 12:10:34 +0200 H.K.H. Prins Carl Philips hälsning till galan Storytel Finland Awards, den 26 mars 2021 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinscarlphilip/tal/prinscarlphiliptal/hkhprinscarlphilipshalsningtillgalanstorytelfinlandawardsden26mars2021.5.3d544ca01784aaa522d9163.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinscarlphilip/tal/prinscarlphiliptal/hkhprinscarlphilipshalsningtillgalanstorytelfinlandawardsden26mars2021.5.3d544ca01784aaa522d9163.html Tue, 23 Mar 2021 10:04:32 +0100 H.M. Drottningens invigningstal vid den digitala konferensen Sverige mot narkotika, den 23 mars 2021 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningensinvigningstalviddendigitalakonferensensverigemotnarkotikaden23mars2021.5.3d544ca01784aaa522d3129.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningensinvigningstalviddendigitalakonferensensverigemotnarkotikaden23mars2021.5.3d544ca01784aaa522d3129.html Wed, 17 Mar 2021 16:25:50 +0100 H.K.H. Prins Daniels hälsning till digital invigning av databasen SCAPIS, den 17 mars 2021 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinsdaniel/tal/prinsdanieltal/hkhprinsdanielshalsningtilldigitalinvigningavdatabasenscapisden17mars2021.5.21e6b754177cdb68c2112795.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinsdaniel/tal/prinsdanieltal/hkhprinsdanielshalsningtilldigitalinvigningavdatabasenscapisden17mars2021.5.21e6b754177cdb68c2112795.html Wed, 17 Mar 2021 11:38:15 +0100 H.M. Drottningens tal vid Allergilyftet, den 17 mars 2021 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidallergilyftetden17mars2021.5.21e6b754177cdb68c2111670.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidallergilyftetden17mars2021.5.21e6b754177cdb68c2111670.html Tue, 16 Mar 2021 11:37:04 +0100 H.K.H. Prins Daniels tal vid Arbetsterapiforum 2021, den 16 mars 2021 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinsdaniel/tal/prinsdanieltal/hkhprinsdanielstalvidarbetsterapiforum2021den16mars2021.5.21e6b754177cdb68c21114f3.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinsdaniel/tal/prinsdanieltal/hkhprinsdanielstalvidarbetsterapiforum2021den16mars2021.5.21e6b754177cdb68c21114f3.html Tue, 23 Feb 2021 10:13:18 +0100 H.K.H. Kronprinsessans tal vid digitalt symposium om Antarktis, den 23 februari 2021 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalviddigitaltsymposiumomantarktisden23februari2021.5.21e6b754177cdb68c21140.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalviddigitaltsymposiumomantarktisden23februari2021.5.21e6b754177cdb68c21140.html Thu, 11 Feb 2021 11:47:34 +0100 H.K.H. Prins Daniels tal vid den digitala konferensen SustainTech Venture Day, Stockholm, den 11 februari 2021 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinsdaniel/tal/prinsdanieltal/hkhprinsdanielstalviddendigitalakonferensensustaintechventuredaystockholmden11februari2021.5.11860621768443ee82298e9.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinsdaniel/tal/prinsdanieltal/hkhprinsdanielstalviddendigitalakonferensensustaintechventuredaystockholmden11februari2021.5.11860621768443ee82298e9.html Tue, 09 Feb 2021 10:40:54 +0100 H.K.H. Kronprinsessans tal vid Stockholm Fashion Week, den 9 februari 2021 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvidstockholmfashionweekden9februari2021.5.11860621768443ee8227caa.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvidstockholmfashionweekden9februari2021.5.11860621768443ee8227caa.html Fri, 05 Feb 2021 17:04:11 +0100 H.K.H. Prinsessan Sofias tal vid digitala examenhögtiden för Sophiahemmet högskola, den 5 februari 2021 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinsessansofia/tal/prinsessansofia/hkhprinsessansofiastalviddigitalaexamenhogtidenforsophiahemmethogskoladen5februari2021.5.11860621768443ee8224d3c.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinsessansofia/tal/prinsessansofia/hkhprinsessansofiastalviddigitalaexamenhogtidenforsophiahemmethogskoladen5februari2021.5.11860621768443ee8224d3c.html Fri, 29 Jan 2021 10:51:16 +0100 H.K.H. Kronprinsessans hälsning vid seminariet ”Älgen i rummet – konsten att kommunicera allemansrätten”, den 28 januari 2021 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanshalsningvidseminarietalgenirummetkonstenattkommuniceraallemansrattenden28januari2021.5.11860621768443ee821e70b.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanshalsningvidseminarietalgenirummetkonstenattkommuniceraallemansrattenden28januari2021.5.11860621768443ee821e70b.html Mon, 18 Jan 2021 23:27:01 +0100 H.K.H. Prins Carl Philips tal vid utdelning av Jerringpriset vid Idrottsgalan, den 18 januari 2021 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinscarlphilip/tal/prinscarlphiliptal/hkhprinscarlphilipstalvidutdelningavjerringprisetvididrottsgalanden18januari2021.5.45950b73176843503ad16bbe.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinscarlphilip/tal/prinscarlphiliptal/hkhprinscarlphilipstalvidutdelningavjerringprisetvididrottsgalanden18januari2021.5.45950b73176843503ad16bbe.html Mon, 18 Jan 2021 23:15:40 +0100 H.K.H. Prins Daniels tal vid utdelning av priset Årets Peppare vid Idrottsgalan, den 18 januari 2021 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinsdaniel/tal/prinsdanieltal/hkhprinsdanielstalvidutdelningavprisetaretspepparevididrottsgalanden18januari2021.5.45950b73176843503ad16b99.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinsdaniel/tal/prinsdanieltal/hkhprinsdanielstalvidutdelningavprisetaretspepparevididrottsgalanden18januari2021.5.45950b73176843503ad16b99.html Mon, 11 Jan 2021 15:30:26 +0100 H.K.H. Prins Daniels invigning av Antidoping Sverige, den 11 januari 2021 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinsdaniel/tal/prinsdanieltal/hkhprinsdanielsinvigningavantidopingsverigeden11januari2021.5.5e7d48041768421df9c111a5.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinsdaniel/tal/prinsdanieltal/hkhprinsdanielsinvigningavantidopingsverigeden11januari2021.5.5e7d48041768421df9c111a5.html Fri, 25 Dec 2020 12:47:46 +0100 H.M. Konungens jultal 2020 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2020/hmkonungensjultal2020.5.5e7d48041768421df9c1f52.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2020/hmkonungensjultal2020.5.5e7d48041768421df9c1f52.html Tue, 15 Dec 2020 20:34:33 +0100 H.K.H. Kronprinsessans hälsning vid lanseringen av UNDP Human Development Report 2020, tisdagen den 15 december 2020 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanshalsningvidlanseringenavundphumandevelopmentreport2020tisdagenden15december2020.5.759aa5291764be2345346d5.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanshalsningvidlanseringenavundphumandevelopmentreport2020tisdagenden15december2020.5.759aa5291764be2345346d5.html Tue, 15 Dec 2020 16:18:31 +0100 H.M. Queen Silvia’s Speech for the Opening of the Solutions Summit’s Series, Tuesday 15 December 2020 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmqueensilviasspeechfortheopeningofthesolutionssummitsseriestuesday15december2020.5.759aa5291764be234534441.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmqueensilviasspeechfortheopeningofthesolutionssummitsseriestuesday15december2020.5.759aa5291764be234534441.html Fri, 11 Dec 2020 14:54:38 +0100 H.K.H. Prins Daniels videohälsning vid Stockholm International Youth Science Seminars, fredag den 11 december 2020 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinsdaniel/tal/prinsdanieltal/hkhprinsdanielsvideohalsningvidstockholminternationalyouthscienceseminarsfredagden11december2020.5.759aa5291764be23453fa9.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinsdaniel/tal/prinsdanieltal/hkhprinsdanielsvideohalsningvidstockholminternationalyouthscienceseminarsfredagden11december2020.5.759aa5291764be23453fa9.html Fri, 11 Dec 2020 12:55:51 +0100 H.M. Drottningens tal vid 34th virtual international conference of ADI, 10-12 december 2020 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvid34thvirtualinternationalconferenceofadi1012december2020.5.759aa5291764be23453f01.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvid34thvirtualinternationalconferenceofadi1012december2020.5.759aa5291764be23453f01.html Thu, 10 Dec 2020 17:42:03 +0100 H.M. Konungens hälsning till 2020 års Nobelpristagare https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2020/hmkonungenshalsningtill2020arsnobelpristagare.5.759aa5291764be2345341e.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2020/hmkonungenshalsningtill2020arsnobelpristagare.5.759aa5291764be2345341e.html Wed, 02 Dec 2020 21:29:42 +0100 H.K.H. Kronprinsessans tal vid utdelning av Träpriset, Stockholm, onsdagen den 2 december 2020 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvidutdelningavtraprisetstockholmonsdagenden2december2020.5.2e210f9e175c8723407e3fb.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvidutdelningavtraprisetstockholmonsdagenden2december2020.5.2e210f9e175c8723407e3fb.html Mon, 30 Nov 2020 14:11:18 +0100 H.M. Drottningens tal vid certifiering av sjukhuset St. Carolus, Görlitz, Tyskland, måndagen den 30 november 2020 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidcertifieringavsjukhusetstcarolusgorlitztysklandmandagenden30november2020.5.41defa311759241831f14c3b.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidcertifieringavsjukhusetstcarolusgorlitztysklandmandagenden30november2020.5.41defa311759241831f14c3b.html Wed, 25 Nov 2020 15:30:31 +0100 H.M. Drottningens tal vid digital invigning av Barnahus Jämtland, onsdagen den 25 november 2020 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalviddigitalinvigningavbarnahusjamtlandonsdagenden25november2020.5.41defa311759241831f10d55.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalviddigitalinvigningavbarnahusjamtlandonsdagenden25november2020.5.41defa311759241831f10d55.html Fri, 20 Nov 2020 09:56:26 +0100 H.K.H. Kronprinsessans tal vid presentation av rapporten ”En framtid för världens barn?”, fredagen den 20 november 2020 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvidpresentationavrapportenenframtidforvarldensbarnfredagenden20november2020.5.41defa311759241831fcac2.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvidpresentationavrapportenenframtidforvarldensbarnfredagenden20november2020.5.41defa311759241831fcac2.html Wed, 18 Nov 2020 17:40:25 +0100 H.K.H. Prinsessan Sofias tal vid Global Child Forum Action Lab 4: ”Data Mining in the Sandbox: Children’s Safety Online”, onsdagen den 18 november 2020 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinsessansofia/tal/prinsessansofia/hkhprinsessansofiastalvidglobalchildforumactionlab4datamininginthesandboxchildrenssafetyonlineonsdagenden18november2020.5.41defa311759241831fb55b.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinsessansofia/tal/prinsessansofia/hkhprinsessansofiastalvidglobalchildforumactionlab4datamininginthesandboxchildrenssafetyonlineonsdagenden18november2020.5.41defa311759241831fb55b.html Wed, 18 Nov 2020 17:39:56 +0100 H.M. Drottningens tal vid Global Child Forum ActionLab 4: “Data Mining in the Sandbox: Child Online Safety”, onsdagen den 18 november 2020 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidglobalchildforumactionlab4datamininginthesandboxchildonlinesafetyonsdagenden18november2020.5.41defa311759241831fb54f.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidglobalchildforumactionlab4datamininginthesandboxchildonlinesafetyonsdagenden18november2020.5.41defa311759241831fb54f.html Mon, 16 Nov 2020 14:53:38 +0100 H.M. Drottningens tal vid digital invigning av Childhood-Haus Düsseldorf, måndagen den 16 november 2020 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalviddigitalinvigningavchildhoodhausdusseldorfmandagenden16november2020.5.41defa311759241831f9855.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalviddigitalinvigningavchildhoodhausdusseldorfmandagenden16november2020.5.41defa311759241831f9855.html Fri, 13 Nov 2020 10:12:10 +0100 H.K.H. Kronprinsessans hälsning i samband med prisceremoni för Volvo Environment Prize, torsdagen den 12 november 2020 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanshalsningisambandmedprisceremoniforvolvoenvironmentprizetorsdagenden12november2020.5.41defa311759241831f703d.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanshalsningisambandmedprisceremoniforvolvoenvironmentprizetorsdagenden12november2020.5.41defa311759241831f703d.html Thu, 12 Nov 2020 10:17:59 +0100 H.K.H. Kronprinsessans tal vid Generation Peps digitala "Pep Forum", torsdagen den 12 november 2020 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvidgenerationpepsdigitalapepforumtorsdagenden12november2020.5.56ce96ab175926cb8cc6624.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvidgenerationpepsdigitalapepforumtorsdagenden12november2020.5.56ce96ab175926cb8cc6624.html Fri, 06 Nov 2020 15:28:49 +0100 H.K.H. Kronprinsessans hälsning vid Vårdgalan, fredagen den 6 november 2020 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanshalsningvidvardgalanfredagenden6november2020.5.56ce96ab175926cb8cc1d67.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanshalsningvidvardgalanfredagenden6november2020.5.56ce96ab175926cb8cc1d67.html Tue, 03 Nov 2020 16:52:40 +0100 H.K.H. Kronprinsessans tal vid Global Child Forum ActionLab 3, tisdagen den 3 november 2020 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvidglobalchildforumactionlab3tisdagenden3november2020.5.198496511757a8daae531b0.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvidglobalchildforumactionlab3tisdagenden3november2020.5.198496511757a8daae531b0.html Sun, 25 Oct 2020 13:12:27 +0100 H.M. Konungens tal vid invigningen av nya Slussbron, Stockholm, söndagen den 25 oktober 2020 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2020/hmkonungenstalvidinvigningenavnyaslussbronstockholmsondagenden25oktober2020.5.7e353e011754f1a51c32020.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2020/hmkonungenstalvidinvigningenavnyaslussbronstockholmsondagenden25oktober2020.5.7e353e011754f1a51c32020.html Sat, 24 Oct 2020 21:27:58 +0200 H.K.H. Kronprinsessans hälsning till Svenska FN-förbundet vid program inför FN-dagen, onsdagen den 21 oktober 2020 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanshalsningtillsvenskafnforbundetvidprograminforfndagenonsdagenden21oktober2020.5.7e353e011754f1a51c31fff.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanshalsningtillsvenskafnforbundetvidprograminforfndagenonsdagenden21oktober2020.5.7e353e011754f1a51c31fff.html Tue, 20 Oct 2020 16:50:02 +0200 H.M. Drottningens tal vid Global Child Forum Action Lab 2: ”Listening to the Change-Maker Generation”, tisdagen den 20 oktober 2020 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidglobalchildforumactionlab2listeningtothechangemakergenerationtisdagenden20oktober2020.5.7bed095c175023fbb86aa8a.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidglobalchildforumactionlab2listeningtothechangemakergenerationtisdagenden20oktober2020.5.7bed095c175023fbb86aa8a.html Wed, 14 Oct 2020 13:23:30 +0200 H.M. Drottningens tal vid konferensen Brighthood 2020, onsdagen den 14 oktober 2020 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidkonferensenbrighthood2020onsdagenden14oktober2020.5.7bed095c175023fbb865bf5.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidkonferensenbrighthood2020onsdagenden14oktober2020.5.7bed095c175023fbb865bf5.html Thu, 08 Oct 2020 19:30:30 +0200 H.M. Konungens välkomsttal vid Global Child Forum Action Lab: ”The Advantages for Business to Engage with Children’s Rights”, torsdagen den 8 oktober 2020 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2020/hmkonungensvalkomsttalvidglobalchildforumactionlabtheadvantagesforbusinesstoengagewithchildrensrightstorsdagenden8oktober2020.5.2d375b08175024f1a981212.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2020/hmkonungensvalkomsttalvidglobalchildforumactionlabtheadvantagesforbusinesstoengagewithchildrensrightstorsdagenden8oktober2020.5.2d375b08175024f1a981212.html Tue, 06 Oct 2020 12:30:05 +0200 H.K.H. Prins Daniels tal till Patientriksdagen, tisdagen den 6 oktober 2020 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinsdaniel/tal/prinsdanieltal/hkhprinsdanielstaltillpatientriksdagentisdagenden6oktober2020.5.272b84a8174b4c1b7d9b7cc.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinsdaniel/tal/prinsdanieltal/hkhprinsdanielstaltillpatientriksdagentisdagenden6oktober2020.5.272b84a8174b4c1b7d9b7cc.html Mon, 05 Oct 2020 10:18:04 +0200 H.K.H. Kronprinsessans anförande vid 2020 Virtual Keystone Dialogue, måndagen den 5 oktober 2020 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessansanforandevid2020virtualkeystonedialoguemandagenden5oktober2020.5.272b84a8174b4c1b7d9a98a.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessansanforandevid2020virtualkeystonedialoguemandagenden5oktober2020.5.272b84a8174b4c1b7d9a98a.html Fri, 02 Oct 2020 14:40:47 +0200 H.K.H. Prinsessan Sofias tal vid Reach for Changes 10-årsjubileum, torsdagen den 1 oktober 2020 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinsessansofia/tal/prinsessansofia/hkhprinsessansofiastalvidreachforchanges10arsjubileumtorsdagenden1oktober2020.5.272b84a8174b4c1b7d98513.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinsessansofia/tal/prinsessansofia/hkhprinsessansofiastalvidreachforchanges10arsjubileumtorsdagenden1oktober2020.5.272b84a8174b4c1b7d98513.html Fri, 25 Sep 2020 11:41:22 +0200 H.M. Konungens inledningstal vid World Scout Foundation Virtual Investor Seminar, torsdagen den 24 september 2020 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2020/hmkonungensinledningstalvidworldscoutfoundationvirtualinvestorseminartorsdagenden24september2020.5.735103e8174b4ddd7f828a2.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2020/hmkonungensinledningstalvidworldscoutfoundationvirtualinvestorseminartorsdagenden24september2020.5.735103e8174b4ddd7f828a2.html Thu, 24 Sep 2020 15:51:42 +0200 H.M. Drottningens tal vid digital invigning av Childhood-haus Berlin, torsdagen den 24 september 2020 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalviddigitalinvigningavchildhoodhausberlintorsdagenden24september2020.5.735103e8174b4ddd7f81c43.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalviddigitalinvigningavchildhoodhausberlintorsdagenden24september2020.5.735103e8174b4ddd7f81c43.html Thu, 24 Sep 2020 13:09:06 +0200 H.K.H. Prins Daniels tal vid invigning av självkörande 5G-fordon på Kungliga Djurgården i Stockholm, torsdagen den 24 september 2020 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinsdaniel/tal/prinsdanieltal/hkhprinsdanielstalvidinvigningavsjalvkorande5gfordonpakungligadjurgardenistockholmtorsdagenden24september2020.5.735103e8174b4ddd7f81c08.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinsdaniel/tal/prinsdanieltal/hkhprinsdanielstalvidinvigningavsjalvkorande5gfordonpakungligadjurgardenistockholmtorsdagenden24september2020.5.735103e8174b4ddd7f81c08.html Wed, 23 Sep 2020 22:02:39 +0200 H.M. Drottningens tal vid FN:s högnivåmöte om digitalt samarbete, onsdagen den 23 september 2020 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidfnshognivamoteomdigitaltsamarbeteonsdagenden23september2020.5.735103e8174b4ddd7f813b8.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidfnshognivamoteomdigitaltsamarbeteonsdagenden23september2020.5.735103e8174b4ddd7f813b8.html Wed, 23 Sep 2020 17:39:29 +0200 H.M. Drottningens avslutningsord vid Global Child Forum Partner Advisory Board, Kungliga Slottet, onsdagen den 23 september 2020 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningensavslutningsordvidglobalchildforumpartneradvisoryboardkungligaslottetonsdagenden23september2020.5.735103e8174b4ddd7f81196.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningensavslutningsordvidglobalchildforumpartneradvisoryboardkungligaslottetonsdagenden23september2020.5.735103e8174b4ddd7f81196.html Tue, 22 Sep 2020 08:59:57 +0200 H.M. Drottningens inledningsord vid Alzheimerdagen, måndagen den 21 september 2020 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningensinledningsordvidalzheimerdagenmandagenden21september2020.5.d5a22d517298084ac153568.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningensinledningsordvidalzheimerdagenmandagenden21september2020.5.d5a22d517298084ac153568.html Mon, 21 Sep 2020 11:37:38 +0200 H.K.H. Prins Daniels tal vid 120-årsjubileum av ABB:s verksamhet i Ludvika, måndagen den 21 september 2020 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinsdaniel/tal/prinsdanieltal/hkhprinsdanielstalvid120arsjubileumavabbsverksamhetiludvikamandagenden21september2020.5.d5a22d517298084ac1529be.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinsdaniel/tal/prinsdanieltal/hkhprinsdanielstalvid120arsjubileumavabbsverksamhetiludvikamandagenden21september2020.5.d5a22d517298084ac1529be.html Thu, 17 Sep 2020 19:13:40 +0200 H.K.H. Kronprinsessans tal vid Konserthusets säsongsöppning, Stockholm, torsdagen den 17 september 2020 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvidkonserthusetssasongsoppningstockholmtorsdagenden17september2020.5.d5a22d517298084ac14faad.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvidkonserthusetssasongsoppningstockholmtorsdagenden17september2020.5.d5a22d517298084ac14faad.html Mon, 14 Sep 2020 16:44:35 +0200 H.K.H. Prins Daniels tal vid entreprenörsdag med Prins Daniels Fellowship, Stockholm, måndagen den 14 september 2020 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinsdaniel/tal/prinsdanieltal/hkhprinsdanielstalvidentreprenorsdagmedprinsdanielsfellowshipstockholmmandagenden14september2020.5.d5a22d517298084ac1474a1.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinsdaniel/tal/prinsdanieltal/hkhprinsdanielstalvidentreprenorsdagmedprinsdanielsfellowshipstockholmmandagenden14september2020.5.d5a22d517298084ac1474a1.html Tue, 08 Sep 2020 14:17:44 +0200 H.M. Konungens tal vid riksmötets öppnande, tisdagen den 8 september 2020 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2020/hmkonungenstalvidriksmotetsoppnandetisdagenden8september2020.5.d5a22d517298084ac1422ca.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2020/hmkonungenstalvidriksmotetsoppnandetisdagenden8september2020.5.d5a22d517298084ac1422ca.html Mon, 31 Aug 2020 15:37:09 +0200 H.M. Drottningens tacktal vid mottagande av Fjärilspriset, måndagen den 31 augusti 2020 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstacktalvidmottagandeavfjarilsprisetmandagenden31augusti2020.5.2490add172982faa1d3ba47.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstacktalvidmottagandeavfjarilsprisetmandagenden31augusti2020.5.2490add172982faa1d3ba47.html Tue, 25 Aug 2020 18:42:29 +0200 H.K.H. Kronprinsessans tal i samband med prisceremoni för Stockholm Junior Water Prize, tisdagen den 25 augusti 2020 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalisambandmedprisceremoniforstockholmjuniorwaterprizetisdagenden25augusti2020.5.169490b6172be147895335c5.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalisambandmedprisceremoniforstockholmjuniorwaterprizetisdagenden25augusti2020.5.169490b6172be147895335c5.html Tue, 25 Aug 2020 10:26:56 +0200 H.K.H. Kronprinsessans invigningstal vid Stockholm Fashion Week 2020, tisdagen den 25 augusti 2020 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessansinvigningstalvidstockholmfashionweek2020tisdagenden25augusti2020.5.169490b6172be147895334ea.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessansinvigningstalvidstockholmfashionweek2020tisdagenden25augusti2020.5.169490b6172be147895334ea.html Sat, 01 Aug 2020 12:27:03 +0200 H.K.H. Kronprinsessans tal vid inledning av Stockholm Prides digitala parad, lördagen den 1 augusti 2020 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvidinledningavstockholmpridesdigitalaparadlordagenden1augusti2020.5.169490b6172be1478951f8bb.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvidinledningavstockholmpridesdigitalaparadlordagenden1augusti2020.5.169490b6172be1478951f8bb.html Thu, 30 Jul 2020 11:59:22 +0200 H.K.H. Kronprinsessans tackhälsning i samband med Victoriadagen, Solliden, tisdagen den 14 juli 2020 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstackhalsningisambandmedvictoriadagensollidentisdagenden14juli2020.5.169490b6172be1478951ed4a.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstackhalsningisambandmedvictoriadagensollidentisdagenden14juli2020.5.169490b6172be1478951ed4a.html Thu, 09 Jul 2020 12:39:49 +0200 H.M. Drottningens tal vid Samena Council Leaders' Summit, torsdagen den 9 juli 2020 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidsamenacouncilleaderssummittorsdagenden9juli2020.5.169490b6172be147895e6ac.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidsamenacouncilleaderssummittorsdagenden9juli2020.5.169490b6172be147895e6ac.html Wed, 24 Jun 2020 16:53:17 +0200 H.M. Drottningens tal vid lansering av the ITU Child Online Protection Guidelines , onsdagen den 24 juni 2020 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidlanseringavtheituchildonlineprotectionguidelinesonsdagenden24juni2020.5.2490add172982faa1d7857.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidlanseringavtheituchildonlineprotectionguidelinesonsdagenden24juni2020.5.2490add172982faa1d7857.html Tue, 16 Jun 2020 13:54:06 +0200 H.K.H. Kronprinsessans tal vid UN Global Compact Leaders Summit, sessionen “Interconnected Oceans: Harnessing Cross-Sectoral Synergies to Accelerate Sustainable Ocean Business”, tisdagen den 16 juni 2020 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvidunglobalcompactleaderssummitsessioneninterconnectedoceansharnessingcrosssectoralsynergiestoacceleratesustainableoceanbusinesstisdagenden16juni2020.5.7753290b1729852cbf438b9.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvidunglobalcompactleaderssummitsessioneninterconnectedoceansharnessingcrosssectoralsynergiestoacceleratesustainableoceanbusinesstisdagenden16juni2020.5.7753290b1729852cbf438b9.html Fri, 12 Jun 2020 17:11:33 +0200 H.K.H. Prins Daniels tal vid nationell polisexamenceremoni, fredagen den 12 juni 2020 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinsdaniel/tal/prinsdanieltal/hkhprinsdanielstalvidnationellpolisexamenceremonifredagenden12juni2020.5.d5a22d517298084ac11a5e.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinsdaniel/tal/prinsdanieltal/hkhprinsdanielstalvidnationellpolisexamenceremonifredagenden12juni2020.5.d5a22d517298084ac11a5e.html Fri, 12 Jun 2020 08:28:35 +0200 H.K.H. Prinsessan Sofias tal vid Sophiahemmet högskolas examensceremoni, torsdagen den 11 juni 2020 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinsessansofia/tal/prinsessansofia/hkhprinsessansofiastalvidsophiahemmethogskolasexamensceremonitorsdagenden11juni2020.5.d5a22d517298084ac116eb.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinsessansofia/tal/prinsessansofia/hkhprinsessansofiastalvidsophiahemmethogskolasexamensceremonitorsdagenden11juni2020.5.d5a22d517298084ac116eb.html Mon, 08 Jun 2020 09:36:59 +0200 H.K.H Kronprinsessans tal vid webbinarium om den svenska agendan för FN:s årtionde för havsforskning, Världshavsdagen, från Haga slott, måndagen den 8 juni 2020 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvidwebbinariumomdensvenskaagendanforfnsartiondeforhavsforskningvarldshavsdagenfranhagaslottmandagenden8juni2020.5.47c09ccb171ac321bdc1c4f6.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvidwebbinariumomdensvenskaagendanforfnsartiondeforhavsforskningvarldshavsdagenfranhagaslottmandagenden8juni2020.5.47c09ccb171ac321bdc1c4f6.html Sun, 07 Jun 2020 14:20:10 +0200 H.K.H. Prins Daniels tal vid invigningen av skulpturutställning på Kungliga Djurgården, Stockholm, söndagen den 7 juni 2020 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinsdaniel/tal/prinsdanieltal/hkhprinsdanielstalvidinvigningenavskulpturutstallningpakungligadjurgardenstockholmsondagenden7juni2020.5.47c09ccb171ac321bdc19ad6.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinsdaniel/tal/prinsdanieltal/hkhprinsdanielstalvidinvigningenavskulpturutstallningpakungligadjurgardenstockholmsondagenden7juni2020.5.47c09ccb171ac321bdc19ad6.html Sat, 06 Jun 2020 20:23:40 +0200 H.M. Konungens tal på Sveriges nationaldag, Logården, Kungl. Slottet, Stockholm, lördagen den 6 juni 2020 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2020/hmkonungenstalpasverigesnationaldaglogardenkunglslottetstockholmlordagenden6juni2020.5.47c09ccb171ac321bdc1ad5d.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2020/hmkonungenstalpasverigesnationaldaglogardenkunglslottetstockholmlordagenden6juni2020.5.47c09ccb171ac321bdc1ad5d.html Wed, 03 Jun 2020 21:13:55 +0200 H.K.H. Kronprinsessans tal vid konferensen ”Building back better from Covid-19 pandemic through long-term investment in sustainable development”, från Haga slott, onsdagen den 3 juni 2020 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvidkonferensenbuildingbackbetterfromcovid19pandemicthroughlongterminvestmentinsustainabledevelopmentfranhagaslottonsdagenden3juni2020.5.31fdd204171ac43d5cf1a51f.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvidkonferensenbuildingbackbetterfromcovid19pandemicthroughlongterminvestmentinsustainabledevelopmentfranhagaslottonsdagenden3juni2020.5.31fdd204171ac43d5cf1a51f.html Tue, 19 May 2020 19:42:25 +0200 H.K.H. Prins Daniels hälsning vid SM i Ung företagsamhet, från Haga slott, tisdagen den 19 maj 2020 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinsdaniel/tal/prinsdanieltal/hkhprinsdanielshalsningvidsmiungforetagsamhetfranhagaslotttisdagenden19maj2020.5.6fac4de171ac20c32ecd2f.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinsdaniel/tal/prinsdanieltal/hkhprinsdanielshalsningvidsmiungforetagsamhetfranhagaslotttisdagenden19maj2020.5.6fac4de171ac20c32ecd2f.html Thu, 14 May 2020 11:51:44 +0200 H.K.H. Kronprinsessans inledningsord vid europeisk konferens ECRD2020 om sällsynta sjukdomar, från Haga slott, torsdagen den 14 maj 2020 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessansinledningsordvideuropeiskkonferensecrd2020omsallsyntasjukdomarfranhagaslotttorsdagenden14maj2020.5.58b4a415171ac5497df9f1f.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessansinledningsordvideuropeiskkonferensecrd2020omsallsyntasjukdomarfranhagaslotttorsdagenden14maj2020.5.58b4a415171ac5497df9f1f.html Mon, 11 May 2020 13:36:22 +0200 H.K.H. Kronprinsessans öppningsanförande vid arbetsmöte med SeaBOS, från Haga slott, måndagen den 11 maj 2020 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessansoppningsanforandevidarbetsmotemedseabosfranhagaslottmandagenden11maj2020.5.58b4a415171ac5497df87c1.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessansoppningsanforandevidarbetsmotemedseabosfranhagaslottmandagenden11maj2020.5.58b4a415171ac5497df87c1.html Thu, 07 May 2020 11:02:26 +0200 H.M. Drottningens tal vid Förenta nationernas webinar “Online safety and security during COVID19”, onsdagen den 6 maj 2020 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidforentanationernaswebinaronlinesafetyandsecurityduringcovid19onsdagenden6maj2020.5.58b4a415171ac5497df6704.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidforentanationernaswebinaronlinesafetyandsecurityduringcovid19onsdagenden6maj2020.5.58b4a415171ac5497df6704.html Mon, 04 May 2020 16:53:08 +0200 H.K.H. Kronprinsessans tal vid konferensen ”Agenda 2030 – Hållbar omställning på vetenskaplig grund”, från Haga slott, måndagen den 4 maj 2020 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvidkonferensenagenda2030hallbaromstallningpavetenskapliggrundfranhagaslottmandagenden4maj2020.5.31fdd204171ac43d5cf4e80.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvidkonferensenagenda2030hallbaromstallningpavetenskapliggrundfranhagaslottmandagenden4maj2020.5.31fdd204171ac43d5cf4e80.html Sun, 05 Apr 2020 19:26:19 +0200 H.M. Konungens hälsning till Sverige, söndagen den 5 april 2020 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2020/hmkonungenshalsningtillsverigesondagenden5april2020.5.3ae6f059170f39e26b98482.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2020/hmkonungenshalsningtillsverigesondagenden5april2020.5.3ae6f059170f39e26b98482.html Wed, 18 Mar 2020 14:41:14 +0100 H.M. Konungens inledningsord vid extra informationskonselj med anledning av coronaviruset, Kungl. Slottet, onsdagen den 18 mars 2020 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2020/hmkonungensinledningsordvidextrainformationskonseljmedanledningavcoronavirusetkunglslottetonsdagenden18mars2020.5.5ab990e5170c02767064413.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2020/hmkonungensinledningsordvidextrainformationskonseljmedanledningavcoronavirusetkunglslottetonsdagenden18mars2020.5.5ab990e5170c02767064413.html Wed, 19 Feb 2020 09:18:31 +0100 H.M. Konungens tal, 3rd Ministerial Conference on Road Safety, Stockholm, onsdagen den 19 februari 2020 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2020/hmkonungenstal3rdministerialconferenceonroadsafetystockholmonsdagenden19februari2020.5.7d76545d16f1a92e12421771.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2020/hmkonungenstal3rdministerialconferenceonroadsafetystockholmonsdagenden19februari2020.5.7d76545d16f1a92e12421771.html Fri, 14 Feb 2020 09:29:08 +0100 H.K.H. Prins Carl Philips tal vid invigningen av Rally Sweden, torsdagen den 13 februari 2020 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinscarlphilip/tal/prinscarlphiliptal/hkhprinscarlphilipstalvidinvigningenavrallyswedentorsdagenden13februari2020.5.7d76545d16f1a92e1241ef02.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinscarlphilip/tal/prinscarlphiliptal/hkhprinscarlphilipstalvidinvigningenavrallyswedentorsdagenden13februari2020.5.7d76545d16f1a92e1241ef02.html Thu, 06 Feb 2020 16:19:18 +0100 H.K.H. Prins Daniels tal vid konferensen SustainTech, Stockholm, torsdagen den 6 februari 2020 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinsdaniel/tal/prinsdanieltal/hkhprinsdanielstalvidkonferensensustaintechstockholmtorsdagenden6februari2020.5.7d76545d16f1a92e1241afde.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinsdaniel/tal/prinsdanieltal/hkhprinsdanielstalvidkonferensensustaintechstockholmtorsdagenden6februari2020.5.7d76545d16f1a92e1241afde.html Thu, 06 Feb 2020 16:02:15 +0100 H.M. Konungens tal vid firande av den samiska nationaldagen, Jokkmokk, torsdagen den 6 februari https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2020/hmkonungenstalvidfirandeavdensamiskanationaldagenjokkmokktorsdagenden6februari.5.7d76545d16f1a92e1241b206.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2020/hmkonungenstalvidfirandeavdensamiskanationaldagenjokkmokktorsdagenden6februari.5.7d76545d16f1a92e1241b206.html Wed, 05 Feb 2020 14:10:19 +0100 H.K.H. Kronprinsessans öppningstal vid konventet Folk och Kultur, Eskilstuna, onsdagen den 5 februari 2020 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessansoppningstalvidkonventetfolkochkultureskilstunaonsdagenden5februari2020.5.7d76545d16f1a92e1241a82b.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessansoppningstalvidkonventetfolkochkultureskilstunaonsdagenden5februari2020.5.7d76545d16f1a92e1241a82b.html Mon, 03 Feb 2020 16:36:29 +0100 H.K.H. Kronprinsessans tal vid Jubileumsdagen för Nationella Cancerstrategin, Karolinska Institutet, Solna, måndagen den 3 februari 2020 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvidjubileumsdagenfornationellacancerstrateginkarolinskainstitutetsolnamandagenden3februari2020.5.7d76545d16f1a92e124199a9.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvidjubileumsdagenfornationellacancerstrateginkarolinskainstitutetsolnamandagenden3februari2020.5.7d76545d16f1a92e124199a9.html Tue, 28 Jan 2020 10:20:30 +0100 H.K.H. Prins Carl Philips tal vid utdelning av Jerringpriset på Idrottsgalan, måndagen den 27 januari 2020 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinscarlphilip/tal/prinscarlphiliptal/hkhprinscarlphilipstalvidutdelningavjerringprisetpaidrottsgalanmandagenden27januari2020.5.7d76545d16f1a92e12416810.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinscarlphilip/tal/prinscarlphiliptal/hkhprinscarlphilipstalvidutdelningavjerringprisetpaidrottsgalanmandagenden27januari2020.5.7d76545d16f1a92e12416810.html Tue, 28 Jan 2020 10:17:35 +0100 H.K.H. Prins Daniels tal vid utdelning av Årets Peppare på Idrottsgalan, måndagen den 27 januari 2020 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinsdaniel/tal/prinsdanieltal/hkhprinsdanielstalvidutdelningavaretspepparepaidrottsgalanmandagenden27januari2020.5.7d76545d16f1a92e124167d9.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinsdaniel/tal/prinsdanieltal/hkhprinsdanielstalvidutdelningavaretspepparepaidrottsgalanmandagenden27januari2020.5.7d76545d16f1a92e124167d9.html Wed, 25 Dec 2019 13:05:22 +0100 H.M. Konungens jultal 2019 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2019/hmkonungensjultal2019.5.7d76545d16f1a92e124332c.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2019/hmkonungensjultal2019.5.7d76545d16f1a92e124332c.html Tue, 03 Dec 2019 14:18:08 +0100 H.M. Drottningens anförande vid rundabordssamtal om människohandel, FN:s kontor i New Delhi, tisdagen den 3 december 2019 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningensanforandevidrundabordssamtalommanniskohandelfnskontorinewdelhitisdagenden3december2019.5.1d0dc6c816ecabd62372c8.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningensanforandevidrundabordssamtalommanniskohandelfnskontorinewdelhitisdagenden3december2019.5.1d0dc6c816ecabd62372c8.html Tue, 03 Dec 2019 14:18:02 +0100 H.M. Drottningens tal vid besök på All India Institute for Medical Science, tisdagen den 3 december 2019 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidbesokpaallindiainstituteformedicalsciencetisdagenden3december2019.5.1d0dc6c816ecabd62372bc.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidbesokpaallindiainstituteformedicalsciencetisdagenden3december2019.5.1d0dc6c816ecabd62372bc.html Mon, 02 Dec 2019 18:25:14 +0100 H.M. Konungens tal vid statsbankett under statsbesöket till Indien, New Delhi, måndagen den 2 december 2019 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2019/hmkonungenstalvidstatsbankettunderstatsbesokettillindiennewdelhimandagenden2december2019.5.4f00651a16e3a89c9d0deb7.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2019/hmkonungenstalvidstatsbankettunderstatsbesokettillindiennewdelhimandagenden2december2019.5.4f00651a16e3a89c9d0deb7.html Mon, 02 Dec 2019 17:03:53 +0100 H.M. Konungens anförande vid högnivådialog om innovation mellan Sverige och Indien, New Delhi, måndagen den 2 december 2019 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2019/hmkonungensanforandevidhognivadialogominnovationmellansverigeochindiennewdelhimandagenden2december2019.5.4f00651a16e3a89c9d0de23.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2019/hmkonungensanforandevidhognivadialogominnovationmellansverigeochindiennewdelhimandagenden2december2019.5.4f00651a16e3a89c9d0de23.html Mon, 02 Dec 2019 14:29:29 +0100 H.K.H. Kronprinsessans tal vid Finlandsinstitutets seminarium ”Har vi plats för plast i en hållbar framtid?”, Finlandsinstitutet, Stockholm, måndagen den 2 december 2019 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvidfinlandsinstitutetsseminariumharviplatsforplastienhallbarframtidfinlandsinstitutetstockholmmandagenden2december2019.5.4f00651a16e3a89c9d0db46.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvidfinlandsinstitutetsseminariumharviplatsforplastienhallbarframtidfinlandsinstitutetstockholmmandagenden2december2019.5.4f00651a16e3a89c9d0db46.html Mon, 02 Dec 2019 09:39:59 +0100 H.K.H. Prinsessan Sofias tal vid invigning av nya Älvdalsskolan, fredagen den 29 november 2019 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinsessansofia/tal/prinsessansofia/hkhprinsessansofiastalvidinvigningavnyaalvdalsskolanfredagenden29november2019.5.4f00651a16e3a89c9d0dac5.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinsessansofia/tal/prinsessansofia/hkhprinsessansofiastalvidinvigningavnyaalvdalsskolanfredagenden29november2019.5.4f00651a16e3a89c9d0dac5.html Thu, 28 Nov 2019 11:57:42 +0100 H.M. Konungens tal vid Sveriges Sportfiske- och Fiskevårds­förbunds 100-årsjubileum, Stockholm, onsdagen den 27 november 2019 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2019/hmkonungenstalvidsverigessportfiskeochfiskevardsforbunds100arsjubileumstockholmonsdagenden27november2019.5.4f00651a16e3a89c9d0b374.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2019/hmkonungenstalvidsverigessportfiskeochfiskevardsforbunds100arsjubileumstockholmonsdagenden27november2019.5.4f00651a16e3a89c9d0b374.html Fri, 22 Nov 2019 11:28:18 +0100 H.K.H. Kronprinsessans välkomsttal vid Pep Forum, Karolinska institutet, fredagen den 22 november 2019 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessansvalkomsttalvidpepforumkarolinskainstitutetfredagenden22november2019.5.4f00651a16e3a89c9d08b79.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessansvalkomsttalvidpepforumkarolinskainstitutetfredagenden22november2019.5.4f00651a16e3a89c9d08b79.html Wed, 20 Nov 2019 17:33:26 +0100 H.M. Drottningens avslutningstal vid AI Round Table, Kungl. Slottet, onsdagen den 20 november 2019 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningensavslutningstalvidairoundtablekunglslottetonsdagenden20november2019.5.4f00651a16e3a89c9d07c4f.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningensavslutningstalvidairoundtablekunglslottetonsdagenden20november2019.5.4f00651a16e3a89c9d07c4f.html Wed, 20 Nov 2019 09:59:04 +0100 H.M. Konungens välkomsttal vid AI Roundtable, Kungl. Slottet, onsdagen den 20 november 2019 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2019/hmkonungensvalkomsttalvidairoundtablekunglslottetonsdagenden20november2019.5.4f00651a16e3a89c9d07989.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2019/hmkonungensvalkomsttalvidairoundtablekunglslottetonsdagenden20november2019.5.4f00651a16e3a89c9d07989.html Thu, 14 Nov 2019 13:56:12 +0100 H.M. Drottningens tal i Vatikanen, torsdagen den 14 november 2019 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalivatikanentorsdagenden14november2019.5.4f00651a16e3a89c9d04b29.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalivatikanentorsdagenden14november2019.5.4f00651a16e3a89c9d04b29.html Tue, 12 Nov 2019 16:19:42 +0100 H.M. Konungens välkomsttal vid seminarium med anledning av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens 100-årsjubileum, Bernadottebiblioteket, Kungl. Slottet, tisdagen den 12 november 2019 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2019/hmkonungensvalkomsttalvidseminariummedanledningavkunglingenjorsvetenskapsakademiens100arsjubileumbernadottebiblioteketkunglslottettisdagenden12november2019.5.4f00651a16e3a89c9d03b5b.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2019/hmkonungensvalkomsttalvidseminariummedanledningavkunglingenjorsvetenskapsakademiens100arsjubileumbernadottebiblioteketkunglslottettisdagenden12november2019.5.4f00651a16e3a89c9d03b5b.html Wed, 06 Nov 2019 11:25:16 +0100 H.K.H. Kronprinsessans invigningstal vid konferensen ”Smart Growth for the New Climate Reality”, Sarajevo, Bosnien och Hercegovina, onsdagen den 6 november 2019 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessansinvigningstalvidkonferensensmartgrowthforthenewclimaterealitysarajevobosnienochhercegovinaonsdagenden6november2019.5.4f00651a16e3a89c9d0877.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessansinvigningstalvidkonferensensmartgrowthforthenewclimaterealitysarajevobosnienochhercegovinaonsdagenden6november2019.5.4f00651a16e3a89c9d0877.html Tue, 05 Nov 2019 09:08:31 +0100 H.M. Konungens tal vid Årets Nybyggare, Kungliga slottet, måndagen den 4 november 2019 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2019/hmkonungenstalvidaretsnybyggarekungligaslottetmandagenden4november2019.5.5641dea216df5d0913d5f7b.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2019/hmkonungenstalvidaretsnybyggarekungligaslottetmandagenden4november2019.5.5641dea216df5d0913d5f7b.html Tue, 29 Oct 2019 14:12:50 +0100 H.M. Konungens välkomsttal vid lunch för Nordiska rådet, Kungl. Slottet, tisdagen den 29 oktober 2019 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2019/hmkonungensvalkomsttalvidlunchfornordiskaradetkunglslottettisdagenden29oktober2019.5.5641dea216df5d0913d2fc9.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2019/hmkonungensvalkomsttalvidlunchfornordiskaradetkunglslottettisdagenden29oktober2019.5.5641dea216df5d0913d2fc9.html Sat, 26 Oct 2019 09:57:47 +0200 H.M. Konungens tal vid 100-årsjubileum för Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, Stockholms stadshus, fredagen den 25 oktober 2019 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2019/hmkonungenstalvid100arsjubileumforkungligaingenjorsvetenskapsakademienstockholmsstadshusfredagenden25oktober2019.5.5641dea216df5d0913d11fe.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2019/hmkonungenstalvid100arsjubileumforkungligaingenjorsvetenskapsakademienstockholmsstadshusfredagenden25oktober2019.5.5641dea216df5d0913d11fe.html Tue, 22 Oct 2019 11:50:09 +0200 H.K.H. Prinsessan Sofias tal i samband med lansering av rapporten #viberättar , Stockholm, tisdagen den 22 oktober 2019 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinsessansofia/tal/prinsessansofia/hkhprinsessansofiastalisambandmedlanseringavrapportenviberattarstockholmtisdagenden22oktober2019.5.16a0d37116d6345e4d310815.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinsessansofia/tal/prinsessansofia/hkhprinsessansofiastalisambandmedlanseringavrapportenviberattarstockholmtisdagenden22oktober2019.5.16a0d37116d6345e4d310815.html Fri, 18 Oct 2019 14:32:36 +0200 H.M. Konungens tal vid besök hos svenska FN-styrkan i Mali, torsdagen den 17 oktober 2019 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2019/hmkonungenstalvidbesokhossvenskafnstyrkanimalitorsdagenden17oktober2019.5.16a0d37116d6345e4d3db17.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2019/hmkonungenstalvidbesokhossvenskafnstyrkanimalitorsdagenden17oktober2019.5.16a0d37116d6345e4d3db17.html Thu, 17 Oct 2019 14:16:02 +0200 H.K.H. Kronprinsessans öppningstal vid symposium med anledning av Barndiabetesfondens 30-årsjubileum, Linköping, torsdagen den 17 oktober 2019 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessansoppningstalvidsymposiummedanledningavbarndiabetesfondens30arsjubileumlinkopingtorsdagenden17oktober2019.5.16a0d37116d6345e4d3d2cf.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessansoppningstalvidsymposiummedanledningavbarndiabetesfondens30arsjubileumlinkopingtorsdagenden17oktober2019.5.16a0d37116d6345e4d3d2cf.html Wed, 16 Oct 2019 13:22:30 +0200 H.M. Drottningens tal vid Mentor Arabias årsstämma, Beirut, onsdagen den 16 oktober 2019 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidmentorarabiasarsstammabeirutonsdagenden16oktober2019.5.678432ec16d62ffcaa0cd46.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidmentorarabiasarsstammabeirutonsdagenden16oktober2019.5.678432ec16d62ffcaa0cd46.html Wed, 16 Oct 2019 09:23:02 +0200 H.M. Drottningens tal vid Mentor Arabias galamiddag, Beirut, tisdagen den 15 oktober 2019 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidmentorarabiasgalamiddagbeiruttisdagenden15oktober2019.5.678432ec16d62ffcaa0cba6.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidmentorarabiasgalamiddagbeiruttisdagenden15oktober2019.5.678432ec16d62ffcaa0cba6.html Tue, 15 Oct 2019 14:18:40 +0200 H.M. Drottningens tal vid evenemanget “Mentor Arabia Youth Dialogue Platform”, American University of Beirut, tisdagen den 15 oktober 2019 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidevenemangetmentorarabiayouthdialogueplatformamericanuniversityofbeiruttisdagenden15oktober2019.5.4c90013416d627cfac6c49a.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidevenemangetmentorarabiayouthdialogueplatformamericanuniversityofbeiruttisdagenden15oktober2019.5.4c90013416d627cfac6c49a.html Fri, 11 Oct 2019 16:22:17 +0200 H.M. Konungens tal vid invigning av utställningen ”Se på mattorna – det är jag”, Bernadottegalleriet, Kungl. Slottet, fredagen den 11 oktober 2019 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2019/hmkonungenstalvidinvigningavutstallningensepamattornadetarjagbernadottegallerietkunglslottetfredagenden11oktober2019.5.18cc416116d61fe304ac407.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2019/hmkonungenstalvidinvigningavutstallningensepamattornadetarjagbernadottegallerietkunglslottetfredagenden11oktober2019.5.18cc416116d61fe304ac407.html Thu, 10 Oct 2019 15:42:10 +0200 H.K.H. Kronprinsessans tal vid Arctic Circle Assembly, Reykjavik, Island, torsdagen den 10 oktober 2019 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvidarcticcircleassemblyreykjavikislandtorsdagenden10oktober2019.5.4c90013416d627cfac69d28.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvidarcticcircleassemblyreykjavikislandtorsdagenden10oktober2019.5.4c90013416d627cfac69d28.html Wed, 09 Oct 2019 20:12:31 +0200 H.K.H. Kronprinsessans tal vid invigningen av utställningen ”Arktis – medan isen smälter”, Nordiska museet, Stockholm, onsdagen den 9 oktober 2019 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvidinvigningenavutstallningenarktismedanisensmalternordiskamuseetstockholmonsdagenden9oktober2019.5.4c90013416d627cfac692d2.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvidinvigningenavutstallningenarktismedanisensmalternordiskamuseetstockholmonsdagenden9oktober2019.5.4c90013416d627cfac692d2.html Tue, 08 Oct 2019 13:54:46 +0200 H.K.H. Prins Daniels tal vid Uppsala Health Summit, Uppsala slott, tisdagen den 8 oktober 2019 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinsdaniel/tal/prinsdanieltal/hkhprinsdanielstalviduppsalahealthsummituppsalaslotttisdagenden8oktober2019.5.18cc416116d61fe304a9aa4.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinsdaniel/tal/prinsdanieltal/hkhprinsdanielstalviduppsalahealthsummituppsalaslotttisdagenden8oktober2019.5.18cc416116d61fe304a9aa4.html Mon, 07 Oct 2019 09:52:43 +0200 H.M. Konungens tal vid BP Fellowship Dinner, Storhertigens palats, Luxemburg, fredagen den 4 oktober 2019 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2019/hmkonungenstalvidbpfellowshipdinnerstorhertigenspalatsluxemburgfredagenden4oktober2019.5.18cc416116d61fe304a8797.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2019/hmkonungenstalvidbpfellowshipdinnerstorhertigenspalatsluxemburgfredagenden4oktober2019.5.18cc416116d61fe304a8797.html Fri, 04 Oct 2019 09:08:53 +0200 H.K.H. Prins Daniels tal vid invigning av Gruvöns bruks nya kartongmaskin, Grums, torsdagen den 3 oktober 2019 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinsdaniel/tal/prinsdanieltal/hkhprinsdanielstalvidinvigningavgruvonsbruksnyakartongmaskingrumstorsdagenden3oktober2019.5.18cc416116d61fe304a5817.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinsdaniel/tal/prinsdanieltal/hkhprinsdanielstalvidinvigningavgruvonsbruksnyakartongmaskingrumstorsdagenden3oktober2019.5.18cc416116d61fe304a5817.html Thu, 03 Oct 2019 09:16:26 +0200 H.K.H. Kronprinsessans öppningstal vid konferensen EU Arctic Forum 2019, Umeå, torsdagen den 3 oktober 2019 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessansoppningstalvidkonferenseneuarcticforum2019umeatorsdagenden3oktober2019.5.18cc416116d61fe304a551a.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessansoppningstalvidkonferenseneuarcticforum2019umeatorsdagenden3oktober2019.5.18cc416116d61fe304a551a.html Wed, 02 Oct 2019 09:46:00 +0200 H.M. Drottningens tal i FN, New York, tisdagen den 1 oktober 2019 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalifnnewyorktisdagenden1oktober2019.5.678432ec16d62ffcaa04857.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalifnnewyorktisdagenden1oktober2019.5.678432ec16d62ffcaa04857.html Thu, 26 Sep 2019 11:46:48 +0200 H.M. Konungens tal vid jubileumsceremoni i Lessebo, torsdagen den 26 september 2019 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2019/hmkonungenstalvidjubileumsceremoniilessebotorsdagenden26september2019.5.4c90013416d627cfac6fc2.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2019/hmkonungenstalvidjubileumsceremoniilessebotorsdagenden26september2019.5.4c90013416d627cfac6fc2.html Wed, 25 Sep 2019 13:46:39 +0200 H.M. Konungens tal vid lunch i samband Föreningen Nordens 100-årsjubileum, Strömstad, onsdagen den 25 september 2019 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2019/hmkonungenstalvidlunchisambandforeningennordens100arsjubileumstromstadonsdagenden25september2019.5.18cc416116d61fe304a2a6.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2019/hmkonungenstalvidlunchisambandforeningennordens100arsjubileumstromstadonsdagenden25september2019.5.18cc416116d61fe304a2a6.html Sat, 21 Sep 2019 16:46:11 +0200 H.K.H. Kronprinsessans tal vid firandet av Alingsås 400 år, Stora torget, Alingsås, lördagen den 21 september 2019 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvidfirandetavalingsas400arstoratorgetalingsaslordagenden21september2019.5.301d240016bc0f7bf952e282.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvidfirandetavalingsas400arstoratorgetalingsaslordagenden21september2019.5.301d240016bc0f7bf952e282.html Wed, 18 Sep 2019 21:55:07 +0200 H.M. Konungens tal vid Sveriges kommuner och landstings högtidlighållande av demokratijubileet, Stockholms stadshus, onsdagen den 18 september https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2019/hmkonungenstalvidsverigeskommunerochlandstingshogtidlighallandeavdemokratijubileetstockholmsstadshusonsdagenden18september.5.3fb24c5516b8ac3088b3bc37.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2019/hmkonungenstalvidsverigeskommunerochlandstingshogtidlighallandeavdemokratijubileetstockholmsstadshusonsdagenden18september.5.3fb24c5516b8ac3088b3bc37.html Wed, 18 Sep 2019 11:00:00 +0200 H.M. Drottningens tal vid seminarium i Stiftelsen Drottning Silvias Jubileumsfond, onsdagen den 18 september 2019 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidseminariumistiftelsendrottningsilviasjubileumsfondonsdagenden18september2019.5.301d240016bc0f7bf952c697.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidseminariumistiftelsendrottningsilviasjubileumsfondonsdagenden18september2019.5.301d240016bc0f7bf952c697.html Wed, 18 Sep 2019 10:36:24 +0200 H.M. Drottningens tal i samband med första spadtaget för Ersta nya sjukhus, Stockholm, tisdagen den 17 september 2019 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalisambandmedforstaspadtagetforerstanyasjukhusstockholmtisdagenden17september2019.5.2cf3d1716b924e7fde3aca3.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalisambandmedforstaspadtagetforerstanyasjukhusstockholmtisdagenden17september2019.5.2cf3d1716b924e7fde3aca3.html Tue, 17 Sep 2019 17:21:32 +0200 H.K.H. Kronprinsessans tal vid Dansk Industris toppmöte, ”Made by Denmark – We create a green future together”, Köpenhamn, Danmark, tisdagen den 17 september 2019 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalviddanskindustristoppmotemadebydenmarkwecreateagreenfuturetogetherkopenhamndanmarktisdagenden17september2019.5.2cf3d1716b924e7fde3ac7d.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalviddanskindustristoppmotemadebydenmarkwecreateagreenfuturetogetherkopenhamndanmarktisdagenden17september2019.5.2cf3d1716b924e7fde3ac7d.html Tue, 17 Sep 2019 11:18:22 +0200 H.M. Konungens tal i samband med invigningen av Folke Bernadottes bro, Kungl. Djurgården, Stockholm, tisdagen den 17 september 2019 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2019/hmkonungenstalisambandmedinvigningenavfolkebernadottesbrokungldjurgardenstockholmtisdagenden17september2019.5.2cf3d1716b924e7fde3a8c7.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2019/hmkonungenstalisambandmedinvigningenavfolkebernadottesbrokungldjurgardenstockholmtisdagenden17september2019.5.2cf3d1716b924e7fde3a8c7.html Tue, 17 Sep 2019 10:03:56 +0200 H.K.H. Kronprinsessans tal i samband med besök vid UN-City, Köpenhamn, Danmark, tisdagen den 17 september 2019 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalisambandmedbesokviduncitykopenhamndanmarktisdagenden17september2019.5.2cf3d1716b924e7fde3a923.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalisambandmedbesokviduncitykopenhamndanmarktisdagenden17september2019.5.2cf3d1716b924e7fde3a923.html Tue, 10 Sep 2019 14:25:48 +0200 H.M. Konungens tal vid riksmötets öppnande, tisdagen den 10 september 2019 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2019/hmkonungenstalvidriksmotetsoppnandetisdagenden10september2019.5.2cf3d1716b924e7fde3595f.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2019/hmkonungenstalvidriksmotetsoppnandetisdagenden10september2019.5.2cf3d1716b924e7fde3595f.html Mon, 09 Sep 2019 16:51:29 +0200 H.M. Konungens tal vid överlämning av fälttecken, Norrbottens regemente, Boden, lördagen den 7 september 2019 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2019/hmkonungenstalvidoverlamningavfaltteckennorrbottensregementebodenlordagenden7september2019.5.301d240016bc0f7bf9526334.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2019/hmkonungenstalvidoverlamningavfaltteckennorrbottensregementebodenlordagenden7september2019.5.301d240016bc0f7bf9526334.html Fri, 06 Sep 2019 16:02:11 +0200 H.M. Drottningens tacktal vid mottagandet av Karl Kübelpriset i Bensheim den 6 september 2019 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstacktalvidmottagandetavkarlkubelprisetibensheimden6september2019.5.26f4336616b8ffa3c63283a2.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstacktalvidmottagandetavkarlkubelprisetibensheimden6september2019.5.26f4336616b8ffa3c63283a2.html Thu, 05 Sep 2019 16:21:14 +0200 H.M. Drottningens tal vid öppnandet av Childhood-Haus, Heidelberg, Tyskland, torsdagen den 5 september 2019 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidoppnandetavchildhoodhausheidelbergtysklandtorsdagenden5september2019.5.26f4336616b8ffa3c6327856.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidoppnandetavchildhoodhausheidelbergtysklandtorsdagenden5september2019.5.26f4336616b8ffa3c6327856.html Sun, 01 Sep 2019 19:17:59 +0200 H.K.H. Prins Daniels tal vid invigning av Pep parken, Huvudsta, söndagen den 1 september 2019 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinsdaniel/tal/prinsdanieltal/hkhprinsdanielstalvidinvigningavpepparkenhuvudstasondagenden1september2019.5.26f4336616b8ffa3c6322e54.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinsdaniel/tal/prinsdanieltal/hkhprinsdanielstalvidinvigningavpepparkenhuvudstasondagenden1september2019.5.26f4336616b8ffa3c6322e54.html Sun, 01 Sep 2019 15:10:10 +0200 H.M. Konungens välkomsttal, Världens musik och mat, Stenhammar, Flen, söndagen den 1 september 2019 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2019/hmkonungensvalkomsttalvarldensmusikochmatstenhammarflensondagenden1september2019.5.26f4336616b8ffa3c6322e48.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2019/hmkonungensvalkomsttalvarldensmusikochmatstenhammarflensondagenden1september2019.5.26f4336616b8ffa3c6322e48.html Wed, 28 Aug 2019 20:10:34 +0200 H.M. Konungens tal vid Stockholm Water Prize Award Ceremony, onsdagen den 28 augusti 2019 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2019/hmkonungenstalvidstockholmwaterprizeawardceremonyonsdagenden28augusti2019.5.3fb24c5516b8ac3088b2cea1.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2019/hmkonungenstalvidstockholmwaterprizeawardceremonyonsdagenden28augusti2019.5.3fb24c5516b8ac3088b2cea1.html Wed, 14 Aug 2019 14:28:24 +0200 H.K.H. Prins Carl Philips tal vid invigning av Sjöräddnings­sällskapets stationshus i Hammarby, Stockholm, onsdagen den 14 augusti 2019 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinscarlphilip/tal/prinscarlphiliptal/hkhprinscarlphilipstalvidinvigningavsjoraddningssallskapetsstationshusihammarbystockholmonsdagenden14augusti2019.5.3fb24c5516b8ac3088b22d86.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinscarlphilip/tal/prinscarlphiliptal/hkhprinscarlphilipstalvidinvigningavsjoraddningssallskapetsstationshusihammarbystockholmonsdagenden14augusti2019.5.3fb24c5516b8ac3088b22d86.html Wed, 19 Jun 2019 14:29:56 +0200 H.M. Konungens tal vid seminariet Ungt Ledarskap, Kalmar, onsdagen den 19 juni 2019 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2019/hmkonungenstalvidseminarietungtledarskapkalmaronsdagenden19juni2019.5.14d73b3a16a59e055f21a17f.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2019/hmkonungenstalvidseminarietungtledarskapkalmaronsdagenden19juni2019.5.14d73b3a16a59e055f21a17f.html Mon, 17 Jun 2019 15:34:20 +0200 H.M. Konungens tal vid invigning av Livrustkammarens nya basutställning, Stockholm, måndagen den 17 juni 2019 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2019/hmkonungenstalvidinvigningavlivrustkammarensnyabasutstallningstockholmmandagenden17juni2019.5.75e24df916a59c7816519bc8.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2019/hmkonungenstalvidinvigningavlivrustkammarensnyabasutstallningstockholmmandagenden17juni2019.5.75e24df916a59c7816519bc8.html Fri, 14 Jun 2019 21:37:55 +0200 H.M. Konungens tal vid stats­bankett i samband med statsbesök från Republiken Korea, Kungliga slottet, fredagen den 14 juni 2019 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2019/hmkonungenstalvidstatsbankettisambandmedstatsbesokfranrepublikenkoreakungligaslottetfredagenden14juni2019.5.75e24df916a59c781651843f.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2019/hmkonungenstalvidstatsbankettisambandmedstatsbesokfranrepublikenkoreakungligaslottetfredagenden14juni2019.5.75e24df916a59c781651843f.html Fri, 14 Jun 2019 10:58:10 +0200 H.M. Konungens pressuttalande i samband med statsbesök från Republiken Korea, Kungliga slottet, fredagen den 14 juni 2019 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2019/hmkonungenspressuttalandeisambandmedstatsbesokfranrepublikenkoreakungligaslottetfredagenden14juni2019.5.75e24df916a59c78165181c7.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2019/hmkonungenspressuttalandeisambandmedstatsbesokfranrepublikenkoreakungligaslottetfredagenden14juni2019.5.75e24df916a59c78165181c7.html Wed, 12 Jun 2019 10:43:46 +0200 H.M. Konungens välkomstord vid Stenhammardagen, Stenhammar, onsdagen den 12 juni 2019 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2019/hmkonungensvalkomstordvidstenhammardagenstenhammaronsdagenden12juni2019.5.14d73b3a16a59e055f216a83.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2019/hmkonungensvalkomstordvidstenhammardagenstenhammaronsdagenden12juni2019.5.14d73b3a16a59e055f216a83.html Thu, 06 Jun 2019 17:05:02 +0200 H.K.H. Kronprinsessans tal vid nationaldagsfirandet i Hagaparken, Solna, torsdagen den 6 juni 2019 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvidnationaldagsfirandetihagaparkensolnatorsdagenden6juni2019.5.4abd4fb816a59d4ba82137db.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvidnationaldagsfirandetihagaparkensolnatorsdagenden6juni2019.5.4abd4fb816a59d4ba82137db.html Thu, 06 Jun 2019 11:44:49 +0200 H.M. Konungens nationaldagstal i Ludvika, torsdagen den 6 juni 2019 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2019/hmkonungensnationaldagstaliludvikatorsdagenden6juni2019.5.4abd4fb816a59d4ba82137cf.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2019/hmkonungensnationaldagstaliludvikatorsdagenden6juni2019.5.4abd4fb816a59d4ba82137cf.html Wed, 29 May 2019 13:08:48 +0200 H.M. Konungens tal vid invigning av utställningen Stockholmia 2019, Stockholm Waterfront, onsdagen den 29 maj 2019 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2019/hmkonungenstalvidinvigningavutstallningenstockholmia2019stockholmwaterfrontonsdagenden29maj2019.5.75e24df916a59c7816510258.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2019/hmkonungenstalvidinvigningavutstallningenstockholmia2019stockholmwaterfrontonsdagenden29maj2019.5.75e24df916a59c7816510258.html Thu, 23 May 2019 23:25:10 +0200 H.M. Konungens tal vid svars­bankett i samband med statsbesöket till Irland, Dublin, torsdagen den 23 maj 2019 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2019/hmkonungenstalvidsvarsbankettisambandmedstatsbesokettillirlanddublintorsdagenden23maj2019.5.14d73b3a16a59e055f2bb28.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2019/hmkonungenstalvidsvarsbankettisambandmedstatsbesokettillirlanddublintorsdagenden23maj2019.5.14d73b3a16a59e055f2bb28.html Thu, 23 May 2019 16:22:48 +0200 H.K.H. Prins Daniels tal vid Sveriges ambassadörs mottagning med anledning av besöket av Prins Daniels Fellowship, residenset i Singapore, tisdagen den 21 maj 2019 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinsdaniel/tal/prinsdanieltal/hkhprinsdanielstalvidsverigesambassadorsmottagningmedanledningavbesoketavprinsdanielsfellowshipresidensetisingaporetisdagenden21maj2019.5.14d73b3a16a59e055f2d32b.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinsdaniel/tal/prinsdanieltal/hkhprinsdanielstalvidsverigesambassadorsmottagningmedanledningavbesoketavprinsdanielsfellowshipresidensetisingaporetisdagenden21maj2019.5.14d73b3a16a59e055f2d32b.html Wed, 22 May 2019 23:02:31 +0200 H.M. Konungens tal vid presidentens statsbankett i samband med statsbesöket till Irland, Dublin, onsdagen den 22 maj 2019 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2019/hmkonungenstalvidpresidentensstatsbankettisambandmedstatsbesokettillirlanddublinonsdagenden22maj2019.5.14d73b3a16a59e055f2bb1c.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2019/hmkonungenstalvidpresidentensstatsbankettisambandmedstatsbesokettillirlanddublinonsdagenden22maj2019.5.14d73b3a16a59e055f2bb1c.html Wed, 22 May 2019 16:55:08 +0200 H.M. Konungens tal vid mottagning anordnad av borgmästare Nial Ring, Dublin, Irland, onsdagen den 22 maj 2019 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2019/hmkonungenstalvidmottagninganordnadavborgmastarenialringdublinirlandonsdagenden22maj2019.5.14d73b3a16a59e055f2baf6.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2019/hmkonungenstalvidmottagninganordnadavborgmastarenialringdublinirlandonsdagenden22maj2019.5.14d73b3a16a59e055f2baf6.html Fri, 17 May 2019 13:52:22 +0200 H.M. Drottningens middagstal på National­museum, onsdagen den 15 maj 2019 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningensmiddagstalpanationalmuseumonsdagenden15maj2019.5.75e24df916a59c78165a0e8.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningensmiddagstalpanationalmuseumonsdagenden15maj2019.5.75e24df916a59c78165a0e8.html Fri, 17 May 2019 13:51:21 +0200 H.M. Drottningens tal vid konferensen Svenska Demensdagarnas 20-årsjubileum, Malmö, fredagen den 17 maj 2019 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidkonferensensvenskademensdagarnas20arsjubileummalmofredagenden17maj2019.5.75e24df916a59c78165a0dc.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidkonferensensvenskademensdagarnas20arsjubileummalmofredagenden17maj2019.5.75e24df916a59c78165a0dc.html Thu, 16 May 2019 09:45:56 +0200 H.M. Drottningens tal vid Dementia Forum X, Kungl. Slottet, onsdagen den 15 maj 2019 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalviddementiaforumxkunglslottetonsdagenden15maj2019.5.75e24df916a59c78165967b.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalviddementiaforumxkunglslottetonsdagenden15maj2019.5.75e24df916a59c78165967b.html Thu, 16 May 2019 09:39:11 +0200 H.K.H. Kronprinsessans öppningsanförande vid SeaBOS arbetsmöte, Bergen, Norge, tisdagen den 14 maj 2019 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessansoppningsanforandevidseabosarbetsmotebergennorgetisdagenden14maj2019.5.6839717416a59efc5038362.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessansoppningsanforandevidseabosarbetsmotebergennorgetisdagenden14maj2019.5.6839717416a59efc5038362.html Tue, 07 May 2019 16:23:12 +0200 H.K.H. Kronprinsessans tal vid den officiella middagen för Sweden-Vietnam Business Summit, Hanoi, Vietnam, tisdagen den 7 maj 2019 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalviddenofficiellamiddagenforswedenvietnambusinesssummithanoivietnamtisdagenden7maj2019.5.75e24df916a59c78165537f.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalviddenofficiellamiddagenforswedenvietnambusinesssummithanoivietnamtisdagenden7maj2019.5.75e24df916a59c78165537f.html Tue, 07 May 2019 08:29:07 +0200 H.K.H. Kronprinsessans tal vid Sweden-Vietnam Business Summit, Hanoi, Vietnam, tisdagen den 7 maj 2019 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvidswedenvietnambusinesssummithanoivietnamtisdagenden7maj2019.5.14d73b3a16a59e055f25363.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvidswedenvietnambusinesssummithanoivietnamtisdagenden7maj2019.5.14d73b3a16a59e055f25363.html Mon, 06 May 2019 16:16:35 +0200 H.K.H. Kronprinsessans tal vid officiell välkomstmiddag i samband med besök till Vietnam, presidentpalatset i Hanoi, måndagen den 6 maj 2019 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvidofficiellvalkomstmiddagisambandmedbesoktillvietnampresidentpalatsetihanoimandagenden6maj2019.5.6839717416a59efc5034c9e.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvidofficiellvalkomstmiddagisambandmedbesoktillvietnampresidentpalatsetihanoimandagenden6maj2019.5.6839717416a59efc5034c9e.html Thu, 02 May 2019 11:20:33 +0200 H.M. Konungens tal, Stiftelsen Konung Gustaf V:s 90-årsfonds jubileumsseminarium, Kungliga slottet, torsdagen den 2 maj 2019 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2019/hmkonungenstalstiftelsenkonunggustafvs90arsfondsjubileumsseminariumkungligaslottettorsdagenden2maj2019.5.14d73b3a16a59e055f22db7.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2019/hmkonungenstalstiftelsenkonunggustafvs90arsfondsjubileumsseminariumkungligaslottettorsdagenden2maj2019.5.14d73b3a16a59e055f22db7.html Fri, 26 Apr 2019 16:20:46 +0200 H.M. Konungens tal vid invigning av utställningen ”Den tänkande handen”, Kungliga slottet, fredagen den 26 april 2019 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2019/hmkonungenstalvidinvigningavutstallningendentankandehandenkungligaslottetfredagenden26april2019.5.9d7636f16a4e2dec211169.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2019/hmkonungenstalvidinvigningavutstallningendentankandehandenkungligaslottetfredagenden26april2019.5.9d7636f16a4e2dec211169.html Wed, 24 Apr 2019 14:48:26 +0200 H.M. Konungens välkomsttal vid stiftelsen Ungt Ledarskaps diplom- och stipendieceremoni, Kungliga slottet, onsdagen den 24 april 2019 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2019/hmkonungensvalkomsttalvidstiftelsenungtledarskapsdiplomochstipendieceremonikungligaslottetonsdagenden24april2019.5.9d7636f16a4e2dec21207.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2019/hmkonungensvalkomsttalvidstiftelsenungtledarskapsdiplomochstipendieceremonikungligaslottetonsdagenden24april2019.5.9d7636f16a4e2dec21207.html Thu, 11 Apr 2019 15:32:48 +0200 H.M. Drottningens tal vid Silviahemmets diplomeringsceremoni, Kungl. Slottet, torsdagen den 11 april 2019 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidsilviahemmetsdiplomeringsceremonikunglslottettorsdagenden11april2019.5.78ef352d169d87c34d57234.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidsilviahemmetsdiplomeringsceremonikunglslottettorsdagenden11april2019.5.78ef352d169d87c34d57234.html Thu, 11 Apr 2019 14:43:37 +0200 H.K.H. Kronprinsessans tal vid invigning av Baltic Sea Science Center, Skansen, Stockholm, torsdagen den 11 april 2019 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvidinvigningavbalticseasciencecenterskansenstockholmtorsdagenden11april2019.5.78ef352d169d87c34d57240.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvidinvigningavbalticseasciencecenterskansenstockholmtorsdagenden11april2019.5.78ef352d169d87c34d57240.html Wed, 10 Apr 2019 13:07:53 +0200 H.M. Konungens tal vid Forum för bioekonomi, Stockholm, onsdagen den 10 april 2019 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2019/hmkonungenstalvidforumforbioekonomistockholmonsdagenden10april2019.5.1a8a95e4169d8487b2046c0.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2019/hmkonungenstalvidforumforbioekonomistockholmonsdagenden10april2019.5.1a8a95e4169d8487b2046c0.html Mon, 08 Apr 2019 09:38:19 +0200 H.M. Konungens tal vid Baden-Powell Fellowship Gala Dinner, Seoul, Sydkorea, lördagen den 6 april 2019 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2019/hmkonungenstalvidbadenpowellfellowshipgaladinnerseoulsydkorealordagenden6april2019.5.1a8a95e4169d8487b20353c.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2019/hmkonungenstalvidbadenpowellfellowshipgaladinnerseoulsydkorealordagenden6april2019.5.1a8a95e4169d8487b20353c.html Thu, 04 Apr 2019 14:52:36 +0200 H.M. Drottningens tal vid prisceremoni för Queen Silvia Nursing Award, Kroge, Tyskland, onsdagen den 3 april 2019 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidprisceremoniforqueensilvianursingawardkrogetysklandonsdagenden3april2019.5.4424fd3b169d894aad3234b.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidprisceremoniforqueensilvianursingawardkrogetysklandonsdagenden3april2019.5.4424fd3b169d894aad3234b.html Wed, 03 Apr 2019 10:49:12 +0200 H.M. Drottningens tal vid prisceremoni för Queen Silvia Nursing Award, Kungl. Slottet, tisdagen den 2 april 2019 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidprisceremoniforqueensilvianursingawardkunglslottettisdagenden2april2019.5.4424fd3b169d894aad31a30.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidprisceremoniforqueensilvianursingawardkunglslottettisdagenden2april2019.5.4424fd3b169d894aad31a30.html Tue, 02 Apr 2019 12:20:49 +0200 H.K.H. Prins Carl Philips tacktal vid näringslivsmiddag under svenska ambassadens värdskap, Hannover, måndagen den 1 april 2019 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinscarlphilip/tal/prinscarlphiliptal/hkhprinscarlphilipstacktalvidnaringslivsmiddagundersvenskaambassadensvardskaphannovermandagenden1april2019.5.4424fd3b169d894aad38ee.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinscarlphilip/tal/prinscarlphiliptal/hkhprinscarlphilipstacktalvidnaringslivsmiddagundersvenskaambassadensvardskaphannovermandagenden1april2019.5.4424fd3b169d894aad38ee.html Tue, 02 Apr 2019 12:14:50 +0200 H.M. Konungens öppningsanförande vid Fiskeforum 2019, Stockholm, tisdagen den 2 april 2019 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2019/hmkonungensoppningsanforandevidfiskeforum2019stockholmtisdagenden2april2019.5.4424fd3b169d894aad38e2.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2019/hmkonungensoppningsanforandevidfiskeforum2019stockholmtisdagenden2april2019.5.4424fd3b169d894aad38e2.html Thu, 28 Mar 2019 12:03:47 +0100 H.K.H. Prins Daniels anförande vid invigning av Volvo Camp X, Göteborg, torsdagen den 28 mars 2019 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinsdaniel/tal/prinsdanieltal/hkhprinsdanielsanforandevidinvigningavvolvocampxgoteborgtorsdagenden28mars2019.5.214e3d76169953c09af4893.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinsdaniel/tal/prinsdanieltal/hkhprinsdanielsanforandevidinvigningavvolvocampxgoteborgtorsdagenden28mars2019.5.214e3d76169953c09af4893.html Wed, 27 Mar 2019 14:52:29 +0100 H.M. Drottningens avslutningstal vid Global Child Forum Partner Advisory Board, Kungl. Slottet, onsdagen den 27 mars 2019 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningensavslutningstalvidglobalchildforumpartneradvisoryboardkunglslottetonsdagenden27mars2019.5.6d0b78b61699508fc743eb9.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningensavslutningstalvidglobalchildforumpartneradvisoryboardkunglslottetonsdagenden27mars2019.5.6d0b78b61699508fc743eb9.html Wed, 27 Mar 2019 14:08:44 +0100 H.M. Konungens välkomstanförande, Global Child Forum Partner Advisory Board, Kungliga slottet, onsdagen den 27 mars 2019 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2019/hmkonungensvalkomstanforandeglobalchildforumpartneradvisoryboardkungligaslottetonsdagenden27mars2019.5.6d0b78b61699508fc743e80.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2019/hmkonungensvalkomstanforandeglobalchildforumpartneradvisoryboardkungligaslottetonsdagenden27mars2019.5.6d0b78b61699508fc743e80.html Tue, 26 Mar 2019 09:56:57 +0100 H.M. Konungens tacktal vid middag i samband med firandet av Internationella Handelskammarens 100-årsjubileum, Stockholm, måndagen den 25 mars 2019 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2019/hmkonungenstacktalvidmiddagisambandmedfirandetavinternationellahandelskammarens100arsjubileumstockholmmandagenden25mars2019.5.214e3d76169953c09af3661.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2019/hmkonungenstacktalvidmiddagisambandmedfirandetavinternationellahandelskammarens100arsjubileumstockholmmandagenden25mars2019.5.214e3d76169953c09af3661.html Thu, 14 Feb 2019 20:10:00 +0100 H.K.H. Prins Carl Philips invigningstal vid Rally Sweden, Karlstad, torsdagen den 14 februari 2019 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinscarlphilip/tal/prinscarlphiliptal/hkhprinscarlphilipsinvigningstalvidrallyswedenkarlstadtorsdagenden14februari2019.5.7ce04b63167c576df6c1ca3a.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinscarlphilip/tal/prinscarlphiliptal/hkhprinscarlphilipsinvigningstalvidrallyswedenkarlstadtorsdagenden14februari2019.5.7ce04b63167c576df6c1ca3a.html Thu, 14 Feb 2019 17:10:00 +0100 H.M. Konungens tal vid invigning av Östrands massafabrik, Timrå, torsdagen den 14 februari 2019 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2019/hmkonungenstalvidinvigningavostrandsmassafabriktimratorsdagenden14februari2019.5.7ce04b63167c576df6c1c892.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2019/hmkonungenstalvidinvigningavostrandsmassafabriktimratorsdagenden14februari2019.5.7ce04b63167c576df6c1c892.html Wed, 13 Feb 2019 16:53:20 +0100 H.M. Konungens anförande vid avtäckning av skulpturbyst föreställande August Strindberg, Bernadottebiblioteket, Kungliga slottet, onsdagen den 13 februari 2019 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2019/hmkonungensanforandevidavtackningavskulpturbystforestallandeauguststrindbergbernadottebiblioteketkungligaslottetonsdagenden13februari2019.5.7ce04b63167c576df6c1c887.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2019/hmkonungensanforandevidavtackningavskulpturbystforestallandeauguststrindbergbernadottebiblioteketkungligaslottetonsdagenden13februari2019.5.7ce04b63167c576df6c1c887.html Wed, 13 Feb 2019 11:29:26 +0100 H.K.H. Prins Daniels anförande i samband med lunch vid Sveriges ambassad i New Delhi, Indien, onsdagen den 13 februari 2019 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinsdaniel/tal/prinsdanieltal/hkhprinsdanielsanforandeisambandmedlunchvidsverigesambassadinewdelhiindienonsdagenden13februari2019.5.7ce04b63167c576df6c1c76f.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinsdaniel/tal/prinsdanieltal/hkhprinsdanielsanforandeisambandmedlunchvidsverigesambassadinewdelhiindienonsdagenden13februari2019.5.7ce04b63167c576df6c1c76f.html Wed, 23 Jan 2019 09:37:02 +0100 H.M. Konungens inledningsord vid konselj, Kungliga slottet, måndagen den 21 januari 2019 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2019/hmkonungensinledningsordvidkonseljkungligaslottetmandagenden21januari2019.5.7ce04b63167c576df6c1223c.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2019/hmkonungensinledningsordvidkonseljkungligaslottetmandagenden21januari2019.5.7ce04b63167c576df6c1223c.html Tue, 25 Dec 2018 13:00:45 +0100 H.M. Konungens jultal 2018 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2018/hmkonungensjultal2018.5.4e3bfc67167c5961a3a2e01.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2018/hmkonungensjultal2018.5.4e3bfc67167c5961a3a2e01.html Sun, 16 Dec 2018 16:36:06 +0100 H.M. Konungens tal vid återinvigning av Karl XIV Johans ryttarstaty, Slottsbacken, söndagen den 16 december 2018 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2018/hmkonungenstalvidaterinvigningavkarlxivjohansryttarstatyslottsbackensondagenden16december2018.5.487ab1fd1677dbe532c5c2d.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2018/hmkonungenstalvidaterinvigningavkarlxivjohansryttarstatyslottsbackensondagenden16december2018.5.487ab1fd1677dbe532c5c2d.html Fri, 07 Dec 2018 17:53:32 +0100 H.M. Konungens inledningstal vid seminariet ”Skönhet och beständighet”, Kungliga slottet, fredagen den 7 december 2018 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2018/hmkonungensinledningstalvidseminarietskonhetochbestandighetkungligaslottetfredagenden7december2018.5.487ab1fd1677dbe532cafd.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2018/hmkonungensinledningstalvidseminarietskonhetochbestandighetkungligaslottetfredagenden7december2018.5.487ab1fd1677dbe532cafd.html Thu, 29 Nov 2018 11:32:21 +0100 H.K.H. Kronprinsessans inledningsanförande vid panelsamtal om Agenda 2030, Svenska ambassaden i Wien, Österrike, onsdagen den 28 november 2018 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessansinledningsanforandevidpanelsamtalomagenda2030svenskaambassadeniwienosterrikeonsdagenden28november2018.5.26b86ef916657c8f0a9196e9.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessansinledningsanforandevidpanelsamtalomagenda2030svenskaambassadeniwienosterrikeonsdagenden28november2018.5.26b86ef916657c8f0a9196e9.html Wed, 28 Nov 2018 11:15:08 +0100 H.K.H. Kronprinsessans tal vid IAEA Ministerial Conference on Nuclear Science and Technology, Wien, Österrike, onsdagen den 28 november 2018 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvidiaeaministerialconferenceonnuclearscienceandtechnologywienosterrikeonsdagenden28november2018.5.26b86ef916657c8f0a918e0a.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvidiaeaministerialconferenceonnuclearscienceandtechnologywienosterrikeonsdagenden28november2018.5.26b86ef916657c8f0a918e0a.html Tue, 27 Nov 2018 14:24:52 +0100 H.K.H. Kronprinsessans tal vid Kronprinsessparets Stiftelses seminarium om att skapa motivation hos barn och unga, Kungliga slottet, tisdagen den 27 november 2018 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvidkronprinsessparetsstiftelsesseminariumomattskapamotivationhosbarnochungakungligaslottettisdagenden27november2018.5.724d142e166ea046f7e9eec.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvidkronprinsessparetsstiftelsesseminariumomattskapamotivationhosbarnochungakungligaslottettisdagenden27november2018.5.724d142e166ea046f7e9eec.html Thu, 22 Nov 2018 11:48:33 +0100 H.M. Konungens tal i samband med invigning av Kirunas nya stadshus Kristallen, Kiruna, torsdagen den 22 november 2018 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2018/hmkonungenstalisambandmedinvigningavkirunasnyastadshuskristallenkirunatorsdagenden22november2018.5.26b86ef916657c8f0a915ed0.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2018/hmkonungenstalisambandmedinvigningavkirunasnyastadshuskristallenkirunatorsdagenden22november2018.5.26b86ef916657c8f0a915ed0.html Mon, 19 Nov 2018 14:37:07 +0100 H.M. Konungens tal vid Regal Circle Dinner, New York, USA, lördagen den 17 november 2018 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2018/hmkonungenstalvidregalcircledinnernewyorkusalordagenden17november2018.5.26b86ef916657c8f0a91458c.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2018/hmkonungenstalvidregalcircledinnernewyorkusalordagenden17november2018.5.26b86ef916657c8f0a91458c.html Tue, 13 Nov 2018 22:00:19 +0100 H.M. Konungens tal vid statsbankett i samband med statsbesök från Italien, Kungliga slottet, tisdagen den 13 november 2018 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2018/hmkonungenstalvidstatsbankettisambandmedstatsbesokfranitalienkungligaslottettisdagenden13november2018.5.26b86ef916657c8f0a911644.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2018/hmkonungenstalvidstatsbankettisambandmedstatsbesokfranitalienkungligaslottettisdagenden13november2018.5.26b86ef916657c8f0a911644.html Tue, 13 Nov 2018 14:32:10 +0100 H.M. Konungens pressuttalande i samband med statsbesöket från Italien, Kungliga slottet, tisdagen den 13 november 2018 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2018/hmkonungenspressuttalandeisambandmedstatsbesoketfranitalienkungligaslottettisdagenden13november2018.5.26b86ef916657c8f0a911639.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2018/hmkonungenspressuttalandeisambandmedstatsbesoketfranitalienkungligaslottettisdagenden13november2018.5.26b86ef916657c8f0a911639.html Mon, 12 Nov 2018 13:17:56 +0100 H.M. Drottningens tal vid "Dementia in Focus", São Paulo, Brasilien, torsdagen den 8 november 2018 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalviddementiainfocussaopaulobrasilientorsdagenden8november2018.5.26b86ef916657c8f0a9fe8b.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalviddementiainfocussaopaulobrasilientorsdagenden8november2018.5.26b86ef916657c8f0a9fe8b.html Tue, 06 Nov 2018 10:34:04 +0100 H.K.H. Prins Carl Philips tal vid eventet ”Gör plats”, Stockholm, tisdagen den 6 november 2018 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinscarlphilip/tal/prinscarlphiliptal/hkhprinscarlphilipstalvideventetgorplatsstockholmtisdagenden6november2018.5.26b86ef916657c8f0a9dc41.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinscarlphilip/tal/prinscarlphiliptal/hkhprinscarlphilipstalvideventetgorplatsstockholmtisdagenden6november2018.5.26b86ef916657c8f0a9dc41.html Tue, 06 Nov 2018 09:36:04 +0100 H.M. Konungens anförande vid möte med den japanska näringslivsdelegationen Keidanren, Kungliga slottet, måndagen den 5 november 2018 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2018/hmkonungensanforandevidmotemeddenjapanskanaringslivsdelegationenkeidanrenkungligaslottetmandagenden5november2018.5.26b86ef916657c8f0a9dbd2.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2018/hmkonungensanforandevidmotemeddenjapanskanaringslivsdelegationenkeidanrenkungligaslottetmandagenden5november2018.5.26b86ef916657c8f0a9dbd2.html Thu, 25 Oct 2018 14:58:33 +0200 H.K.H. Prins Carl Philips tal vid utdelningen av forskningsanslag ur Lilla barnets fond, Stockholm, torsdagen den 25 oktober 2018 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinscarlphilip/tal/prinscarlphiliptal/hkhprinscarlphilipstalvidutdelningenavforskningsanslagurlillabarnetsfondstockholmtorsdagenden25oktober2018.5.26b86ef916657c8f0a97680.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinscarlphilip/tal/prinscarlphiliptal/hkhprinscarlphilipstalvidutdelningenavforskningsanslagurlillabarnetsfondstockholmtorsdagenden25oktober2018.5.26b86ef916657c8f0a97680.html Wed, 24 Oct 2018 14:02:16 +0200 H.K.H. Kronprinsessans öppningstal vid Pep Forum, Stockholm, onsdagen den 24 oktober 2018 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessansoppningstalvidpepforumstockholmonsdagenden24oktober2018.5.26b86ef916657c8f0a9768b.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessansoppningstalvidpepforumstockholmonsdagenden24oktober2018.5.26b86ef916657c8f0a9768b.html Mon, 22 Oct 2018 11:43:13 +0200 H.K.H. Prins Carl Philips tacktal vid länsmiddag på residenset i Karlstad, fredagen den 19 oktober 2018 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinscarlphilip/tal/prinscarlphiliptal/hkhprinscarlphilipstacktalvidlansmiddagparesidensetikarlstadfredagenden19oktober2018.5.26b86ef916657c8f0a966bf.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinscarlphilip/tal/prinscarlphiliptal/hkhprinscarlphilipstacktalvidlansmiddagparesidensetikarlstadfredagenden19oktober2018.5.26b86ef916657c8f0a966bf.html Mon, 22 Oct 2018 11:35:59 +0200 H.K.H. Prins Carl Philips tal vid Dysleximässan, Karlstad, fredagen den 19 oktober 2018 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinscarlphilip/tal/prinscarlphiliptal/hkhprinscarlphilipstalviddysleximassankarlstadfredagenden19oktober2018.5.26b86ef916657c8f0a96689.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinscarlphilip/tal/prinscarlphiliptal/hkhprinscarlphilipstalviddysleximassankarlstadfredagenden19oktober2018.5.26b86ef916657c8f0a96689.html Thu, 18 Oct 2018 10:43:19 +0200 H.K.H. Kronprinsessans tal vid Multi-Stakeholder SDG Forum, Grand Sérail, Beirut, Libanon, torsdagen den 18 oktober 2018 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvidmultistakeholdersdgforumgrandserailbeirutlibanontorsdagenden18oktober2018.5.26b86ef916657c8f0a947c2.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvidmultistakeholdersdgforumgrandserailbeirutlibanontorsdagenden18oktober2018.5.26b86ef916657c8f0a947c2.html Tue, 16 Oct 2018 17:49:24 +0200 H.M. Konungens tal vid utdelningen av utmärkelsen Årets Nybyggare, Kungliga slottet, tisdagen den 16 oktober 2018. https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2018/hmkonungenstalvidutdelningenavutmarkelsenaretsnybyggarekungligaslottettisdagenden16oktober2018.5.26b86ef916657c8f0a939d8.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2018/hmkonungenstalvidutdelningenavutmarkelsenaretsnybyggarekungligaslottettisdagenden16oktober2018.5.26b86ef916657c8f0a939d8.html Sat, 13 Oct 2018 12:29:06 +0200 H.M. Konungens tal vid återinvigning av Nationalmuseum, Stockholm, lördagen den 13 oktober 2018 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2018/hmkonungenstalvidaterinvigningavnationalmuseumstockholmlordagenden13oktober2018.5.26b86ef916657c8f0a920ea.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2018/hmkonungenstalvidaterinvigningavnationalmuseumstockholmlordagenden13oktober2018.5.26b86ef916657c8f0a920ea.html Thu, 11 Oct 2018 11:09:40 +0200 H.M. Konungens tal vid Gastronomiska Akademiens och Måltidsakademiens symposium, Kungliga slottet, torsdagen den 11 oktober 2018 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2018/hmkonungenstalvidgastronomiskaakademiensochmaltidsakademienssymposiumkungligaslottettorsdagenden11oktober2018.5.26b86ef916657c8f0a9101c.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2018/hmkonungenstalvidgastronomiskaakademiensochmaltidsakademienssymposiumkungligaslottettorsdagenden11oktober2018.5.26b86ef916657c8f0a9101c.html Mon, 08 Oct 2018 20:28:51 +0200 H.K.H. Kronprinsessans tal i Parc Beaumont i samband med besök till Pau, Frankrike, måndagen den 8 oktober 2018 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstaliparcbeaumontisambandmedbesoktillpaufrankrikemandagenden8oktober2018.5.533b0c18164836d0d0b2f577.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstaliparcbeaumontisambandmedbesoktillpaufrankrikemandagenden8oktober2018.5.533b0c18164836d0d0b2f577.html Mon, 08 Oct 2018 13:05:33 +0200 H.M. Konungens tal i rådhuset vid besök till Pau, Frankrike, måndagen den 8 oktober 2018 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2018/hmkonungenstaliradhusetvidbesoktillpaufrankrikemandagenden8oktober2018.5.533b0c18164836d0d0b2f558.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2018/hmkonungenstaliradhusetvidbesoktillpaufrankrikemandagenden8oktober2018.5.533b0c18164836d0d0b2f558.html Mon, 08 Oct 2018 11:30:06 +0200 H.M. Konungens tal vid återinvigning av Bernadotte­museet, Pau, Frankrike, måndagen den 8 oktober 2018 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2018/hmkonungenstalvidaterinvigningavbernadottemuseetpaufrankrikemandagenden8oktober2018.5.533b0c18164836d0d0b2f539.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2018/hmkonungenstalvidaterinvigningavbernadottemuseetpaufrankrikemandagenden8oktober2018.5.533b0c18164836d0d0b2f539.html Thu, 04 Oct 2018 08:00:34 +0200 H.M. Drottningens tal vid High-level meeting, Out of the Shadows: Shining Light on Child Sexual Abuse and Exploitation, i FN, New York, onsdagen den 3 oktober 2018 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidhighlevelmeetingoutoftheshadowsshininglightonchildsexualabuseandexploitationifnnewyorkonsdagenden3oktober2018.5.64505e4616483136dec286a3.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidhighlevelmeetingoutoftheshadowsshininglightonchildsexualabuseandexploitationifnnewyorkonsdagenden3oktober2018.5.64505e4616483136dec286a3.html Wed, 26 Sep 2018 13:44:02 +0200 H.K.H. Prins Carl Philips tal vid invigningen av Götala nöt- och lammköttsforsknings nya stall, Götala, onsdagen den 26 september 2018  https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinscarlphilip/tal/prinscarlphiliptal/hkhprinscarlphilipstalvidinvigningenavgotalanotochlammkottsforskningsnyastallgotalaonsdagenden26september2018.5.533b0c18164836d0d0b2631f.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinscarlphilip/tal/prinscarlphiliptal/hkhprinscarlphilipstalvidinvigningenavgotalanotochlammkottsforskningsnyastallgotalaonsdagenden26september2018.5.533b0c18164836d0d0b2631f.html Tue, 25 Sep 2018 14:21:00 +0200 H.M. Konungens tal vid riksmötets öppnande, tisdagen den 25 september 2018 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2018/hmkonungenstalvidriksmotetsoppnandetisdagenden25september2018.5.533b0c18164836d0d0b26273.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2018/hmkonungenstalvidriksmotetsoppnandetisdagenden25september2018.5.533b0c18164836d0d0b26273.html Mon, 24 Sep 2018 15:20:11 +0200 H.K.H. Kronprinsessans inlägg vid " High Level Meeting on Sustainable Ocean Business ", New York, USA, måndagen den 24 september 2018  https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessansinlaggvidhighlevelmeetingonsustainableoceanbusinessnewyorkusamandagenden24september2018.5.533b0c18164836d0d0b25a91.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessansinlaggvidhighlevelmeetingonsustainableoceanbusinessnewyorkusamandagenden24september2018.5.533b0c18164836d0d0b25a91.html Thu, 20 Sep 2018 17:26:21 +0200 H.M. Konungens tal vid Försvarshögskolans 200-årsjubileum, Stockholm, torsdagen den 20 september 2018 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2018/hmkonungenstalvidforsvarshogskolans200arsjubileumstockholmtorsdagenden20september2018.5.64505e4616483136dec21fda.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2018/hmkonungenstalvidforsvarshogskolans200arsjubileumstockholmtorsdagenden20september2018.5.64505e4616483136dec21fda.html Sat, 15 Sep 2018 17:07:20 +0200 H.K.H. Kronprinsessans tal vid Håll Sverige Rent-dagen, Kungsträdgården, Stockholm, lördagen den 15 september 2018 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvidhallsverigerentdagenkungstradgardenstockholmlordagenden15september2018.5.533b0c18164836d0d0b20a06.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvidhallsverigerentdagenkungstradgardenstockholmlordagenden15september2018.5.533b0c18164836d0d0b20a06.html Fri, 07 Sep 2018 11:46:11 +0200 H.K.H. Kronprinsessans tal vid Karuizawa Dialogue , Karuizawa, Japan, måndagen den 3 september 2018 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvidkaruizawadialoguekaruizawajapanmandagenden3september2018.5.533b0c18164836d0d0b1d017.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvidkaruizawadialoguekaruizawajapanmandagenden3september2018.5.533b0c18164836d0d0b1d017.html Wed, 05 Sep 2018 18:13:22 +0200 H.K.H. Prins Carl Philips tal vid besöket på Lugnets plantskola, Bålsta, onsdagen den 5 september 2018  https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinscarlphilip/tal/prinscarlphiliptal/hkhprinscarlphilipstalvidbesoketpalugnetsplantskolabalstaonsdagenden5september2018.5.533b0c18164836d0d0b1c20e.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinscarlphilip/tal/prinscarlphiliptal/hkhprinscarlphilipstalvidbesoketpalugnetsplantskolabalstaonsdagenden5september2018.5.533b0c18164836d0d0b1c20e.html Sat, 01 Sep 2018 10:52:41 +0200 H.K.H. Kronprinsessans tal vid 150-årsjubileet av Dalslands kanal, Håverud, fredagen den 31 augusti 2018 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvid150arsjubileetavdalslandskanalhaverudfredagenden31augusti2018.5.533b0c18164836d0d0b18f81.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvid150arsjubileetavdalslandskanalhaverudfredagenden31augusti2018.5.533b0c18164836d0d0b18f81.html Wed, 29 Aug 2018 18:10:42 +0200 H.K.H. Kronprinsessans tal i samband med utdelning av Stockholm Water Prize, Stockholms stadshus, onsdagen den 29 augusti 2018 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalisambandmedutdelningavstockholmwaterprizestockholmsstadshusonsdagenden29augusti2018.5.26cfa08116483b53670178f4.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalisambandmedutdelningavstockholmwaterprizestockholmsstadshusonsdagenden29augusti2018.5.26cfa08116483b53670178f4.html Tue, 28 Aug 2018 14:11:08 +0200 H.M. Konungens invigningstal vid mässan Trä och teknik, Svenska mässan, Göteborg, tisdagen den 28 augusti 2018 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2018/hmkonungensinvigningstalvidmassantraochtekniksvenskamassangoteborgtisdagenden28augusti2018.5.533b0c18164836d0d0b175ff.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2018/hmkonungensinvigningstalvidmassantraochtekniksvenskamassangoteborgtisdagenden28augusti2018.5.533b0c18164836d0d0b175ff.html Wed, 13 Jun 2018 13:59:47 +0200 H.K.H. Kronprinsessans tal vid konferensen Aquavision, Stavanger, Norge, onsdagen den 13 juni 2018 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvidkonferensenaquavisionstavangernorgeonsdagenden13juni2018.5.403439b31635e3ea21cef40.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvidkonferensenaquavisionstavangernorgeonsdagenden13juni2018.5.403439b31635e3ea21cef40.html Mon, 11 Jun 2018 18:41:35 +0200 H.K.H. Prinsessan Sofias tal vid Sophiahemmets examenshögtid, Stockholms stadshus, måndagen den 11 juni 2018 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinsessansofia/tal/prinsessansofia/hkhprinsessansofiastalvidsophiahemmetsexamenshogtidstockholmsstadshusmandagenden11juni2018.5.403439b31635e3ea21cdccc.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinsessansofia/tal/prinsessansofia/hkhprinsessansofiastalvidsophiahemmetsexamenshogtidstockholmsstadshusmandagenden11juni2018.5.403439b31635e3ea21cdccc.html Mon, 11 Jun 2018 11:22:09 +0200 H.M. Konungens välkomstord vid Stenhammardagen, Stenhammar, måndagen den 11 juni 2018 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2018/hmkonungensvalkomstordvidstenhammardagenstenhammarmandagenden11juni2018.5.403439b31635e3ea21cdc8b.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2018/hmkonungensvalkomstordvidstenhammardagenstenhammarmandagenden11juni2018.5.403439b31635e3ea21cdc8b.html Mon, 11 Jun 2018 10:56:40 +0200 H.K.H. Prins Daniels tal vid invigningen av skulptur­utställningen "Jaume Plensa på Djurgården", Kungl. Djurgården, lördagen den 9 juni 2018 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinsdaniel/tal/prinsdanieltal/hkhprinsdanielstalvidinvigningenavskulpturutstallningenjaumeplensapadjurgardenkungldjurgardenlordagenden9juni2018.5.403439b31635e3ea21cdc6b.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinsdaniel/tal/prinsdanieltal/hkhprinsdanielstalvidinvigningenavskulpturutstallningenjaumeplensapadjurgardenkungldjurgardenlordagenden9juni2018.5.403439b31635e3ea21cdc6b.html Wed, 06 Jun 2018 22:11:48 +0200 H.M. Konungens nationaldagstal på Skansen den 6 juni 2018 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2018/hmkonungensnationaldagstalpaskansenden6juni2018.5.403439b31635e3ea21cb8ab.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2018/hmkonungensnationaldagstalpaskansenden6juni2018.5.403439b31635e3ea21cb8ab.html Wed, 06 Jun 2018 15:07:39 +0200 H.K.H. Kronprinsessans tal vid nationaldagsfirandet på Strömsholms slott, onsdagen den 6 juni 2018 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvidnationaldagsfirandetpastromsholmsslottonsdagenden6juni2018.5.403439b31635e3ea21cb5ef.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvidnationaldagsfirandetpastromsholmsslottonsdagenden6juni2018.5.403439b31635e3ea21cb5ef.html Tue, 05 Jun 2018 15:30:15 +0200 H.M. Konungens tal vid invigning av minnesvård efter flodvågskatastrofen i Sydostasien 2004, Blockhusudden, tisdagen den 5 juni 2018 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2018/hmkonungenstalvidinvigningavminnesvardefterflodvagskatastrofenisydostasien2004blockhusuddentisdagenden5juni2018.5.403439b31635e3ea21cadd9.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2018/hmkonungenstalvidinvigningavminnesvardefterflodvagskatastrofenisydostasien2004blockhusuddentisdagenden5juni2018.5.403439b31635e3ea21cadd9.html Mon, 28 May 2018 14:33:55 +0200 H.M. Drottningens tal vid konferensen ”Lead the way”, Stockholm, måndagen den 28 maj https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidkonferensenleadthewaystockholmmandagenden28maj.5.403439b31635e3ea21c66b6.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidkonferensenleadthewaystockholmmandagenden28maj.5.403439b31635e3ea21c66b6.html Sat, 26 May 2018 12:19:58 +0200 H.M. Konungens tal vid Sveriges Riksbanks 350-årsjubileum, Stockholms stadshus, fredagen den 25 maj https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2018/hmkonungenstalvidsverigesriksbanks350arsjubileumstockholmsstadshusfredagenden25maj.5.403439b31635e3ea21c5631.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2018/hmkonungenstalvidsverigesriksbanks350arsjubileumstockholmsstadshusfredagenden25maj.5.403439b31635e3ea21c5631.html Fri, 25 May 2018 16:51:44 +0200 H.K.H. Kronprinsessans tal vid invigning av Åsnens nationalpark, fredagen den 25 maj 2018 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvidinvigningavasnensnationalparkfredagenden25maj2018.5.403439b31635e3ea21c5007.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvidinvigningavasnensnationalparkfredagenden25maj2018.5.403439b31635e3ea21c5007.html Fri, 25 May 2018 14:24:09 +0200 H.M. Konungens tal vid invigning av Karolinska Universitetssjukhusets nya sjukhusbyggnad, fredagen den 25 maj 2018 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2018/hmkonungenstalvidinvigningavkarolinskauniversitetssjukhusetsnyasjukhusbyggnadfredagenden25maj2018.5.403439b31635e3ea21c4e80.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2018/hmkonungenstalvidinvigningavkarolinskauniversitetssjukhusetsnyasjukhusbyggnadfredagenden25maj2018.5.403439b31635e3ea21c4e80.html Thu, 24 May 2018 15:32:43 +0200 H.K.H. Kronprinsessans tackord vid seminariet ”Ett hav av plast”, Sven Lovén Centrum för marin infrastruktur, Tjärnö, torsdagen den 24 maj 2018 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstackordvidseminarietetthavavplastsvenlovencentrumformarininfrastrukturtjarnotorsdagenden24maj2018.5.403439b31635e3ea21c4615.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstackordvidseminarietetthavavplastsvenlovencentrumformarininfrastrukturtjarnotorsdagenden24maj2018.5.403439b31635e3ea21c4615.html Thu, 24 May 2018 14:43:44 +0200 H.M. Drottningens öppningstal vid de europeiska brottsofferjourernas konferens "Reaching out to victims", onsdagen den 23 maj 2018 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningensoppningstalviddeeuropeiskabrottsofferjourernaskonferensreachingouttovictimsonsdagenden23maj2018.5.403439b31635e3ea21c4588.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningensoppningstalviddeeuropeiskabrottsofferjourernaskonferensreachingouttovictimsonsdagenden23maj2018.5.403439b31635e3ea21c4588.html Tue, 22 May 2018 15:07:44 +0200 H.K.H. Prins Carl Philips tal vid firandet av IUCN 70 år, Ulriksdals slott, Solna, tisdagen den 22 maj 2018 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinscarlphilip/tal/prinscarlphiliptal/hkhprinscarlphilipstalvidfirandetaviucn70arulriksdalsslottsolnatisdagenden22maj2018.5.403439b31635e3ea21c33d7.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinscarlphilip/tal/prinscarlphiliptal/hkhprinscarlphilipstalvidfirandetaviucn70arulriksdalsslottsolnatisdagenden22maj2018.5.403439b31635e3ea21c33d7.html Mon, 21 May 2018 16:45:18 +0200 H.M. Konungens tal vid återupprättande av Gotlands regemente, måndagen den 21 maj 2018 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2018/hmkonungenstalvidaterupprattandeavgotlandsregementemandagenden21maj2018.5.403439b31635e3ea21c2d03.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2018/hmkonungenstalvidaterupprattandeavgotlandsregementemandagenden21maj2018.5.403439b31635e3ea21c2d03.html Sat, 19 May 2018 21:33:49 +0200 H.K.H. Prins Carl Philips tacktal vid länsmiddag på residenset i Karlstad, torsdagen den 17 maj 2018 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinscarlphilip/tal/prinscarlphiliptal/hkhprinscarlphilipstacktalvidlansmiddagparesidensetikarlstadtorsdagenden17maj2018.5.6eebf7ed1635d14c1052fb4.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinscarlphilip/tal/prinscarlphiliptal/hkhprinscarlphilipstacktalvidlansmiddagparesidensetikarlstadtorsdagenden17maj2018.5.6eebf7ed1635d14c1052fb4.html Thu, 17 May 2018 16:17:57 +0200 H.K.H. Prins Daniels tal vid UF-mässan, Stockholmsmässan, Älvsjö, onsdagen den 16 maj 2018 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinsdaniel/tal/prinsdanieltal/hkhprinsdanielstalvidufmassanstockholmsmassanalvsjoonsdagenden16maj2018.5.403439b31635e3ea21cc8e.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinsdaniel/tal/prinsdanieltal/hkhprinsdanielstalvidufmassanstockholmsmassanalvsjoonsdagenden16maj2018.5.403439b31635e3ea21cc8e.html Tue, 15 May 2018 09:19:55 +0200 H.K.H. Kronprinsessans tal vid Nordiska museet och Skansens vänners årssammankomst, Nordiska museet, måndagen den 14 maj 2018 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvidnordiskamuseetochskansensvannersarssammankomstnordiskamuseetmandagenden14maj2018.5.6eebf7ed1635d14c1059c9.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvidnordiskamuseetochskansensvannersarssammankomstnordiskamuseetmandagenden14maj2018.5.6eebf7ed1635d14c1059c9.html Mon, 07 May 2018 14:06:21 +0200 H.M. Konungens tal vid seminariet Ungt Ledarskap, Malmö, måndagen den 7 maj 2018 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2018/hmkonungenstalvidseminarietungtledarskapmalmomandagenden7maj2018.5.3f740e501623a3abbbb14279.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2018/hmkonungenstalvidseminarietungtledarskapmalmomandagenden7maj2018.5.3f740e501623a3abbbb14279.html Mon, 07 May 2018 11:29:27 +0200 H.K.H. Prins Daniels tal vid invigningen av Special Olympics, Göteborg, fredagen den 4 maj 2018 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinsdaniel/tal/prinsdanieltal/hkhprinsdanielstalvidinvigningenavspecialolympicsgoteborgfredagenden4maj2018.5.3f740e501623a3abbbb143bd.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinsdaniel/tal/prinsdanieltal/hkhprinsdanielstalvidinvigningenavspecialolympicsgoteborgfredagenden4maj2018.5.3f740e501623a3abbbb143bd.html Fri, 27 Apr 2018 16:51:53 +0200 H.K.H. Kronprinsessans tal vid överlämnande av bokgåva till Lettlands nationalbibliotek, Riga, Lettland, fredagen den 27 april 2018 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvidoverlamnandeavbokgavatilllettlandsnationalbibliotekrigalettlandfredagenden27april2018.5.3f740e501623a3abbbbf297.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvidoverlamnandeavbokgavatilllettlandsnationalbibliotekrigalettlandfredagenden27april2018.5.3f740e501623a3abbbbf297.html Fri, 27 Apr 2018 13:04:51 +0200 H.K.H. Kronprinsessans tacktal vid lunchen i samband med besök till Lettland, Riga slott, fredagen den 27 april 2018 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstacktalvidlunchenisambandmedbesoktilllettlandrigaslottfredagenden27april2018.5.3f740e501623a3abbbbf14d.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstacktalvidlunchenisambandmedbesoktilllettlandrigaslottfredagenden27april2018.5.3f740e501623a3abbbbf14d.html Wed, 25 Apr 2018 15:24:29 +0200 H.M. Konungens tal vid middag vid Akasaka Palace, Tokyo, Japan, onsdagen den 25 april 2018 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2018/hmkonungenstalvidmiddagvidakasakapalacetokyojapanonsdagenden25april2018.5.3f740e501623a3abbbbe119.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2018/hmkonungenstalvidmiddagvidakasakapalacetokyojapanonsdagenden25april2018.5.3f740e501623a3abbbbe119.html Wed, 25 Apr 2018 12:04:19 +0200 H.M. Drottningens välkomstord vid Future of Health Care, Tokyo, Japan, onsdagen den 25 april 2018 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningensvalkomstordvidfutureofhealthcaretokyojapanonsdagenden25april2018.5.3f740e501623a3abbbbdfae.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningensvalkomstordvidfutureofhealthcaretokyojapanonsdagenden25april2018.5.3f740e501623a3abbbbdfae.html Tue, 24 Apr 2018 15:12:13 +0200 H.M. Konungens tal vid ”150th Anniversary Dinner”, Tokyo, Japan, tisdagen den 24 april 2018 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2018/hmkonungenstalvid150thanniversarydinnertokyojapantisdagenden24april2018.5.58fbba5d1623a378c483366a.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2018/hmkonungenstalvid150thanniversarydinnertokyojapantisdagenden24april2018.5.58fbba5d1623a378c483366a.html Tue, 24 Apr 2018 12:11:16 +0200 H.M. Drottningens tal vid Dementia Forum X, Tokyo, Japan, tisdagen den 24 april 2018 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalviddementiaforumxtokyojapantisdagenden24april2018.5.58fbba5d1623a378c48331db.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalviddementiaforumxtokyojapantisdagenden24april2018.5.58fbba5d1623a378c48331db.html Thu, 19 Apr 2018 17:07:23 +0200 H.M. Drottningens tal vid firande av stiftelsen Swecares 40-årsjubileum, Stockholm, torsdagen den 19 april 2018 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidfirandeavstiftelsenswecares40arsjubileumstockholmtorsdagenden19april2018.5.58fbba5d1623a378c482869b.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidfirandeavstiftelsenswecares40arsjubileumstockholmtorsdagenden19april2018.5.58fbba5d1623a378c482869b.html Thu, 19 Apr 2018 17:04:29 +0200 H.M. Drottningens tal vid Queen Silvia Nursing Award i Bernadottebiblioteket, torsdagen den 19 april 2018 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidqueensilvianursingawardibernadottebibliotekettorsdagenden19april2018.5.58fbba5d1623a378c4828680.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidqueensilvianursingawardibernadottebibliotekettorsdagenden19april2018.5.58fbba5d1623a378c4828680.html Thu, 19 Apr 2018 13:21:59 +0200 H.M. Konungens tal vid Riksarkivets 400-årsjubileum, torsdagen den 19 april 2018 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2018/hmkonungenstalvidriksarkivets400arsjubileumtorsdagenden19april2018.5.19be34fc1623a3e96c87bfe.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2018/hmkonungenstalvidriksarkivets400arsjubileumtorsdagenden19april2018.5.19be34fc1623a3e96c87bfe.html Tue, 17 Apr 2018 12:02:09 +0200 H.M. Konungens tal vid Forum för bioekonomi, Stockholm, tisdagen den 17 april 2018 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2018/hmkonungenstalvidforumforbioekonomistockholmtisdagenden17april2018.5.2af3fd3d1623a2c79578dc2.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2018/hmkonungenstalvidforumforbioekonomistockholmtisdagenden17april2018.5.2af3fd3d1623a2c79578dc2.html Wed, 11 Apr 2018 18:31:33 +0200 H.K.H. Kronprinsessans tal vid Global Child Forum, Kungliga slottet, onsdagen den 11 april 2018 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvidglobalchildforumkungligaslottetonsdagenden11april2018.5.58fbba5d1623a378c4816bf3.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvidglobalchildforumkungligaslottetonsdagenden11april2018.5.58fbba5d1623a378c4816bf3.html Wed, 11 Apr 2018 15:14:57 +0200 H.M. Konungens välkomsttal vid Global Child Forum, Rikssalen, Kungliga Slottet, onsdagen den 11 april 2018 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2018/hmkonungensvalkomsttalvidglobalchildforumrikssalenkungligaslottetonsdagenden11april2018.5.58fbba5d1623a378c4816664.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2018/hmkonungensvalkomsttalvidglobalchildforumrikssalenkungligaslottetonsdagenden11april2018.5.58fbba5d1623a378c4816664.html Mon, 26 Mar 2018 15:54:51 +0200 H.M. Konungens tal vid BP Fellowship Dinner, Mexico City, fredagen den 23 mars 2018 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2018/hmkonungenstalvidbpfellowshipdinnermexicocityfredagenden23mars2018.5.58fbba5d1623a378c483df9.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2018/hmkonungenstalvidbpfellowshipdinnermexicocityfredagenden23mars2018.5.58fbba5d1623a378c483df9.html Thu, 22 Mar 2018 14:17:51 +0100 H.K.H. Prins Daniels tal vid Prins Daniels Fellowships entreprenörs­dag, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), torsdagen den 22 mars 2018 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinsdaniel/tal/prinsdanieltal/hkhprinsdanielstalvidprinsdanielsfellowshipsentreprenorsdagkunglingenjorsvetenskapsakademienivatorsdagenden22mars2018.5.58fbba5d1623a378c4818af.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinsdaniel/tal/prinsdanieltal/hkhprinsdanielstalvidprinsdanielsfellowshipsentreprenorsdagkunglingenjorsvetenskapsakademienivatorsdagenden22mars2018.5.58fbba5d1623a378c4818af.html Thu, 08 Mar 2018 17:49:32 +0100 H.K.H. Prins Carl Philips tal vid Jordbruksverkets inspirations­konferens, Jönköping, torsdagen den 8 mars 2018 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinscarlphilip/tal/prinscarlphiliptal/hkhprinscarlphilipstalvidjordbruksverketsinspirationskonferensjonkopingtorsdagenden8mars2018.5.906e792161fb4f218aa8f.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinscarlphilip/tal/prinscarlphiliptal/hkhprinscarlphilipstalvidjordbruksverketsinspirationskonferensjonkopingtorsdagenden8mars2018.5.906e792161fb4f218aa8f.html Tue, 20 Feb 2018 10:00:08 +0100 H.K.H. Prins Carl Philips invigningstal vid Rally Sweden, Karlstad, torsdagen den 15 februari 2018 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinscarlphilip/tal/prinscarlphiliptal/hkhprinscarlphilipsinvigningstalvidrallyswedenkarlstadtorsdagenden15februari2018.5.419c8d9d16194a5766615a2.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinscarlphilip/tal/prinscarlphiliptal/hkhprinscarlphilipsinvigningstalvidrallyswedenkarlstadtorsdagenden15februari2018.5.419c8d9d16194a5766615a2.html Wed, 14 Feb 2018 09:53:45 +0100 H.M. Drottningens tal vid Solutions Summit, Stockholm, onsdagen den 14 februari 2018 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidsolutionssummitstockholmonsdagenden14februari2018.5.3d99037b160d54f7102b3a9.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidsolutionssummitstockholmonsdagenden14februari2018.5.3d99037b160d54f7102b3a9.html Mon, 12 Feb 2018 16:30:00 +0100 H.M. Drottningens tal vid firandet av Svenskt Demenscentrum 10 år, Prinsens Galleri, Stadshuset, måndagen den 12 februari 2018 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidfirandetavsvensktdemenscentrum10arprinsensgalleristadshusetmandagenden12februari2018.5.3d99037b160d54f71029e57.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidfirandetavsvensktdemenscentrum10arprinsensgalleristadshusetmandagenden12februari2018.5.3d99037b160d54f71029e57.html Sat, 10 Feb 2018 14:56:20 +0100 H.M. Konungens tal på Wilhelmina Winter Weekend, Västerbottens län, lördagen den 10 februari 2018 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2018/hmkonungenstalpawilhelminawinterweekendvasterbottenslanlordagenden10februari2018.5.193ac4c1160d4e171b57782.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2018/hmkonungenstalpawilhelminawinterweekendvasterbottenslanlordagenden10februari2018.5.193ac4c1160d4e171b57782.html Thu, 08 Feb 2018 13:36:34 +0100 H.M. Drottningens tal vid The Academic Conference for the Lay Judges of the Juvenile and Family Courts of Thailand, Udon Thani, torsdagen den 8 februari 2018 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidtheacademicconferenceforthelayjudgesofthejuvenileandfamilycourtsofthailandudonthanitorsdagenden8februari2018.5.3d99037b160d54f71027eb1.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidtheacademicconferenceforthelayjudgesofthejuvenileandfamilycourtsofthailandudonthanitorsdagenden8februari2018.5.3d99037b160d54f71027eb1.html Mon, 05 Feb 2018 17:09:43 +0100 H.M. Konungens avslutningsord vid ”Ätten Bernadotte 200 år på Sveriges tron”, Rikssalen, Kungliga slottet, måndagen den 5 februari 2018 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2018/hmkonungensavslutningsordvidattenbernadotte200arpasverigestronrikssalenkungligaslottetmandagenden5februari2018.5.3d99037b160d54f710266bf.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2018/hmkonungensavslutningsordvidattenbernadotte200arpasverigestronrikssalenkungligaslottetmandagenden5februari2018.5.3d99037b160d54f710266bf.html Wed, 31 Jan 2018 10:12:00 +0100 H.M. Konungens tal vid konferensen ”Offentlig-privat samverkan för en hållbar svensk fisketurism”, onsdagen den 31 januari 2018 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2018/hmkonungenstalvidkonferensenoffentligprivatsamverkanforenhallbarsvenskfisketurismonsdagenden31januari2018.5.3d99037b160d54f71024b6b.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2018/hmkonungenstalvidkonferensenoffentligprivatsamverkanforenhallbarsvenskfisketurismonsdagenden31januari2018.5.3d99037b160d54f71024b6b.html Fri, 26 Jan 2018 15:54:22 +0100 H.K.H. Kronprinsessans välkomstord vid seminarium om Förintelsen, Kungliga slottet, fredagen den 26 januari 2018 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessansvalkomstordvidseminariumomforintelsenkungligaslottetfredagenden26januari2018.5.3d99037b160d54f71023345.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessansvalkomstordvidseminariumomforintelsenkungligaslottetfredagenden26januari2018.5.3d99037b160d54f71023345.html Wed, 17 Jan 2018 21:58:48 +0100 H.M. Konungens tal vid statsbankett i samband med statsbesök från Island, Kungliga slottet, onsdagen den 17 januari 2018 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2018/hmkonungenstalvidstatsbankettisambandmedstatsbesokfranislandkungligaslottetonsdagenden17januari2018.5.3d99037b160d54f7102c93.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2018/hmkonungenstalvidstatsbankettisambandmedstatsbesokfranislandkungligaslottetonsdagenden17januari2018.5.3d99037b160d54f7102c93.html Wed, 17 Jan 2018 14:36:34 +0100 H.M. Konungens pressuttalande i samband med statsbesöket från Island, Kungliga slottet, onsdagen den 17 januari 2018 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2018/hmkonungenspressuttalandeisambandmedstatsbesoketfranislandkungligaslottetonsdagenden17januari2018.5.3d99037b160d54f7102b62.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2018/hmkonungenspressuttalandeisambandmedstatsbesoketfranislandkungligaslottetonsdagenden17januari2018.5.3d99037b160d54f7102b62.html Mon, 15 Jan 2018 22:31:09 +0100 H.K.H. Prins Carl Philips tal vid Svenska Idrottsgalan, måndagen den 15 januari 2018 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinscarlphilip/tal/prinscarlphiliptal/hkhprinscarlphilipstalvidsvenskaidrottsgalanmandagenden15januari2018.5.3d99037b160d54f7102565.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinscarlphilip/tal/prinscarlphiliptal/hkhprinscarlphilipstalvidsvenskaidrottsgalanmandagenden15januari2018.5.3d99037b160d54f7102565.html Mon, 25 Dec 2017 12:44:09 +0100 H.M. Konungens jultal 2017 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2017/hmkonungensjultal2017.5.7395176f1605913ab5157b.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2017/hmkonungensjultal2017.5.7395176f1605913ab5157b.html Thu, 07 Dec 2017 08:54:31 +0100 H.K.H. Prins Carl Philips tal vid galamiddag, Hongkong, onsdagen den 6 december 2017 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinscarlphilip/tal/prinscarlphiliptal/hkhprinscarlphilipstalvidgalamiddaghongkongonsdagenden6december2017.5.73ea424816020bf9b6c199.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinscarlphilip/tal/prinscarlphiliptal/hkhprinscarlphilipstalvidgalamiddaghongkongonsdagenden6december2017.5.73ea424816020bf9b6c199.html Wed, 06 Dec 2017 11:26:26 +0100 H.K.H. Prins Carl Philips tal vid seminariet "Cultivating A Future Mindset – Creative Leadership", Hongkong, onsdagen den 6 december 2017 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinscarlphilip/tal/prinscarlphiliptal/hkhprinscarlphilipstalvidseminarietcultivatingafuturemindsetcreativeleadershiphongkongonsdagenden6december2017.5.17b2030b16020ae17976e.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinscarlphilip/tal/prinscarlphiliptal/hkhprinscarlphilipstalvidseminarietcultivatingafuturemindsetcreativeleadershiphongkongonsdagenden6december2017.5.17b2030b16020ae17976e.html Fri, 24 Nov 2017 11:37:10 +0100 H.M. Konungens tal vid fanöverlämning till Livgardet, Kungliga slottet, fredagen den 24 november 2017 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2017/hmkonungenstalvidfanoverlamningtilllivgardetkungligaslottetfredagenden24november2017.5.74e7c40f15f496d02675bc9.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2017/hmkonungenstalvidfanoverlamningtilllivgardetkungligaslottetfredagenden24november2017.5.74e7c40f15f496d02675bc9.html Tue, 21 Nov 2017 16:32:58 +0100 H.K.H. Prins Carl Philips och H.K.H. Prinsessan Sofias tal vid "Olikheter lika med styrkor", ett symposium på Kungliga slottet, tisdagen den 21 november 2017 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinsessansofia/tal/prinsessansofia/hkhprinscarlphilipsochhkhprinsessansofiastalvidolikheterlikamedstyrkorettsymposiumpakungligaslottettisdagenden21november2017.5.3540970315ee31040571ee6.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinsessansofia/tal/prinsessansofia/hkhprinscarlphilipsochhkhprinsessansofiastalvidolikheterlikamedstyrkorettsymposiumpakungligaslottettisdagenden21november2017.5.3540970315ee31040571ee6.html Tue, 21 Nov 2017 16:32:42 +0100 H.K.H. Prins Carl Philips och H.K.H. Prinsessan Sofias tal vid "Olikheter lika med styrkor", ett symposium på Kungliga slottet, tisdagen den 21 november 2017 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinscarlphilip/tal/prinscarlphiliptal/hkhprinscarlphilipsochhkhprinsessansofiastalvidolikheterlikamedstyrkorettsymposiumpakungligaslottettisdagenden21november2017.5.3540970315ee31040571ed4.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinscarlphilip/tal/prinscarlphiliptal/hkhprinscarlphilipsochhkhprinsessansofiastalvidolikheterlikamedstyrkorettsymposiumpakungligaslottettisdagenden21november2017.5.3540970315ee31040571ed4.html Wed, 15 Nov 2017 15:54:03 +0100 H.M. Drottningens avslutningstal vid Global Child Forum Partner Advisory Board, Stockholm, onsdagen den 15 november 2017 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningensavslutningstalvidglobalchildforumpartneradvisoryboardstockholmonsdagenden15november2017.5.3540970315ee31040571bcb.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningensavslutningstalvidglobalchildforumpartneradvisoryboardstockholmonsdagenden15november2017.5.3540970315ee31040571bcb.html Wed, 15 Nov 2017 15:17:03 +0100 H.K.H. Kronprinsessans anförande vid Global Child Forum Partner Advisory Board, Stockholm, onsdagen den 15 november 2017 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessansanforandevidglobalchildforumpartneradvisoryboardstockholmonsdagenden15november2017.5.3540970315ee31040571b95.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessansanforandevidglobalchildforumpartneradvisoryboardstockholmonsdagenden15november2017.5.3540970315ee31040571b95.html Wed, 15 Nov 2017 15:14:48 +0100 H.M. Konungens välkomsttal vid Global Child Forum Partner Advisory Board Meeting, onsdagen den 15 november 2017 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2017/hmkonungensvalkomsttalvidglobalchildforumpartneradvisoryboardmeetingonsdagenden15november2017.5.3540970315ee31040571ba1.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2017/hmkonungensvalkomsttalvidglobalchildforumpartneradvisoryboardmeetingonsdagenden15november2017.5.3540970315ee31040571ba1.html Mon, 30 Oct 2017 12:46:44 +0100 H.K.H. Prins Carl Philips invigningstal vid Skolforum på Stockholmsmässan 30 oktober 2017 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinscarlphilip/tal/prinscarlphiliptal/hkhprinscarlphilipsinvigningstalvidskolforumpastockholmsmassan30oktober2017.5.14840bc815ec78cc9974072.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinscarlphilip/tal/prinscarlphiliptal/hkhprinscarlphilipsinvigningstalvidskolforumpastockholmsmassan30oktober2017.5.14840bc815ec78cc9974072.html Thu, 26 Oct 2017 15:58:04 +0200 H.M. Konungens tal vid seminariet ”Sverige och Finland tillsammans kring skogens framtida värde”, Kungliga Skogs- och Lantbruks­akademin, torsdagen den 26 oktober 2017 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2017/hmkonungenstalvidseminarietsverigeochfinlandtillsammanskringskogensframtidavardekungligaskogsochlantbruksakademintorsdagenden26oktober2017.5.14840bc815ec78cc9973021.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2017/hmkonungenstalvidseminarietsverigeochfinlandtillsammanskringskogensframtidavardekungligaskogsochlantbruksakademintorsdagenden26oktober2017.5.14840bc815ec78cc9973021.html Thu, 26 Oct 2017 15:20:24 +0200 H.K.H. Prins Carl Philips tal vid utdelningen av forskningsanslag ur Lilla barnets fond, torsdagen den 26 oktober 2017 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinscarlphilip/tal/prinscarlphiliptal/hkhprinscarlphilipstalvidutdelningenavforskningsanslagurlillabarnetsfondtorsdagenden26oktober2017.5.14840bc815ec78cc9972f22.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinscarlphilip/tal/prinscarlphiliptal/hkhprinscarlphilipstalvidutdelningenavforskningsanslagurlillabarnetsfondtorsdagenden26oktober2017.5.14840bc815ec78cc9972f22.html Thu, 26 Oct 2017 12:16:23 +0200 H.M. Konungens inledningstal vid utdelningen av utmärkelsen Årets nybyggare, torsdagen den 26 oktober 2017 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2017/hmkonungensinledningstalvidutdelningenavutmarkelsenaretsnybyggaretorsdagenden26oktober2017.5.14840bc815ec78cc9972ec6.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2017/hmkonungensinledningstalvidutdelningenavutmarkelsenaretsnybyggaretorsdagenden26oktober2017.5.14840bc815ec78cc9972ec6.html Mon, 23 Oct 2017 12:53:04 +0200 H.M. Konungens tal vid överlämnade av fana vid SWEDEC i Eksjö, måndagen den 23 oktober 2017 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2017/hmkonungenstalvidoverlamnadeavfanavidswedecieksjomandagenden23oktober2017.5.1fda639515ec7663322801.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2017/hmkonungenstalvidoverlamnadeavfanavidswedecieksjomandagenden23oktober2017.5.1fda639515ec7663322801.html Sat, 21 Oct 2017 23:29:03 +0200 H.M. Konungens tal vid Umeå universitets årshögtid, lördagen den 21 oktober 2017 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2017/hmkonungenstalvidumeauniversitetsarshogtidlordagenden21oktober2017.5.3540970315ee3104057322.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2017/hmkonungenstalvidumeauniversitetsarshogtidlordagenden21oktober2017.5.3540970315ee3104057322.html Fri, 20 Oct 2017 15:23:02 +0200 H.K.H. Prins Daniels tal vid Pep Forum, fredagen den 20 oktober 2017 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinsdaniel/tal/prinsdanieltal/hkhprinsdanielstalvidpepforumfredagenden20oktober2017.5.14840bc815ec78cc997a81.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinsdaniel/tal/prinsdanieltal/hkhprinsdanielstalvidpepforumfredagenden20oktober2017.5.14840bc815ec78cc997a81.html Fri, 20 Oct 2017 15:17:25 +0200 H.K.H. Kronprinsessans tal vid öppnande av Pep Forum, fredagen den 20 oktober 2017 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvidoppnandeavpepforumfredagenden20oktober2017.5.14840bc815ec78cc997a75.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvidoppnandeavpepforumfredagenden20oktober2017.5.14840bc815ec78cc997a75.html Wed, 11 Oct 2017 16:03:39 +0200 H.K.H. Kronprinsessans tal vid invigning av Marinpedagogiskt center, Malmö, onsdagen den 11 oktober 2017 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvidinvigningavmarinpedagogisktcentermalmoonsdagenden11oktober2017.5.449029f415e946ac05b41d9.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvidinvigningavmarinpedagogisktcentermalmoonsdagenden11oktober2017.5.449029f415e946ac05b41d9.html Mon, 02 Oct 2017 16:38:52 +0200 H.M. Drottningens tal vid högnivåmötet "Achieving the Sustainable Development Goals for Children: Collective Actions and Innovative Solutions" , FN i New York, måndagen den 2 oktober 2017 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidhognivamotetachievingthesustainabledevelopmentgoalsforchildrencollectiveactionsandinnovativesolutionsfninewyorkmandagenden2oktober2017.5.37fb6c4815e941d9bf576f.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidhognivamotetachievingthesustainabledevelopmentgoalsforchildrencollectiveactionsandinnovativesolutionsfninewyorkmandagenden2oktober2017.5.37fb6c4815e941d9bf576f.html Tue, 26 Sep 2017 20:23:32 +0200 H.M. Drottningens tal vid mottagandet av Theodor Wanner priset i Berlin, tisdagen den 26 september 2017 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidmottagandetavtheodorwannerprisetiberlintisdagenden26september2017.5.7ba020715ebd50120b68.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidmottagandetavtheodorwannerprisetiberlintisdagenden26september2017.5.7ba020715ebd50120b68.html Tue, 26 Sep 2017 16:01:31 +0200 H.M. Drottningens välkomsttal vid symposiet ”Framing Childhood – Die Rolle der Väter und Architektur für Kinder – ein deutsch-nordischer Erfahrungsaustausch”, de Nordiska ambassaderna i Berlin, tisdagen den 26 september 2017 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningensvalkomsttalvidsymposietframingchildhooddierolledervaterundarchitekturfurkindereindeutschnordischererfahrungsaustauschdenordiskaambassadernaiberlintisdagenden26september2017.5.37fb6c4815e941d9bf54c7.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningensvalkomsttalvidsymposietframingchildhooddierolledervaterundarchitekturfurkindereindeutschnordischererfahrungsaustauschdenordiskaambassadernaiberlintisdagenden26september2017.5.37fb6c4815e941d9bf54c7.html Thu, 21 Sep 2017 14:09:01 +0200 H.M. Drottningens tal vid workshopen ”Living longer and healthier in an ageing world”, Nobel Forum, Stockholm, torsdagen den 21 september 2017 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidworkshopenlivinglongerandhealthierinanageingworldnobelforumstockholmtorsdagenden21september2017.5.37fb6c4815e941d9bf51d0.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidworkshopenlivinglongerandhealthierinanageingworldnobelforumstockholmtorsdagenden21september2017.5.37fb6c4815e941d9bf51d0.html Wed, 20 Sep 2017 13:36:34 +0200 H.M. Drottningens tal vid konferensen ”Sverige Mot Narkotika” , Eskilstuna, onsdagen den 20 september 2017 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidkonferensensverigemotnarkotikaeskilstunaonsdagenden20september2017.5.37fb6c4815e941d9bf5134.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidkonferensensverigemotnarkotikaeskilstunaonsdagenden20september2017.5.37fb6c4815e941d9bf5134.html Thu, 14 Sep 2017 14:57:57 +0200 H.M. Drottningens öppningstal, ESNR advanced courses and annual meeting, Malmö, torsdagen den 14 september 2017 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningensoppningstalesnradvancedcoursesandannualmeetingmalmotorsdagenden14september2017.5.ca5a1dd15da1ce4c1867fe.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningensoppningstalesnradvancedcoursesandannualmeetingmalmotorsdagenden14september2017.5.ca5a1dd15da1ce4c1867fe.html Tue, 12 Sep 2017 14:19:23 +0200 Hans Majestät Konungens tal vid riksmötets öppnande, tisdagen den 12 september 2017 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2017/hansmajestatkonungenstalvidriksmotetsoppnandetisdagenden12september2017.5.ca5a1dd15da1ce4c185e7b.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2017/hansmajestatkonungenstalvidriksmotetsoppnandetisdagenden12september2017.5.ca5a1dd15da1ce4c185e7b.html Wed, 06 Sep 2017 18:07:49 +0200 H.M. Konungens inledningsanförande vid Royal Colloquiums 25-årsjubileum, Confidencen, Ulriksdal, onsdagen den 6 september 2017 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2017/hmkonungensinledningsanforandevidroyalcolloquiums25arsjubileumconfidencenulriksdalonsdagenden6september2017.5.ca5a1dd15da1ce4c184272.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2017/hmkonungensinledningsanforandevidroyalcolloquiums25arsjubileumconfidencenulriksdalonsdagenden6september2017.5.ca5a1dd15da1ce4c184272.html Wed, 30 Aug 2017 22:00:00 +0200 H.M. Konungens tal vid Stockholm Water Prize, Stockholm, onsdagen den 30 augusti 2017 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2017/hmkonungenstalvidstockholmwaterprizestockholmonsdagenden30augusti2017.5.4061cddb15da1b9fdda3b5.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2017/hmkonungenstalvidstockholmwaterprizestockholmonsdagenden30augusti2017.5.4061cddb15da1b9fdda3b5.html Thu, 24 Aug 2017 16:09:14 +0200 H.M. Konungens tal vid seminariet ” Finland och Sverige, tillsammans mot framtiden ” i samband med Finlands 100-årsfirande, Stockholm, torsdagen den 24 augusti 2017 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2017/hmkonungenstalvidseminarietfinlandochsverigetillsammansmotframtidenisambandmedfinlands100arsfirandestockholmtorsdagenden24augusti2017.5.2e52dfcd15da1a1cdedd54.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2017/hmkonungenstalvidseminarietfinlandochsverigetillsammansmotframtidenisambandmedfinlands100arsfirandestockholmtorsdagenden24augusti2017.5.2e52dfcd15da1a1cdedd54.html Fri, 11 Aug 2017 21:25:29 +0200 H.M. Konungens hälsning till Sveriges scouter vid Scouternas nationella Jamboree17, Kristianstad, fredagen den 11 augusti 2017 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2017/hmkonungenshalsningtillsverigesscoutervidscouternasnationellajamboree17kristianstadfredagenden11augusti2017.5.2e52dfcd15da1a1cded19b.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2017/hmkonungenshalsningtillsverigesscoutervidscouternasnationellajamboree17kristianstadfredagenden11augusti2017.5.2e52dfcd15da1a1cded19b.html Fri, 14 Jul 2017 22:28:28 +0200 H.K.H. Kronprinsessans tackord vid födelsedagsfirandet i Borgholm, fredagen den 14 juli 2017 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstackordvidfodelsedagsfirandetiborgholmfredagenden14juli2017.5.4233bebe15c815cb811881.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstackordvidfodelsedagsfirandetiborgholmfredagenden14juli2017.5.4233bebe15c815cb811881.html Thu, 22 Jun 2017 14:34:25 +0200 H.M. Konungens tal vid invigning av avsaltningsverket i Sandvik, 22 juni 2017 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2017/hmkonungenstalvidinvigningavavsaltningsverketisandvik22juni2017.5.20c843515c8141edf8eae.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2017/hmkonungenstalvidinvigningavavsaltningsverketisandvik22juni2017.5.20c843515c8141edf8eae.html Tue, 13 Jun 2017 10:36:43 +0200 H.M. Konungens tal vid Stenhammardagen, tisdagen den 13 juni 2017 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2017/hmkonungenstalvidstenhammardagentisdagenden13juni2017.5.20c843515c8141edf8655.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2017/hmkonungenstalvidstenhammardagentisdagenden13juni2017.5.20c843515c8141edf8655.html Mon, 12 Jun 2017 13:42:25 +0200 H.K.H. Kronprinsessans tal vid EAT Food Forum Stockholm, måndagen den 12 juni 2017 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvideatfoodforumstockholmmandagenden12juni2017.5.20c843515c8141edf861d.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvideatfoodforumstockholmmandagenden12juni2017.5.20c843515c8141edf861d.html Fri, 09 Jun 2017 20:15:19 +0200 H.K.H. Kronprinsessans tal vid The Ocean Conference, New York, USA, fredagen den 9 juni 2017 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvidtheoceanconferencenewyorkusafredagenden9juni2017.5.2f554fd215c81489cec15d.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvidtheoceanconferencenewyorkusafredagenden9juni2017.5.2f554fd215c81489cec15d.html Tue, 06 Jun 2017 13:00:48 +0200 H.K.H. Kronprinsessans tal vid firandet av Sveriges nationaldag, Järfälla, tisdagen den 6 juni 2017 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvidfirandetavsverigesnationaldagjarfallatisdagenden6juni2017.5.73a5feee15af50049ff3b86.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvidfirandetavsverigesnationaldagjarfallatisdagenden6juni2017.5.73a5feee15af50049ff3b86.html Tue, 06 Jun 2017 12:43:50 +0200 H.M. Konungens nationaldagstal i Växjö, tisdagen den 6 juni 2017 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2017/hmkonungensnationaldagstalivaxjotisdagenden6juni2017.5.73a5feee15af50049ff3b6c.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2017/hmkonungensnationaldagstalivaxjotisdagenden6juni2017.5.73a5feee15af50049ff3b6c.html Thu, 01 Jun 2017 13:27:17 +0200 H.M. Konungens tal vid återinvigningen av Hanaholmens kulturcentrum i samband med firandet av Finlands 100-årsjubileum, torsdagen den 1 juni 2017 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2017/hmkonungenstalvidaterinvigningenavhanaholmenskulturcentrumisambandmedfirandetavfinlands100arsjubileumtorsdagenden1juni2017.5.73a5feee15af50049ff37c6.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2017/hmkonungenstalvidaterinvigningenavhanaholmenskulturcentrumisambandmedfirandetavfinlands100arsjubileumtorsdagenden1juni2017.5.73a5feee15af50049ff37c6.html Tue, 23 May 2017 16:18:45 +0200 H.M. Konungens tal vid mottagning i samband med statsbesök till Indonesien, Jakarta, tisdagen den 23 maj 2017 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2017/hmkonungenstalvidmottagningisambandmedstatsbesoktillindonesienjakartatisdagenden23maj2017.5.73a5feee15af50049ff309a.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2017/hmkonungenstalvidmottagningisambandmedstatsbesoktillindonesienjakartatisdagenden23maj2017.5.73a5feee15af50049ff309a.html Tue, 23 May 2017 14:07:54 +0200 H.K.H. Prins Carl Philips tal vid ”En hearing om dyslexi”, tisdagen den 23 maj 2017 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinscarlphilip/tal/prinscarlphiliptal/hkhprinscarlphilipstalvidenhearingomdyslexitisdagenden23maj2017.5.73a5feee15af50049ff3044.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinscarlphilip/tal/prinscarlphiliptal/hkhprinscarlphilipstalvidenhearingomdyslexitisdagenden23maj2017.5.73a5feee15af50049ff3044.html Tue, 23 May 2017 10:59:10 +0200 H.M. Drottningens tal vid seminarium om våld mot barn i samband med statsbesök till Indonesien, tisdagen den 23 maj 2017 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidseminariumomvaldmotbarnisambandmedstatsbesoktillindonesientisdagenden23maj2017.5.73a5feee15af50049ff2ff8.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidseminariumomvaldmotbarnisambandmedstatsbesoktillindonesientisdagenden23maj2017.5.73a5feee15af50049ff2ff8.html Tue, 23 May 2017 08:55:56 +0200 H.M. Drottningens tal vid Jakarta Creative Hub i samband med statsbesök till Indonesien, tisdagen den 23 maj 2017 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidjakartacreativehubisambandmedstatsbesoktillindonesientisdagenden23maj2017.5.73a5feee15af50049ff2fab.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidjakartacreativehubisambandmedstatsbesoktillindonesientisdagenden23maj2017.5.73a5feee15af50049ff2fab.html Mon, 22 May 2017 11:22:06 +0200 H.M. Konungens tal vid presidentens statsbankett i samband med statsbesöket till Indonesien, måndagen den 22 maj 2017 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2017/hmkonungenstalvidpresidentensstatsbankettisambandmedstatsbesokettillindonesienmandagenden22maj2017.5.73a5feee15af50049ff2eb4.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2017/hmkonungenstalvidpresidentensstatsbankettisambandmedstatsbesokettillindonesienmandagenden22maj2017.5.73a5feee15af50049ff2eb4.html Thu, 18 May 2017 17:34:19 +0200 H.M. Drottningens tal vid Dementia Forum X, Kungliga slottet, torsdagen den 18 maj 2017 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalviddementiaforumxkungligaslottettorsdagenden18maj2017.5.73a5feee15af50049ff2cba.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalviddementiaforumxkungligaslottettorsdagenden18maj2017.5.73a5feee15af50049ff2cba.html Thu, 18 May 2017 08:33:38 +0200 H.K.H. Kronprinsessans inledningstal vid Keystone Dialogue 2 – the “Stockholm Dialogue”, Stockholm, måndagen den 15 maj 2017 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessansinledningstalvidkeystonedialogue2thestockholmdialoguestockholmmandagenden15maj2017.5.73a5feee15af50049ff2beb.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessansinledningstalvidkeystonedialogue2thestockholmdialoguestockholmmandagenden15maj2017.5.73a5feee15af50049ff2beb.html Tue, 16 May 2017 11:22:03 +0200 H.M. Drottningens tal vid öppnandet av European Prevention of Alzheimer’s Dementia (EPAD) Consortium General Assembly i Stockholm, tisdagen des 16 maj 2017 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidoppnandetaveuropeanpreventionofalzheimersdementiaepadconsortiumgeneralassemblyistockholmtisdagendes16maj2017.5.73a5feee15af50049ff2b56.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidoppnandetaveuropeanpreventionofalzheimersdementiaepadconsortiumgeneralassemblyistockholmtisdagendes16maj2017.5.73a5feee15af50049ff2b56.html Sat, 13 May 2017 19:08:16 +0200 H.M. Drottningens tal vid invigning av SilviaBo, lördagen den 13 maj 2017 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidinvigningavsilviabolordagenden13maj2017.5.6ba533315af4ed7b7ebab.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidinvigningavsilviabolordagenden13maj2017.5.6ba533315af4ed7b7ebab.html Fri, 12 May 2017 13:28:39 +0200 H.M. Konungens tal vid seminariet Ungt Ledarskap, Luleå, fredagen den 12 maj 2017 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2017/hmkonungenstalvidseminarietungtledarskapluleafredagenden12maj2017.5.73a5feee15af50049ff281f.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2017/hmkonungenstalvidseminarietungtledarskapluleafredagenden12maj2017.5.73a5feee15af50049ff281f.html Mon, 08 May 2017 09:36:30 +0200 H.K.H. Prins Carl Philips och H.K.H. Prinsessan Sofias öppningsanförande vid World Anti Bullying Forum, Solna, måndagen den 8 maj 2017 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinsessansofia/tal/prinsessansofia/hkhprinscarlphilipsochhkhprinsessansofiasoppningsanforandevidworldantibullyingforumsolnamandagenden8maj2017.5.73a5feee15af50049ff234e.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinsessansofia/tal/prinsessansofia/hkhprinscarlphilipsochhkhprinsessansofiasoppningsanforandevidworldantibullyingforumsolnamandagenden8maj2017.5.73a5feee15af50049ff234e.html Mon, 08 May 2017 09:36:10 +0200 H.K.H. Prins Carl Philips och H.K.H. Prinsessan Sofias öppningsanförande vid World Anti Bullying Forum, Solna, måndagen den 8 maj 2017 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinscarlphilip/tal/prinscarlphiliptal/hkhprinscarlphilipsochhkhprinsessansofiasoppningsanforandevidworldantibullyingforumsolnamandagenden8maj2017.5.73a5feee15af50049ff2343.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinscarlphilip/tal/prinscarlphiliptal/hkhprinscarlphilipsochhkhprinsessansofiasoppningsanforandevidworldantibullyingforumsolnamandagenden8maj2017.5.73a5feee15af50049ff2343.html Wed, 03 May 2017 08:53:05 +0200 H.M. Drottningens tal vid invigningen av en ny åldringsavdelning vid Hospício Princesa Dona Maria Amélia, tisdagen den 2 maj 2017 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidinvigningenavennyaldringsavdelningvidhospicioprincesadonamariaameliatisdagenden2maj2017.5.73a5feee15af50049ff20d8.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidinvigningenavennyaldringsavdelningvidhospicioprincesadonamariaameliatisdagenden2maj2017.5.73a5feee15af50049ff20d8.html Fri, 28 Apr 2017 17:27:23 +0200 H.M. Konungens tal vid invigningen av Vikingaliv, Stockholm, fredagen den 28 april 2017 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2017/hmkonungenstalvidinvigningenavvikingalivstockholmfredagenden28april2017.5.2fde5e4e15af4fa3e2784f.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2017/hmkonungenstalvidinvigningenavvikingalivstockholmfredagenden28april2017.5.2fde5e4e15af4fa3e2784f.html Thu, 27 Apr 2017 16:01:56 +0200 H.M. Konungens tal vid invigning av teckningsutställningen ”Den tänkande handen”, Kungliga slottet, torsdagen den 27 april 2017 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2017/hmkonungenstalvidinvigningavteckningsutstallningendentankandehandenkungligaslottettorsdagenden27april2017.5.73a5feee15af50049ff1e69.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2017/hmkonungenstalvidinvigningavteckningsutstallningendentankandehandenkungligaslottettorsdagenden27april2017.5.73a5feee15af50049ff1e69.html Thu, 27 Apr 2017 15:58:56 +0200 H.K.H. Prins Daniels invigningstal vid Riksföreningen för skolsköterskors kongress, Göteborg, torsdagen 27 april 2017 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinsdaniel/tal/prinsdanieltal/hkhprinsdanielsinvigningstalvidriksforeningenforskolskoterskorskongressgoteborgtorsdagen27april2017.5.73a5feee15af50049ff1e5e.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinsdaniel/tal/prinsdanieltal/hkhprinsdanielsinvigningstalvidriksforeningenforskolskoterskorskongressgoteborgtorsdagen27april2017.5.73a5feee15af50049ff1e5e.html Wed, 26 Apr 2017 12:09:29 +0200 H.K.H. Kronprinsessans tal vid Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) öppnande av C-vapenkonventionens 20-årsjubileum, Haag, Nederländerna, onsdagen den 26 april 2017 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvidorganisationfortheprohibitionofchemicalweaponsopcwoppnandeavcvapenkonventionens20arsjubileumhaagnederlandernaonsdagenden26april2017.5.73a5feee15af50049ff1c29.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvidorganisationfortheprohibitionofchemicalweaponsopcwoppnandeavcvapenkonventionens20arsjubileumhaagnederlandernaonsdagenden26april2017.5.73a5feee15af50049ff1c29.html Mon, 24 Apr 2017 20:22:36 +0200 H.M. Drottningens tal vid SOS Barnbyar, Hammarkullen, måndagen den 24 april 2017 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidsosbarnbyarhammarkullenmandagenden24april2017.5.73a5feee15af50049ff1884.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidsosbarnbyarhammarkullenmandagenden24april2017.5.73a5feee15af50049ff1884.html Mon, 24 Apr 2017 14:44:04 +0200 H.M. Konungens tal vid Ungt Ledarskaps diplom- och stipendieceremoni på Kungliga Slottet, måndagen den 24 april 2017 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2017/hmkonungenstalvidungtledarskapsdiplomochstipendieceremonipakungligaslottetmandagenden24april2017.5.73a5feee15af50049ff1980.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2017/hmkonungenstalvidungtledarskapsdiplomochstipendieceremonipakungligaslottetmandagenden24april2017.5.73a5feee15af50049ff1980.html Mon, 24 Apr 2017 13:42:26 +0200 H.K.H. Prins Carl Philips tal vid ”Se kraften”, Stockholm, måndagen den 24 april 2017 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinscarlphilip/tal/prinscarlphiliptal/hkhprinscarlphilipstalvidsekraftenstockholmmandagenden24april2017.5.73a5feee15af50049ff195a.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinscarlphilip/tal/prinscarlphiliptal/hkhprinscarlphilipstalvidsekraftenstockholmmandagenden24april2017.5.73a5feee15af50049ff195a.html Mon, 24 Apr 2017 12:33:44 +0200 H.M. Drottningens öppningstal vid Barnveckan 2017, Göteborg, måndagen den 24 april 2017 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningensoppningstalvidbarnveckan2017goteborgmandagenden24april2017.5.73a5feee15af50049ff181f.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningensoppningstalvidbarnveckan2017goteborgmandagenden24april2017.5.73a5feee15af50049ff181f.html Mon, 24 Apr 2017 10:33:31 +0200 H.M. Konungens tal vid BP Fellowship Dinner, Berlin, lördagen 22 april 2017 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2017/hmkonungenstalvidbpfellowshipdinnerberlinlordagen22april2017.5.73a5feee15af50049ff17b1.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2017/hmkonungenstalvidbpfellowshipdinnerberlinlordagen22april2017.5.73a5feee15af50049ff17b1.html Thu, 20 Apr 2017 09:39:45 +0200 H.M. Drottningens tal vid Queen Silvia Nursing Award prisceremoni, Bernadottebiblioteket, onsdagen den 19 april 2017 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidqueensilvianursingawardprisceremonibernadottebiblioteketonsdagenden19april2017.5.73a5feee15af50049ff16f3.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidqueensilvianursingawardprisceremonibernadottebiblioteketonsdagenden19april2017.5.73a5feee15af50049ff16f3.html Wed, 19 Apr 2017 10:35:29 +0200 H.M. Drottningens invigningstal vid utställningen Blomstrande Vårfest , Ulriksdal, tisdagen den 18 april 2017 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningensinvigningstalvidutstallningenblomstrandevarfestulriksdaltisdagenden18april2017.5.73a5feee15af50049ff15bd.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningensinvigningstalvidutstallningenblomstrandevarfestulriksdaltisdagenden18april2017.5.73a5feee15af50049ff15bd.html Wed, 19 Apr 2017 09:49:55 +0200 H.K.H. Kronprinsessans inledningstal vid seminarium om Globala målen, FN-universitetet, Tokyo, Japan, onsdagen den 19 april 2017 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessansinledningstalvidseminariumomglobalamalenfnuniversitetettokyojapanonsdagenden19april2017.5.73a5feee15af50049ff15a7.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessansinledningstalvidseminariumomglobalamalenfnuniversitetettokyojapanonsdagenden19april2017.5.73a5feee15af50049ff15a7.html Tue, 18 Apr 2017 13:41:57 +0200 H.K.H. Kronprinsessans tal vid mottagning på Svenska ambassaden, Tokyo, Japan, tisdagen den 18 april 2017 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvidmottagningpasvenskaambassadentokyojapantisdagenden18april2017.5.73a5feee15af50049ff150d.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvidmottagningpasvenskaambassadentokyojapantisdagenden18april2017.5.73a5feee15af50049ff150d.html Sat, 08 Apr 2017 18:02:08 +0200 H.M. Konungens tal med anledning av fredagens attentat i Stockholm, lördagen 8 april 2017 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2017/hmkonungenstalmedanledningavfredagensattentatistockholmlordagen8april2017.5.6ba533315af4ed7b7e49c.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2017/hmkonungenstalmedanledningavfredagensattentatistockholmlordagen8april2017.5.6ba533315af4ed7b7e49c.html Wed, 05 Apr 2017 14:46:24 +0200 H.M. Drottningens closing remarks vid Global Child Forum, São Paulo, Brasilien, tisdagen 4 april 2017 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningensclosingremarksvidglobalchildforumsaopaulobrasilientisdagen4april2017.5.73a5feee15af50049ff108b.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningensclosingremarksvidglobalchildforumsaopaulobrasilientisdagen4april2017.5.73a5feee15af50049ff108b.html Tue, 04 Apr 2017 14:41:16 +0200 H.M. Konungens tal vid öppning av Global Child Forum i São Paulo, Brasilien, tisdagen 4 april 2017 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2017/hmkonungenstalvidoppningavglobalchildforumisaopaulobrasilientisdagen4april2017.5.73a5feee15af50049ffe81.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2017/hmkonungenstalvidoppningavglobalchildforumisaopaulobrasilientisdagen4april2017.5.73a5feee15af50049ffe81.html Tue, 04 Apr 2017 10:32:34 +0200 H.M. Konungens tal vid Brazil-Sweden Business Leader’s Forum, São Paulo, 3 april 2017 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2017/hmkonungenstalvidbrazilswedenbusinessleadersforumsaopaulo3april2017.5.73a5feee15af50049ffe38.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2017/hmkonungenstalvidbrazilswedenbusinessleadersforumsaopaulo3april2017.5.73a5feee15af50049ffe38.html Sat, 25 Mar 2017 10:00:00 +0100 H.M. Konungens anförande vid nyinvigning av STF Abiskojaure fjällstuga, lördagen den 25 mars 2017 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2017/hmkonungensanforandevidnyinvigningavstfabiskojaurefjallstugalordagenden25mars2017.5.73a5feee15af50049ff21d.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2017/hmkonungensanforandevidnyinvigningavstfabiskojaurefjallstugalordagenden25mars2017.5.73a5feee15af50049ff21d.html Fri, 17 Mar 2017 15:09:04 +0100 H.K.H. Prins Carl Philips och H.K.H. Prinsessan Sofias anförande vid invigning av Fryshuset i Husby, fredagen 17 mars 2017 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinsessansofia/tal/prinsessansofia/hkhprinscarlphilipsochhkhprinsessansofiasanforandevidinvigningavfryshusetihusbyfredagen17mars2017.5.19ba359a15a27172881212d.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinsessansofia/tal/prinsessansofia/hkhprinscarlphilipsochhkhprinsessansofiasanforandevidinvigningavfryshusetihusbyfredagen17mars2017.5.19ba359a15a27172881212d.html Fri, 17 Mar 2017 15:07:10 +0100 H.K.H. Prins Carl Philips och H.K.H. Prinsessan Sofias anförande vid invigning av Fryshuset i Husby, fredagen 17 mars 2017 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinscarlphilip/tal/prinscarlphiliptal/hkhprinscarlphilipsochhkhprinsessansofiasanforandevidinvigningavfryshusetihusbyfredagen17mars2017.5.19ba359a15a271728812122.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinscarlphilip/tal/prinscarlphiliptal/hkhprinscarlphilipsochhkhprinsessansofiasanforandevidinvigningavfryshusetihusbyfredagen17mars2017.5.19ba359a15a271728812122.html Thu, 09 Mar 2017 13:43:27 +0100 H.K.H. Prinsessan Sofias anförande vid invigning av Nya Södertälje sjukhus, 9 mars 2017 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinsessansofia/tal/prinsessansofia/hkhprinsessansofiasanforandevidinvigningavnyasodertaljesjukhus9mars2017.5.19ba359a15a27172881180d.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinsessansofia/tal/prinsessansofia/hkhprinsessansofiasanforandevidinvigningavnyasodertaljesjukhus9mars2017.5.19ba359a15a27172881180d.html Mon, 06 Mar 2017 11:20:12 +0100 H.K.H. Kronprinsessans öppningsanförande vid konferensen Baltic Sea Future, Stockholm, måndagen den 6 mars 2017 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessansoppningsanforandevidkonferensenbalticseafuturestockholmmandagenden6mars2017.5.19ba359a15a271728811565.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessansoppningsanforandevidkonferensenbalticseafuturestockholmmandagenden6mars2017.5.19ba359a15a271728811565.html Thu, 02 Mar 2017 13:02:05 +0100 H.M. Drottningens tal vid besök på Józefina Care Home, Warszawa, 1 mars 2017 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidbesokpajozefinacarehomewarszawa1mars2017.5.19ba359a15a2717288112a3.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidbesokpajozefinacarehomewarszawa1mars2017.5.19ba359a15a2717288112a3.html Thu, 02 Mar 2017 11:58:41 +0100 H.M. Drottningens tal vid Queen Silva Nursing Award- ceremonin, i Warszawa den 1 mars 2017 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidqueensilvanursingawardceremoniniwarszawaden1mars2017.5.19ba359a15a271728811283.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidqueensilvanursingawardceremoniniwarszawaden1mars2017.5.19ba359a15a271728811283.html Mon, 20 Feb 2017 21:50:06 +0100 H.M. Konungens tal vid galamiddag med anledning av statsbesök från Kanada, måndagen den 20 februari 2017 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2017/hmkonungenstalvidgalamiddagmedanledningavstatsbesokfrankanadamandagenden20februari2017.5.19ba359a15a271728818fb.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2017/hmkonungenstalvidgalamiddagmedanledningavstatsbesokfrankanadamandagenden20februari2017.5.19ba359a15a271728818fb.html Fri, 10 Feb 2017 08:29:00 +0100 H.K.H. Prins Carl Philips invigningstal vid Rally Sweden, Karlstad, torsdagen den 9 februari 2017 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinscarlphilip/tal/prinscarlphiliptal/hkhprinscarlphilipsinvigningstalvidrallyswedenkarlstadtorsdagenden9februari2017.5.41c08f3c15a1892113b230.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinscarlphilip/tal/prinscarlphiliptal/hkhprinscarlphilipsinvigningstalvidrallyswedenkarlstadtorsdagenden9februari2017.5.41c08f3c15a1892113b230.html Thu, 09 Feb 2017 13:54:17 +0100 H.K.H. Prins Carl Philips anförande vid första spadtaget till ny kartongmaskin vid Gruvöns bruk, Grums, torsdagen den 9 januari 2017 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinscarlphilip/tal/prinscarlphiliptal/hkhprinscarlphilipsanforandevidforstaspadtagettillnykartongmaskinvidgruvonsbrukgrumstorsdagenden9januari2017.5.41c08f3c15a1892113b16a.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinscarlphilip/tal/prinscarlphiliptal/hkhprinscarlphilipsanforandevidforstaspadtagettillnykartongmaskinvidgruvonsbrukgrumstorsdagenden9januari2017.5.41c08f3c15a1892113b16a.html Thu, 09 Feb 2017 08:00:00 +0100 H.K.H. Prins Carl Philips tal vid Årets kock, torsdagen den 2 februari 2017 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinscarlphilip/tal/prinscarlphiliptal/hkhprinscarlphilipstalvidaretskocktorsdagenden2februari2017.5.2647d2fa159447c25a54458.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinscarlphilip/tal/prinscarlphiliptal/hkhprinscarlphilipstalvidaretskocktorsdagenden2februari2017.5.2647d2fa159447c25a54458.html Wed, 01 Feb 2017 10:42:38 +0100 H.M. Konungens tal vid konferensen Levande laxälvar 2.0, Umeå, onsdagen den 1 februari 2017 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2017/hmkonungenstalvidkonferensenlevandelaxalvar20umeaonsdagenden1februari2017.5.2647d2fa159447c25a542f0.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2017/hmkonungenstalvidkonferensenlevandelaxalvar20umeaonsdagenden1februari2017.5.2647d2fa159447c25a542f0.html Sat, 28 Jan 2017 18:09:53 +0100 H.M. Konungens tal vid Lunds universitets jubileumshögtid, lördagen 28 januari 2017 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2017/hmkonungenstalvidlundsuniversitetsjubileumshogtidlordagen28januari2017.5.2647d2fa159447c25a53da4.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2017/hmkonungenstalvidlundsuniversitetsjubileumshogtidlordagen28januari2017.5.2647d2fa159447c25a53da4.html Fri, 27 Jan 2017 15:55:09 +0100 H.M. Drottningens anförande vid utdelning av stipendium från Micael Bindefelds stiftelse till minne av Förintelsen. Fredagen den 27 januari 2017 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningensanforandevidutdelningavstipendiumfranmicaelbindefeldsstiftelsetillminneavforintelsenfredagenden27januari2017.5.2647d2fa159447c25a53ddf.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningensanforandevidutdelningavstipendiumfranmicaelbindefeldsstiftelsetillminneavforintelsenfredagenden27januari2017.5.2647d2fa159447c25a53ddf.html Fri, 27 Jan 2017 12:02:34 +0100 H.M. Konungens tal vid överlämnade av fana till Amfibieregementet, Berga, fredagen den 27 januari 2017 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2017/hmkonungenstalvidoverlamnadeavfanatillamfibieregementetbergafredagenden27januari2017.5.2647d2fa159447c25a53d99.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2017/hmkonungenstalvidoverlamnadeavfanatillamfibieregementetbergafredagenden27januari2017.5.2647d2fa159447c25a53d99.html Thu, 26 Jan 2017 19:43:53 +0100 H.M. Konungens tal vid invigning av Kungliga Musikhögskolan i Stockholms nya campus, torsdagen den 26 januari 2017 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2017/hmkonungenstalvidinvigningavkungligamusikhogskolanistockholmsnyacampustorsdagenden26januari2017.5.2647d2fa159447c25a53cfd.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2017/hmkonungenstalvidinvigningavkungligamusikhogskolanistockholmsnyacampustorsdagenden26januari2017.5.2647d2fa159447c25a53cfd.html Wed, 25 Jan 2017 10:31:31 +0100 H.M. Konungens inledningstal vid Skogens Dag, Stockholm, onsdagen den 25 januari 2017 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2017/hmkonungensinledningstalvidskogensdagstockholmonsdagenden25januari2017.5.2647d2fa159447c25a538b0.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2017/hmkonungensinledningstalvidskogensdagstockholmonsdagenden25januari2017.5.2647d2fa159447c25a538b0.html Tue, 17 Jan 2017 10:50:59 +0100 H.K.H. Prins Daniels tal vid Idrottsgalan, måndagen den 16 januari 2017 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinsdaniel/tal/prinsdanieltal/hkhprinsdanielstalvididrottsgalanmandagenden16januari2017.5.41402262159445f6179a60.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinsdaniel/tal/prinsdanieltal/hkhprinsdanielstalvididrottsgalanmandagenden16januari2017.5.41402262159445f6179a60.html Sun, 25 Dec 2016 12:53:10 +0100 H.M. Konungens jultal 2016 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2016/hmkonungensjultal2016.5.7d142603158b4540a4d7ab.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2016/hmkonungensjultal2016.5.7d142603158b4540a4d7ab.html Fri, 16 Dec 2016 12:51:50 +0100 H.K.H. Kronprinsessans tal vid seminariet Step It Up Together with Rural Women to End Hunger and Poverty , FAO, Rom, Italien, fredagen den 16 december 2016 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvidseminarietstepituptogetherwithruralwomentoendhungerandpovertyfaoromitalienfredagenden16december2016.5.56adc1ab158b45b0bfc3e1.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvidseminarietstepituptogetherwithruralwomentoendhungerandpovertyfaoromitalienfredagenden16december2016.5.56adc1ab158b45b0bfc3e1.html Fri, 16 Dec 2016 09:51:54 +0100 H.K.H. Kronprinsessans tal vid fiskedialogen "Soneva Dialogue" , Maldiverna, lördagen den 12 november 2016 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvidfiskedialogensonevadialoguemaldivernalordagenden12november2016.5.56adc1ab158b45b0bfc482.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvidfiskedialogensonevadialoguemaldivernalordagenden12november2016.5.56adc1ab158b45b0bfc482.html Tue, 13 Dec 2016 14:27:10 +0100 H.K.H. Prins Daniels anförande vid En Frisk Generation, Aula Medica, Solna, måndagen den 12 december 2016 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinsdaniel/tal/prinsdanieltal/hkhprinsdanielsanforandevidenfriskgenerationaulamedicasolnamandagenden12december2016.5.186e1cb158b43194192fb.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinsdaniel/tal/prinsdanieltal/hkhprinsdanielsanforandevidenfriskgenerationaulamedicasolnamandagenden12december2016.5.186e1cb158b43194192fb.html Fri, 02 Dec 2016 15:02:22 +0100 H.M. Konungens tal vid seminarium med anledning av Fryshusets gåva till 70-årsdag, fredagen den 2 december 2016 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2016/hmkonungenstalvidseminariummedanledningavfryshusetsgavatill70arsdagfredagenden2december2016.5.47989bf9158b41184f9277.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2016/hmkonungenstalvidseminariummedanledningavfryshusetsgavatill70arsdagfredagenden2december2016.5.47989bf9158b41184f9277.html Thu, 24 Nov 2016 15:16:08 +0100 H.M. Drottningens tal vid invigningen av utställningen ”Rembrandt at the Vatican - images from heaven and earth” i Vatikanen, onsdagen den 23 november 2016 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidinvigningenavutstallningenrembrandtatthevaticanimagesfromheavenandearthivatikanenonsdagenden23november2016.5.61f27f5a1560768c258199c.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidinvigningenavutstallningenrembrandtatthevaticanimagesfromheavenandearthivatikanenonsdagenden23november2016.5.61f27f5a1560768c258199c.html Wed, 23 Nov 2016 15:36:41 +0100 H.M. Drottningens tal vid seminariet ”Narcotics: Problems and Solutions of This Global Issue”, onsdagen den 23 november 2016 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidseminarietnarcoticsproblemsandsolutionsofthisglobalissueonsdagenden23november2016.5.61f27f5a1560768c25818c6.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidseminarietnarcoticsproblemsandsolutionsofthisglobalissueonsdagenden23november2016.5.61f27f5a1560768c25818c6.html Mon, 21 Nov 2016 10:35:24 +0100 H.M. Drottningens tal vid Fatima Bint Mubarak Motherhood and Childhood Forum i Abu Dhabi, Förenade Arabemiraten, lördagen den 20 november 2016 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidfatimabintmubarakmotherhoodandchildhoodforumiabudhabiforenadearabemiratenlordagenden20november2016.5.61f27f5a1560768c2581787.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidfatimabintmubarakmotherhoodandchildhoodforumiabudhabiforenadearabemiratenlordagenden20november2016.5.61f27f5a1560768c2581787.html Wed, 02 Nov 2016 15:03:00 +0100 H.M. Konungens tacktal vid Livgardets hyllningskonsert i Berwaldhallen, 1 november 2016 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2016/hmkonungenstacktalvidlivgardetshyllningskonsertiberwaldhallen1november2016.5.295b4424156074b73812208.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2016/hmkonungenstacktalvidlivgardetshyllningskonsertiberwaldhallen1november2016.5.295b4424156074b73812208.html Tue, 01 Nov 2016 16:40:51 +0100 H.M. Konungens inledningstal vid utdelningen av utmärkelsen Årets nybyggare, tisdagen den 1 november 2016 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2016/hmkonungensinledningstalvidutdelningenavutmarkelsenaretsnybyggaretisdagenden1november2016.5.295b4424156074b7381216d.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2016/hmkonungensinledningstalvidutdelningenavutmarkelsenaretsnybyggaretisdagenden1november2016.5.295b4424156074b7381216d.html Mon, 31 Oct 2016 09:57:35 +0100 H.K.H. Prins Carl Philips tal vid besök hos svenska FN-styrkan i Mali, onsdagen den 26 oktober 2016 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinscarlphilip/tal/prinscarlphiliptal/hkhprinscarlphilipstalvidbesokhossvenskafnstyrkanimalionsdagenden26oktober2016.5.295b4424156074b73812037.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinscarlphilip/tal/prinscarlphiliptal/hkhprinscarlphilipstalvidbesokhossvenskafnstyrkanimalionsdagenden26oktober2016.5.295b4424156074b73812037.html Fri, 28 Oct 2016 12:35:01 +0200 H.M. Drottningens tal vid ”Öppet Hus”, Karolinska Institutet, torsdagen den 27 oktober 2016 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidoppethuskarolinskainstitutettorsdagenden27oktober2016.5.295b4424156074b73811f89.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidoppethuskarolinskainstitutettorsdagenden27oktober2016.5.295b4424156074b73811f89.html Mon, 24 Oct 2016 11:20:04 +0200 H.K.H. Prins Carl Philips tal vid avtäckning av minnessten, Brigadmuseum i Karlstad, fredagen den 21 oktober 2016 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinscarlphilip/tal/prinscarlphiliptal/hkhprinscarlphilipstalvidavtackningavminnesstenbrigadmuseumikarlstadfredagenden21oktober2016.5.295b4424156074b73811c31.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinscarlphilip/tal/prinscarlphiliptal/hkhprinscarlphilipstalvidavtackningavminnesstenbrigadmuseumikarlstadfredagenden21oktober2016.5.295b4424156074b73811c31.html Mon, 17 Oct 2016 14:56:13 +0200 H.M. Drottningens invigningstal vid utställningen ”Kungliga brudklänningar 1976-2015”, Rikssalen Kungliga slottet, måndagen den 17 oktober 2016 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningensinvigningstalvidutstallningenkungligabrudklanningar19762015rikssalenkungligaslottetmandagenden17oktober2016.5.164e81b015607465dc12837.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningensinvigningstalvidutstallningenkungligabrudklanningar19762015rikssalenkungligaslottetmandagenden17oktober2016.5.164e81b015607465dc12837.html Thu, 13 Oct 2016 08:56:12 +0200 H.M. Drottningens tal vid firande av Mentors 20-årsjubileum, Kulturhuset Stockholm, onsdagen den 12 oktober 2016 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidfirandeavmentors20arsjubileumkulturhusetstockholmonsdagenden12oktober2016.5.389e411156076eac1ee01.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidfirandeavmentors20arsjubileumkulturhusetstockholmonsdagenden12oktober2016.5.389e411156076eac1ee01.html Wed, 12 Oct 2016 10:41:56 +0200 H.M. Drottningens inledningstal vid Global Child Forum – Partner Advisory Board, Bernadottebiblioteket, tisdagen den 11 oktober 2016 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningensinledningstalvidglobalchildforumpartneradvisoryboardbernadottebibliotekettisdagenden11oktober2016.5.164e81b015607465dc125b6.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningensinledningstalvidglobalchildforumpartneradvisoryboardbernadottebibliotekettisdagenden11oktober2016.5.164e81b015607465dc125b6.html Fri, 07 Oct 2016 11:34:35 +0200 H.M. Drottningens tal vid invigningen av utställningen på Bikini Berlin, den 7 oktober 2016 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidinvigningenavutstallningenpabikiniberlinden7oktober2016.5.164e81b015607465dc12226.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidinvigningenavutstallningenpabikiniberlinden7oktober2016.5.164e81b015607465dc12226.html Wed, 05 Oct 2016 20:26:12 +0200 H.M. Konungens tal vid Presidentens Statsbankett i samband med statsbesöket till Tyskland, onsdagen den 5 oktober 2016 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2016/hmkonungenstalvidpresidentensstatsbankettisambandmedstatsbesokettilltysklandonsdagenden5oktober2016.5.164e81b015607465dc11eb3.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2016/hmkonungenstalvidpresidentensstatsbankettisambandmedstatsbesokettilltysklandonsdagenden5oktober2016.5.164e81b015607465dc11eb3.html Tue, 04 Oct 2016 17:08:46 +0200 H.K.H. Prins Carl Philips och H.K.H. Prinsessan Sofias tal vid invigningen av stenbänken, Hykjeberg naturreservat i Älvdalen, fredagen den 30 september 2016 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinsessansofia/tal/prinsessansofia/hkhprinscarlphilipsochhkhprinsessansofiastalvidinvigningenavstenbankenhykjebergnaturreservatialvdalenfredagenden30september2016.5.164e81b015607465dc11f53.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinsessansofia/tal/prinsessansofia/hkhprinscarlphilipsochhkhprinsessansofiastalvidinvigningenavstenbankenhykjebergnaturreservatialvdalenfredagenden30september2016.5.164e81b015607465dc11f53.html Tue, 04 Oct 2016 17:03:26 +0200 H.K.H. Prins Carl Philips tal vid invigningen av stenbänken, Hykjeberg naturreservat i Älvdalen, fredagen den 30 september 2016 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinscarlphilip/tal/prinscarlphiliptal/hkhprinscarlphilipstalvidinvigningenavstenbankenhykjebergnaturreservatialvdalenfredagenden30september2016.5.164e81b015607465dc11f3d.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinscarlphilip/tal/prinscarlphiliptal/hkhprinscarlphilipstalvidinvigningenavstenbankenhykjebergnaturreservatialvdalenfredagenden30september2016.5.164e81b015607465dc11f3d.html Thu, 29 Sep 2016 15:17:10 +0200 H.K.H. Kronprinsessans tal vid invigningen av Ölands Skördefest, Borgholm, onsdagen den 28 september 2016 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvidinvigningenavolandsskordefestborgholmonsdagenden28september2016.5.164e81b015607465dc11dc6.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvidinvigningenavolandsskordefestborgholmonsdagenden28september2016.5.164e81b015607465dc11dc6.html Fri, 16 Sep 2016 10:28:56 +0200 H.M. Drottningens tal vid Maria Ungdoms 50-årsjubileum i Landstingshuset, torsdagen den 15 september 2016 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidmariaungdoms50arsjubileumilandstingshusettorsdagenden15september2016.5.164e81b015607465dc11298.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidmariaungdoms50arsjubileumilandstingshusettorsdagenden15september2016.5.164e81b015607465dc11298.html Tue, 13 Sep 2016 14:18:08 +0200 H.M. Konungens tal vid riksmötets öppnande, tisdagen den 13 september 2016 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2016/hmkonungenstalvidriksmotetsoppnandetisdagenden13september2016.5.164e81b015607465dc1fb8.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2016/hmkonungenstalvidriksmotetsoppnandetisdagenden13september2016.5.164e81b015607465dc1fb8.html Tue, 13 Sep 2016 10:36:38 +0200 H.K.H. Prins Carl Philips invigningstal vid utställningen Vinnare och förlorare i svensk natur på Naturhistoriska riksmuseet, måndagen den 12 september 2016 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinscarlphilip/tal/prinscarlphiliptal/hkhprinscarlphilipsinvigningstalvidutstallningenvinnareochforlorareisvensknaturpanaturhistoriskariksmuseetmandagenden12september2016.5.164e81b015607465dc1f2c.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinscarlphilip/tal/prinscarlphiliptal/hkhprinscarlphilipsinvigningstalvidutstallningenvinnareochforlorareisvensknaturpanaturhistoriskariksmuseetmandagenden12september2016.5.164e81b015607465dc1f2c.html Wed, 07 Sep 2016 16:16:32 +0200 H.K.H. Prins Carl Philips och H.K.H. Prinsessan Sofias tal vid symposium på ”Så vill vi att vuxna pratar med oss om nätet”, Kungliga slottet, onsdagen den 7 september 2016 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinsessansofia/tal/prinsessansofia/hkhprinscarlphilipsochhkhprinsessansofiastalvidsymposiumpasavillviattvuxnapratarmedossomnatetkungligaslottetonsdagenden7september2016.5.164e81b015607465dc1a83.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinsessansofia/tal/prinsessansofia/hkhprinscarlphilipsochhkhprinsessansofiastalvidsymposiumpasavillviattvuxnapratarmedossomnatetkungligaslottetonsdagenden7september2016.5.164e81b015607465dc1a83.html Wed, 07 Sep 2016 16:15:40 +0200 H.K.H. Prins Carl Philips och H.K.H. Prinsessan Sofias tal vid symposium på "Så vill vi att vuxna pratar med oss om nätet", Kungliga slottet, onsdagen den 7 september 2016 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinscarlphilip/tal/prinscarlphiliptal/hkhprinscarlphilipsochhkhprinsessansofiastalvidsymposiumpasavillviattvuxnapratarmedossomnatetkungligaslottetonsdagenden7september2016.5.164e81b015607465dc1a78.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinscarlphilip/tal/prinscarlphiliptal/hkhprinscarlphilipsochhkhprinsessansofiastalvidsymposiumpasavillviattvuxnapratarmedossomnatetkungligaslottetonsdagenden7september2016.5.164e81b015607465dc1a78.html Tue, 06 Sep 2016 08:42:09 +0200 H.M. Konungens tal vid ABB 100 år av forskning och innovation, måndagen den 5 september 2016 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2016/hmkonungenstalvidabb100aravforskningochinnovationmandagenden5september2016.5.164e81b015607465dc18a5.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2016/hmkonungenstalvidabb100aravforskningochinnovationmandagenden5september2016.5.164e81b015607465dc18a5.html Thu, 01 Sep 2016 10:39:06 +0200 H.K.H. Kronprinsessans inledningstal vid Världsvattenveckans högnivåsession Building a Resilient Future through Water , Norra Latin, Stockholm, torsdagen den 1 september 2016 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessansinledningstalvidvarldsvattenveckanshognivasessionbuildingaresilientfuturethroughwaternorralatinstockholmtorsdagenden1september2016.5.164e81b015607465dc15e3.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessansinledningstalvidvarldsvattenveckanshognivasessionbuildingaresilientfuturethroughwaternorralatinstockholmtorsdagenden1september2016.5.164e81b015607465dc15e3.html Thu, 01 Sep 2016 08:46:41 +0200 H.M. Konungens tal vid Stockholm Water Prize, onsdagen den 31 augusti 2016 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2016/hmkonungenstalvidstockholmwaterprizeonsdagenden31augusti2016.5.295b4424156074b73811232.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2016/hmkonungenstalvidstockholmwaterprizeonsdagenden31augusti2016.5.295b4424156074b73811232.html Mon, 29 Aug 2016 08:43:15 +0200 H.M. Konungens tal vid Borgholms stads 200-årsjubileum, söndagen den 28 augusti 2016 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2016/hmkonungenstalvidborgholmsstads200arsjubileumsondagenden28augusti2016.5.295b4424156074b7381fa9.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2016/hmkonungenstalvidborgholmsstads200arsjubileumsondagenden28augusti2016.5.295b4424156074b7381fa9.html Sat, 27 Aug 2016 18:20:11 +0200 H.K.H. Prins Carl Philips tal vid Hembygdsföreningens 100-årsjubileum på Skansen, lördagen den 27 augusti 2016 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinscarlphilip/tal/prinscarlphiliptal/hkhprinscarlphilipstalvidhembygdsforeningens100arsjubileumpaskansenlordagenden27augusti2016.5.295b4424156074b7381fdb.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinscarlphilip/tal/prinscarlphiliptal/hkhprinscarlphilipstalvidhembygdsforeningens100arsjubileumpaskansenlordagenden27augusti2016.5.295b4424156074b7381fdb.html Wed, 22 Jun 2016 09:35:58 +0200 H.M. Drottningens tal vid invigningen av Stenhuset på Ågrenska, Lilla Amundön, tisdagen den 21 juni 2016 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidinvigningenavstenhusetpaagrenskalillaamundontisdagenden21juni2016.5.3349628b155104ecc348dc.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidinvigningenavstenhusetpaagrenskalillaamundontisdagenden21juni2016.5.3349628b155104ecc348dc.html Tue, 21 Jun 2016 14:36:57 +0200 H.M. Konungens tal vid invigning av MAX IV-laboratoriet i Lund, tisdagen den 21 juni 2016 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2016/hmkonungenstalvidinvigningavmaxivlaboratorietilundtisdagenden21juni2016.5.3349628b155104ecc34907.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2016/hmkonungenstalvidinvigningavmaxivlaboratorietilundtisdagenden21juni2016.5.3349628b155104ecc34907.html Mon, 13 Jun 2016 10:40:13 +0200 H.M. Konungens tal vid Stenhammardagen, måndagen den 13 juni 2016 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2016/hmkonungenstalvidstenhammardagenmandagenden13juni2016.5.3349628b155104ecc34363.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2016/hmkonungenstalvidstenhammardagenmandagenden13juni2016.5.3349628b155104ecc34363.html Mon, 06 Jun 2016 15:24:18 +0200 H.K.H. Kronprinsessans tal vid medborgarskapsceremonin i Nacka stadshus, måndagen den 6 juni 2016 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvidmedborgarskapsceremonininackastadshusmandagenden6juni2016.5.79674e44155106072001d7.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvidmedborgarskapsceremonininackastadshusmandagenden6juni2016.5.79674e44155106072001d7.html Mon, 06 Jun 2016 13:44:17 +0200 H.M. Konungens tal på Sofiero den 6 juni 2016 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2016/hmkonungenstalpasofieroden6juni2016.5.79674e44155106072001a9.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2016/hmkonungenstalpasofieroden6juni2016.5.79674e44155106072001a9.html Wed, 01 Jun 2016 21:22:53 +0200 H.M. Drottningens tal vid konferensen ”Towards Childhoods free from Corporal Punishment”, Wien, onsdagen den 1 juni 2016 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidkonferensentowardschildhoodsfreefromcorporalpunishmentwienonsdagenden1juni2016.5.74f5aac7153f0c0e9af1929.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidkonferensentowardschildhoodsfreefromcorporalpunishmentwienonsdagenden1juni2016.5.74f5aac7153f0c0e9af1929.html Tue, 31 May 2016 11:52:20 +0200 H.M. Drottningens tacktal efter mottagandet av Benediktpriset, Mönchengladbach, tisdagen den 24 maj 2016 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstacktaleftermottagandetavbenediktprisetmonchengladbachtisdagenden24maj2016.5.74f5aac7153f0c0e9af179b.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstacktaleftermottagandetavbenediktprisetmonchengladbachtisdagenden24maj2016.5.74f5aac7153f0c0e9af179b.html Tue, 31 May 2016 11:31:00 +0200 H.M. Drottningens tacktal i samband med Global Child Forum i Kuala Lumpur, Malaysia, torsdagen den 5 maj 2016 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstacktalisambandmedglobalchildforumikualalumpurmalaysiatorsdagenden5maj2016.5.74f5aac7153f0c0e9af1780.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstacktalisambandmedglobalchildforumikualalumpurmalaysiatorsdagenden5maj2016.5.74f5aac7153f0c0e9af1780.html Thu, 26 May 2016 09:19:37 +0200 H.K.H. Prins Daniels tal vid Lärarnas Riksförbunds kongress, Kungl. Operan, Stockholm, torsdagen den 19 maj 2016 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinsdaniel/tal/prinsdanieltal/hkhprinsdanielstalvidlararnasriksforbundskongresskungloperanstockholmtorsdagenden19maj2016.5.3c53a33153ef9563cd2eac.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinsdaniel/tal/prinsdanieltal/hkhprinsdanielstalvidlararnasriksforbundskongresskungloperanstockholmtorsdagenden19maj2016.5.3c53a33153ef9563cd2eac.html Mon, 23 May 2016 15:17:15 +0200 H.M. Konungens inledningstal Royal Colloquium, Rosersbergs slott, måndagen den 23 maj 2016 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2016/hmkonungensinledningstalroyalcolloquiumrosersbergsslottmandagenden23maj2016.5.13410d60153f0c7bb22111a.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2016/hmkonungensinledningstalroyalcolloquiumrosersbergsslottmandagenden23maj2016.5.13410d60153f0c7bb22111a.html Tue, 17 May 2016 09:32:56 +0200 H.K.H. Prins Carl Philips tal vid konferensen Take part - the Human Perspective on inclusive Publishing , Norra Latin, Stockholm, tisdagen den 17 maj 2016 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinscarlphilip/tal/prinscarlphiliptal/hkhprinscarlphilipstalvidkonferensentakepartthehumanperspectiveoninclusivepublishingnorralatinstockholmtisdagenden17maj2016.5.3c53a33153ef9563cd25ad.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinscarlphilip/tal/prinscarlphiliptal/hkhprinscarlphilipstalvidkonferensentakepartthehumanperspectiveoninclusivepublishingnorralatinstockholmtisdagenden17maj2016.5.3c53a33153ef9563cd25ad.html Tue, 10 May 2016 21:45:35 +0200 H.M. Konungens tal vid Galamiddag i samband med Statsbesöket från Chile, tisdagen den 10 maj 2016 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2016/hmkonungenstalvidgalamiddagisambandmedstatsbesoketfranchiletisdagenden10maj2016.5.3c53a33153ef9563cd1eb8.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2016/hmkonungenstalvidgalamiddagisambandmedstatsbesoketfranchiletisdagenden10maj2016.5.3c53a33153ef9563cd1eb8.html Thu, 05 May 2016 15:56:57 +0200 H.M. Konungens tal vid Global Child Forums öppnande i Kuala Lumpur, torsdagen den 5 May 2016 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2016/hmkonungenstalvidglobalchildforumsoppnandeikualalumpurtorsdagenden5may2016.5.3af56a2f153f0af2c2c1890.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2016/hmkonungenstalvidglobalchildforumsoppnandeikualalumpurtorsdagenden5may2016.5.3af56a2f153f0af2c2c1890.html Fri, 29 Apr 2016 21:26:45 +0200 H.K.H. Kronprinsessans tal vid mottagningen på Nordiska museet, fredagen den 29 april 2016 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvidmottagningenpanordiskamuseetfredagenden29april2016.5.3c53a33153ef9563cd12ec.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvidmottagningenpanordiskamuseetfredagenden29april2016.5.3c53a33153ef9563cd12ec.html Fri, 29 Apr 2016 20:16:28 +0200 H.M. Konungens välkomsttal Nordiska museet , fredagen den 29 april 2016 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2016/hmkonungensvalkomsttalnordiskamuseetfredagenden29april2016.5.3c53a33153ef9563cd12dc.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2016/hmkonungensvalkomsttalnordiskamuseetfredagenden29april2016.5.3c53a33153ef9563cd12dc.html Mon, 25 Apr 2016 08:57:59 +0200 H.M. Konungens tal vid Kungliga Patriotiska Sällskapets 250-årsjubileum, lördagen den 23 april 2016 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2016/hmkonungenstalvidkungligapatriotiskasallskapets250arsjubileumlordagenden23april2016.5.3af56a2f153f0af2c2c1054.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2016/hmkonungenstalvidkungligapatriotiskasallskapets250arsjubileumlordagenden23april2016.5.3af56a2f153f0af2c2c1054.html Wed, 20 Apr 2016 11:00:17 +0200 H.M. Drottningens tal vid UNGASS special Side Event on Drug prevention "Listen First," New York, tisdagen den 19 april 2016 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidungassspecialsideeventondrugpreventionlistenfirstnewyorktisdagenden19april2016.5.3af56a2f153f0af2c2cb58.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidungassspecialsideeventondrugpreventionlistenfirstnewyorktisdagenden19april2016.5.3af56a2f153f0af2c2cb58.html Thu, 14 Apr 2016 13:29:17 +0200 H.M. Konungens tal vid Ungt Ledarskaps seminarium på Stockholms slott, torsdagen den 14 april 2016 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2016/hmkonungenstalvidungtledarskapsseminariumpastockholmsslotttorsdagenden14april2016.5.3af56a2f153f0af2c2c608.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2016/hmkonungenstalvidungtledarskapsseminariumpastockholmsslotttorsdagenden14april2016.5.3af56a2f153f0af2c2c608.html Wed, 13 Apr 2016 10:04:37 +0200 H.M. Drottningens tal vid traffickingkonferensen på Uppsala Universitet, måndagen den 12 april 2016 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidtraffickingkonferensenpauppsalauniversitetmandagenden12april2016.5.3af56a2f153f0af2c2c45b.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidtraffickingkonferensenpauppsalauniversitetmandagenden12april2016.5.3af56a2f153f0af2c2c45b.html Tue, 12 Apr 2016 09:01:08 +0200 H.K.H. Prins Daniels tal vid invigning av barnboks­utställningen "Frech, wild & wunderbar - schwedische Kinderbuchwelten", på Nordische Botschaften, Berlin, Tyskland, måndagen den 11 april 2016 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinsdaniel/tal/prinsdanieltal/hkhprinsdanielstalvidinvigningavbarnboksutstallningenfrechwildwunderbarschwedischekinderbuchweltenpanordischebotschaftenberlintysklandmandagenden11april2016.5.3af56a2f153f0af2c2c399.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinsdaniel/tal/prinsdanieltal/hkhprinsdanielstalvidinvigningavbarnboksutstallningenfrechwildwunderbarschwedischekinderbuchweltenpanordischebotschaftenberlintysklandmandagenden11april2016.5.3af56a2f153f0af2c2c399.html Thu, 10 Mar 2016 15:56:00 +0100 H.K.H. Prins Carl Philips tal till FN-ambassadörer, Kungliga slottet, torsdagen den 10 mars 2016 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinscarlphilip/tal/prinscarlphiliptal/hkhprinscarlphilipstaltillfnambassadorerkungligaslottettorsdagenden10mars2016.5.274e83ca152f44100911870.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinscarlphilip/tal/prinscarlphiliptal/hkhprinscarlphilipstaltillfnambassadorerkungligaslottettorsdagenden10mars2016.5.274e83ca152f44100911870.html Fri, 26 Feb 2016 09:13:12 +0100 H.K.H. Prins Daniels tal vid invigningen av nya Perslundaskolan, Ockelbo, tisdagen den 16 februari 2016  https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinsdaniel/tal/prinsdanieltal/hkhprinsdanielstalvidinvigningenavnyaperslundaskolanockelbotisdagenden16februari2016.5.3c53a33153ef9563cd2ea1.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinsdaniel/tal/prinsdanieltal/hkhprinsdanielstalvidinvigningenavnyaperslundaskolanockelbotisdagenden16februari2016.5.3c53a33153ef9563cd2ea1.html Tue, 23 Feb 2016 08:43:49 +0100 H.M. Konungens tal vid SIPRI:s 50-årsjubileum, måndagen 22 februari 2016 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2016/hmkonungenstalvidsipris50arsjubileummandagen22februari2016.5.274e83ca152f4410091669.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2016/hmkonungenstalvidsipris50arsjubileummandagen22februari2016.5.274e83ca152f4410091669.html Mon, 15 Feb 2016 15:36:36 +0100 H.M. Drottningens tal vid lanseringen av sången “We are One” på Internationella barncancerdagen, Barncancerfonden, Stockholm, måndagen 15 februari 2016 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidlanseringenavsangenweareonepainternationellabarncancerdagenbarncancerfondenstockholmmandagen15februari2016.5.62bcead5151c413603e2c5e.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidlanseringenavsangenweareonepainternationellabarncancerdagenbarncancerfondenstockholmmandagen15februari2016.5.62bcead5151c413603e2c5e.html Mon, 15 Feb 2016 15:03:50 +0100 H.M. Drottningens tal vid invigningen av Nya Lilla Erstagården i Stockholm torsdagen, den 11 februari 2016 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidinvigningenavnyalillaerstagardenistockholmtorsdagenden11februari2016.5.62bcead5151c413603e2c44.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidinvigningenavnyalillaerstagardenistockholmtorsdagenden11februari2016.5.62bcead5151c413603e2c44.html Fri, 12 Feb 2016 09:18:26 +0100 H.K.H. Prins Carl Philips tal vid Årets kock, torsdagen den 11 februari 2016 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinscarlphilip/tal/prinscarlphiliptal/hkhprinscarlphilipstalvidaretskocktorsdagenden11februari2016.5.62bcead5151c413603e2a0f.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinscarlphilip/tal/prinscarlphiliptal/hkhprinscarlphilipstalvidaretskocktorsdagenden11februari2016.5.62bcead5151c413603e2a0f.html Thu, 11 Feb 2016 14:41:02 +0100 H.M. Konungens tal vid invigningen av Royal Palace Sprint torsdagen den 11 februari 2016 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2016/hmkonungenstalvidinvigningenavroyalpalacesprinttorsdagenden11februari2016.5.6003f99a151c428a8141361.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2016/hmkonungenstalvidinvigningenavroyalpalacesprinttorsdagenden11februari2016.5.6003f99a151c428a8141361.html Tue, 26 Jan 2016 11:59:47 +0100 H.K.H. Prins Carl Philips tal vid utdelning av Jerringpriset vid Svenska Idrottsgalan, måndagen den 25 januari 2016 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinscarlphilip/tal/prinscarlphiliptal/hkhprinscarlphilipstalvidutdelningavjerringprisetvidsvenskaidrottsgalanmandagenden25januari2016.5.59c4c0fd151c4ac2b75589.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinscarlphilip/tal/prinscarlphiliptal/hkhprinscarlphilipstalvidutdelningavjerringprisetvidsvenskaidrottsgalanmandagenden25januari2016.5.59c4c0fd151c4ac2b75589.html Fri, 22 Jan 2016 16:40:24 +0100 H.M. Konungens invigningstal på Kungliga Slottet vid utställningen ”I tiden”, Kungliga klockor under 400 år, fredagen den 22 januari 2016 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2016/hmkonungensinvigningstalpakungligaslottetvidutstallningenitidenkungligaklockorunder400arfredagenden22januari2016.5.62bcead5151c413603ef2a.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2016/hmkonungensinvigningstalpakungligaslottetvidutstallningenitidenkungligaklockorunder400arfredagenden22januari2016.5.62bcead5151c413603ef2a.html Fri, 25 Dec 2015 12:55:53 +0100 H.M. Konungens jultal 2015 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2015/hmkonungensjultal2015.5.62bcead5151c413603e1.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2015/hmkonungensjultal2015.5.62bcead5151c413603e1.html Tue, 01 Dec 2015 09:22:46 +0100 H.M. Konungens tal vid Svenska Handelskammaren i Paris 100-årsjubileum, måndagen den 30 november 2015 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2015/hmkonungenstalvidsvenskahandelskammareniparis100arsjubileummandagenden30november2015.5.6919e21c150a930362868b.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2015/hmkonungenstalvidsvenskahandelskammareniparis100arsjubileummandagenden30november2015.5.6919e21c150a930362868b.html Wed, 04 Nov 2015 22:02:17 +0100 H.M. Konungens tal vid Galamiddagen i samband med Statsbesök från Tunisien, onsdagen den 4 november 2015 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2015/hmkonungenstalvidgalamiddagenisambandmedstatsbesokfrantunisienonsdagenden4november2015.5.6c3e0b0f150a889bfed4ba.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2015/hmkonungenstalvidgalamiddagenisambandmedstatsbesokfrantunisienonsdagenden4november2015.5.6c3e0b0f150a889bfed4ba.html Fri, 23 Oct 2015 10:44:20 +0200 H.K.H. Kronprinsessans tal vid möte om hållbart företagande, Bogotá, Colombia, torsdagen den 22 oktober 2015 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvidmoteomhallbartforetagandebogotacolombiatorsdagenden22oktober2015.5.29fa33114fdfcd388714d7.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvidmoteomhallbartforetagandebogotacolombiatorsdagenden22oktober2015.5.29fa33114fdfcd388714d7.html Tue, 20 Oct 2015 16:54:57 +0200 H.K.H. Kronprinsessans tal vid UHR:s kontaktseminarium för högre utbildning, Lima, Peru, måndagen den 19 oktober 2015 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalviduhrskontaktseminariumforhogreutbildninglimaperumandagenden19oktober2015.5.29fa33114fdfcd388713a7.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalviduhrskontaktseminariumforhogreutbildninglimaperumandagenden19oktober2015.5.29fa33114fdfcd388713a7.html Tue, 20 Oct 2015 10:31:49 +0200 H.M. Konungens tal vid Umeå Universitets 50- årsjubileum, lördagen den 17 oktober 2015 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2015/hmkonungenstalvidumeauniversitets50arsjubileumlordagenden17oktober2015.5.29fa33114fdfcd38871336.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2015/hmkonungenstalvidumeauniversitets50arsjubileumlordagenden17oktober2015.5.29fa33114fdfcd38871336.html Thu, 15 Oct 2015 15:48:48 +0200 H.M. Konungens tal, Ungt Ledarskap, torsdagen den 15 oktober 2015 , Stockholms slott https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2015/hmkonungenstalungtledarskaptorsdagenden15oktober2015stockholmsslott.5.29fa33114fdfcd3887fe5.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2015/hmkonungenstalungtledarskaptorsdagenden15oktober2015stockholmsslott.5.29fa33114fdfcd3887fe5.html Tue, 13 Oct 2015 18:07:11 +0200 H.M. Konungens tal vid utdelningen av utmärkelsen Årets nybyggare, tisdagen den 13 oktober 2015 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2015/hmkonungenstalvidutdelningenavutmarkelsenaretsnybyggaretisdagenden13oktober2015.5.29fa33114fdfcd3887de6.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2015/hmkonungenstalvidutdelningenavutmarkelsenaretsnybyggaretisdagenden13oktober2015.5.29fa33114fdfcd3887de6.html Thu, 08 Oct 2015 11:54:42 +0200 H.M. Drottningens tal vid rundabordskonferens om Människohandel och trafficking, torsdagen den 8 oktober i Vilnius, Litauen https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidrundabordskonferensommanniskohandelochtraffickingtorsdagenden8oktoberivilniuslitauen.5.29fa33114fdfcd388795a.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidrundabordskonferensommanniskohandelochtraffickingtorsdagenden8oktoberivilniuslitauen.5.29fa33114fdfcd388795a.html Thu, 08 Oct 2015 11:48:15 +0200 H.M. Drottningens tal vid konferens om Barnlitteratur, torsdagen den 8 oktober i Vilnius, Litauen https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidkonferensombarnlitteraturtorsdagenden8oktoberivilniuslitauen.5.29fa33114fdfcd388794d.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidkonferensombarnlitteraturtorsdagenden8oktoberivilniuslitauen.5.29fa33114fdfcd388794d.html Thu, 08 Oct 2015 09:43:38 +0200 H.M. Drottningens tal vid öppningen av utställningen AccessAbility , onsdagen den 7 oktober i Vilnius, Litauen https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidoppningenavutstallningenaccessabilityonsdagenden7oktoberivilniuslitauen.5.29fa33114fdfcd3887901.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidoppningenavutstallningenaccessabilityonsdagenden7oktoberivilniuslitauen.5.29fa33114fdfcd3887901.html Wed, 07 Oct 2015 21:35:54 +0200 H.M. Konungens tal vid Presidentens middag i samband med Stats­besöket till Litauen, onsdagen den 7 oktober 2015 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2015/hmkonungenstalvidpresidentensmiddagisambandmedstatsbesokettilllitauenonsdagenden7oktober2015.5.29fa33114fdfcd38878ba.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2015/hmkonungenstalvidpresidentensmiddagisambandmedstatsbesokettilllitauenonsdagenden7oktober2015.5.29fa33114fdfcd38878ba.html Fri, 25 Sep 2015 22:00:46 +0200 H.M. Drottningens tal vid Childhoods Thank You-gala i New York, torsdagen den 24 september 2015 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidchildhoodsthankyougalainewyorktorsdagenden24september2015.5.37640ea14fe043c017185.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidchildhoodsthankyougalainewyorktorsdagenden24september2015.5.37640ea14fe043c017185.html Fri, 25 Sep 2015 21:49:17 +0200 H.M. Drottningens tal vid Childhoods och Mentors gemensamma aktivitet Children and the Sustainable Development Goals: Giving Every Child a Chance , FN i New York, torsdagen den 24 september 2015 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidchildhoodsochmentorsgemensammaaktivitetchildrenandthesustainabledevelopmentgoalsgivingeverychildachancefninewyorktorsdagenden24september2015.5.37640ea14fe043c01717a.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidchildhoodsochmentorsgemensammaaktivitetchildrenandthesustainabledevelopmentgoalsgivingeverychildachancefninewyorktorsdagenden24september2015.5.37640ea14fe043c01717a.html Fri, 25 Sep 2015 21:32:04 +0200 H.M. Drottningens tal vid Mentors Gala i Washington, tisdagen den 22 september 2015 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidmentorsgalaiwashingtontisdagenden22september2015.5.37640ea14fe043c01716f.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidmentorsgalaiwashingtontisdagenden22september2015.5.37640ea14fe043c01716f.html Fri, 18 Sep 2015 08:45:18 +0200 H.K.H. Kronprinsessans tal vid invigningen av utställningen Fredsmedlaren om Folke Bernadotte, Medelhavsmuseet, torsdagen den 17 september 2015 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvidinvigningenavutstallningenfredsmedlarenomfolkebernadottemedelhavsmuseettorsdagenden17september2015.5.2dc9487f14e8c508d038b2f.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvidinvigningenavutstallningenfredsmedlarenomfolkebernadottemedelhavsmuseettorsdagenden17september2015.5.2dc9487f14e8c508d038b2f.html Wed, 16 Sep 2015 11:33:19 +0200 H.M. Konungens tal vid laxseminariet i Mörrum, onsdagen den 16 september 2015 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2015/hmkonungenstalvidlaxseminarietimorrumonsdagenden16september2015.5.2dc9487f14e8c508d037c5d.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2015/hmkonungenstalvidlaxseminarietimorrumonsdagenden16september2015.5.2dc9487f14e8c508d037c5d.html Tue, 15 Sep 2015 14:21:42 +0200 H.M. Konungens tal vid riksmötets öppnande, tisdagen den 15 september 2015 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2015/hmkonungenstalvidriksmotetsoppnandetisdagenden15september2015.5.2dc9487f14e8c508d037730.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2015/hmkonungenstalvidriksmotetsoppnandetisdagenden15september2015.5.2dc9487f14e8c508d037730.html Wed, 09 Sep 2015 09:28:25 +0200 H.K.H. Prinsessan Sofias tal vid Global Child Forums regionala forum för Södra Afrika i Pretoria, Sydafrika https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinsessansofia/tal/prinsessansofia/hkhprinsessansofiastalvidglobalchildforumsregionalaforumforsodraafrikaipretoriasydafrika.5.1dd4813214e8c447173c32.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinsessansofia/tal/prinsessansofia/hkhprinsessansofiastalvidglobalchildforumsregionalaforumforsodraafrikaipretoriasydafrika.5.1dd4813214e8c447173c32.html Tue, 08 Sep 2015 12:23:23 +0200 H.M Drottningens tal vid 6th International Carers Conference, fredagen den 4 september 2015 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvid6thinternationalcarersconferencefredagenden4september2015.5.1dd4813214e8c447173b01.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvid6thinternationalcarersconferencefredagenden4september2015.5.1dd4813214e8c447173b01.html Tue, 08 Sep 2015 09:01:34 +0200 H.M. Konungens tal vid Stenhammardagen, måndagen den 7 september 2015 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2015/hmkonungenstalvidstenhammardagenmandagenden7september2015.5.1dd4813214e8c447173aba.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2015/hmkonungenstalvidstenhammardagenmandagenden7september2015.5.1dd4813214e8c447173aba.html Fri, 28 Aug 2015 16:47:08 +0200 H.M. Drottningens tal vid invigningen av utställningen The Lilian Look , Stockholms slott, fredagen den 28 augusti 2015 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidinvigningenavutstallningenthelilianlookstockholmsslottfredagenden28augusti2015.5.1d8af17714e8c4d6b8c5ef6.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidinvigningenavutstallningenthelilianlookstockholmsslottfredagenden28augusti2015.5.1d8af17714e8c4d6b8c5ef6.html Fri, 28 Aug 2015 12:08:02 +0200 H.M. Konungens invigningstal vid Oskarshamns kraftvärmeverk, fredagen den 28 augusti 2015 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2015/hmkonungensinvigningstalvidoskarshamnskraftvarmeverkfredagenden28augusti2015.5.2dc9487f14e8c508d032f3c.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2015/hmkonungensinvigningstalvidoskarshamnskraftvarmeverkfredagenden28augusti2015.5.2dc9487f14e8c508d032f3c.html Wed, 26 Aug 2015 22:25:15 +0200 H.M. Konungens tacktal vid Stockholm Water Prize, onsdagen den 26 August 2015 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2015/hmkonungenstacktalvidstockholmwaterprizeonsdagenden26august2015.5.2dc9487f14e8c508d0326f5.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2015/hmkonungenstacktalvidstockholmwaterprizeonsdagenden26august2015.5.2dc9487f14e8c508d0326f5.html Tue, 18 Aug 2015 10:45:29 +0200 H.M. Konungens tal vid konferensen Levande laxälvar , Umeå tisdagen den 18 augusti 2015 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2015/hmkonungenstalvidkonferensenlevandelaxalvarumeatisdagenden18augusti2015.5.2dc9487f14e8c508d0392e.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2015/hmkonungenstalvidkonferensenlevandelaxalvarumeatisdagenden18augusti2015.5.2dc9487f14e8c508d0392e.html Mon, 15 Jun 2015 12:12:38 +0200 H.K.H. Kronprinsessans tal vid "The EU Strategy for the Baltic Sea Forum" i Jurmala, Lettland, måndagen den 15 juni 2015 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvidtheeustrategyforthebalticseaforumijurmalalettlandmandagenden15juni2015.5.751c664a14d8a76c8332b0c.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvidtheeustrategyforthebalticseaforumijurmalalettlandmandagenden15juni2015.5.751c664a14d8a76c8332b0c.html Sat, 13 Jun 2015 22:24:26 +0200 H.K.H. Prins Carl Philips tal vid bröllopet, lördagen den 13 juni 2015 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinscarlphilip/tal/prinscarlphiliptal/hkhprinscarlphilipstalvidbrollopetlordagenden13juni2015.5.751c664a14d8a76c833227b.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinscarlphilip/tal/prinscarlphiliptal/hkhprinscarlphilipstalvidbrollopetlordagenden13juni2015.5.751c664a14d8a76c833227b.html Sat, 13 Jun 2015 20:30:19 +0200 H.M. Konungens tal till brudparet, lördagen den 13 juni 2015 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2015/hmkonungenstaltillbrudparetlordagenden13juni2015.5.751c664a14d8a76c8332202.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2015/hmkonungenstaltillbrudparetlordagenden13juni2015.5.751c664a14d8a76c8332202.html Tue, 09 Jun 2015 10:39:31 +0200 H.K.H. Kronprinsessans tal vid medborgarskapsceremonin på Uppsala slott, lördagen den 6 juni 2015 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvidmedborgarskapsceremoninpauppsalaslottlordagenden6juni2015.5.751c664a14d8a76c833919.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvidmedborgarskapsceremoninpauppsalaslottlordagenden6juni2015.5.751c664a14d8a76c833919.html Sat, 06 Jun 2015 20:01:07 +0200 H.M. Konungens tal på Skansen den 6 juni 2015 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2015/hmkonungenstalpaskansenden6juni2015.5.751c664a14d8a76c833445.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2015/hmkonungenstalpaskansenden6juni2015.5.751c664a14d8a76c833445.html Sat, 06 Jun 2015 14:27:27 +0200 H.M. Konungens tal i Örebro den 6 juni 2015 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2015/hmkonungenstaliorebroden6juni2015.5.751c664a14d8a76c83341e.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2015/hmkonungenstaliorebroden6juni2015.5.751c664a14d8a76c83341e.html Mon, 01 Jun 2015 22:03:00 +0200 H.M. Konungens tal vid Galamiddagen i samband med Statsbesök från Indien, 1 juni 2015 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2015/hmkonungenstalvidgalamiddagenisambandmedstatsbesokfranindien1juni2015.5.751c664a14d8a76c8332af.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2015/hmkonungenstalvidgalamiddagenisambandmedstatsbesokfranindien1juni2015.5.751c664a14d8a76c8332af.html Fri, 22 May 2015 11:43:29 +0200 H.M. Drottningens tal vid Childhood Spring Award Dinner, Confidencen, torsdagen den 21 maj 2015 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidchildhoodspringawarddinnerconfidencentorsdagenden21maj2015.5.36257d1d14c9d87d3cd7f7f.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidchildhoodspringawarddinnerconfidencentorsdagenden21maj2015.5.36257d1d14c9d87d3cd7f7f.html Mon, 18 May 2015 15:22:05 +0200 H.M. Drottningens tal vid Dementia Forum Executive, Stockholm, måndagen 18 maj 2015 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalviddementiaforumexecutivestockholmmandagen18maj2015.5.36257d1d14c9d87d3cd6e1d.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalviddementiaforumexecutivestockholmmandagen18maj2015.5.36257d1d14c9d87d3cd6e1d.html Mon, 18 May 2015 11:43:31 +0200 H.K.H. Kronprinsessans tal vid invigningen av utställningen "Talande textil", Gripsholms slott, onsdagen den 13 maj 2015 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvidinvigningenavutstallningentalandetextilgripsholmsslottonsdagenden13maj2015.5.36257d1d14c9d87d3cd6e57.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvidinvigningenavutstallningentalandetextilgripsholmsslottonsdagenden13maj2015.5.36257d1d14c9d87d3cd6e57.html Wed, 29 Apr 2015 15:38:35 +0200 H.M. Drottningens tal vid invigning av Hedvig Eleonora utställningen på Drottningholm, onsdagen den 29 april 2015 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidinvigningavhedvigeleonorautstallningenpadrottningholmonsdagenden29april2015.5.36257d1d14c9d87d3cd1108.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidinvigningavhedvigeleonorautstallningenpadrottningholmonsdagenden29april2015.5.36257d1d14c9d87d3cd1108.html Mon, 27 Apr 2015 16:28:25 +0200 H.M. Drottningens tal vid seminariet i Vatikanen, Rom, måndagen den 27 april 2015 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidseminarietivatikanenrommandagenden27april2015.5.36257d1d14c9d87d3cd9c0.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidseminarietivatikanenrommandagenden27april2015.5.36257d1d14c9d87d3cd9c0.html Thu, 23 Apr 2015 14:35:58 +0200 H.M. Konungens tal, Ungt Ledarskap, torsdagen den 23 april 2015 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2015/hmkonungenstalungtledarskaptorsdagenden23april2015.5.16654f1914c9e0f7f9a618.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2015/hmkonungenstalungtledarskaptorsdagenden23april2015.5.16654f1914c9e0f7f9a618.html Mon, 09 Mar 2015 14:54:25 +0100 H.K.H. Prins Carl Philips tal vid öppningen av En hearing om dyslexi , Stockholm, måndagen den 9 mars 2015 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinscarlphilip/tal/prinscarlphiliptal/hkhprinscarlphilipstalvidoppningenavenhearingomdyslexistockholmmandagenden9mars2015.5.618dea114acd4fc12a871f.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinscarlphilip/tal/prinscarlphiliptal/hkhprinscarlphilipstalvidoppningenavenhearingomdyslexistockholmmandagenden9mars2015.5.618dea114acd4fc12a871f.html Mon, 09 Mar 2015 10:29:53 +0100 H.M. Konungens tal vid Jockeyklubben 125 år, lördagen den 7 mars 2015 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2015/hmkonungenstalvidjockeyklubben125arlordagenden7mars2015.5.618dea114acd4fc12a8712.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2015/hmkonungenstalvidjockeyklubben125arlordagenden7mars2015.5.618dea114acd4fc12a8712.html Thu, 05 Mar 2015 13:31:24 +0100 H.M. Konungens tacktal vid lunchen i Villmanstrand, den 5 mars 2015 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2015/hmkonungenstacktalvidlunchenivillmanstrandden5mars2015.5.618dea114acd4fc12a732b.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2015/hmkonungenstacktalvidlunchenivillmanstrandden5mars2015.5.618dea114acd4fc12a732b.html Wed, 04 Mar 2015 14:39:36 +0100 H.M. Konungens tacktal vid lunchen i Helsingfors stadshus, den 4 mars 2015 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2015/hmkonungenstacktalvidlunchenihelsingforsstadshusden4mars2015.5.618dea114acd4fc12a7320.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2015/hmkonungenstacktalvidlunchenihelsingforsstadshusden4mars2015.5.618dea114acd4fc12a7320.html Wed, 04 Mar 2015 11:22:20 +0100 H.M. Konungens tal vid Presidentens middag, den 3 mars 2015 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2015/hmkonungenstalvidpresidentensmiddagden3mars2015.5.618dea114acd4fc12a6ed9.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2015/hmkonungenstalvidpresidentensmiddagden3mars2015.5.618dea114acd4fc12a6ed9.html Tue, 03 Mar 2015 14:28:37 +0100 H.M. Konungens tal vid besök i riksdagshuset, Helsingfors, den 3 mars 2015 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2015/hmkonungenstalvidbesokiriksdagshusethelsingforsden3mars2015.5.618dea114acd4fc12a6ece.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2015/hmkonungenstalvidbesokiriksdagshusethelsingforsden3mars2015.5.618dea114acd4fc12a6ece.html Mon, 23 Feb 2015 09:44:24 +0100 H.M. Drottningens tal vid prisceremonin ”Queen Silvia Nursing Award” på Svenska Ambassaden i Helsingfors, fredagen den 20 februari 2015 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidprisceremoninqueensilvianursingawardpasvenskaambassadenihelsingforsfredagenden20februari2015.5.3e595e0914acd6758cf8d54.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidprisceremoninqueensilvianursingawardpasvenskaambassadenihelsingforsfredagenden20februari2015.5.3e595e0914acd6758cf8d54.html Sun, 08 Feb 2015 11:07:46 +0100 H.M. Konungens tal vid utställningen Prins Eugen 150 år - Fasetter ur ett liv, 6 februari 2015 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2015/hmkonungenstalvidutstallningenprinseugen150arfasetterurettliv6februari2015.5.5b01e8814acd8748ba6d42.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2015/hmkonungenstalvidutstallningenprinseugen150arfasetterurettliv6februari2015.5.5b01e8814acd8748ba6d42.html Fri, 30 Jan 2015 09:44:00 +0100 H.M. Konungens tal vid Fanöverlämning till Särskilda Operationsgruppens (SOG), torsdagen den 29 januari 2015 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2015/hmkonungenstalvidfanoverlamningtillsarskildaoperationsgruppenssogtorsdagenden29januari2015.5.5b01e8814acd8748ba4c1d.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2015/hmkonungenstalvidfanoverlamningtillsarskildaoperationsgruppenssogtorsdagenden29januari2015.5.5b01e8814acd8748ba4c1d.html Thu, 25 Dec 2014 12:00:00 +0100 H.M. Konungens jultal 2014 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2014/hmkonungensjultal2014.5.26b86ef916657c8f0a912dae.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2014/hmkonungensjultal2014.5.26b86ef916657c8f0a912dae.html Thu, 18 Dec 2014 17:30:32 +0100 H.M. Konungens tal, invigning E4 Sundsvall, 18 december 2014  https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2014/hmkonungenstalinvigninge4sundsvall18december2014.5.ff2595d149ced2f99956d4.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2014/hmkonungenstalinvigninge4sundsvall18december2014.5.ff2595d149ced2f99956d4.html Fri, 12 Dec 2014 09:14:28 +0100 H.M. Drottningens tal vid Global Child Forum i Dubai, torsdagen den 13 november 2014, afternoon session https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidglobalchildforumidubaitorsdagenden13november2014afternoonsession.5.524ff71f149ce803a4880c.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidglobalchildforumidubaitorsdagenden13november2014afternoonsession.5.524ff71f149ce803a4880c.html Wed, 03 Dec 2014 10:31:44 +0100 H.M. Konungens tal vid invigningen av internationellt kollokvium om klimat och energi i Paris den 3 december 2014 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2014/hmkonungenstalvidinvigningenavinternationelltkollokviumomklimatochenergiiparisden3december2014.5.524ff71f149ce803a48415.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2014/hmkonungenstalvidinvigningenavinternationelltkollokviumomklimatochenergiiparisden3december2014.5.524ff71f149ce803a48415.html Tue, 02 Dec 2014 22:38:19 +0100 H.M. Konungens tal vid middagen i samband med Statsbesöket till Frankrike, tisdag den 2 december 2014 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2014/hmkonungenstalvidmiddagenisambandmedstatsbesokettillfrankriketisdagden2december2014.5.524ff71f149ce803a483ee.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2014/hmkonungenstalvidmiddagenisambandmedstatsbesokettillfrankriketisdagden2december2014.5.524ff71f149ce803a483ee.html Sun, 30 Nov 2014 18:15:58 +0100 H.M. Konungens tal, Norra länken, 30 november 2014  https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2014/hmkonungenstalnorralanken30november2014.5.671eb19149ce64295a511.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2014/hmkonungenstalnorralanken30november2014.5.671eb19149ce64295a511.html Thu, 27 Nov 2014 14:49:46 +0100 H.K.H. Kronprinsessans tal vid Framtidsforum 2014, Hanaholmen, Finland, torsdagen den 27 november 2014 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvidframtidsforum2014hanaholmenfinlandtorsdagenden27november2014.5.671eb19149ce64295a489.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvidframtidsforum2014hanaholmenfinlandtorsdagenden27november2014.5.671eb19149ce64295a489.html Tue, 25 Nov 2014 14:53:07 +0100 H.K.H. Kronprinsessans tal vid Kronprinsessparets Stiftelseseminarium på Stockholms slott, tisdagen den 25 november 2014 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvidkronprinsessparetsstiftelseseminariumpastockholmsslotttisdagenden25november2014.5.ff2595d149ced2f9991b5.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvidkronprinsessparetsstiftelseseminariumpastockholmsslotttisdagenden25november2014.5.ff2595d149ced2f9991b5.html Mon, 17 Nov 2014 14:50:44 +0100 H.K.H. Prins Carl Philips invigningstal vid Agriculture Innovation Day, Ultuna, måndag den 17 november 2014 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinscarlphilip/tal/prinscarlphiliptal/hkhprinscarlphilipsinvigningstalvidagricultureinnovationdayultunamandagden17november2014.5.67e94750148caf4ad27a937.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinscarlphilip/tal/prinscarlphiliptal/hkhprinscarlphilipsinvigningstalvidagricultureinnovationdayultunamandagden17november2014.5.67e94750148caf4ad27a937.html Fri, 14 Nov 2014 12:12:40 +0100 H.K.H. Prins Carl Philips invigningstal vid Åre Sustainability Summit, Åre, fredagen den 14 november 2014 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinscarlphilip/tal/prinscarlphiliptal/hkhprinscarlphilipsinvigningstalvidaresustainabilitysummitarefredagenden14november2014.5.67e94750148caf4ad27a92c.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinscarlphilip/tal/prinscarlphiliptal/hkhprinscarlphilipsinvigningstalvidaresustainabilitysummitarefredagenden14november2014.5.67e94750148caf4ad27a92c.html Fri, 14 Nov 2014 10:50:28 +0100 H.M. Drottningens tal vid Global Child Forum i Dubai, torsdagen den 13 november 2014, morning session https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidglobalchildforumidubaitorsdagenden13november2014morningsession.5.67e94750148caf4ad27a96f.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidglobalchildforumidubaitorsdagenden13november2014morningsession.5.67e94750148caf4ad27a96f.html Mon, 10 Nov 2014 16:07:43 +0100 H.M. Konungens tal vid Kungliga Krigs- och Vitterhetsakademiens seminarium på Stockholms Slott, måndagen den 10 november 2014 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2014/hmkonungenstalvidkungligakrigsochvitterhetsakademiensseminariumpastockholmsslottmandagenden10november2014.5.67e94750148caf4ad2798ab.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2014/hmkonungenstalvidkungligakrigsochvitterhetsakademiensseminariumpastockholmsslottmandagenden10november2014.5.67e94750148caf4ad2798ab.html Tue, 28 Oct 2014 15:51:52 +0100 H.M. Konungens tal vid lunch i samband med Nordiska rådets 66:e session, Stockholm, tisdagen den 28 oktober 2014   https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2014/hmkonungenstalvidlunchisambandmednordiskaradets66esessionstockholmtisdagenden28oktober2014.5.3e708146148cb83ad7e6a4b.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2014/hmkonungenstalvidlunchisambandmednordiskaradets66esessionstockholmtisdagenden28oktober2014.5.3e708146148cb83ad7e6a4b.html Tue, 28 Oct 2014 15:30:22 +0100 H.K.H. Kronprinsessans tal vid Seminar Sustainable Development Forum, Tallinn, Estland, tisdagen den 28 oktober 2014 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvidseminarsustainabledevelopmentforumtallinnestlandtisdagenden28oktober2014.5.67e94750148caf4ad276114.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvidseminarsustainabledevelopmentforumtallinnestlandtisdagenden28oktober2014.5.67e94750148caf4ad276114.html Tue, 28 Oct 2014 15:26:47 +0100 H.K.H. Kronprinsessans tal vid Swedish Business Award Ceremony, Tallinn, Estland, tisdagen den 28 oktober 2014 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvidswedishbusinessawardceremonytallinnestlandtisdagenden28oktober2014.5.67e94750148caf4ad276109.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvidswedishbusinessawardceremonytallinnestlandtisdagenden28oktober2014.5.67e94750148caf4ad276109.html Sat, 25 Oct 2014 21:58:39 +0200 H.M. Konungens middagstal, Baden Powell Fellowship Event, Zürich, fredagen den 24 oktober 2014 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2014/hmkonungensmiddagstalbadenpowellfellowshipeventzurichfredagenden24oktober2014.5.67e94750148caf4ad274f7e.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2014/hmkonungensmiddagstalbadenpowellfellowshipeventzurichfredagenden24oktober2014.5.67e94750148caf4ad274f7e.html Fri, 24 Oct 2014 10:15:51 +0200 H.M. Konungens tal, BP Fellow Leader ship seminar, Zurich, torsdagen den 23 oktober 2014 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2014/hmkonungenstalbpfellowleadershipseminarzurichtorsdagenden23oktober2014.5.67e94750148caf4ad274f66.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2014/hmkonungenstalbpfellowleadershipseminarzurichtorsdagenden23oktober2014.5.67e94750148caf4ad274f66.html Thu, 23 Oct 2014 21:14:19 +0200 H.K.H. Prins Daniels tal vid transplantations­jubileum, Stockholms stadshus, torsdagen den 23 oktober 2014 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinsdaniel/tal/prinsdanieltal/hkhprinsdanielstalvidtransplantationsjubileumstockholmsstadshustorsdagenden23oktober2014.5.67e94750148caf4ad274b79.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinsdaniel/tal/prinsdanieltal/hkhprinsdanielstalvidtransplantationsjubileumstockholmsstadshustorsdagenden23oktober2014.5.67e94750148caf4ad274b79.html Wed, 22 Oct 2014 11:57:11 +0200 H.M. Konungens tal på Stockholm Environment Institute 25 år, onsdagen den 22 oktober 2014 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2014/hmkonungenstalpastockholmenvironmentinstitute25aronsdagenden22oktober2014.5.67e94750148caf4ad274665.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2014/hmkonungenstalpastockholmenvironmentinstitute25aronsdagenden22oktober2014.5.67e94750148caf4ad274665.html Tue, 21 Oct 2014 19:27:06 +0200 H.M. Konungens tal vid Fanöverlämning till FMLOG, tisdagen den 21 oktober 2014 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2014/hmkonungenstalvidfanoverlamningtillfmlogtisdagenden21oktober2014.5.67e94750148caf4ad27429a.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2014/hmkonungenstalvidfanoverlamningtillfmlogtisdagenden21oktober2014.5.67e94750148caf4ad27429a.html Wed, 08 Oct 2014 15:51:05 +0200 H.M. Konungens tal i samband med besök av Österrikes Förbundspresident, onsdagen den 8 oktober 2014 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2014/hmkonungenstalisambandmedbesokavosterrikesforbundspresidentonsdagenden8oktober2014.5.67e94750148caf4ad27874.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2014/hmkonungenstalisambandmedbesokavosterrikesforbundspresidentonsdagenden8oktober2014.5.67e94750148caf4ad27874.html Tue, 30 Sep 2014 14:22:05 +0200 H.M. Konungens tal vid riksmötets öppnande, tisdagen den 30 september 2014 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2014/hmkonungenstalvidriksmotetsoppnandetisdagenden30september2014.5.4c3e6be7147afe8bc9fd14b.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2014/hmkonungenstalvidriksmotetsoppnandetisdagenden30september2014.5.4c3e6be7147afe8bc9fd14b.html Sun, 28 Sep 2014 17:10:41 +0200 H.M. Konungens tal vid minnesceremoni över Estonias förlisning, söndagen den 28 september 2014 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2014/hmkonungenstalvidminnesceremonioverestoniasforlisningsondagenden28september2014.5.3c77b02114527aa7e2658cb5.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2014/hmkonungenstalvidminnesceremonioverestoniasforlisningsondagenden28september2014.5.3c77b02114527aa7e2658cb5.html Sat, 27 Sep 2014 15:00:51 +0200 H.M. Drottningens tal vid seminariet “Children in the Age of Sustainable Development” Columbia University, New York, fredagen den 26 september 2014 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidseminarietchildrenintheageofsustainabledevelopmentcolumbiauniversitynewyorkfredagenden26september2014.5.4c3e6be7147afe8bc9fc429.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidseminarietchildrenintheageofsustainabledevelopmentcolumbiauniversitynewyorkfredagenden26september2014.5.4c3e6be7147afe8bc9fc429.html Thu, 18 Sep 2014 15:44:25 +0200 H.M. Konungens tal vid mönstring av Livbataljonen, torsdagen den 18 september 2014 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2014/hmkonungenstalvidmonstringavlivbataljonentorsdagenden18september2014.5.3c77b02114527aa7e2653f08.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2014/hmkonungenstalvidmonstringavlivbataljonentorsdagenden18september2014.5.3c77b02114527aa7e2653f08.html Wed, 17 Sep 2014 14:44:17 +0200 H.M. Konungens tal, invigningen av Norrmejeriers ny anläggning (Västerbottensost), Burträsk, Västerbottens län, onsdagen den 17 september 2014 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2014/hmkonungenstalinvigningenavnorrmejeriersnyanlaggningvasterbottensostburtraskvasterbottenslanonsdagenden17september2014.5.11deaee4147afe3f46093e3.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2014/hmkonungenstalinvigningenavnorrmejeriersnyanlaggningvasterbottensostburtraskvasterbottenslanonsdagenden17september2014.5.11deaee4147afe3f46093e3.html Mon, 15 Sep 2014 10:39:41 +0200 H.M. Drottningens tal vid middagen vid World Childhood Foundation Annual meeting på Stockholms slott, tisdagen den 9 september 2014 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidmiddagenvidworldchildhoodfoundationannualmeetingpastockholmsslotttisdagenden9september2014.5.4c3e6be7147afe8bc9f8e0c.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidmiddagenvidworldchildhoodfoundationannualmeetingpastockholmsslotttisdagenden9september2014.5.4c3e6be7147afe8bc9f8e0c.html Mon, 15 Sep 2014 10:20:50 +0200 H.M. Drottningens tal vid World Childhood Foundation 15 year anniversary dinner på Berns i Stockholm, måndagen den 8 september 2014 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidworldchildhoodfoundation15yearanniversarydinnerpabernsistockholmmandagenden8september2014.5.4c3e6be7147afe8bc9f8ded.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidworldchildhoodfoundation15yearanniversarydinnerpabernsistockholmmandagenden8september2014.5.4c3e6be7147afe8bc9f8ded.html Tue, 09 Sep 2014 15:52:07 +0200 H.M. Konungens tal, 475-årsjubileum Kammarkollegiet, tisdagen den 9 september 2014 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2014/hmkonungenstal475arsjubileumkammarkollegiettisdagenden9september2014.5.4c3e6be7147afe8bc9f7609.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2014/hmkonungenstal475arsjubileumkammarkollegiettisdagenden9september2014.5.4c3e6be7147afe8bc9f7609.html Fri, 05 Sep 2014 09:39:08 +0200 H.M. Konungens tal, Stockholm Water Prize, Stockholms stadshus, torsdagen den 4 september 2014 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2014/hmkonungenstalstockholmwaterprizestockholmsstadshustorsdagenden4september2014.5.11deaee4147afe3f46062c9.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2014/hmkonungenstalstockholmwaterprizestockholmsstadshustorsdagenden4september2014.5.11deaee4147afe3f46062c9.html Wed, 03 Sep 2014 17:03:59 +0200 H.M. Konungens tal, kommunbesök i Ekerö, Ekebyhovs slott, onsdagen den 3 september 2014 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2014/hmkonungenstalkommunbesokiekeroekebyhovsslottonsdagenden3september2014.5.5c58ab1145278c0bc4495c7.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2014/hmkonungenstalkommunbesokiekeroekebyhovsslottonsdagenden3september2014.5.5c58ab1145278c0bc4495c7.html Tue, 02 Sep 2014 13:13:39 +0200 H.M. Konungens tal vid Norrbottens flygflottilj, fanöverlämning F21, tisdagen den 2 september 2014 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2014/hmkonungenstalvidnorrbottensflygflottiljfanoverlamningf21tisdagenden2september2014.5.3c77b02114527aa7e264a3b4.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2014/hmkonungenstalvidnorrbottensflygflottiljfanoverlamningf21tisdagenden2september2014.5.3c77b02114527aa7e264a3b4.html Mon, 01 Sep 2014 17:06:16 +0200 H.M. Konungens tal, stöd till ängslador, Pajala kommun, måndagen den 1 september 2014 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2014/hmkonungenstalstodtillangsladorpajalakommunmandagenden1september2014.5.3c77b02114527aa7e264a391.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2014/hmkonungenstalstodtillangsladorpajalakommunmandagenden1september2014.5.3c77b02114527aa7e264a391.html Mon, 01 Sep 2014 16:21:15 +0200 H.M. Konungens tal, invigning av ekoparkerna Varjisån och Piteälven, måndagen den 1 september 2014 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2014/hmkonungenstalinvigningavekoparkernavarjisanochpitealvenmandagenden1september2014.5.3c77b02114527aa7e264a386.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2014/hmkonungenstalinvigningavekoparkernavarjisanochpitealvenmandagenden1september2014.5.3c77b02114527aa7e264a386.html Thu, 28 Aug 2014 11:52:55 +0200 H.M. Drottningens tal vid invigningen av Barnahus Stockholm, onsdagen den 27 augusti 2014 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidinvigningenavbarnahusstockholmonsdagenden27augusti2014.5.4c3e6be7147afe8bc9f40dd.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidinvigningenavbarnahusstockholmonsdagenden27augusti2014.5.4c3e6be7147afe8bc9f40dd.html Sun, 24 Aug 2014 14:29:25 +0200 H.M. Drottningens tal vid “Lindau Young Researchers Nobel Laureate meeting”, Slottet Mainau, lördagen den 23 augusti 2014 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidlindauyoungresearchersnobellaureatemeetingslottetmainaulordagenden23augusti2014.5.4c3e6be7147afe8bc9f3426.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidlindauyoungresearchersnobellaureatemeetingslottetmainaulordagenden23augusti2014.5.4c3e6be7147afe8bc9f3426.html Tue, 01 Jul 2014 14:29:26 +0200 H.K.H. Kronprinsessans tal vid president Ólafur Ragnar Grímssons middag, Reykjavik, Island, onsdagen den 18 juni 2014 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvidpresidentolafurragnargrimssonsmiddagreykjavikislandonsdagenden18juni2014.5.11deaee4147afe3f4605366.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvidpresidentolafurragnargrimssonsmiddagreykjavikislandonsdagenden18juni2014.5.11deaee4147afe3f4605366.html Fri, 27 Jun 2014 10:33:26 +0200 H.M. Drottningens tal vid ”5th Birthday and Beyond” i den amerikanska kongressen, onsdagen den 25 juni 2014 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvid5thbirthdayandbeyondidenamerikanskakongressenonsdagenden25juni2014.5.44b9de9714527ae8f1d29b44.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvid5thbirthdayandbeyondidenamerikanskakongressenonsdagenden25juni2014.5.44b9de9714527ae8f1d29b44.html Fri, 13 Jun 2014 09:47:17 +0200 H.M. Konungens tal, 400-årsjubileum Svea hovrätt, torsdagen den 12 juni 2014 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2014/hmkonungenstal400arsjubileumsveahovratttorsdagenden12juni2014.5.44b9de9714527ae8f1d22beb.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2014/hmkonungenstal400arsjubileumsveahovratttorsdagenden12juni2014.5.44b9de9714527ae8f1d22beb.html Mon, 09 Jun 2014 12:42:46 +0200 H.M. Konungens tal vid Stenhammardagen, måndag 9 juni 2014 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2014/hmkonungenstalvidstenhammardagenmandag9juni2014.5.44b9de9714527ae8f1d20a64.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2014/hmkonungenstalvidstenhammardagenmandag9juni2014.5.44b9de9714527ae8f1d20a64.html Fri, 06 Jun 2014 11:30:20 +0200 H.M. Konungens tal i Ånge den 6 juni 2014 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2014/hmkonungenstaliangeden6juni2014.5.65c0ca0a145277e59071eec7.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2014/hmkonungenstaliangeden6juni2014.5.65c0ca0a145277e59071eec7.html Tue, 03 Jun 2014 17:58:54 +0200 H.K.H. Prins Carl Philips tal vid invigningen av World Bioenergy 2014, Jönköping, tisdagen den 3 juni 2014 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinscarlphilip/tal/prinscarlphiliptal/hkhprinscarlphilipstalvidinvigningenavworldbioenergy2014jonkopingtisdagenden3juni2014.5.44b9de9714527ae8f1dfe95.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinscarlphilip/tal/prinscarlphiliptal/hkhprinscarlphilipstalvidinvigningenavworldbioenergy2014jonkopingtisdagenden3juni2014.5.44b9de9714527ae8f1dfe95.html Tue, 03 Jun 2014 16:28:42 +0200 H.M. Drottningens tal vid den internationella konferensen "Childhood free from Corporal Punishment – Changing Policies and Legislation", Stallmästaregården i  Stockholm, tisdagen den 3 juni 2014 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalviddeninternationellakonferensenchildhoodfreefromcorporalpunishmentchangingpoliciesandlegislationstallmastaregardenistockholmtisdagenden3juni2014.5.3c77b02114527aa7e262088a.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalviddeninternationellakonferensenchildhoodfreefromcorporalpunishmentchangingpoliciesandlegislationstallmastaregardenistockholmtisdagenden3juni2014.5.3c77b02114527aa7e262088a.html Wed, 28 May 2014 13:48:55 +0200 H.M. Drottningens tal vid Ågrenskas jubileum i Hovås, måndagen den 26 maj 2014 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidagrenskasjubileumihovasmandagenden26maj2014.5.5c58ab1145278c0bc41a2ba.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidagrenskasjubileumihovasmandagenden26maj2014.5.5c58ab1145278c0bc41a2ba.html Sat, 24 May 2014 22:38:40 +0200 H.M. Konungens tal, BP-middag, Royal Palace Copenhagen, lördagen den 24 maj 2014 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2014/hmkonungenstalbpmiddagroyalpalacecopenhagenlordagenden24maj2014.5.3c77b02114527aa7e261bae4.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2014/hmkonungenstalbpmiddagroyalpalacecopenhagenlordagenden24maj2014.5.3c77b02114527aa7e261bae4.html Sat, 24 May 2014 22:35:04 +0200 H.M. Konungens tal, Towards a New Generation of Leaders, Industriens Hus Copenhagen, lördagen den 24 maj 2014 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2014/hmkonungenstaltowardsanewgenerationofleadersindustrienshuscopenhagenlordagenden24maj2014.5.3c77b02114527aa7e261bad9.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2014/hmkonungenstaltowardsanewgenerationofleadersindustrienshuscopenhagenlordagenden24maj2014.5.3c77b02114527aa7e261bad9.html Thu, 22 May 2014 19:18:56 +0200 H.M. Konungens tal på Stora torg, Kristianstad 400 år, torsdagen den 22 maj 2014 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2014/hmkonungenstalpastoratorgkristianstad400artorsdagenden22maj2014.5.5c58ab1145278c0bc41757a.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2014/hmkonungenstalpastoratorgkristianstad400artorsdagenden22maj2014.5.5c58ab1145278c0bc41757a.html Thu, 22 May 2014 14:23:44 +0200 H.M. Drottningens tal vid öppnandet av det fjärde World Forum Against Drugs, Münchenbryggeriet, Stockholm, måndagen den 19 maj 2014 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidoppnandetavdetfjardeworldforumagainstdrugsmunchenbryggerietstockholmmandagenden19maj2014.5.65c0ca0a145277e59071e010.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidoppnandetavdetfjardeworldforumagainstdrugsmunchenbryggerietstockholmmandagenden19maj2014.5.65c0ca0a145277e59071e010.html Wed, 14 May 2014 14:56:18 +0200 H.K.H. Kronprinsessans tal vid invigningen av Global Forum on Migration and Development, Stockholm, onsdagen den 14 maj 2014 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvidinvigningenavglobalforumonmigrationanddevelopmentstockholmonsdagenden14maj2014.5.3c77b02114527aa7e2616b05.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvidinvigningenavglobalforumonmigrationanddevelopmentstockholmonsdagenden14maj2014.5.3c77b02114527aa7e2616b05.html Thu, 08 May 2014 17:39:00 +0200 H.M. Konungens tal, Ungt Ledarskap, torsdagen den 8 maj 2014 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2014/hmkonungenstalungtledarskaptorsdagenden8maj2014.5.3c77b02114527aa7e2613dcb.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2014/hmkonungenstalungtledarskaptorsdagenden8maj2014.5.3c77b02114527aa7e2613dcb.html Tue, 06 May 2014 16:02:58 +0200 H.K.H. Prins Carl Philips tal vid Skolmatsgastro, Gastro Nord, tisdagen den 6 maj 2014 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinscarlphilip/tal/prinscarlphiliptal/hkhprinscarlphilipstalvidskolmatsgastrogastronordtisdagenden6maj2014.5.44b9de9714527ae8f1dfe8a.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinscarlphilip/tal/prinscarlphiliptal/hkhprinscarlphilipstalvidskolmatsgastrogastronordtisdagenden6maj2014.5.44b9de9714527ae8f1dfe8a.html Mon, 05 May 2014 18:04:26 +0200 H.M. Konungens tal på seminarium om Norska grundloven, Bernadottebiblioteket, måndagen den 5 maj 2014 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2014/hmkonungenstalpaseminariumomnorskagrundlovenbernadottebiblioteketmandagenden5maj2014.5.44b9de9714527ae8f1df482.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2014/hmkonungenstalpaseminariumomnorskagrundlovenbernadottebiblioteketmandagenden5maj2014.5.44b9de9714527ae8f1df482.html Fri, 11 Apr 2014 17:04:27 +0200 H.K.H. Prins Carl Philips tal vid invigningen av foderfabriken Kronan, Kalmar, fredagen 11 april 2014 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinscarlphilip/tal/prinscarlphiliptal/hkhprinscarlphilipstalvidinvigningenavfoderfabrikenkronankalmarfredagen11april2014.5.3c77b02114527aa7e266b52.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinscarlphilip/tal/prinscarlphiliptal/hkhprinscarlphilipstalvidinvigningenavfoderfabrikenkronankalmarfredagen11april2014.5.3c77b02114527aa7e266b52.html Tue, 08 Apr 2014 10:08:34 +0200 H.M. Drottningens tal vid mottagandet av "Der Friedenstein" i Gotha, måndagen den 7 april 2014 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidmottagandetavderfriedensteinigothamandagenden7april2014.5.3c77b02114527aa7e2649c3.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidmottagandetavderfriedensteinigothamandagenden7april2014.5.3c77b02114527aa7e2649c3.html Fri, 04 Apr 2014 21:36:53 +0200 H.M. Konungens tal vid holländska Kungaparets middag i samband med det officiella besöket till Nederländerna, fredagen den 4 april 2014   https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2014/hmkonungenstalvidhollandskakungaparetsmiddagisambandmeddetofficiellabesokettillnederlandernafredagenden4april2014.5.44b9de9714527ae8f1d4f7.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2014/hmkonungenstalvidhollandskakungaparetsmiddagisambandmeddetofficiellabesokettillnederlandernafredagenden4april2014.5.44b9de9714527ae8f1d4f7.html Tue, 01 Apr 2014 15:01:34 +0200 H.M. Konungens tal vid Hertingforsen, torsdagen den 1 april 2014 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2014/hmkonungenstalvidhertingforsentorsdagenden1april2014.5.362fe3e61446f0a06ff120a.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2014/hmkonungenstalvidhertingforsentorsdagenden1april2014.5.362fe3e61446f0a06ff120a.html Wed, 26 Mar 2014 20:06:09 +0100 H.M. Konungens tal vid Presidentens middag i samband med Statsbesöket till Lettland, onsdagen den 26 mars 2014 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2014/hmkonungenstalvidpresidentensmiddagisambandmedstatsbesokettilllettlandonsdagenden26mars2014.5.5b51a70b1446efe134be93.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2014/hmkonungenstalvidpresidentensmiddagisambandmedstatsbesokettilllettlandonsdagenden26mars2014.5.5b51a70b1446efe134be93.html Wed, 26 Mar 2014 10:46:16 +0100 H.M. Konungens uttalande vid pressmötet i samband med Statsbesöket till Lettland, onsdagen den 26 mars 2014 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2014/hmkonungensuttalandevidpressmotetisambandmedstatsbesokettilllettlandonsdagenden26mars2014.5.5b51a70b1446efe134be06.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2014/hmkonungensuttalandevidpressmotetisambandmedstatsbesokettilllettlandonsdagenden26mars2014.5.5b51a70b1446efe134be06.html Mon, 24 Mar 2014 11:06:06 +0100 H.M. Drottningens tal vid invigningen av utställningen "Mitt framtida boende" på Världskulturmuseet i Göteborg, fredagen den 21 mars 2014 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidinvigningenavutstallningenmittframtidaboendepavarldskulturmuseetigoteborgfredagenden21mars2014.5.5b51a70b1446efe134bbff.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidinvigningenavutstallningenmittframtidaboendepavarldskulturmuseetigoteborgfredagenden21mars2014.5.5b51a70b1446efe134bbff.html Thu, 20 Mar 2014 14:19:32 +0100 H.M. Konungens tal vid överlämning av standar till Livgardet, onsdagen den 19 mars 2014 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2014/hmkonungenstalvidoverlamningavstandartilllivgardetonsdagenden19mars2014.5.5b51a70b1446efe134babd.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2014/hmkonungenstalvidoverlamningavstandartilllivgardetonsdagenden19mars2014.5.5b51a70b1446efe134babd.html Thu, 20 Mar 2014 12:50:34 +0100 H.M. Konungens tal, Ostindiefararen Götheborg,  måndag 17 mars 2014 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2014/hmkonungenstalostindiefararengotheborgmandag17mars2014.5.602035f01446f078fa8ac2.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2014/hmkonungenstalostindiefararengotheborgmandag17mars2014.5.602035f01446f078fa8ac2.html Thu, 13 Mar 2014 10:16:40 +0100 H.M. Drottningens tal vid öppningsceremonin vid UNODC:s högnivåöversyn av narkotikakonventionerna, Wien, torsdagen den 13 mars 2014 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidoppningsceremoninvidunodcshognivaoversynavnarkotikakonventionernawientorsdagenden13mars2014.5.30c4c82c1446f09823a63e.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidoppningsceremoninvidunodcshognivaoversynavnarkotikakonventionernawientorsdagenden13mars2014.5.30c4c82c1446f09823a63e.html Thu, 06 Mar 2014 19:09:14 +0100 H.K.H. Kronprinsessans tal vid invigningen av utställningen Carl Larsson, lʼimagier de la Suède på Petit Palais, Paris, Frankrike, torsdagen den 6 mars, 2014 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvidinvigningenavutstallningencarllarssonlimagierdelasuedepapetitpalaisparisfrankriketorsdagenden6mars2014.5.602035f01446f078fa8231.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvidinvigningenavutstallningencarllarssonlimagierdelasuedepapetitpalaisparisfrankriketorsdagenden6mars2014.5.602035f01446f078fa8231.html Thu, 06 Feb 2014 08:56:13 +0100 H.K.H. Prins Carl Philips tal vid invigningen av Rally Sweden, onsdagen den 5 februari 2014 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinscarlphilip/tal/prinscarlphiliptal/hkhprinscarlphilipstalvidinvigningenavrallyswedenonsdagenden5februari2014.5.798b464e143e34cbdd0bb.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinscarlphilip/tal/prinscarlphiliptal/hkhprinscarlphilipstalvidinvigningenavrallyswedenonsdagenden5februari2014.5.798b464e143e34cbdd0bb.html Sat, 01 Feb 2014 18:49:22 +0100 H.K.H. Kronprinsessans tal vid invigningen av det Europeiska kulturhuvudstadsåret 2014, Umeå, lördagen den 1 februari 2014 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvidinvigningenavdeteuropeiskakulturhuvudstadsaret2014umealordagenden1februari2014.5.38464237143e351339a5f.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvidinvigningenavdeteuropeiskakulturhuvudstadsaret2014umealordagenden1februari2014.5.38464237143e351339a5f.html Fri, 31 Jan 2014 10:31:46 +0100 H.K.H. Prins Daniels tal vid EY Entrepreneur of the Year, Stockholms stadshus, torsdagen den 30 januari 2014 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinsdaniel/tal/prinsdanieltal/hkhprinsdanielstalvideyentrepreneuroftheyearstockholmsstadshustorsdagenden30januari2014.5.38464237143e351339ab4.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinsdaniel/tal/prinsdanieltal/hkhprinsdanielstalvideyentrepreneuroftheyearstockholmsstadshustorsdagenden30januari2014.5.38464237143e351339ab4.html Thu, 30 Jan 2014 15:54:07 +0100 H.K.H. Kronprinsessans tal vid öppnandet av utställning "Design S och Ung Svensk Form" på Völkerkundemuseum, Hamburg, Tyskland, tisdagen den 28 januari 2014 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvidoppnandetavutstallningdesignsochungsvenskformpavolkerkundemuseumhamburgtysklandtisdagenden28januari2014.5.38464237143e351339a75.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvidoppnandetavutstallningdesignsochungsvenskformpavolkerkundemuseumhamburgtysklandtisdagenden28januari2014.5.38464237143e351339a75.html Wed, 29 Jan 2014 16:08:51 +0100 H.K.H. Kronprinsessans tal vid rådhuset i Düsseldorf, Tyskland, onsdagen den 29 januari 2014 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvidradhusetidusseldorftysklandonsdagenden29januari2014.5.38464237143e351339a8b.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvidradhusetidusseldorftysklandonsdagenden29januari2014.5.38464237143e351339a8b.html Tue, 28 Jan 2014 16:04:56 +0100 H.K.H. Kronprinsessans middagstal vid Schloss Eller, Düsseldorf, Tyskland, tisdagen den 28 januari 2014 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessansmiddagstalvidschlossellerdusseldorftysklandtisdagenden28januari2014.5.38464237143e351339a80.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessansmiddagstalvidschlossellerdusseldorftysklandtisdagenden28januari2014.5.38464237143e351339a80.html Tue, 28 Jan 2014 13:52:32 +0100 H.K.H. Kronprinsessans tal vid öppnandet av seminariet "Modern Green Cities: Opportunities and Challenges for German and Swedish Business", Hamburg, Tyskland, tisdagen den 28 januari 2014 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvidoppnandetavseminarietmoderngreencitiesopportunitiesandchallengesforgermanandswedishbusinesshamburgtysklandtisdagenden28januari2014.5.38464237143e351339a6a.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvidoppnandetavseminarietmoderngreencitiesopportunitiesandchallengesforgermanandswedishbusinesshamburgtysklandtisdagenden28januari2014.5.38464237143e351339a6a.html Thu, 16 Jan 2014 16:37:09 +0100 H.M. Konungens tal vid start av SKID-SM i SM-veckan i Umeå, torsdagen den 16 januari 2014 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2014/hmkonungenstalvidstartavskidsmismveckaniumeatorsdagenden16januari2014.5.4ea495e313c19c119aae8a4.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2014/hmkonungenstalvidstartavskidsmismveckaniumeatorsdagenden16januari2014.5.4ea495e313c19c119aae8a4.html Mon, 13 Jan 2014 22:47:18 +0100 H.K.H. Prins Carl Philips tal vid Svenska Idrottsgalan, måndagen den 13 januari 2014 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinscarlphilip/tal/prinscarlphiliptal/hkhprinscarlphilipstalvidsvenskaidrottsgalanmandagenden13januari2014.5.4ea495e313c19c119aae658.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinscarlphilip/tal/prinscarlphiliptal/hkhprinscarlphilipstalvidsvenskaidrottsgalanmandagenden13januari2014.5.4ea495e313c19c119aae658.html Wed, 25 Dec 2013 12:55:00 +0100 H.M. Konungens jultal 2013 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2013/hmkonungensjultal2013.5.4ea495e313c19c119aadee7.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2013/hmkonungensjultal2013.5.4ea495e313c19c119aadee7.html Wed, 20 Nov 2013 18:20:01 +0100 H.K.H. Prins Daniels tal vid Samhalls Visa vägen-gala, Rival, Stockholm, onsdagen den 20 november 2013 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinsdaniel/tal/prinsdanieltal/hkhprinsdanielstalvidsamhallsvisavagengalarivalstockholmonsdagenden20november2013.5.4ea495e313c19c119aace59.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinsdaniel/tal/prinsdanieltal/hkhprinsdanielstalvidsamhallsvisavagengalarivalstockholmonsdagenden20november2013.5.4ea495e313c19c119aace59.html Thu, 14 Nov 2013 15:02:52 +0100 H.M. Konungens tal, invigningen av Nobelmuseets utställning i São Paulo, måndagen den 11 november 2013 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2013/hmkonungenstalinvigningenavnobelmuseetsutstallningisaopaulomandagenden11november2013.5.4ea495e313c19c119aacbb5.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2013/hmkonungenstalinvigningenavnobelmuseetsutstallningisaopaulomandagenden11november2013.5.4ea495e313c19c119aacbb5.html Thu, 10 Oct 2013 09:19:02 +0200 H.M. Konungens tal vid invigningen av BanaVäg Motala-Mjölby, Motala stadspark, onsdagen den 9 oktober 2013 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2013/hmkonungenstalvidinvigningenavbanavagmotalamjolbymotalastadsparkonsdagenden9oktober2013.5.4ea495e313c19c119aabafe.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2013/hmkonungenstalvidinvigningenavbanavagmotalamjolbymotalastadsparkonsdagenden9oktober2013.5.4ea495e313c19c119aabafe.html Thu, 10 Oct 2013 09:13:46 +0200 H.M. Konungens tal vid invigningen av pendeltågstationen i Skänninge, Mjölby kommun, onsdagen den 9 oktober 2013 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2013/hmkonungenstalvidinvigningenavpendeltagstationeniskanningemjolbykommunonsdagenden9oktober2013.5.4ea495e313c19c119aabaf6.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2013/hmkonungenstalvidinvigningenavpendeltagstationeniskanningemjolbykommunonsdagenden9oktober2013.5.4ea495e313c19c119aabaf6.html Tue, 08 Oct 2013 17:21:34 +0200 H.M. Drottningens tal på Barnmuseikonferensen Explore! Tekniska museet, tisdagen den 8 oktober 2013 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalpabarnmuseikonferensenexploretekniskamuseettisdagenden8oktober2013.5.4ea495e313c19c119aab97d.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalpabarnmuseikonferensenexploretekniskamuseettisdagenden8oktober2013.5.4ea495e313c19c119aab97d.html Mon, 07 Oct 2013 18:23:20 +0200 H.K.H. Prins Daniels tal vid utdelningen av "Prins Daniels anslag för yngre lovande forskare", måndagen den 7 oktober 2013 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinsdaniel/tal/prinsdanieltal/hkhprinsdanielstalvidutdelningenavprinsdanielsanslagforyngrelovandeforskaremandagenden7oktober2013.5.4ea495e313c19c119aab876.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinsdaniel/tal/prinsdanieltal/hkhprinsdanielstalvidutdelningenavprinsdanielsanslagforyngrelovandeforskaremandagenden7oktober2013.5.4ea495e313c19c119aab876.html Mon, 07 Oct 2013 11:58:43 +0200 H.K.H. Prins Carl Philips tal vid Korea-Sweden Road Safety Forum, Seoul, Sydkorea, måndagen den 7 oktober 2013 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinscarlphilip/tal/prinscarlphiliptal/hkhprinscarlphilipstalvidkoreaswedenroadsafetyforumseoulsydkoreamandagenden7oktober2013.5.4ea495e313c19c119aab74d.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinscarlphilip/tal/prinscarlphiliptal/hkhprinscarlphilipstalvidkoreaswedenroadsafetyforumseoulsydkoreamandagenden7oktober2013.5.4ea495e313c19c119aab74d.html Tue, 01 Oct 2013 20:53:31 +0200 H.M. Konungens tal vid Galamiddagen i samband med Statsbesök från Portugal, 1 oktober 2013 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2013/hmkonungenstalvidgalamiddagenisambandmedstatsbesokfranportugal1oktober2013.5.4ea495e313c19c119aab3eb.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2013/hmkonungenstalvidgalamiddagenisambandmedstatsbesokfranportugal1oktober2013.5.4ea495e313c19c119aab3eb.html Thu, 19 Sep 2013 18:22:23 +0200 H.M. Drottningens tal vid invigningen av Stockholms Sjukhems  nya vård- och omsorgsboende, onsdagen den 18 september 2013 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidinvigningenavstockholmssjukhemsnyavardochomsorgsboendeonsdagenden18september2013.5.4ea495e313c19c119aaad83.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidinvigningenavstockholmssjukhemsnyavardochomsorgsboendeonsdagenden18september2013.5.4ea495e313c19c119aaad83.html Thu, 19 Sep 2013 17:32:48 +0200 H.K.H. Kronprinsessans tal i Rikssalen, torsdagen den 19 september 2013 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalirikssalentorsdagenden19september2013.5.4ea495e313c19c119aaad6e.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalirikssalentorsdagenden19september2013.5.4ea495e313c19c119aaad6e.html Thu, 19 Sep 2013 17:31:47 +0200 H.M. Konungens tal i Rikssalen, torsdagen den 19 september 2013 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2013/hmkonungenstalirikssalentorsdagenden19september2013.5.4ea495e313c19c119aaad05.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2013/hmkonungenstalirikssalentorsdagenden19september2013.5.4ea495e313c19c119aaad05.html Tue, 17 Sep 2013 14:44:10 +0200 H.M. Konungens tal vid riksmötets öppnande tisdagen den 17 september 2013 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2013/hmkonungenstalvidriksmotetsoppnandetisdagenden17september2013.5.4ea495e313c19c119aaa9af.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2013/hmkonungenstalvidriksmotetsoppnandetisdagenden17september2013.5.4ea495e313c19c119aaa9af.html Fri, 13 Sep 2013 10:10:32 +0200 H.M. Konungens tal, SKL 150 år, torsdagen den 12 september 2013 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2013/hmkonungenstalskl150artorsdagenden12september2013.5.4ea495e313c19c119aaa2db.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2013/hmkonungenstalskl150artorsdagenden12september2013.5.4ea495e313c19c119aaa2db.html Wed, 11 Sep 2013 12:58:19 +0200 H.M. Konungens tal, Badhusparken i Östersund, Jämtland, 11 september 2013 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2013/hmkonungenstalbadhusparkeniostersundjamtland11september2013.5.4ea495e313c19c119aaa1be.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2013/hmkonungenstalbadhusparkeniostersundjamtland11september2013.5.4ea495e313c19c119aaa1be.html Tue, 10 Sep 2013 17:27:28 +0200 H.M. Konungens tal på Stora torget i Falun, Dalarna 10 september 2013 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2013/hmkonungenstalpastoratorgetifalundalarna10september2013.5.4ea495e313c19c119aaa11b.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2013/hmkonungenstalpastoratorgetifalundalarna10september2013.5.4ea495e313c19c119aaa11b.html Sat, 07 Sep 2013 16:42:25 +0200 H.M. Konungens tal på Stora Torget i Visby, Gotland, lördagen den 7 september 2013 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2013/hmkonungenstalpastoratorgetivisbygotlandlordagenden7september2013.5.4ea495e313c19c119aa9f21.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2013/hmkonungenstalpastoratorgetivisbygotlandlordagenden7september2013.5.4ea495e313c19c119aa9f21.html Sat, 07 Sep 2013 11:29:08 +0200 H.K.H. Kronprinsessans tal vid Stockholm Junior Water Prize, Stockholmsmässan, Älvsjö, onsdagen den 4 september 2013 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvidstockholmjuniorwaterprizestockholmsmassanalvsjoonsdagenden4september2013.5.4ea495e313c19c119aa9f08.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvidstockholmjuniorwaterprizestockholmsmassanalvsjoonsdagenden4september2013.5.4ea495e313c19c119aa9f08.html Fri, 06 Sep 2013 09:55:49 +0200 H.M. Konungens tal, Stockholm Water Prize-middag, Stockholms stadshus, torsdagen den 5 september 2013 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2013/hmkonungenstalstockholmwaterprizemiddagstockholmsstadshustorsdagenden5september2013.5.4ea495e313c19c119aa9e41.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2013/hmkonungenstalstockholmwaterprizemiddagstockholmsstadshustorsdagenden5september2013.5.4ea495e313c19c119aa9e41.html Wed, 04 Sep 2013 16:41:02 +0200 H.M. Konungens tal i Stadsparken, Katrineholm, Södermanland, onsdagen 4 september 2013 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2013/hmkonungenstalistadsparkenkatrineholmsodermanlandonsdagen4september2013.5.4ea495e313c19c119aa9ad7.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2013/hmkonungenstalistadsparkenkatrineholmsodermanlandonsdagen4september2013.5.4ea495e313c19c119aa9ad7.html Tue, 03 Sep 2013 16:41:28 +0200 H.M. Konungens tal i Åtvidaberg, Östergötland, tisdagen den 3 september 2013 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2013/hmkonungenstaliatvidabergostergotlandtisdagenden3september2013.5.4ea495e313c19c119aa9acd.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2013/hmkonungenstaliatvidabergostergotlandtisdagenden3september2013.5.4ea495e313c19c119aa9acd.html Fri, 30 Aug 2013 16:46:14 +0200 H.M. Konungens tal, Västerås, Västmanland, 30 augusti 2013 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2013/hmkonungenstalvasterasvastmanland30augusti2013.5.4ea495e313c19c119aa967e.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2013/hmkonungenstalvasterasvastmanland30augusti2013.5.4ea495e313c19c119aa967e.html Thu, 29 Aug 2013 17:19:43 +0200 H.M. Konungens tal, Boulognerskogen i Gävle, Gävleborg, 29 augusti 2013 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2013/hmkonungenstalboulognerskogenigavlegavleborg29augusti2013.5.4ea495e313c19c119aa953d.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2013/hmkonungenstalboulognerskogenigavlegavleborg29augusti2013.5.4ea495e313c19c119aa953d.html Wed, 28 Aug 2013 14:54:22 +0200 H.M. Konungens tal vid Sametingets högtidliga öppnande, Jokkmokk, onsdagen den 28 augusti 2013 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2013/hmkonungenstalvidsametingetshogtidligaoppnandejokkmokkonsdagenden28augusti2013.5.4ea495e313c19c119aa92d3.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2013/hmkonungenstalvidsametingetshogtidligaoppnandejokkmokkonsdagenden28augusti2013.5.4ea495e313c19c119aa92d3.html Thu, 22 Aug 2013 17:11:05 +0200 H.M. Konungens tal på Stora torget i Karlstad, Värmland, torsdagen den 22 augusti 2013 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2013/hmkonungenstalpastoratorgetikarlstadvarmlandtorsdagenden22augusti2013.5.4ea495e313c19c119aa8e99.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2013/hmkonungenstalpastoratorgetikarlstadvarmlandtorsdagenden22augusti2013.5.4ea495e313c19c119aa8e99.html Wed, 21 Aug 2013 13:28:11 +0200 H.M. Konungens tal på Hertig Johans torg i Skövde, Västra Götaland, onsdagen den 21 augusti 2013 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2013/hmkonungenstalpahertigjohanstorgiskovdevastragotalandonsdagenden21augusti2013.5.4ea495e313c19c119aa8ced.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2013/hmkonungenstalpahertigjohanstorgiskovdevastragotalandonsdagenden21augusti2013.5.4ea495e313c19c119aa8ced.html Tue, 20 Aug 2013 17:13:12 +0200 H.M. Konungens tal på Stortorget i Örebro, Örebro län, tisdagen den 20 augusti 2013 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2013/hmkonungenstalpastortorgetiorebroorebrolantisdagenden20augusti2013.5.4ea495e313c19c119aa8c2b.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2013/hmkonungenstalpastortorgetiorebroorebrolantisdagenden20augusti2013.5.4ea495e313c19c119aa8c2b.html Fri, 16 Aug 2013 16:48:37 +0200 H.M. Konungens tal i Stadsparken i Luleå, Norrbotten, fredagen den 16 augusti 2013 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2013/hmkonungenstalistadsparkeniluleanorrbottenfredagenden16augusti2013.5.4ea495e313c19c119aa8ade.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2013/hmkonungenstalistadsparkeniluleanorrbottenfredagenden16augusti2013.5.4ea495e313c19c119aa8ade.html Thu, 15 Aug 2013 16:56:55 +0200 H.M. Konungens tal på Rådhustorget i Umeå, Västerbottens län, torsdagen den 15 augusti 2013 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2013/hmkonungenstalparadhustorgetiumeavasterbottenslantorsdagenden15augusti2013.5.4ea495e313c19c119aa89ca.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2013/hmkonungenstalparadhustorgetiumeavasterbottenslantorsdagenden15augusti2013.5.4ea495e313c19c119aa89ca.html Thu, 15 Aug 2013 12:41:25 +0200 H.K.H. Prins Daniels tal vid Sweden Russia Business Forum, Moskva, Ryssland, torsdagen den 15 augusti 2013 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinsdaniel/tal/prinsdanieltal/hkhprinsdanielstalvidswedenrussiabusinessforummoskvarysslandtorsdagenden15augusti2013.5.4ea495e313c19c119aa89c0.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinsdaniel/tal/prinsdanieltal/hkhprinsdanielstalvidswedenrussiabusinessforummoskvarysslandtorsdagenden15augusti2013.5.4ea495e313c19c119aa89c0.html Wed, 14 Aug 2013 16:00:31 +0200 H.M. Konungens tal på Stora Torget i Sundsvall, Västernorrland, onsdagen den 14 augusti 2013 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2013/hmkonungenstalpastoratorgetisundsvallvasternorrlandonsdagenden14augusti2013.5.4ea495e313c19c119aa8942.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2013/hmkonungenstalpastoratorgetisundsvallvasternorrlandonsdagenden14augusti2013.5.4ea495e313c19c119aa8942.html Thu, 06 Jun 2013 19:53:51 +0200 H.M. Konungens tal på Skansen den 6 juni 2013 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2013/hmkonungenstalpaskansenden6juni2013.5.4ea495e313c19c119aa6b1f.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2013/hmkonungenstalpaskansenden6juni2013.5.4ea495e313c19c119aa6b1f.html Fri, 31 May 2013 13:07:37 +0200 H.M. Konungens tal på Stenhammars slott, fredagen den 31 maj 2013 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2013/hmkonungenstalpastenhammarsslottfredagenden31maj2013.5.4ea495e313c19c119aa6766.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2013/hmkonungenstalpastenhammarsslottfredagenden31maj2013.5.4ea495e313c19c119aa6766.html Thu, 30 May 2013 11:34:33 +0200 H.M. Konungens tal vid lunch för Indonesiens President på Stockholms slott, tisdagen den 28 maj 2013 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2013/hmkonungenstalvidlunchforindonesienspresidentpastockholmsslotttisdagenden28maj2013.5.4ea495e313c19c119aa672d.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2013/hmkonungenstalvidlunchforindonesienspresidentpastockholmsslotttisdagenden28maj2013.5.4ea495e313c19c119aa672d.html Wed, 29 May 2013 11:06:00 +0200 H.M. Konungens tal vid invigningen av Veteranmonumentet, onsdagen den 29 maj 2013 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2013/hmkonungenstalvidinvigningenavveteranmonumentetonsdagenden29maj2013.5.4ea495e313c19c119aa660e.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2013/hmkonungenstalvidinvigningenavveteranmonumentetonsdagenden29maj2013.5.4ea495e313c19c119aa660e.html Sat, 25 May 2013 17:27:08 +0200 H.M. Konungens tal vid invigning av utställningen Gustaf VI Adolfs gåva, Östasiatiska museet, lördagen den 25 maj 2013 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2013/hmkonungenstalvidinvigningavutstallningengustafviadolfsgavaostasiatiskamuseetlordagenden25maj2013.5.4ea495e313c19c119aa6446.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2013/hmkonungenstalvidinvigningavutstallningengustafviadolfsgavaostasiatiskamuseetlordagenden25maj2013.5.4ea495e313c19c119aa6446.html Thu, 23 May 2013 16:12:25 +0200 H.K.H. Kronprinsessans tal vid OECD-konferensen Cities and Green Growth – Urban Evolution , Stockholm, torsdagen den 23 maj 2013 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvidoecdkonferensencitiesandgreengrowthurbanevolutionstockholmtorsdagenden23maj2013.5.4ea495e313c19c119aa62ba.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvidoecdkonferensencitiesandgreengrowthurbanevolutionstockholmtorsdagenden23maj2013.5.4ea495e313c19c119aa62ba.html Mon, 20 May 2013 18:05:49 +0200 H.M. Konungens tal, 11:e Royal Colloquium, Bernadottebiblioteket, måndagen den 20 maj 2013 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2013/hmkonungenstal11eroyalcolloquiumbernadottebiblioteketmandagenden20maj2013.5.4ea495e313c19c119aa6015.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2013/hmkonungenstal11eroyalcolloquiumbernadottebiblioteketmandagenden20maj2013.5.4ea495e313c19c119aa6015.html Sun, 12 May 2013 08:31:36 +0200 H.M. Konungens tal vid galamiddag i Wilmington, lördagen den 11 maj 2013 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2013/hmkonungenstalvidgalamiddagiwilmingtonlordagenden11maj2013.5.4ea495e313c19c119aa5296.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2013/hmkonungenstalvidgalamiddagiwilmingtonlordagenden11maj2013.5.4ea495e313c19c119aa5296.html Sun, 12 May 2013 08:30:31 +0200 H.M. Konungens tal vid Buena Vista Plantation, Wilmington, lördagen den 11 maj 2013 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2013/hmkonungenstalvidbuenavistaplantationwilmingtonlordagenden11maj2013.5.4ea495e313c19c119aa528e.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2013/hmkonungenstalvidbuenavistaplantationwilmingtonlordagenden11maj2013.5.4ea495e313c19c119aa528e.html Fri, 10 May 2013 09:16:23 +0200 H.M. Konungens tal vid Kennedy Center for the Performing Arts, Washington, DC, torsdagen den 9 maj 2013 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2013/hmkonungenstalvidkennedycenterfortheperformingartswashingtondctorsdagenden9maj2013.5.4ea495e313c19c119aa5286.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2013/hmkonungenstalvidkennedycenterfortheperformingartswashingtondctorsdagenden9maj2013.5.4ea495e313c19c119aa5286.html Fri, 10 May 2013 09:16:01 +0200 H.M. Konungens tal vid Department of Treasury, Washington, DC, torsdagen den 9 maj 2013 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2013/hmkonungenstalviddepartmentoftreasurywashingtondctorsdagenden9maj2013.5.4ea495e313c19c119aa527e.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2013/hmkonungenstalviddepartmentoftreasurywashingtondctorsdagenden9maj2013.5.4ea495e313c19c119aa527e.html Fri, 03 May 2013 10:39:40 +0200 H.M. Konungens tal i Uppsala län, Rådhustorget i Östhammar, fredagen den 3 maj 2013 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2013/hmkonungenstaliuppsalalanradhustorgetiosthammarfredagenden3maj2013.5.4ea495e313c19c119aa4ed0.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2013/hmkonungenstaliuppsalalanradhustorgetiosthammarfredagenden3maj2013.5.4ea495e313c19c119aa4ed0.html Mon, 29 Apr 2013 11:45:29 +0200 H.M. Konungens tal, Scout Activity, Mexico, lördagen 27 april 2013 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2013/hmkonungenstalscoutactivitymexicolordagen27april2013.5.4ea495e313c19c119aa4d74.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2013/hmkonungenstalscoutactivitymexicolordagen27april2013.5.4ea495e313c19c119aa4d74.html Mon, 29 Apr 2013 11:41:23 +0200 H.M. Konungens tal, Fellowship dinner, Mexiko, fredagen den 26 april 2013 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2013/hmkonungenstalfellowshipdinnermexikofredagenden26april2013.5.4ea495e313c19c119aa4d6c.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2013/hmkonungenstalfellowshipdinnermexikofredagenden26april2013.5.4ea495e313c19c119aa4d6c.html Mon, 29 Apr 2013 11:38:00 +0200 H.M. Konungens tal, Leader ship seminar, IPADE business school, Mexico, torsdagen den 25 april 2013 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2013/hmkonungenstalleadershipseminaripadebusinessschoolmexicotorsdagenden25april2013.5.4ea495e313c19c119aa4d64.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2013/hmkonungenstalleadershipseminaripadebusinessschoolmexicotorsdagenden25april2013.5.4ea495e313c19c119aa4d64.html Tue, 16 Apr 2013 21:04:55 +0200 H.M. Konungens middagstal vid statsbesök till Kroatien, tisdagen den 16 april 2013 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2013/hmkonungensmiddagstalvidstatsbesoktillkroatientisdagenden16april2013.5.4ea495e313c19c119aa44bb.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2013/hmkonungensmiddagstalvidstatsbesoktillkroatientisdagenden16april2013.5.4ea495e313c19c119aa44bb.html Mon, 15 Apr 2013 17:48:16 +0200 H.K.H. Prins Daniels tal vid Emerichfondens prisutdelning på Fryshuset, Stockholm, måndagen den 15 april 2013 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinsdaniel/tal/prinsdanieltal/hkhprinsdanielstalvidemerichfondensprisutdelningpafryshusetstockholmmandagenden15april2013.5.4ea495e313c19c119aa43c0.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinsdaniel/tal/prinsdanieltal/hkhprinsdanielstalvidemerichfondensprisutdelningpafryshusetstockholmmandagenden15april2013.5.4ea495e313c19c119aa43c0.html Fri, 12 Apr 2013 15:39:33 +0200 H.M. Konungens tal vid Seminariet Ungt Ledarskap på Stockholms slott, torsdagen den 11 april 2013 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2013/hmkonungenstalvidseminarietungtledarskappastockholmsslotttorsdagenden11april2013.5.4ea495e313c19c119aa4258.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2013/hmkonungenstalvidseminarietungtledarskappastockholmsslotttorsdagenden11april2013.5.4ea495e313c19c119aa4258.html Sat, 06 Apr 2013 12:41:08 +0200 H.M. Konungens tal i Karlskrona/Blekinge län, lördagen den 6 april 2013 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2013/hmkonungenstalikarlskronablekingelanlordagenden6april2013.5.4ea495e313c19c119aa3f7a.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2013/hmkonungenstalikarlskronablekingelanlordagenden6april2013.5.4ea495e313c19c119aa3f7a.html Fri, 05 Apr 2013 13:44:38 +0200 H.M. Konungens tal i Hässleholm/Skåne, fredagen den 5 april 2013 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2013/hmkonungenstalihassleholmskanefredagenden5april2013.5.4ea495e313c19c119aa3ed9.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2013/hmkonungenstalihassleholmskanefredagenden5april2013.5.4ea495e313c19c119aa3ed9.html Thu, 04 Apr 2013 20:45:32 +0200 H.M. Konungens middagstal i Halmstad/Halland, torsdagen den 4 april 2013 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2013/hmkonungensmiddagstalihalmstadhallandtorsdagenden4april2013.5.4ea495e313c19c119aa3dd9.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2013/hmkonungensmiddagstalihalmstadhallandtorsdagenden4april2013.5.4ea495e313c19c119aa3dd9.html Tue, 26 Mar 2013 11:06:09 +0100 H.K.H. Kronprinsessans tal vid World Child & Youth Forum, Kungliga slottet, fredagen den 22 mars 2013 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvidworldchildyouthforumkungligaslottetfredagenden22mars2013.5.4ea495e313c19c119aa3ada.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvidworldchildyouthforumkungligaslottetfredagenden22mars2013.5.4ea495e313c19c119aa3ada.html Mon, 25 Mar 2013 15:26:41 +0100 H.M. Konungens tal "Östersjölaxen — en nationell resurs", måndagen den 25 mars 2013 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2013/hmkonungenstalostersjolaxenennationellresursmandagenden25mars2013.5.4ea495e313c19c119aa3a7e.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2013/hmkonungenstalostersjolaxenennationellresursmandagenden25mars2013.5.4ea495e313c19c119aa3a7e.html Fri, 22 Mar 2013 18:18:09 +0100 H.M. Konungens tal vid World Child & Youth Forum, Kungliga slottet, fredagen den 22 mars 2013 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2013/hmkonungenstalvidworldchildyouthforumkungligaslottetfredagenden22mars2013.5.4ea495e313c19c119aa3ae3.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2013/hmkonungenstalvidworldchildyouthforumkungligaslottetfredagenden22mars2013.5.4ea495e313c19c119aa3ae3.html Thu, 21 Mar 2013 13:54:39 +0100 H.K.H. Prins Carl Philips tal vid Royal Palace Sprint, Kungliga slottet, onsdagen den 20 mars 2013 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinscarlphilip/tal/prinscarlphiliptal/hkhprinscarlphilipstalvidroyalpalacesprintkungligaslottetonsdagenden20mars2013.5.4ea495e313c19c119aa3923.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinscarlphilip/tal/prinscarlphiliptal/hkhprinscarlphilipstalvidroyalpalacesprintkungligaslottetonsdagenden20mars2013.5.4ea495e313c19c119aa3923.html Thu, 21 Mar 2013 13:45:16 +0100 H.M. Konungens tal vid Landskrona 600 år, onsdagen den 20 mars 2013 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2013/hmkonungenstalvidlandskrona600aronsdagenden20mars2013.5.4ea495e313c19c119aa3915.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2013/hmkonungenstalvidlandskrona600aronsdagenden20mars2013.5.4ea495e313c19c119aa3915.html Mon, 11 Mar 2013 22:15:06 +0100 H.M. Konungens tal vid det turkiska statsbesöket, måndagen den 11 mars 2013 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2013/hmkonungenstalviddetturkiskastatsbesoketmandagenden11mars2013.5.4ea495e313c19c119aa34a1.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2013/hmkonungenstalviddetturkiskastatsbesoketmandagenden11mars2013.5.4ea495e313c19c119aa34a1.html Thu, 07 Mar 2013 14:32:39 +0100 H.M. Konungens tal i Rådhusparken i Jönköping, torsdagen den 7 mars 2013 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2013/hmkonungenstaliradhusparkenijonkopingtorsdagenden7mars2013.5.4ea495e313c19c119aa3273.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2013/hmkonungenstaliradhusparkenijonkopingtorsdagenden7mars2013.5.4ea495e313c19c119aa3273.html Wed, 06 Mar 2013 15:28:35 +0100 H.M. Konungens tal i Kronobergs län, onsdagen den 6 mars 2013 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2013/hmkonungenstalikronobergslanonsdagenden6mars2013.5.4ea495e313c19c119aa310f.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2013/hmkonungenstalikronobergslanonsdagenden6mars2013.5.4ea495e313c19c119aa310f.html Tue, 05 Mar 2013 17:12:33 +0100 H.M. Konungens tal i Kalmar domkyrka, tisdagen den 5 mars 2013 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2013/hmkonungenstalikalmardomkyrkatisdagenden5mars2013.5.4ea495e313c19c119aa2ed3.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2013/hmkonungenstalikalmardomkyrkatisdagenden5mars2013.5.4ea495e313c19c119aa2ed3.html Fri, 01 Feb 2013 21:00:36 +0100 H.M. Konungens tal vid Sverigemiddagen på Stockholms slott, fredagen den 1 februari 2013 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2013/hmkonungenstalvidsverigemiddagenpastockholmsslottfredagenden1februari2013.5.4ea495e313c19c119aa1a35.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2013/hmkonungenstalvidsverigemiddagenpastockholmsslottfredagenden1februari2013.5.4ea495e313c19c119aa1a35.html Fri, 01 Feb 2013 09:52:55 +0100 H.M. Konungens tal vid Nasdaq OMX 150-års jubileum i Stockholms stadshus, torsdagen den 31 januari 2013 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2013/hmkonungenstalvidnasdaqomx150arsjubileumistockholmsstadshustorsdagenden31januari2013.5.4ea495e313c19c119aa1984.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2013/hmkonungenstalvidnasdaqomx150arsjubileumistockholmsstadshustorsdagenden31januari2013.5.4ea495e313c19c119aa1984.html Tue, 29 Jan 2013 10:47:44 +0100 H.M. Konungens tal vid Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens högtidssammankomst, måndagen den 28 januari 2013 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2013/hmkonungenstalvidkunglskogsochlantbruksakademienshogtidssammankomstmandagenden28januari2013.5.4ea495e313c19c119aa1399.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2013/hmkonungenstalvidkunglskogsochlantbruksakademienshogtidssammankomstmandagenden28januari2013.5.4ea495e313c19c119aa1399.html Mon, 28 Jan 2013 13:57:12 +0100 H. M. Konungens tal vid seminariet "Karl XIV Johan — en samhällsbyggare", Bernadottebiblioteket, fredagen den 25 januari 2013 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2013/hmkonungenstalvidseminarietkarlxivjohanensamhallsbyggarebernadottebiblioteketfredagenden25januari2013.5.4ea495e313c19c119aa14f4.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2013/hmkonungenstalvidseminarietkarlxivjohanensamhallsbyggarebernadottebiblioteketfredagenden25januari2013.5.4ea495e313c19c119aa14f4.html Mon, 21 Jan 2013 14:24:52 +0100 H.M. Konungens tal vid seminarium om De Kungliga Stiftelserna, Bernadottebiblioteket, måndagen 21 januari 2013, https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2013/hmkonungenstalvidseminariumomdekungligastiftelsernabernadottebiblioteketmandagen21januari2013.5.4ea495e313c19c119aabf2.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2013/hmkonungenstalvidseminariumomdekungligastiftelsernabernadottebiblioteketmandagen21januari2013.5.4ea495e313c19c119aabf2.html Tue, 25 Dec 2012 12:52:07 +0100 H.M. Konungens jultal 2012 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2012/hmkonungensjultal2012.5.292a62ce13848168ac541f0.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2012/hmkonungensjultal2012.5.292a62ce13848168ac541f0.html Mon, 26 Nov 2012 11:58:13 +0100 H.M. Konungens tal, Scouternas stämma, 24 november 2012 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2012/hmkonungenstalscouternasstamma24november2012.5.292a62ce13848168ac535af.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2012/hmkonungenstalscouternasstamma24november2012.5.292a62ce13848168ac535af.html Fri, 16 Nov 2012 13:03:29 +0100 H.M. Drottningens tal på ärkebiskopens möte, Barns rättigheter och livsmod, 16 november 2012 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalpaarkebiskopensmotebarnsrattigheterochlivsmod16november2012.5.292a62ce13848168ac53397.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalpaarkebiskopensmotebarnsrattigheterochlivsmod16november2012.5.292a62ce13848168ac53397.html Wed, 31 Oct 2012 11:08:21 +0100 H.K.H. Prins Carl Philips tal vid anslagsutdelning för Lilla barnets fond, torsdagen den 25 oktober 2012 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinscarlphilip/tal/prinscarlphiliptal/hkhprinscarlphilipstalvidanslagsutdelningforlillabarnetsfondtorsdagenden25oktober2012.5.292a62ce13848168ac52e42.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinscarlphilip/tal/prinscarlphiliptal/hkhprinscarlphilipstalvidanslagsutdelningforlillabarnetsfondtorsdagenden25oktober2012.5.292a62ce13848168ac52e42.html Tue, 16 Oct 2012 11:14:59 +0200 H.M. Drottningens tal vid seminariet "Tryggare kan ingen vara" på Hanaholmen, Finland, den 15 oktober 2012 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidseminariettryggarekaningenvarapahanaholmenfinlandden15oktober2012.5.292a62ce13848168ac52086.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidseminariettryggarekaningenvarapahanaholmenfinlandden15oktober2012.5.292a62ce13848168ac52086.html Mon, 08 Oct 2012 12:03:49 +0200 H.M. Konungens tal vid Nelson Cultural Center, American Swedish Institute, lördagen den 6 oktober 2012 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2012/hmkonungenstalvidnelsonculturalcenteramericanswedishinstitutelordagenden6oktober2012.5.292a62ce13848168ac51a34.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2012/hmkonungenstalvidnelsonculturalcenteramericanswedishinstitutelordagenden6oktober2012.5.292a62ce13848168ac51a34.html Mon, 08 Oct 2012 11:29:45 +0200 H.M. Drottningens tal vid seminariet "Protecting and Supporting the World's Women and Children", Gustavus Adolphus College, USA, 5 oktober 2012 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidseminarietprotectingandsupportingtheworldswomenandchildrengustavusadolphuscollegeusa5oktober2012.5.292a62ce13848168ac51cd5.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidseminarietprotectingandsupportingtheworldswomenandchildrengustavusadolphuscollegeusa5oktober2012.5.292a62ce13848168ac51cd5.html Sat, 06 Oct 2012 10:23:43 +0200 H.M. Konungens tal vid Gustavus Adolphus College, fredagen den 5 oktober 2012 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2012/hmkonungenstalvidgustavusadolphuscollegefredagenden5oktober2012.5.292a62ce13848168ac51a2c.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2012/hmkonungenstalvidgustavusadolphuscollegefredagenden5oktober2012.5.292a62ce13848168ac51a2c.html Thu, 04 Oct 2012 16:54:59 +0200 H.K.H. Kronprinsessans tal vid Hjärnans Dag, Malmö, torsdagen den 4 oktober 2012 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvidhjarnansdagmalmotorsdagenden4oktober2012.5.292a62ce13848168ac51ab7.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvidhjarnansdagmalmotorsdagenden4oktober2012.5.292a62ce13848168ac51ab7.html Thu, 04 Oct 2012 10:23:16 +0200 H.M. Konungens tal vid SACC, Green Summit, New York, onsdagen den 3 oktober 2012 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2012/hmkonungenstalvidsaccgreensummitnewyorkonsdagenden3oktober2012.5.292a62ce13848168ac51a0f.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2012/hmkonungenstalvidsaccgreensummitnewyorkonsdagenden3oktober2012.5.292a62ce13848168ac51a0f.html Fri, 28 Sep 2012 10:21:03 +0200 H.M. Konungens tal vid Västra stambanan 150 år i Hallsberg torsdagen den 27 september 2012 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2012/hmkonungenstalvidvastrastambanan150arihallsbergtorsdagenden27september2012.5.292a62ce13848168ac51820.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2012/hmkonungenstalvidvastrastambanan150arihallsbergtorsdagenden27september2012.5.292a62ce13848168ac51820.html Tue, 18 Sep 2012 14:21:33 +0200 H.M. Konungens tal vid riksmötets öppnande tisdagen den 18 september 2012 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2012/hmkonungenstalvidriksmotetsoppnandetisdagenden18september2012.5.292a62ce13848168ac51524.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2012/hmkonungenstalvidriksmotetsoppnandetisdagenden18september2012.5.292a62ce13848168ac51524.html Thu, 13 Sep 2012 16:26:01 +0200 H.M. Konungens tal på Eriksberg torsdagen den 13 september 2012 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2012/hmkonungenstalpaeriksbergtorsdagenden13september2012.5.292a62ce13848168ac51391.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2012/hmkonungenstalpaeriksbergtorsdagenden13september2012.5.292a62ce13848168ac51391.html Mon, 10 Sep 2012 10:18:57 +0200 H.M. Konungens tal vid 64th World Baden-Powell Fellowship seminar opening, lördagen den 8 september 2012 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2012/hmkonungenstalvid64thworldbadenpowellfellowshipseminaropeninglordagenden8september2012.5.292a62ce13848168ac511be.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2012/hmkonungenstalvid64thworldbadenpowellfellowshipseminaropeninglordagenden8september2012.5.292a62ce13848168ac511be.html Thu, 06 Sep 2012 16:45:07 +0200 H.M. Konungens tal vid kommunbesök i Danderyd, torsdag den 6 september 2012 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2012/hmkonungenstalvidkommunbesokidanderydtorsdagden6september2012.5.292a62ce13848168ac5fb6.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2012/hmkonungenstalvidkommunbesokidanderydtorsdagden6september2012.5.292a62ce13848168ac5fb6.html Wed, 05 Sep 2012 12:36:44 +0200 H.K.H. Prins Carl Philips tal vid invigningen av Söderåsens Shooting & Event, den 4 september 2012 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinscarlphilip/tal/prinscarlphiliptal/hkhprinscarlphilipstalvidinvigningenavsoderasensshootingeventden4september2012.5.292a62ce13848168ac5da9.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinscarlphilip/tal/prinscarlphiliptal/hkhprinscarlphilipstalvidinvigningenavsoderasensshootingeventden4september2012.5.292a62ce13848168ac5da9.html Mon, 03 Sep 2012 09:51:52 +0200 H.M. Konungens tal vid Stockholm Water Prize-ceremonin, torsdag den 30 augusti 2012 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2012/hmkonungenstalvidstockholmwaterprizeceremonintorsdagden30augusti2012.5.292a62ce13848168ac5c77.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2012/hmkonungenstalvidstockholmwaterprizeceremonintorsdagden30augusti2012.5.292a62ce13848168ac5c77.html Mon, 27 Aug 2012 15:43:36 +0200 H.K.H. Kronprinsessans tal vid invigningen av Mercedes-Benz Fashion Week Stockholm, måndagen den 27 augusti 2012 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvidinvigningenavmercedesbenzfashionweekstockholmmandagenden27augusti2012.5.292a62ce13848168ac5921.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvidinvigningenavmercedesbenzfashionweekstockholmmandagenden27augusti2012.5.292a62ce13848168ac5921.html Fri, 29 Jun 2012 09:30:41 +0200 H.K.H. Prins Carl Philips tal vid invigningen av ÅF Offshore Race, torsdagen den 28 juni 2012 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinscarlphilip/tal/prinscarlphiliptal/hkhprinscarlphilipstalvidinvigningenavafoffshoreracetorsdagenden28juni2012.5.4a3da1313658e148c3464c.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinscarlphilip/tal/prinscarlphiliptal/hkhprinscarlphilipstalvidinvigningenavafoffshoreracetorsdagenden28juni2012.5.4a3da1313658e148c3464c.html Tue, 19 Jun 2012 10:51:02 +0200 H.M. Drottningens tal vid High-Level Closing Plenary, Rio +20 Corporate Sustainability Forum, Rio de Janeiro, Brasilien, 18 juni 2012 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidhighlevelclosingplenaryrio20corporatesustainabilityforumriodejaneirobrasilien18juni2012.5.4a3da1313658e148c3408c.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidhighlevelclosingplenaryrio20corporatesustainabilityforumriodejaneirobrasilien18juni2012.5.4a3da1313658e148c3408c.html Mon, 18 Jun 2012 19:59:39 +0200 H.M. Konungens tal vid Stockholm +40, Rio de Janeiro, måndagen den 18 juni 2012 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2012/hmkonungenstalvidstockholm40riodejaneiromandagenden18juni2012.5.4a3da1313658e148c33f37.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2012/hmkonungenstalvidstockholm40riodejaneiromandagenden18juni2012.5.4a3da1313658e148c33f37.html Mon, 18 Jun 2012 17:04:47 +0200 H.M. Konungens tal vid Rio+20, High Level Dialogue on Global Sustainability måndagen den 18 juni 2012 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2012/hmkonungenstalvidrio20highleveldialogueonglobalsustainabilitymandagenden18juni2012.5.4a3da1313658e148c33f27.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2012/hmkonungenstalvidrio20highleveldialogueonglobalsustainabilitymandagenden18juni2012.5.4a3da1313658e148c33f27.html Mon, 18 Jun 2012 14:43:22 +0200 H.M. Drottningens tal "Business and Children's Rights", Rio +20 Corporate Sustainability Forum, Rio de Janeiro, Brasilien, 17 juni 2012 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalbusinessandchildrensrightsrio20corporatesustainabilityforumriodejaneirobrasilien17juni2012.5.4a3da1313658e148c34013.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalbusinessandchildrensrightsrio20corporatesustainabilityforumriodejaneirobrasilien17juni2012.5.4a3da1313658e148c34013.html Mon, 18 Jun 2012 14:38:29 +0200 H.M. Drottningens inledningstal "Corporate Respect and Support for Human Rights — The Foundation Sustainability", Rio +20 Corporate Sustainability Forum, Rio de Janeiro, Brasilien, 16 juni 2012 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningensinledningstalcorporaterespectandsupportforhumanrightsthefoundationsustainabilityrio20corporatesustainabilityforumriodejaneirobrasilien16juni2012.5.4a3da1313658e148c34009.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningensinledningstalcorporaterespectandsupportforhumanrightsthefoundationsustainabilityrio20corporatesustainabilityforumriodejaneirobrasilien16juni2012.5.4a3da1313658e148c34009.html Mon, 18 Jun 2012 09:09:38 +0200 H.M. Konungens tal vid besök i svenska paviljongen lördagen den 16 juni 2012 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2012/hmkonungenstalvidbesokisvenskapaviljongenlordagenden16juni2012.5.4a3da1313658e148c33f13.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2012/hmkonungenstalvidbesokisvenskapaviljongenlordagenden16juni2012.5.4a3da1313658e148c33f13.html Fri, 15 Jun 2012 16:41:13 +0200 H.M. Drottningens tal vid EuroDig, Stockholm, 15 juni 2012 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvideurodigstockholm15juni2012.5.292a62ce13848168ac556c.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvideurodigstockholm15juni2012.5.292a62ce13848168ac556c.html Wed, 13 Jun 2012 14:32:19 +0200 H.M. Konungens tal vid återinvigningen av Dannemoragruvan onsdagen den 13 juni 2012 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2012/hmkonungenstalvidaterinvigningenavdannemoragruvanonsdagenden13juni2012.5.4a3da1313658e148c33e8a.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2012/hmkonungenstalvidaterinvigningenavdannemoragruvanonsdagenden13juni2012.5.4a3da1313658e148c33e8a.html Wed, 13 Jun 2012 11:58:15 +0200 H.M. Konungens tal på CellMax tisdagen den 12 juni 2012 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2012/hmkonungenstalpacellmaxtisdagenden12juni2012.5.4a3da1313658e148c33e65.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2012/hmkonungenstalpacellmaxtisdagenden12juni2012.5.4a3da1313658e148c33e65.html Tue, 12 Jun 2012 11:03:19 +0200 H.M. Konungens tal på SpaceOps '12, måndagen den 11 juni 2012 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2012/hmkonungenstalpaspaceops12mandagenden11juni2012.5.4a3da1313658e148c33d8e.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2012/hmkonungenstalpaspaceops12mandagenden11juni2012.5.4a3da1313658e148c33d8e.html Thu, 07 Jun 2012 17:25:07 +0200 H.M. Konungens tal i Visby den 6 juni 2012 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2012/hmkonungenstalivisbyden6juni2012.5.4a3da1313658e148c33a57.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2012/hmkonungenstalivisbyden6juni2012.5.4a3da1313658e148c33a57.html Thu, 07 Jun 2012 17:21:55 +0200 H.K.H. Prins Daniels tal vid en ceremoni för nya svenska medborgare, Malmö, onsdagen den 6 juni 2012 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinsdaniel/tal/prinsdanieltal/hkhprinsdanielstalvidenceremonifornyasvenskamedborgaremalmoonsdagenden6juni2012.5.4a3da1313658e148c33a43.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinsdaniel/tal/prinsdanieltal/hkhprinsdanielstalvidenceremonifornyasvenskamedborgaremalmoonsdagenden6juni2012.5.4a3da1313658e148c33a43.html Mon, 21 May 2012 14:56:09 +0200 H.M. Drottningens tal vid invigningen av 3:e World Forum Against Drugs, Münchenbryggeriet 21 maj 2012 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidinvigningenav3eworldforumagainstdrugsmunchenbryggeriet21maj2012.5.4a3da1313658e148c31aae.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidinvigningenav3eworldforumagainstdrugsmunchenbryggeriet21maj2012.5.4a3da1313658e148c31aae.html Thu, 10 May 2012 16:35:46 +0200 H.M. Drottningens tal vid Childhoods symposium i New York, den 9 maj 2012 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidchildhoodssymposiuminewyorkden9maj2012.5.4a3da1313658e148c3168b.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidchildhoodssymposiuminewyorkden9maj2012.5.4a3da1313658e148c3168b.html Thu, 10 May 2012 10:48:42 +0200 H.M. Drottningens tal vid Childhoodgalan i New York, den 8 maj 2012 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidchildhoodgalaninewyorkden8maj2012.5.4a3da1313658e148c31602.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidchildhoodgalaninewyorkden8maj2012.5.4a3da1313658e148c31602.html Tue, 08 May 2012 17:27:27 +0200 H.K.H. Prins Carl Philips tal invigningen av utställningen Så minns vi prins Bertil , tisdagen den 8 maj 2012 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinscarlphilip/tal/prinscarlphiliptal/hkhprinscarlphilipstalinvigningenavutstallningensaminnsviprinsbertiltisdagenden8maj2012.5.4a3da1313658e148c31683.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinscarlphilip/tal/prinscarlphiliptal/hkhprinscarlphilipstalinvigningenavutstallningensaminnsviprinsbertiltisdagenden8maj2012.5.4a3da1313658e148c31683.html Fri, 04 May 2012 16:19:17 +0200 H.M. Drottningens tal vid Tyska skolans 400-årsjubileum, 4 maj 2012 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidtyskaskolans400arsjubileum4maj2012.5.4a3da1313658e148c313e0.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidtyskaskolans400arsjubileum4maj2012.5.4a3da1313658e148c313e0.html Fri, 04 May 2012 14:00:51 +0200 H.M. Konungens tal vid lunchen för Förbundsrepubliken Tysklands president, Joachim Gauk och fru Schadt, fredagen den 4 maj 2012 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2012/hmkonungenstalvidlunchenforforbundsrepublikentysklandspresidentjoachimgaukochfruschadtfredagenden4maj2012.5.4a3da1313658e148c311d8.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2012/hmkonungenstalvidlunchenforforbundsrepublikentysklandspresidentjoachimgaukochfruschadtfredagenden4maj2012.5.4a3da1313658e148c311d8.html Thu, 26 Apr 2012 13:54:56 +0200 H.M. Konungens öppningsanförande vid seminariet Värdebaserat ledarskap torsdagen den 26 april 2012 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2012/hmkonungensoppningsanforandevidseminarietvardebaseratledarskaptorsdagenden26april2012.5.4a3da1313658e148c3f35.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2012/hmkonungensoppningsanforandevidseminarietvardebaseratledarskaptorsdagenden26april2012.5.4a3da1313658e148c3f35.html Mon, 23 Apr 2012 10:20:57 +0200 H.M. Konungens tal vid Stockholm +40 — Partnership Forum for Sustainable Development, måndagen den 23 april 2012 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2012/hmkonungenstalvidstockholm40partnershipforumforsustainabledevelopmentmandagenden23april2012.5.4a3da1313658e148c3d2d.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2012/hmkonungenstalvidstockholm40partnershipforumforsustainabledevelopmentmandagenden23april2012.5.4a3da1313658e148c3d2d.html Mon, 23 Apr 2012 10:20:42 +0200 H.M. Konungens tal vid middagen 63rd BP Fellowship Event i Madrid, lördagen den 21 april 2012 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2012/hmkonungenstalvidmiddagen63rdbpfellowshipeventimadridlordagenden21april2012.5.4a3da1313658e148c3d23.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2012/hmkonungenstalvidmiddagen63rdbpfellowshipeventimadridlordagenden21april2012.5.4a3da1313658e148c3d23.html Tue, 17 Apr 2012 21:51:32 +0200 H.M. Konungens tal vid galamiddagen för Finlands President Sauli Niinistö tisdagen den 17 april 2012 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2012/hmkonungenstalvidgalamiddagenforfinlandspresidentsauliniinistotisdagenden17april2012.5.4a3da1313658e148c3611.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2012/hmkonungenstalvidgalamiddagenforfinlandspresidentsauliniinistotisdagenden17april2012.5.4a3da1313658e148c3611.html Mon, 26 Mar 2012 17:27:27 +0200 H.K.H. Prins Carl Philips tal vid Emerichfondens prisutdelning, måndagen den 26 mars 2012 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinscarlphilip/tal/prinscarlphiliptal/hkhprinscarlphilipstalvidemerichfondensprisutdelningmandagenden26mars2012.5.70e7de59130bc8da54e800023853.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinscarlphilip/tal/prinscarlphiliptal/hkhprinscarlphilipstalvidemerichfondensprisutdelningmandagenden26mars2012.5.70e7de59130bc8da54e800023853.html Fri, 23 Mar 2012 14:51:21 +0100 H.M. Konungens tal vid lunchen för Prinsen av Wales och Hertiginnan av Cornwall, fredagen den 23 mars 2012 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2012/hmkonungenstalvidlunchenforprinsenavwalesochhertiginnanavcornwallfredagenden23mars2012.5.70e7de59130bc8da54e800023675.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2012/hmkonungenstalvidlunchenforprinsenavwalesochhertiginnanavcornwallfredagenden23mars2012.5.70e7de59130bc8da54e800023675.html Thu, 22 Mar 2012 11:40:26 +0100 H.M. Konungens tal vid miljöseminariet "Faith in the Future", torsdagen den 22 mars 2012 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2012/hmkonungenstalvidmiljoseminarietfaithinthefuturetorsdagenden22mars2012.5.70e7de59130bc8da54e800023497.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2012/hmkonungenstalvidmiljoseminarietfaithinthefuturetorsdagenden22mars2012.5.70e7de59130bc8da54e800023497.html Wed, 14 Mar 2012 15:48:24 +0100 H.M. Konungens tal vid invigningen av Royal Palace Sprint onsdagen den 14 mars 2012 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2012/hmkonungenstalvidinvigningenavroyalpalacesprintonsdagenden14mars2012.5.70e7de59130bc8da54e800022775.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2012/hmkonungenstalvidinvigningenavroyalpalacesprintonsdagenden14mars2012.5.70e7de59130bc8da54e800022775.html Fri, 02 Mar 2012 10:27:27 +0100 H.K.H. Prins Carl Philips tal vid invigningen av Vasaloppet, den 2 mars 2012 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinscarlphilip/tal/prinscarlphiliptal/hkhprinscarlphilipstalvidinvigningenavvasaloppetden2mars2012.5.70e7de59130bc8da54e800021689.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinscarlphilip/tal/prinscarlphiliptal/hkhprinscarlphilipstalvidinvigningenavvasaloppetden2mars2012.5.70e7de59130bc8da54e800021689.html Mon, 13 Feb 2012 11:59:41 +0100 H.M. Konungens tal vid invigning av Koreautställningen, lördagen den 11 februari 2012 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2012/hmkonungenstalvidinvigningavkoreautstallningenlordagenden11februari2012.5.70e7de59130bc8da54e800019651.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2012/hmkonungenstalvidinvigningavkoreautstallningenlordagenden11februari2012.5.70e7de59130bc8da54e800019651.html Fri, 10 Feb 2012 12:14:01 +0100 H.K.H. Prins Daniels tal vid Entrepreneur Of The Year, Cirkus, Stockholm, onsdagen den 8 februari 2012 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinsdaniel/tal/prinsdanieltal/hkhprinsdanielstalvidentrepreneuroftheyearcirkusstockholmonsdagenden8februari2012.5.70e7de59130bc8da54e800020179.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinsdaniel/tal/prinsdanieltal/hkhprinsdanielstalvidentrepreneuroftheyearcirkusstockholmonsdagenden8februari2012.5.70e7de59130bc8da54e800020179.html Mon, 30 Jan 2012 09:58:44 +0100 H.M. Konungens tal vid medaljceremoni, Kungl. Hovkapellet, fredagen den 27 januari 2012 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2012/hmkonungenstalvidmedaljceremonikunglhovkapelletfredagenden27januari2012.5.70e7de59130bc8da54e800022204.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2012/hmkonungenstalvidmedaljceremonikunglhovkapelletfredagenden27januari2012.5.70e7de59130bc8da54e800022204.html Sun, 25 Dec 2011 12:55:26 +0100 H.M. Konungens jultal 2011 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2011/hmkonungensjultal2011.5.70e7de59130bc8da54e800014850.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2011/hmkonungensjultal2011.5.70e7de59130bc8da54e800014850.html Thu, 17 Nov 2011 10:17:53 +0100 H.M. Drottningens tal vid World Child & Youth Forum, Stockholms Slott, 17 november 2011 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidworldchildyouthforumstockholmsslott17november2011.5.70e7de59130bc8da54e800011941.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidworldchildyouthforumstockholmsslott17november2011.5.70e7de59130bc8da54e800011941.html Thu, 17 Nov 2011 09:48:55 +0100 H.M. Konungens välkomsttal vid World Child Youth Forum på Stockholms slott, torsdagen den 17 november 2011 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2011/hmkonungensvalkomsttalvidworldchildyouthforumpastockholmsslotttorsdagenden17november2011.5.70e7de59130bc8da54e800011932.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2011/hmkonungensvalkomsttalvidworldchildyouthforumpastockholmsslotttorsdagenden17november2011.5.70e7de59130bc8da54e800011932.html Thu, 03 Nov 2011 12:58:55 +0100 H.K.H. Prins Daniels tal vid Svensk-Amerikanska Handelskammarens seminarium "From Farm to Fork", New York, USA, onsdagen den 2 november 2011 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinsdaniel/tal/prinsdanieltal/hkhprinsdanielstalvidsvenskamerikanskahandelskammarensseminariumfromfarmtoforknewyorkusaonsdagenden2november2011.5.70e7de59130bc8da54e800015033.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinsdaniel/tal/prinsdanieltal/hkhprinsdanielstalvidsvenskamerikanskahandelskammarensseminariumfromfarmtoforknewyorkusaonsdagenden2november2011.5.70e7de59130bc8da54e800015033.html Thu, 03 Nov 2011 12:49:51 +0100 H.K.H. Prins Daniels tal vid seminariet "Providers Partnering with Patients", Washington DC, USA, tisdagen den 25 oktober 2011 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinsdaniel/tal/prinsdanieltal/hkhprinsdanielstalvidseminarietproviderspartneringwithpatientswashingtondcusatisdagenden25oktober2011.5.70e7de59130bc8da54e800015025.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinsdaniel/tal/prinsdanieltal/hkhprinsdanielstalvidseminarietproviderspartneringwithpatientswashingtondcusatisdagenden25oktober2011.5.70e7de59130bc8da54e800015025.html Mon, 24 Oct 2011 12:01:04 +0200 His Majesty's speech at the centennial celebration of the Norden Club, Jamestown, NY, October 22, 2011 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2011/hismajestysspeechatthecentennialcelebrationofthenordenclubjamestownnyoctober222011.5.70e7de59130bc8da54e80009868.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2011/hismajestysspeechatthecentennialcelebrationofthenordenclubjamestownnyoctober222011.5.70e7de59130bc8da54e80009868.html Sun, 23 Oct 2011 19:28:33 +0200 His Majesty's speech at the American Scandinavian Foundation Centennial Ball, New York, October 21, 2011 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2011/hismajestysspeechattheamericanscandinavianfoundationcentennialballnewyorkoctober212011.5.70e7de59130bc8da54e80009770.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2011/hismajestysspeechattheamericanscandinavianfoundationcentennialballnewyorkoctober212011.5.70e7de59130bc8da54e80009770.html Mon, 17 Oct 2011 15:28:56 +0200 H.M. Drottningens tal, Centrum för genusmedicin, 17 oktober 2011 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalcentrumforgenusmedicin17oktober2011.5.70e7de59130bc8da54e80008996.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalcentrumforgenusmedicin17oktober2011.5.70e7de59130bc8da54e80008996.html Thu, 22 Sep 2011 14:48:31 +0200 H.M. Drottningens tal på Accessing society, teckenspråksdag, 21 september https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalpaaccessingsocietyteckenspraksdag21september.5.70e7de59130bc8da54e80005424.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalpaaccessingsocietyteckenspraksdag21september.5.70e7de59130bc8da54e80005424.html Fri, 16 Sep 2011 17:27:27 +0200 H.K.H. Prins Carl Philips tal vid invigningen av minnesmärke av Greve Folke Bernadotte af Wisborg, den 16 september 2011 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinscarlphilip/tal/prinscarlphiliptal/hkhprinscarlphilipstalvidinvigningenavminnesmarkeavgrevefolkebernadotteafwisborgden16september2011.5.70e7de59130bc8da54e800021697.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinscarlphilip/tal/prinscarlphiliptal/hkhprinscarlphilipstalvidinvigningenavminnesmarkeavgrevefolkebernadotteafwisborgden16september2011.5.70e7de59130bc8da54e800021697.html Thu, 15 Sep 2011 14:23:50 +0200 H.M. Konungens tal vid Riksmötets öppnande, torsdagen den 15 september 2011 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2011/hmkonungenstalvidriksmotetsoppnandetorsdagenden15september2011.5.70e7de59130bc8da54e80004616.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2011/hmkonungenstalvidriksmotetsoppnandetorsdagenden15september2011.5.70e7de59130bc8da54e80004616.html Mon, 29 Aug 2011 10:14:36 +0200 H.M. Konungens tal vid fanöverlämning till Södra skånska regementet söndagen den 28 augusti 2011 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2011/hmkonungenstalvidfanoverlamningtillsodraskanskaregementetsondagenden28augusti2011.5.70e7de59130bc8da54e80003054.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2011/hmkonungenstalvidfanoverlamningtillsodraskanskaregementetsondagenden28augusti2011.5.70e7de59130bc8da54e80003054.html Fri, 26 Aug 2011 08:55:40 +0200 H.M. Konungens tal vid Stockholm Water Prize ceremonin torsdagen den 25 augusti 2011 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2011/hmkonungenstalvidstockholmwaterprizeceremonintorsdagenden25augusti2011.5.70e7de59130bc8da54e80002660.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2011/hmkonungenstalvidstockholmwaterprizeceremonintorsdagenden25augusti2011.5.70e7de59130bc8da54e80002660.html Mon, 22 Aug 2011 16:44:35 +0200 H.K.H. Prins Daniels tal vid invigningen av Rinkebyakademin, Rinkeby, måndagen den 22 augusti 2011 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinsdaniel/tal/prinsdanieltal/hkhprinsdanielstalvidinvigningenavrinkebyakademinrinkebymandagenden22augusti2011.5.70e7de59130bc8da54e80002433.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinsdaniel/tal/prinsdanieltal/hkhprinsdanielstalvidinvigningenavrinkebyakademinrinkebymandagenden22augusti2011.5.70e7de59130bc8da54e80002433.html Mon, 01 Aug 2011 14:28:02 +0200 H.M. Drottningens tal, Jamboreen i Kristianstad, 1 augusti 2011 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstaljamboreenikristianstad1augusti2011.5.70e7de59130bc8da54e80001732.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstaljamboreenikristianstad1augusti2011.5.70e7de59130bc8da54e80001732.html Mon, 01 Aug 2011 12:00:32 +0200 H.M. Konungens välkomsttal, Jamboreen i Kristianstad, 31 juli 2011 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2011/hmkonungensvalkomsttaljamboreenikristianstad31juli2011.5.70e7de59130bc8da54e80001724.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2011/hmkonungensvalkomsttaljamboreenikristianstad31juli2011.5.70e7de59130bc8da54e80001724.html Tue, 21 Jun 2011 10:53:46 +0200 H.M. Konungens tal vid invigningen av Kungl. Klubbarnas Hus måndagen den 20 juni 2011 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2011/hmkonungenstalvidinvigningenavkunglklubbarnashusmandagenden20juni2011.5.3430a77a12f2c72bd3380008749.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2011/hmkonungenstalvidinvigningenavkunglklubbarnashusmandagenden20juni2011.5.3430a77a12f2c72bd3380008749.html Sat, 18 Jun 2011 10:51:15 +0200 H.M. Konungens tal vid invigningen av Arsenalen fredagen den 17 juni 2011 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2011/hmkonungenstalvidinvigningenavarsenalenfredagenden17juni2011.5.3430a77a12f2c72bd3380008741.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2011/hmkonungenstalvidinvigningenavarsenalenfredagenden17juni2011.5.3430a77a12f2c72bd3380008741.html Sun, 12 Jun 2011 10:49:01 +0200 H.M. Konungens tal på Elfdalens hembygdsförening, lördagen den 11 juni 2011 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2011/hmkonungenstalpaelfdalenshembygdsforeninglordagenden11juni2011.5.3430a77a12f2c72bd3380008637.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2011/hmkonungenstalpaelfdalenshembygdsforeninglordagenden11juni2011.5.3430a77a12f2c72bd3380008637.html Wed, 08 Jun 2011 15:53:15 +0200 H.M. Konungens anförande vid fanöverlämning till Försvarsmaktens Högkvarter onsdagen den 8 juni 2011 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2011/hmkonungensanforandevidfanoverlamningtillforsvarsmaktenshogkvarteronsdagenden8juni2011.5.3430a77a12f2c72bd3380007153.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2011/hmkonungensanforandevidfanoverlamningtillforsvarsmaktenshogkvarteronsdagenden8juni2011.5.3430a77a12f2c72bd3380007153.html Mon, 06 Jun 2011 20:00:29 +0200 H.M. Konungens tal på Skansen den 6 juni 2011 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2011/hmkonungenstalpaskansenden6juni2011.5.3430a77a12f2c72bd3380006638.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2011/hmkonungenstalpaskansenden6juni2011.5.3430a77a12f2c72bd3380006638.html Mon, 06 Jun 2011 13:19:35 +0200 H.M. Konungens tal i Eslöv den 6 juni 2011 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2011/hmkonungenstalieslovden6juni2011.5.3430a77a12f2c72bd3380006629.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2011/hmkonungenstalieslovden6juni2011.5.3430a77a12f2c72bd3380006629.html Fri, 27 May 2011 14:12:57 +0200 H.M. Konungens tal vid WWF Sverige 40 år torsdagen den 26 maj 2011 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2011/hmkonungenstalvidwwfsverige40artorsdagenden26maj2011.5.3430a77a12f2c72bd3380008835.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2011/hmkonungenstalvidwwfsverige40artorsdagenden26maj2011.5.3430a77a12f2c72bd3380008835.html Wed, 25 May 2011 16:31:21 +0200 H.M. Konungens tal vid kommunbesök i Nykvarn onsdagen den 25 maj 2011 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2011/hmkonungenstalvidkommunbesokinykvarnonsdagenden25maj2011.5.3430a77a12f2c72bd3380005462.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2011/hmkonungenstalvidkommunbesokinykvarnonsdagenden25maj2011.5.3430a77a12f2c72bd3380005462.html Mon, 23 May 2011 14:16:38 +0200 H.M. Konungens tal på Hushållningssällskapet, lördagen den 21 maj 2011 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2011/hmkonungenstalpahushallningssallskapetlordagenden21maj2011.5.3430a77a12f2c72bd3380008843.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2011/hmkonungenstalpahushallningssallskapetlordagenden21maj2011.5.3430a77a12f2c72bd3380008843.html Wed, 18 May 2011 16:10:29 +0200 H.K.H. Kronprinsessans tal vid Nobel Laureate Symposium vid Kungl. Vetenskapsakademien, tisdagen den 17 maj 2011 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvidnobellaureatesymposiumvidkunglvetenskapsakademientisdagenden17maj2011.5.3430a77a12f2c72bd3380004949.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvidnobellaureatesymposiumvidkunglvetenskapsakademientisdagenden17maj2011.5.3430a77a12f2c72bd3380004949.html Sat, 07 May 2011 16:07:30 +0200 H.M. Konungens tal om trafiksäkerhet under statsbesöket i Polen fredagen den 6 maj 2011 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2011/hmkonungenstalomtrafiksakerhetunderstatsbesoketipolenfredagenden6maj2011.5.3430a77a12f2c72bd3380006144.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2011/hmkonungenstalomtrafiksakerhetunderstatsbesoketipolenfredagenden6maj2011.5.3430a77a12f2c72bd3380006144.html Fri, 06 May 2011 16:10:56 +0200 H.M. Konungens tal vid hållbarhetskonferensen under statsbesöket i Polen, torsdagen den 5 maj 2011 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2011/hmkonungenstalvidhallbarhetskonferensenunderstatsbesoketipolentorsdagenden5maj2011.5.3430a77a12f2c72bd3380006152.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2011/hmkonungenstalvidhallbarhetskonferensenunderstatsbesoketipolentorsdagenden5maj2011.5.3430a77a12f2c72bd3380006152.html Thu, 05 May 2011 16:05:06 +0200 H.M. Konungens tal vid galamiddagen under statsbesöket i Polen onsdagen den 4 maj 2011 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2011/hmkonungenstalvidgalamiddagenunderstatsbesoketipolenonsdagenden4maj2011.5.3430a77a12f2c72bd3380006136.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2011/hmkonungenstalvidgalamiddagenunderstatsbesoketipolenonsdagenden4maj2011.5.3430a77a12f2c72bd3380006136.html Tue, 03 May 2011 18:05:19 +0200 H.M. Konungens tal vid firandet av Drottningholmsområdets 20-årsjubileum som världsarv tisdagen den 3 maj 2011 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2011/hmkonungenstalvidfirandetavdrottningholmsomradets20arsjubileumsomvarldsarvtisdagenden3maj2011.5.3430a77a12f2c72bd3380003080.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2011/hmkonungenstalvidfirandetavdrottningholmsomradets20arsjubileumsomvarldsarvtisdagenden3maj2011.5.3430a77a12f2c72bd3380003080.html Thu, 28 Apr 2011 17:22:14 +0200 H.M. Konungens öppningsanförande vid seminariet Värdebaserat Ledarskap torsdagen den 28 april 2011 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2011/hmkonungensoppningsanforandevidseminarietvardebaseratledarskaptorsdagenden28april2011.5.3430a77a12f2c72bd3380002649.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2011/hmkonungensoppningsanforandevidseminarietvardebaseratledarskaptorsdagenden28april2011.5.3430a77a12f2c72bd3380002649.html Tue, 19 Apr 2011 11:21:22 +0200 H.M. Drottningens tal vid konsert till förmån för Mentor Litauen https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidkonserttillformanformentorlitauen.5.3430a77a12f2c72bd3380001572.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidkonserttillformanformentorlitauen.5.3430a77a12f2c72bd3380001572.html Mon, 11 Apr 2011 09:51:11 +0200 H.M. Konungens tal i Filipstad onsdagen den 6 april 2011 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2011/hmkonungenstalifilipstadonsdagenden6april2011.5.40e05eec12926f26304800030561.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2011/hmkonungenstalifilipstadonsdagenden6april2011.5.40e05eec12926f26304800030561.html Wed, 06 Apr 2011 10:24:14 +0200 H.M. Drottningens tal vid The Health and Human Rights Award https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidthehealthandhumanrightsaward.5.40e05eec12926f26304800030278.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidthehealthandhumanrightsaward.5.40e05eec12926f26304800030278.html Thu, 24 Mar 2011 14:05:31 +0100 H.M. Konungens tal vid näringslivsseminarium i anslutning till statsbesök i Botswana, torsdagen den 24 mars 2011 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2011/hmkonungenstalvidnaringslivsseminariumianslutningtillstatsbesokibotswanatorsdagenden24mars2011.5.40e05eec12926f26304800028508.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2011/hmkonungenstalvidnaringslivsseminariumianslutningtillstatsbesokibotswanatorsdagenden24mars2011.5.40e05eec12926f26304800028508.html Wed, 23 Mar 2011 12:01:46 +0100 H.M. Konungens lunchtal vid statsbesök i Botswana, tisdagen den 22 mars 2011 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2011/hmkonungenslunchtalvidstatsbesokibotswanatisdagenden22mars2011.5.40e05eec12926f26304800028275.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2011/hmkonungenslunchtalvidstatsbesokibotswanatisdagenden22mars2011.5.40e05eec12926f26304800028275.html Sat, 19 Mar 2011 10:42:17 +0100 H.K.H. Prins Daniels tal vid Tillväxtdagarna, Göteborg, fredagen den 18 mars 2011 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinsdaniel/tal/prinsdanieltal/hkhprinsdanielstalvidtillvaxtdagarnagoteborgfredagenden18mars2011.5.40e05eec12926f26304800027762.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinsdaniel/tal/prinsdanieltal/hkhprinsdanielstalvidtillvaxtdagarnagoteborgfredagenden18mars2011.5.40e05eec12926f26304800027762.html Wed, 16 Mar 2011 17:27:27 +0100 H.K.H. Prins Carl Philips tal vid Royal Palace Sprint, onsdagen den 16 mars 2011 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinscarlphilip/tal/prinscarlphiliptal/hkhprinscarlphilipstalvidroyalpalacesprintonsdagenden16mars2011.5.40e05eec12926f26304800027493.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinscarlphilip/tal/prinscarlphiliptal/hkhprinscarlphilipstalvidroyalpalacesprintonsdagenden16mars2011.5.40e05eec12926f26304800027493.html Wed, 09 Mar 2011 16:05:46 +0100 H.M. Drottningens tal vid Barnrättsdagarna i Örebro den 9 mars 2011 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidbarnrattsdagarnaiorebroden9mars2011.5.40e05eec12926f26304800026644.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidbarnrattsdagarnaiorebroden9mars2011.5.40e05eec12926f26304800026644.html Fri, 18 Feb 2011 15:52:54 +0100 H.M. Konungens tal vid invigningen av Sofielundsskolan i Malmö, fredagen den 18 februari  2011 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2011/hmkonungenstalvidinvigningenavsofielundsskolanimalmofredagenden18februari2011.5.40e05eec12926f26304800024947.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2011/hmkonungenstalvidinvigningenavsofielundsskolanimalmofredagenden18februari2011.5.40e05eec12926f26304800024947.html Wed, 16 Feb 2011 10:22:08 +0100 H.K.H. Kronprinsessans tal vid Paralympic Winter World Cup 2011, Sollefteå, den 15 februari 2011 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvidparalympicwinterworldcup2011sollefteaden15februari2011.5.40e05eec12926f26304800024732.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvidparalympicwinterworldcup2011sollefteaden15februari2011.5.40e05eec12926f26304800024732.html Thu, 03 Feb 2011 11:19:10 +0100 H.K.H. Kronprinsessans tal vid invigningen av Jokkmokks marknad, Jokkmokk, onsdagen den 2 februari 2011 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvidinvigningenavjokkmokksmarknadjokkmokkonsdagenden2februari2011.5.40e05eec12926f26304800023616.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvidinvigningenavjokkmokksmarknadjokkmokkonsdagenden2februari2011.5.40e05eec12926f26304800023616.html Thu, 03 Feb 2011 11:07:59 +0100 H.K.H. Kronprinsessans tal vid Jokkmokk Winter Conference, Jokkmokk, onsdagen den 2 februari 2011 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvidjokkmokkwinterconferencejokkmokkonsdagenden2februari2011.5.40e05eec12926f26304800023607.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvidjokkmokkwinterconferencejokkmokkonsdagenden2februari2011.5.40e05eec12926f26304800023607.html Mon, 24 Jan 2011 10:55:05 +0100 H.M. Konungens tal vid Malmö Amaranthens 200-årsjubileum, 22 januari 2011 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2011/hmkonungenstalvidmalmoamaranthens200arsjubileum22januari2011.5.40e05eec12926f26304800021987.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2011/hmkonungenstalvidmalmoamaranthens200arsjubileum22januari2011.5.40e05eec12926f26304800021987.html Wed, 19 Jan 2011 11:00:42 +0100 H.M. Konungens tal vid statsbesöket från Estland, tisdagen den 18 januari 2011 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2011/hmkonungenstalvidstatsbesoketfranestlandtisdagenden18januari2011.5.40e05eec12926f26304800021439.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2011/hmkonungenstalvidstatsbesoketfranestlandtisdagenden18januari2011.5.40e05eec12926f26304800021439.html Mon, 17 Jan 2011 11:47:45 +0100 H.K.H. Kronprinsessans tal vid World Future Energy Summit, Abu Dhabi, Förenade Arabemiraten, måndagen den 17 januari 2011 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvidworldfutureenergysummitabudhabiforenadearabemiratenmandagenden17januari2011.5.40e05eec12926f26304800021270.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvidworldfutureenergysummitabudhabiforenadearabemiratenmandagenden17januari2011.5.40e05eec12926f26304800021270.html Sat, 25 Dec 2010 20:00:00 +0100 H.M. Konungens jultal 2010 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2010/hmkonungensjultal2010.5.40e05eec12926f26304800018895.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2010/hmkonungensjultal2010.5.40e05eec12926f26304800018895.html Mon, 06 Dec 2010 10:18:49 +0100 H.M. Konungens tal vid invigningen av Citytunneln, lördagen den 4 december 2010 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2010/hmkonungenstalvidinvigningenavcitytunnelnlordagenden4december2010.5.40e05eec12926f26304800018111.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2010/hmkonungenstalvidinvigningenavcitytunnelnlordagenden4december2010.5.40e05eec12926f26304800018111.html Thu, 02 Dec 2010 15:19:11 +0100 H.M. Drottningens tal vid invigningen av Hemma på Slottet — hos de första Bernadotterna , den 1 december 2010 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidinvigningenavhemmapaslottethosdeforstabernadotternaden1december2010.5.40e05eec12926f26304800017888.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidinvigningenavhemmapaslottethosdeforstabernadotternaden1december2010.5.40e05eec12926f26304800017888.html Mon, 22 Nov 2010 10:46:48 +0100 H.K.H. Kronprinsessans tal vid World Child & Youth Forum, Kungliga slottet, fredagen den 19 november 2010 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvidworldchildyouthforumkungligaslottetfredagenden19november2010.5.40e05eec12926f26304800016217.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvidworldchildyouthforumkungligaslottetfredagenden19november2010.5.40e05eec12926f26304800016217.html Fri, 19 Nov 2010 12:28:00 +0100 H.M. Drottningens tal vid World Child & Youth Forum, Stockholms Slott den 19 november 2010 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidworldchildyouthforumstockholmsslottden19november2010.5.40e05eec12926f26304800016037.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidworldchildyouthforumstockholmsslottden19november2010.5.40e05eec12926f26304800016037.html Fri, 19 Nov 2010 09:55:53 +0100 H.M. Konungens välkomsttal vid World Child Youth Forum, Stockholms slott fredagen den 19 november 2010 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2010/hmkonungensvalkomsttalvidworldchildyouthforumstockholmsslottfredagenden19november2010.5.40e05eec12926f26304800016045.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2010/hmkonungensvalkomsttalvidworldchildyouthforumstockholmsslottfredagenden19november2010.5.40e05eec12926f26304800016045.html Mon, 08 Nov 2010 10:29:59 +0100 H.K.H. Kronprinsessans tal vid öppnandet av vandringsutställningen "Röster från Laponia", Jokkmokk, torsdagen den 4 november 2010 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvidoppnandetavvandringsutstallningenrosterfranlaponiajokkmokktorsdagenden4november2010.5.40e05eec12926f26304800014954.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvidoppnandetavvandringsutstallningenrosterfranlaponiajokkmokktorsdagenden4november2010.5.40e05eec12926f26304800014954.html Tue, 02 Nov 2010 12:09:00 +0100 H.K.H. Kronprinsessans tal, Helsingfors stadshus, Finland, tisdagen den 2 november 2010 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalhelsingforsstadshusfinlandtisdagenden2november2010.5.40e05eec12926f26304800014010.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalhelsingforsstadshusfinlandtisdagenden2november2010.5.40e05eec12926f26304800014010.html Mon, 01 Nov 2010 20:26:39 +0100 H.K.H. Kronprinsessans tal vid president Tarja Halonens middag på Presidentens slott, Helsingfors, Finland, måndagen den 1 november 2010 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvidpresidenttarjahalonensmiddagpapresidentensslotthelsingforsfinlandmandagenden1november2010.5.40e05eec12926f26304800013832.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvidpresidenttarjahalonensmiddagpapresidentensslotthelsingforsfinlandmandagenden1november2010.5.40e05eec12926f26304800013832.html Mon, 01 Nov 2010 12:21:41 +0100 H.M. Konungens tal på Grafiska Sällskapets jubileumsutställning, Konstakademien, tisdagen den 26 oktober 2010 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2010/hmkonungenstalpagrafiskasallskapetsjubileumsutstallningkonstakademientisdagenden26oktober2010.5.40e05eec12926f26304800013807.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2010/hmkonungenstalpagrafiskasallskapetsjubileumsutstallningkonstakademientisdagenden26oktober2010.5.40e05eec12926f26304800013807.html Thu, 21 Oct 2010 10:54:47 +0200 H.M. Konungens tacktal vid middagen i Helsingborg onsdagen den 20 oktober 2010 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2010/hmkonungenstacktalvidmiddagenihelsingborgonsdagenden20oktober2010.5.40e05eec12926f26304800012492.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2010/hmkonungenstacktalvidmiddagenihelsingborgonsdagenden20oktober2010.5.40e05eec12926f26304800012492.html Thu, 21 Oct 2010 10:52:12 +0200 H.M. Konungens tal vid 200-årsjubileet i Helsingborg onsdagen den 20 oktober 2010 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2010/hmkonungenstalvid200arsjubileetihelsingborgonsdagenden20oktober2010.5.40e05eec12926f26304800012478.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2010/hmkonungenstalvid200arsjubileetihelsingborgonsdagenden20oktober2010.5.40e05eec12926f26304800012478.html Mon, 18 Oct 2010 11:08:13 +0200 H.M. Konungens tal på scoutmiddag i Ottawa lördagen den 16 oktober 2010 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2010/hmkonungenstalpascoutmiddagiottawalordagenden16oktober2010.5.40e05eec12926f26304800012128.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2010/hmkonungenstalpascoutmiddagiottawalordagenden16oktober2010.5.40e05eec12926f26304800012128.html Mon, 18 Oct 2010 10:58:30 +0200 H.M. Konungens tal på scoutmiddag i Ottawa torsdagen den 14 oktober 2010 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2010/hmkonungenstalpascoutmiddagiottawatorsdagenden14oktober2010.5.40e05eec12926f26304800012120.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2010/hmkonungenstalpascoutmiddagiottawatorsdagenden14oktober2010.5.40e05eec12926f26304800012120.html Sun, 10 Oct 2010 11:10:25 +0200 H.M. Konungens tal vid scoutmiddag i Schweiz, onsdagen den 6 oktober 2010 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2010/hmkonungenstalvidscoutmiddagischweizonsdagenden6oktober2010.5.40e05eec12926f26304800011533.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2010/hmkonungenstalvidscoutmiddagischweizonsdagenden6oktober2010.5.40e05eec12926f26304800011533.html Sun, 10 Oct 2010 10:48:15 +0200 H.M. Konungens tal vid scoutmöte i Schweiz den 6 oktober 2010 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2010/hmkonungenstalvidscoutmoteischweizden6oktober2010.5.40e05eec12926f26304800011505.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2010/hmkonungenstalvidscoutmoteischweizden6oktober2010.5.40e05eec12926f26304800011505.html Tue, 05 Oct 2010 14:26:04 +0200 H.M. Konungens tal vid Riksmötets öppnande tisdagen den 5 oktober 2010 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2010/hmkonungenstalvidriksmotetsoppnandetisdagenden5oktober2010.5.40e05eec12926f26304800011084.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2010/hmkonungenstalvidriksmotetsoppnandetisdagenden5oktober2010.5.40e05eec12926f26304800011084.html Thu, 30 Sep 2010 10:26:32 +0200 H.M. Konungens tal vid invigningen av utställningen Härskarkonst på Nationalmuseum onsdagen den29 september 2010 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2010/hmkonungenstalvidinvigningenavutstallningenharskarkonstpanationalmuseumonsdagenden29september2010.5.40e05eec12926f26304800010641.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2010/hmkonungenstalvidinvigningenavutstallningenharskarkonstpanationalmuseumonsdagenden29september2010.5.40e05eec12926f26304800010641.html Wed, 15 Sep 2010 17:55:09 +0200 H.M. Konungens tal i Hovsjö onsdagen den 15 september 2010 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2010/hmkonungenstalihovsjoonsdagenden15september2010.5.40e05eec12926f2630480009137.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2010/hmkonungenstalihovsjoonsdagenden15september2010.5.40e05eec12926f2630480009137.html Wed, 15 Sep 2010 17:54:03 +0200 H.M. Konungens tal vid invigningen av Idrott utan gränser onsdagen den 15 september 2010 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2010/hmkonungenstalvidinvigningenavidrottutangranseronsdagenden15september2010.5.40e05eec12926f2630480009129.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2010/hmkonungenstalvidinvigningenavidrottutangranseronsdagenden15september2010.5.40e05eec12926f2630480009129.html Fri, 10 Sep 2010 11:05:14 +0200 H.M. Konungens tal vid Stockholm Water Prize ceremonin torsdagen den 9 september 2010 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2010/hmkonungenstalvidstockholmwaterprizeceremonintorsdagenden9september2010.5.40e05eec12926f2630480008806.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2010/hmkonungenstalvidstockholmwaterprizeceremonintorsdagenden9september2010.5.40e05eec12926f2630480008806.html Thu, 09 Sep 2010 17:55:04 +0200 H.M. Konungens tal vid invigningen av Älvstranden Bildningscentrum i Hagfors onsdagen den 8 september 2010 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2010/hmkonungenstalvidinvigningenavalvstrandenbildningscentrumihagforsonsdagenden8september2010.5.40e05eec12926f2630480008380.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2010/hmkonungenstalvidinvigningenavalvstrandenbildningscentrumihagforsonsdagenden8september2010.5.40e05eec12926f2630480008380.html Thu, 09 Sep 2010 17:51:46 +0200 H.M. Konungens tal vid Uddeholm Tooling AB onsdagen den 8 september 2010 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2010/hmkonungenstalviduddeholmtoolingabonsdagenden8september2010.5.40e05eec12926f2630480008388.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2010/hmkonungenstalviduddeholmtoolingabonsdagenden8september2010.5.40e05eec12926f2630480008388.html Thu, 09 Sep 2010 14:52:34 +0200 H.M. Drottningens tal vid invigningen av Lilla Erstagården den 9 september 2010 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidinvigningenavlillaerstagardenden9september2010.5.40e05eec12926f2630480008679.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidinvigningenavlillaerstagardenden9september2010.5.40e05eec12926f2630480008679.html Thu, 02 Sep 2010 10:16:45 +0200 H.M. Drottningens tal vid World's Children's Prize 10-årsjubileum, Stadshuset, onsdag 1 september 2010 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidworldschildrensprize10arsjubileumstadshusetonsdag1september2010.5.40e05eec12926f2630480007995.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidworldschildrensprize10arsjubileumstadshusetonsdag1september2010.5.40e05eec12926f2630480007995.html Wed, 01 Sep 2010 14:13:18 +0200 H.M. Konungens tal vid invigningen av Aitikgruvans nya gruvområde, tisdagen den 31 augusti 2010 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2010/hmkonungenstalvidinvigningenavaitikgruvansnyagruvomradetisdagenden31augusti2010.5.40e05eec12926f2630480007789.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2010/hmkonungenstalvidinvigningenavaitikgruvansnyagruvomradetisdagenden31augusti2010.5.40e05eec12926f2630480007789.html Sun, 29 Aug 2010 08:00:00 +0200 H.M. Konungens middagstal på Residenset i Umeå med anledning av invigningen av Botniabanan, lördagen den 28 augusti 2010 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2010/hmkonungensmiddagstalparesidensetiumeamedanledningavinvigningenavbotniabananlordagenden28augusti2010.5.40e05eec12926f2630480007440.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2010/hmkonungensmiddagstalparesidensetiumeamedanledningavinvigningenavbotniabananlordagenden28augusti2010.5.40e05eec12926f2630480007440.html Sat, 28 Aug 2010 17:38:00 +0200 H.M. Konungens tal vid invigningen av Botniabanan och rese-centrum Umeå Östra, lördagen den 28 augusti 2010 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2010/hmkonungenstalvidinvigningenavbotniabananochresecentrumumeaostralordagenden28augusti2010.5.40e05eec12926f2630480007432.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2010/hmkonungenstalvidinvigningenavbotniabananochresecentrumumeaostralordagenden28augusti2010.5.40e05eec12926f2630480007432.html Sat, 28 Aug 2010 17:37:00 +0200 H.M. Konungens tal vid invigningen av Botniabanan och resecentrum i Nordmaling, lördagen den 28 augusti 2010 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2010/hmkonungenstalvidinvigningenavbotniabananochresecentruminordmalinglordagenden28augusti2010.5.40e05eec12926f2630480007424.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2010/hmkonungenstalvidinvigningenavbotniabananochresecentruminordmalinglordagenden28augusti2010.5.40e05eec12926f2630480007424.html Sat, 28 Aug 2010 17:36:00 +0200 H.M. Konungens tal vid invigningen av Botniabanan, Örnsköldsvik, lördagen den 28 augusti 2010 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2010/hmkonungenstalvidinvigningenavbotniabananornskoldsviklordagenden28augusti2010.5.40e05eec12926f2630480007416.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2010/hmkonungenstalvidinvigningenavbotniabananornskoldsviklordagenden28augusti2010.5.40e05eec12926f2630480007416.html Sat, 28 Aug 2010 17:35:00 +0200 H.M. Konungens tal vid invigningen av Botniabanan, Kramfors, lördagen den 28 augusti 2010 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2010/hmkonungenstalvidinvigningenavbotniabanankramforslordagenden28augusti2010.5.40e05eec12926f2630480007407.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2010/hmkonungenstalvidinvigningenavbotniabanankramforslordagenden28augusti2010.5.40e05eec12926f2630480007407.html Sat, 28 Aug 2010 13:42:51 +0200 H.M. Konungens tal vid Karolinska Institutets 200-års-jubileum på Stadshuset fredagen den 27 augusti 2010 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2010/hmkonungenstalvidkarolinskainstitutets200arsjubileumpastadshusetfredagenden27augusti2010.5.40e05eec12926f2630480007368.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2010/hmkonungenstalvidkarolinskainstitutets200arsjubileumpastadshusetfredagenden27augusti2010.5.40e05eec12926f2630480007368.html Fri, 27 Aug 2010 17:20:12 +0200 H.M. Konungens tal vid invigningen av utställningen om den Förste Kejsaren av Kina och terrakottaarmén på Östasiatiska museet fredagen den 27 augusti 2010 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2010/hmkonungenstalvidinvigningenavutstallningenomdenforstekejsarenavkinaochterrakottaarmenpaostasiatiskamuseetfredagenden27augusti2010.5.40e05eec12926f2630480007352.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2010/hmkonungenstalvidinvigningenavutstallningenomdenforstekejsarenavkinaochterrakottaarmenpaostasiatiskamuseetfredagenden27augusti2010.5.40e05eec12926f2630480007352.html Fri, 27 Aug 2010 10:07:25 +0200 H.K.H. Kronprinsessans tal vid invigningen av minnesmonument, Ramlösa Brunnspark, torsdagen den 26 augusti 2010 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvidinvigningenavminnesmonumentramlosabrunnsparktorsdagenden26augusti2010.5.40e05eec12926f2630480007295.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvidinvigningenavminnesmonumentramlosabrunnsparktorsdagenden26augusti2010.5.40e05eec12926f2630480007295.html Tue, 24 Aug 2010 09:39:48 +0200 H.M. Konungens tacktal vid middagen på Örebro slott lördagen den 21 augusti 2010 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2010/hmkonungenstacktalvidmiddagenpaorebroslottlordagenden21augusti2010.5.40e05eec12926f2630480007047.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2010/hmkonungenstacktalvidmiddagenpaorebroslottlordagenden21augusti2010.5.40e05eec12926f2630480007047.html Tue, 24 Aug 2010 09:37:46 +0200 H.M. Konungens tal i Örebro med anledning av högtidlighållandet av 200-årsminnet av tronföljarvalet lördagen den 21 augusti 2010 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2010/hmkonungenstaliorebromedanledningavhogtidlighallandetav200arsminnetavtronfoljarvaletlordagenden21augusti2010.5.40e05eec12926f2630480007039.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2010/hmkonungenstaliorebromedanledningavhogtidlighallandetav200arsminnetavtronfoljarvaletlordagenden21augusti2010.5.40e05eec12926f2630480007039.html Wed, 18 Aug 2010 11:37:01 +0200 H.M. Konungens tal i samband med Dragon Gold Cup och GKSS 150-årsjubileum, torsdagen den 12 augusti 2010 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2010/hmkonungenstalisambandmeddragongoldcupochgkss150arsjubileumtorsdagenden12augusti2010.5.40e05eec12926f2630480006802.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2010/hmkonungenstalisambandmeddragongoldcupochgkss150arsjubileumtorsdagenden12augusti2010.5.40e05eec12926f2630480006802.html Mon, 21 Jun 2010 14:21:14 +0200 H.K.H. Prins Daniels tal vid bröllopet, lördagen den 19 juni 2010 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinsdaniel/tal/prinsdanieltal/hkhprinsdanielstalvidbrollopetlordagenden19juni2010.5.40e05eec12926f2630480004357.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinsdaniel/tal/prinsdanieltal/hkhprinsdanielstalvidbrollopetlordagenden19juni2010.5.40e05eec12926f2630480004357.html Sat, 19 Jun 2010 22:02:09 +0200 H.M. Konungens tal till brudparet, 19 juni 2010 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2010/hmkonungenstaltillbrudparet19juni2010.5.40e05eec12926f2630480004122.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2010/hmkonungenstaltillbrudparet19juni2010.5.40e05eec12926f2630480004122.html Fri, 18 Jun 2010 20:56:00 +0200 H.M. Konungens tacktal vid regeringens middag på Eric Ericsson-hallen den 18 juni 2010   https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2010/hmkonungenstacktalvidregeringensmiddagpaericericssonhallenden18juni2010.5.40e05eec12926f2630480004284.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2010/hmkonungenstacktalvidregeringensmiddagpaericericssonhallenden18juni2010.5.40e05eec12926f2630480004284.html Mon, 07 Jun 2010 17:18:01 +0200 H.M. Konungens tal på Stenhammardagen, måndagen den 7 juni 2010 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2010/hmkonungenstalpastenhammardagenmandagenden7juni2010.5.130af452128eff9afdd80002955.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2010/hmkonungenstalpastenhammardagenmandagenden7juni2010.5.130af452128eff9afdd80002955.html Sun, 06 Jun 2010 20:56:27 +0200 H.M. Konungens tal på Skansen den 6 juni 2010 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2010/hmkonungenstalpaskansenden6juni2010.5.130af452128eff9afdd80002321.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2010/hmkonungenstalpaskansenden6juni2010.5.130af452128eff9afdd80002321.html Mon, 31 May 2010 13:07:23 +0200 H.M. Konungens tacktal vid jubileumsbankett i Stockholms stadshus med anledning av Hemvärnet 70 år, lördagen den 29 maj 2010 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2010/hmkonungenstacktalvidjubileumsbankettistockholmsstadshusmedanledningavhemvarnet70arlordagenden29maj2010.5.1fdbf1cc128b9aa9f4f80002007.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2010/hmkonungenstacktalvidjubileumsbankettistockholmsstadshusmedanledningavhemvarnet70arlordagenden29maj2010.5.1fdbf1cc128b9aa9f4f80002007.html Mon, 31 May 2010 12:56:37 +0200 H.M. Konungens tal vid besök i Österåkers kommun fredagen den 28 maj 2010 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2010/hmkonungenstalvidbesokiosterakerskommunfredagenden28maj2010.5.1fdbf1cc128b9aa9f4f80001315.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2010/hmkonungenstalvidbesokiosterakerskommunfredagenden28maj2010.5.1fdbf1cc128b9aa9f4f80001315.html Fri, 28 May 2010 09:46:56 +0200 H.M. Konungens tal vid invigningen av utställningen ”Sveriges Historia” på historiska museet, torsdagen den 27 maj 2010 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2010/hmkonungenstalvidinvigningenavutstallningensverigeshistoriapahistoriskamuseettorsdagenden27maj2010.5.1fdbf1cc128b9aa9f4f80001307.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2010/hmkonungenstalvidinvigningenavutstallningensverigeshistoriapahistoriskamuseettorsdagenden27maj2010.5.1fdbf1cc128b9aa9f4f80001307.html Fri, 28 May 2010 09:44:23 +0200 H.M. Konungens tal på Norrköpings visualiseringscenter torsdagen den 27 maj 2010 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2010/hmkonungenstalpanorrkopingsvisualiseringscentertorsdagenden27maj2010.5.1fdbf1cc128b9aa9f4f80001298.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2010/hmkonungenstalpanorrkopingsvisualiseringscentertorsdagenden27maj2010.5.1fdbf1cc128b9aa9f4f80001298.html Mon, 24 May 2010 15:09:55 +0200 H.M. Konungens öppnings­anförande vid VINNOVAS konferens i Peking den måndagen 24 maj 2010 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2010/hmkonungensoppningsanforandevidvinnovaskonferensipekingdenmandagen24maj2010.5.1fdbf1cc128b9aa9f4f8000860.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2010/hmkonungensoppningsanforandevidvinnovaskonferensipekingdenmandagen24maj2010.5.1fdbf1cc128b9aa9f4f8000860.html Sun, 23 May 2010 12:52:08 +0200 H.M. Konungens tal på svenska paviljongens dag, på världs­utställningen i Shanghai, EXPO 2010, den 23 maj 2010 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2010/hmkonungenstalpasvenskapaviljongensdagpavarldsutstallningenishanghaiexpo2010den23maj2010.5.1fdbf1cc128b9aa9f4f8000816.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2010/hmkonungenstalpasvenskapaviljongensdagpavarldsutstallningenishanghaiexpo2010den23maj2010.5.1fdbf1cc128b9aa9f4f8000816.html Sat, 22 May 2010 13:29:51 +0200 H.M. Konungens öppnings­anförande vid Chief Executive Officer Summit on Innovation i Peking lördagen den 22 maj 2010 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2010/hmkonungensoppningsanforandevidchiefexecutiveofficersummitoninnovationipekinglordagenden22maj2010.5.1fdbf1cc128b9aa9f4f8000827.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2010/hmkonungensoppningsanforandevidchiefexecutiveofficersummitoninnovationipekinglordagenden22maj2010.5.1fdbf1cc128b9aa9f4f8000827.html Fri, 21 May 2010 15:12:08 +0200 H.M. Konungens tal vid Innovation Forum fredagen den 21 maj 2010 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2010/hmkonungenstalvidinnovationforumfredagenden21maj2010.5.1fdbf1cc128b9aa9f4f8000923.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2010/hmkonungenstalvidinnovationforumfredagenden21maj2010.5.1fdbf1cc128b9aa9f4f8000923.html Thu, 20 May 2010 10:05:05 +0200 H.M. Drottningens tal vid mottagandet av S:t Eriksmedaljen, 18 maj 2010 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidmottagandetavsteriksmedaljen18maj2010.5.7eb872b11280345f9fc80006518.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidmottagandetavsteriksmedaljen18maj2010.5.7eb872b11280345f9fc80006518.html Thu, 20 May 2010 10:03:16 +0200 H.K.H. Prins Carl Philips tal vid invigningen av Vindpark Vänern, onsdagen den 18 maj 2010 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinscarlphilip/tal/prinscarlphiliptal/hkhprinscarlphilipstalvidinvigningenavvindparkvanernonsdagenden18maj2010.5.7eb872b11280345f9fc80006508.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinscarlphilip/tal/prinscarlphiliptal/hkhprinscarlphilipstalvidinvigningenavvindparkvanernonsdagenden18maj2010.5.7eb872b11280345f9fc80006508.html Tue, 04 May 2010 11:57:11 +0200 H.M. Drottningens tal vid invigningen av ISMRM/ESMRMB konferensen, Älvsjömässan, måndag 3 maj 2010 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidinvigningenavismrmesmrmbkonferensenalvsjomassanmandag3maj2010.5.7eb872b11280345f9fc80003600.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidinvigningenavismrmesmrmbkonferensenalvsjomassanmandag3maj2010.5.7eb872b11280345f9fc80003600.html Wed, 28 Apr 2010 16:28:50 +0200 H.M. Konungens öppningsanförande vid seminariet Värdebaserat Ledarskap onsdagen den 28 april 2010 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2010/hmkonungensoppningsanforandevidseminarietvardebaseratledarskaponsdagenden28april2010.5.7eb872b11280345f9fc80002767.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2010/hmkonungensoppningsanforandevidseminarietvardebaseratledarskaponsdagenden28april2010.5.7eb872b11280345f9fc80002767.html Sun, 25 Apr 2010 09:28:08 +0200 H.M. Konungens tal vid World Scout Foundations galamiddag i Monaco lördagen den 24 april 2010 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2010/hmkonungenstalvidworldscoutfoundationsgalamiddagimonacolordagenden24april2010.5.7eb872b11280345f9fc80002853.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2010/hmkonungenstalvidworldscoutfoundationsgalamiddagimonacolordagenden24april2010.5.7eb872b11280345f9fc80002853.html Mon, 12 Apr 2010 17:11:28 +0200 H. M. Drottningens tal vid 1:a Nationella konferensen i palliativ vård, Norra Latin, Stockholm, 12 april 2010 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvid1anationellakonferensenipalliativvardnorralatinstockholm12april2010.5.1a6f639212652d9b15a800016425.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvid1anationellakonferensenipalliativvardnorralatinstockholm12april2010.5.1a6f639212652d9b15a800016425.html Fri, 26 Mar 2010 16:39:09 +0100 H.M. Drottningens tal vid det regionala seminariet om människohandel och sexuell exploatering, São Paulo, 25 mars 2010 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalviddetregionalaseminarietommanniskohandelochsexuellexploateringsaopaulo25mars2010.5.1a6f639212652d9b15a800014402.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalviddetregionalaseminarietommanniskohandelochsexuellexploateringsaopaulo25mars2010.5.1a6f639212652d9b15a800014402.html Fri, 26 Mar 2010 10:38:32 +0100 H.M. Konungens öppnings­anförande vid seminarium om fördjupat industriellt och teknologiskt samarbete, på São Paulos industriförbund FIESP den 25 mars https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2010/hmkonungensoppningsanforandevidseminariumomfordjupatindustrielltochteknologisktsamarbetepasaopaulosindustriforbundfiespden25mars.5.1a6f639212652d9b15a800013889.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2010/hmkonungensoppningsanforandevidseminariumomfordjupatindustrielltochteknologisktsamarbetepasaopaulosindustriforbundfiespden25mars.5.1a6f639212652d9b15a800013889.html Thu, 25 Mar 2010 08:55:08 +0100 H.M. Konungens tal vid officiell lunch under statsbesöket i Brasilien den 24 mars 2010 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2010/hmkonungenstalvidofficielllunchunderstatsbesoketibrasilienden24mars2010.5.1a6f639212652d9b15a800013897.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2010/hmkonungenstalvidofficielllunchunderstatsbesoketibrasilienden24mars2010.5.1a6f639212652d9b15a800013897.html Thu, 18 Mar 2010 09:33:54 +0100 H.M. Konungens tal vid invigningen av Igelsta kraftvärmeverk i Södertälje onsdagen den 17 mars 2010 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2010/hmkonungenstalvidinvigningenavigelstakraftvarmeverkisodertaljeonsdagenden17mars2010.5.1a6f639212652d9b15a800012853.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2010/hmkonungenstalvidinvigningenavigelstakraftvarmeverkisodertaljeonsdagenden17mars2010.5.1a6f639212652d9b15a800012853.html Thu, 18 Mar 2010 09:32:05 +0100 H.M. Konungens tal vid invigningen av Royal Palace Sprint onsdagen den 17 mars 2010 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2010/hmkonungenstalvidinvigningenavroyalpalacesprintonsdagenden17mars2010.5.1a6f639212652d9b15a800012845.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2010/hmkonungenstalvidinvigningenavroyalpalacesprintonsdagenden17mars2010.5.1a6f639212652d9b15a800012845.html Wed, 10 Feb 2010 10:15:19 +0100 H.M. Konungens tal vid Baltic Sea Action Summit i Helsingfors onsdagen den 10 februari 2010 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2010/hmkonungenstalvidbalticseaactionsummitihelsingforsonsdagenden10februari2010.5.1a6f639212652d9b15a80006053.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2010/hmkonungenstalvidbalticseaactionsummitihelsingforsonsdagenden10februari2010.5.1a6f639212652d9b15a80006053.html Wed, 10 Feb 2010 10:04:13 +0100 H.M. Konungens tacktal vid Travellers Clubs årssammankomst tisdagen den 9 februari 2010 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2010/hmkonungenstacktalvidtravellersclubsarssammankomsttisdagenden9februari2010.5.1a6f639212652d9b15a80006146.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2010/hmkonungenstacktalvidtravellersclubsarssammankomsttisdagenden9februari2010.5.1a6f639212652d9b15a80006146.html Tue, 09 Feb 2010 19:13:47 +0100 H.K.H. Kronprinsessans tal vid invigningen av Norra Djurgårdsstaden Innovation, tisdagen den 2 februari 2010 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvidinvigningenavnorradjurgardsstadeninnovationtisdagenden2februari2010.5.1a6f639212652d9b15a80005422.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvidinvigningenavnorradjurgardsstadeninnovationtisdagenden2februari2010.5.1a6f639212652d9b15a80005422.html Mon, 25 Jan 2010 15:49:55 +0100 H.M. Drottningens tal vid invigningen av Vårdboende Bernadotte i Uppsala, 25 januari 2010 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidinvigningenavvardboendebernadotteiuppsala25januari2010.5.1a6f639212652d9b15a80004608.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidinvigningenavvardboendebernadotteiuppsala25januari2010.5.1a6f639212652d9b15a80004608.html Wed, 20 Jan 2010 15:51:28 +0100 H.M. Drottningens tal om barnsexhandel i Östersund, 20 januari 2010 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalombarnsexhandeliostersund20januari2010.5.1a6f639212652d9b15a80004616.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalombarnsexhandeliostersund20januari2010.5.1a6f639212652d9b15a80004616.html Fri, 25 Dec 2009 16:19:58 +0100 H.M. Konungens jultal 2009 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungensjultal2009.5.7d567ccd12609a2858d80002654.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungensjultal2009.5.7d567ccd12609a2858d80002654.html Mon, 07 Dec 2009 13:31:01 +0100 H.M. Konungens tal på näringslivsmiddagen torsdagen den 3 december 2009 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalpanaringslivsmiddagentorsdagenden3december2009.5.62402a8b12475b47cdb80004420.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalpanaringslivsmiddagentorsdagenden3december2009.5.62402a8b12475b47cdb80004420.html Wed, 02 Dec 2009 17:56:35 +0100 H.M. Konungens tal på WADAs 10-årsmiddag tisdagen den 1 december 2009 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalpawadas10arsmiddagtisdagenden1december2009.5.62402a8b12475b47cdb80004139.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalpawadas10arsmiddagtisdagenden1december2009.5.62402a8b12475b47cdb80004139.html Mon, 23 Nov 2009 16:08:34 +0100 H.K.H. Kronprinsessans tal vid "Climate Change Day", Nairobi, Kenya, onsdagen den 11 november 2009 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvidclimatechangedaynairobikenyaonsdagenden11november2009.5.62402a8b12475b47cdb80003329.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvidclimatechangedaynairobikenyaonsdagenden11november2009.5.62402a8b12475b47cdb80003329.html Tue, 17 Nov 2009 14:56:01 +0100 H.M. Konungens tacktal vid Svenska Handelskammarens i Hamburg 50-årsjubileum den 10 november 2009 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstacktalvidsvenskahandelskammarensihamburg50arsjubileumden10november2009.5.62402a8b12475b47cdb80002405.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstacktalvidsvenskahandelskammarensihamburg50arsjubileumden10november2009.5.62402a8b12475b47cdb80002405.html Fri, 23 Oct 2009 17:05:58 +0200 H.K.H. Kronprinsessans tal vid återinvigningen av Rådhuset , Stockholm, fredagen den 23 oktober 2009 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvidaterinvigningenavradhusetstockholmfredagenden23oktober2009.5.62402a8b12475b47cdb8000421.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvidaterinvigningenavradhusetstockholmfredagenden23oktober2009.5.62402a8b12475b47cdb8000421.html Thu, 22 Oct 2009 17:33:54 +0200 H.K.H. Kronprinsessans tal vid öppnandet av European Development Days, Stockholmsmässan, torsdagen den 22 oktober 2009 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvidoppnandetaveuropeandevelopmentdaysstockholmsmassantorsdagenden22oktober2009.5.62402a8b12475b47cdb8000459.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvidoppnandetaveuropeandevelopmentdaysstockholmsmassantorsdagenden22oktober2009.5.62402a8b12475b47cdb8000459.html Thu, 22 Oct 2009 12:29:21 +0200 H.M. Drottningens tal vid World Childhood Foundations symposium "Sexual Abuse and Exploitation of Children – 10 years in the field", New York, 21 oktober 2009 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidworldchildhoodfoundationssymposiumsexualabuseandexploitationofchildren10yearsinthefieldnewyork21oktober2009.5.62402a8b12475b47cdb8000278.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidworldchildhoodfoundationssymposiumsexualabuseandexploitationofchildren10yearsinthefieldnewyork21oktober2009.5.62402a8b12475b47cdb8000278.html Thu, 08 Oct 2009 16:16:17 +0200 H.M. Konungens tal vid ledarskapsseminariet i Finland torsdagen den 8 oktober 2009 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidledarskapsseminarietifinlandtorsdagenden8oktober2009.5.34b297a1242fce9dd18000162.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidledarskapsseminarietifinlandtorsdagenden8oktober2009.5.34b297a1242fce9dd18000162.html Thu, 08 Oct 2009 15:34:15 +0200 H.M. Konungens tal vid konstverksceremonin på Hanaholmen torsdagen den 8 oktober 2009 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidkonstverksceremoninpahanaholmentorsdagenden8oktober2009.5.34b297a1242fce9dd18000152.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidkonstverksceremoninpahanaholmentorsdagenden8oktober2009.5.34b297a1242fce9dd18000152.html Thu, 08 Oct 2009 13:11:24 +0200 H.K.H. Kronprinsessans tal vid öppnande av Hjärnans dag i Uppsala, torsdagen den 8 oktober 2009 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvidoppnandeavhjarnansdagiuppsalatorsdagenden8oktober2009.5.34b297a1242fce9dd1800089.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvidoppnandeavhjarnansdagiuppsalatorsdagenden8oktober2009.5.34b297a1242fce9dd1800089.html Mon, 05 Oct 2009 18:55:48 +0200 H.M. Konungens tal vid invigningen av Stenhammars naturreservat, måndagen den 5 oktober 2009 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidinvigningenavstenhammarsnaturreservatmandagenden5oktober2009.5.1d73742c12421cc22c0800079.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidinvigningenavstenhammarsnaturreservatmandagenden5oktober2009.5.1d73742c12421cc22c0800079.html Fri, 02 Oct 2009 10:45:25 +0200 H.M. Drottningens tal vid invigning av Caspar David Friedrich-utställningen, Nationalmuseum den 1 oktober 2009 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidinvigningavcaspardavidfriedrichutstallningennationalmuseumden1oktober2009.5.4d76dc2912397f3eb8380003613.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidinvigningavcaspardavidfriedrichutstallningennationalmuseumden1oktober2009.5.4d76dc2912397f3eb8380003613.html Wed, 23 Sep 2009 11:14:58 +0200 H.M. Konungens tal vid invigningen av ClimateWell vid Royal Technology Mission i Spanien, tisdag den 22 september 2009 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidinvigningenavclimatewellvidroyaltechnologymissionispanientisdagden22september2009.5.4d76dc2912397f3eb8380002574.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidinvigningenavclimatewellvidroyaltechnologymissionispanientisdagden22september2009.5.4d76dc2912397f3eb8380002574.html Fri, 18 Sep 2009 14:39:20 +0200 H.K.H. Kronprinsessans tal vid invigningen av Carl Malmsten Center för Träteknik, fredagen den 18 september 2009 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvidinvigningenavcarlmalmstencenterfortrateknikfredagenden18september2009.5.4d76dc2912397f3eb8380001898.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvidinvigningenavcarlmalmstencenterfortrateknikfredagenden18september2009.5.4d76dc2912397f3eb8380001898.html Fri, 18 Sep 2009 08:56:14 +0200 H.M. Konungens tal vid Regeringsrättens 100-års jubileum fredagen den 18 september 2009 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidregeringsrattens100arsjubileumfredagenden18september2009.5.4d76dc2912397f3eb8380002100.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidregeringsrattens100arsjubileumfredagenden18september2009.5.4d76dc2912397f3eb8380002100.html Fri, 18 Sep 2009 08:48:54 +0200 H.M. Konungens tal på Chemrec i Piteå, onsdagen den 18 september 2009 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalpachemrecipiteaonsdagenden18september2009.5.4d76dc2912397f3eb8380002326.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalpachemrecipiteaonsdagenden18september2009.5.4d76dc2912397f3eb8380002326.html Thu, 17 Sep 2009 10:46:38 +0200 H.M. Konungens tal vid middagen i samband med Östersjöstrategimötet, torsdagen den 17 september 2009 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidmiddagenisambandmedostersjostrategimotettorsdagenden17september2009.5.4d76dc2912397f3eb8380002476.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidmiddagenisambandmedostersjostrategimotettorsdagenden17september2009.5.4d76dc2912397f3eb8380002476.html Wed, 16 Sep 2009 12:07:48 +0200 H.M. Drottningens tal vid EU-konferensen “ Healthy and Dignified Ageing” – Royal Park Hotel, Solna, 16 september 2009 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvideukonferensenhealthyanddignifiedageingroyalparkhotelsolna16september2009.5.4d76dc2912397f3eb8380001612.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvideukonferensenhealthyanddignifiedageingroyalparkhotelsolna16september2009.5.4d76dc2912397f3eb8380001612.html Wed, 16 Sep 2009 11:37:39 +0200 H.M. Konungens tal på “World bioenergy – clean vehicles and fuels", Stockholmsmässan, onsdagen den 16 september 2009 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalpaworldbioenergycleanvehiclesandfuelsstockholmsmassanonsdagenden16september2009.5.4d76dc2912397f3eb8380002308.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalpaworldbioenergycleanvehiclesandfuelsstockholmsmassanonsdagenden16september2009.5.4d76dc2912397f3eb8380002308.html Tue, 15 Sep 2009 15:05:02 +0200 H.M. Konungens tal vid Riksmötets öppnande tisdagen den 15 september 2009 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidriksmotetsoppnandetisdagenden15september2009.5.4d76dc2912397f3eb8380001446.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidriksmotetsoppnandetisdagenden15september2009.5.4d76dc2912397f3eb8380001446.html Mon, 14 Sep 2009 13:11:40 +0200 H.K.H. Kronprinsessans tal vid invigningen av Design S i Aten, Grekland, torsdagen den 10 september 2009 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvidinvigningenavdesignsiatengreklandtorsdagenden10september2009.5.4d76dc2912397f3eb8380001125.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvidinvigningenavdesignsiatengreklandtorsdagenden10september2009.5.4d76dc2912397f3eb8380001125.html Fri, 11 Sep 2009 10:47:14 +0200 H.M. Konungens tal på Handelshögskolans bankett i Stadshuset fredagen, 11 september 2009 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalpahandelshogskolansbankettistadshusetfredagen11september2009.5.4d76dc2912397f3eb8380002266.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalpahandelshogskolansbankettistadshusetfredagen11september2009.5.4d76dc2912397f3eb8380002266.html Wed, 09 Sep 2009 13:58:02 +0200 H.M. Konungens tal vid invigningen av Kosterhavets nationalpark onsdagen den 9 september 2009 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidinvigningenavkosterhavetsnationalparkonsdagenden9september2009.5.4d76dc2912397f3eb838000255.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidinvigningenavkosterhavetsnationalparkonsdagenden9september2009.5.4d76dc2912397f3eb838000255.html Wed, 09 Sep 2009 13:50:57 +0200 H.M. Konungens tal i Strömstad onsdagen den 9 september 2009 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalistromstadonsdagenden9september2009.5.4d76dc2912397f3eb838000246.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalistromstadonsdagenden9september2009.5.4d76dc2912397f3eb838000246.html Thu, 27 Aug 2009 17:52:03 +0200 H.M. Konungens tal vid lunch i i Tammerfors rådhus https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidlunchiitammerforsradhus.5.4d52a9051226f69aa7780006434.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidlunchiitammerforsradhus.5.4d52a9051226f69aa7780006434.html Tue, 25 Aug 2009 15:48:32 +0200 H.M. Konungens tal vid seminarium om Märkesåret 1809 i solennitetssalen i Åbo 25 augusti 2009 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidseminariumommarkesaret1809isolennitetssaleniabo25augusti2009.5.4d52a9051226f69aa7780006126.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidseminariumommarkesaret1809isolennitetssaleniabo25augusti2009.5.4d52a9051226f69aa7780006126.html Tue, 25 Aug 2009 15:45:38 +0200 H.M. Konungens tal vid lunch i Åbo slott den 25 augusti 2009 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidlunchiaboslottden25augusti2009.5.4d52a9051226f69aa7780006117.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidlunchiaboslottden25augusti2009.5.4d52a9051226f69aa7780006117.html Mon, 24 Aug 2009 11:10:14 +0200 H.M. Drottningens tal vid invigningen av den taktila kartan i Ratan 19 augusti 2009 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidinvigningenavdentaktilakartaniratan19augusti2009.5.4d52a9051226f69aa7780005844.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidinvigningenavdentaktilakartaniratan19augusti2009.5.4d52a9051226f69aa7780005844.html Fri, 21 Aug 2009 10:27:42 +0200 H.M. Konungens tal vid middagen på residenset i Umeå den 19 augusti 2009 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidmiddagenparesidensetiumeaden19augusti2009.5.4d52a9051226f69aa7780005373.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidmiddagenparesidensetiumeaden19augusti2009.5.4d52a9051226f69aa7780005373.html Thu, 16 Jul 2009 14:31:48 +0200 H.M. Drottningens tal vid "Golf & Race for the benefit of Childhood" i Kiel den 15 juli 2009 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidgolfraceforthebenefitofchildhoodikielden15juli2009.5.4d52a9051226f69aa778000898.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidgolfraceforthebenefitofchildhoodikielden15juli2009.5.4d52a9051226f69aa778000898.html Tue, 07 Jul 2009 11:55:47 +0200 H.M. Konungens tal vid Litauens Millenniefirande den 6 juli 2009 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidlitauensmillenniefirandeden6juli2009.5.6b0698e911fa8f90058800022002.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidlitauensmillenniefirandeden6juli2009.5.6b0698e911fa8f90058800022002.html Fri, 03 Jul 2009 12:41:05 +0200 H.M. Konungens tal till EU-korrespondenter på Drottningholms slott, torsdagen den 2 juli 2009 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstaltilleukorrespondenterpadrottningholmsslotttorsdagenden2juli2009.5.6b0698e911fa8f90058800021361.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstaltilleukorrespondenterpadrottningholmsslotttorsdagenden2juli2009.5.6b0698e911fa8f90058800021361.html Thu, 18 Jun 2009 17:02:01 +0200 H.M. Konungens inledningstal vid 9:e Royal Colloquium den 15 juni 2009 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungensinledningstalvid9eroyalcolloquiumden15juni2009.5.6b0698e911fa8f90058800020057.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungensinledningstalvid9eroyalcolloquiumden15juni2009.5.6b0698e911fa8f90058800020057.html Wed, 17 Jun 2009 16:48:38 +0200 H.M. Konungens tal med anledning av Volvo Ocean Race på Logården den 17 juni 2009 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalmedanledningavvolvooceanracepalogardenden17juni2009.5.6b0698e911fa8f90058800019723.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalmedanledningavvolvooceanracepalogardenden17juni2009.5.6b0698e911fa8f90058800019723.html Fri, 12 Jun 2009 17:13:47 +0200 H.M. Konungens tal på Friluftsfrämjandets Riksstämma fredagen den 12 juni 2009 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalpafriluftsframjandetsriksstammafredagenden12juni2009.5.6b0698e911fa8f90058800020956.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalpafriluftsframjandetsriksstammafredagenden12juni2009.5.6b0698e911fa8f90058800020956.html Fri, 12 Jun 2009 13:08:33 +0200 H.M. Konungens middagstal i samband med Vattenfall Energy and Climate Seminar torsdagen den 11 juni 2009 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungensmiddagstalisambandmedvattenfallenergyandclimateseminartorsdagenden11juni2009.5.6b0698e911fa8f90058800019039.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungensmiddagstalisambandmedvattenfallenergyandclimateseminartorsdagenden11juni2009.5.6b0698e911fa8f90058800019039.html Fri, 12 Jun 2009 13:04:52 +0200 H.M. Konungens inledningsanförande i samband med Vattenfall Energy and Climate Seminar torsdagen den 11 juni 2009 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungensinledningsanforandeisambandmedvattenfallenergyandclimateseminartorsdagenden11juni2009.5.6b0698e911fa8f90058800019030.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungensinledningsanforandeisambandmedvattenfallenergyandclimateseminartorsdagenden11juni2009.5.6b0698e911fa8f90058800019030.html Thu, 11 Jun 2009 14:17:08 +0200 H.M. Konungens tal vid Svenskt-Ekonomiskt Forum i Marstrand onsdagen den 10 juni 2009 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidsvensktekonomisktforumimarstrandonsdagenden10juni2009.5.6b0698e911fa8f90058800018911.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidsvensktekonomisktforumimarstrandonsdagenden10juni2009.5.6b0698e911fa8f90058800018911.html Sat, 06 Jun 2009 14:32:44 +0200 H.M. Konungens tal på Eskilstuna konstmuseum lördagen den 6 juni 2009 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalpaeskilstunakonstmuseumlordagenden6juni2009.5.6b0698e911fa8f90058800018355.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalpaeskilstunakonstmuseumlordagenden6juni2009.5.6b0698e911fa8f90058800018355.html Sat, 06 Jun 2009 14:22:10 +0200 H.M. Konungens tal i Eskilstuna den 6 juni 2009 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalieskilstunaden6juni2009.5.6b0698e911fa8f90058800018345.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalieskilstunaden6juni2009.5.6b0698e911fa8f90058800018345.html Sat, 06 Jun 2009 09:07:13 +0200 H.M. Konungens tal på utställningen "1809 – Rikssprängning och begynnelse" i Rikssalen fredagen den 5 juni 2009 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalpautstallningen1809rikssprangningochbegynnelseirikssalenfredagenden5juni2009.5.6b0698e911fa8f90058800018034.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalpautstallningen1809rikssprangningochbegynnelseirikssalenfredagenden5juni2009.5.6b0698e911fa8f90058800018034.html Thu, 04 Jun 2009 10:51:07 +0200 H.M. Konungens tal i samband med invigningen av sommarutställningen "Kungliga gåvor" på Läckö slott den 3 juni 2009 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalisambandmedinvigningenavsommarutstallningenkungligagavorpalackoslottden3juni2009.5.6b0698e911fa8f90058800017851.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalisambandmedinvigningenavsommarutstallningenkungligagavorpalackoslottden3juni2009.5.6b0698e911fa8f90058800017851.html Wed, 03 Jun 2009 11:00:52 +0200 H.M. Konungens tal vid kommunbesöket i Salem tisdagen den 2 juni 2009 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidkommunbesoketisalemtisdagenden2juni2009.5.6b0698e911fa8f90058800017497.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidkommunbesoketisalemtisdagenden2juni2009.5.6b0698e911fa8f90058800017497.html Wed, 27 May 2009 17:40:07 +0200 H.M. Drottningens tal vid European Association for Palliative Care konferens, Wien 7 maj 2009 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvideuropeanassociationforpalliativecarekonferenswien7maj2009.5.6b0698e911fa8f90058800016601.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvideuropeanassociationforpalliativecarekonferenswien7maj2009.5.6b0698e911fa8f90058800016601.html Thu, 14 May 2009 13:29:37 +0200 H.M. Konungens tal vid Baden-Powell Fellowship Ceremony, Moakely Courthouse lördagen den 9 maj 2009 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidbadenpowellfellowshipceremonymoakelycourthouselordagenden9maj2009.5.6b0698e911fa8f90058800014478.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidbadenpowellfellowshipceremonymoakelycourthouselordagenden9maj2009.5.6b0698e911fa8f90058800014478.html Wed, 22 Apr 2009 18:38:35 +0200 H.M. Konungens öppningsanförande vid seminariet om "Sustainable Cities" i Leiden den 22 april 2009 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungensoppningsanforandevidseminarietomsustainablecitiesileidenden22april2009.5.6b0698e911fa8f90058800010777.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungensoppningsanforandevidseminarietomsustainablecitiesileidenden22april2009.5.6b0698e911fa8f90058800010777.html Wed, 22 Apr 2009 18:21:48 +0200 H.M. Konungens svarstal vid nederländska regeringens lunch den 22 april 2009 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenssvarstalvidnederlandskaregeringenslunchden22april2009.5.6b0698e911fa8f90058800010767.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenssvarstalvidnederlandskaregeringenslunchden22april2009.5.6b0698e911fa8f90058800010767.html Wed, 22 Apr 2009 15:40:22 +0200 H.M. Konungens svarstal vid Drottning Beatrix bankett under stats­besöket den 21 april 2009 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenssvarstalviddrottningbeatrixbankettunderstatsbesoketden21april2009.5.6b0698e911fa8f90058800010690.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenssvarstalviddrottningbeatrixbankettunderstatsbesoketden21april2009.5.6b0698e911fa8f90058800010690.html Wed, 01 Apr 2009 15:58:47 +0200 H.M. Konungens tal på Sverige-Amerika centret i Karlstad onsdagen den 1 april 2009 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalpasverigeamerikacentretikarlstadonsdagenden1april2009.5.6b0698e911fa8f9005880008635.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalpasverigeamerikacentretikarlstadonsdagenden1april2009.5.6b0698e911fa8f9005880008635.html Fri, 27 Mar 2009 10:18:19 +0100 H.M. Konungens tal vid konferensen på universitetet i Bologna torsdagen den 26 mars 2009 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidkonferensenpauniversitetetibolognatorsdagenden26mars2009.5.6b0698e911fa8f9005880008040.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidkonferensenpauniversitetetibolognatorsdagenden26mars2009.5.6b0698e911fa8f9005880008040.html Wed, 25 Mar 2009 08:37:04 +0100 H.M. Konungens tal vid statsbanketten i Rom tisdagen den24 mars 2009 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidstatsbanketteniromtisdagenden24mars2009.5.6b0698e911fa8f9005880007681.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidstatsbanketteniromtisdagenden24mars2009.5.6b0698e911fa8f9005880007681.html Fri, 20 Mar 2009 14:43:57 +0100 H.M. Konungens tacktal vid middagen vid besöket i Gävleborg, torsdagen den 19 mars 2009 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstacktalvidmiddagenvidbesoketigavleborgtorsdagenden19mars2009.5.6b0698e911fa8f9005880007082.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstacktalvidmiddagenvidbesoketigavleborgtorsdagenden19mars2009.5.6b0698e911fa8f9005880007082.html Fri, 20 Mar 2009 14:39:20 +0100 H.M. Konungens tal vid besöket i Sandvikens kommun torsdagen den 19 mars 2009 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidbesoketisandvikenskommuntorsdagenden19mars2009.5.6b0698e911fa8f9005880007070.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidbesoketisandvikenskommuntorsdagenden19mars2009.5.6b0698e911fa8f9005880007070.html Thu, 19 Mar 2009 16:53:07 +0100 H.M. Drottningens tal vid öppnandet av blomster­utställningen Viola på Drottningholms Slottsteater https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidoppnandetavblomsterutstallningenviolapadrottningholmsslottsteater.5.6b0698e911fa8f9005880006917.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidoppnandetavblomsterutstallningenviolapadrottningholmsslottsteater.5.6b0698e911fa8f9005880006917.html Wed, 18 Mar 2009 14:36:40 +0100 H.M. Konungens tal vid invigningen av Royal Palace Sprint onsdagen den 18 mars 2009 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidinvigningenavroyalpalacesprintonsdagenden18mars2009.5.6b0698e911fa8f9005880006634.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidinvigningenavroyalpalacesprintonsdagenden18mars2009.5.6b0698e911fa8f9005880006634.html Tue, 17 Mar 2009 10:06:46 +0100 H.M. Drottningens tal vid öppnandet av "High Level Segment of Commission on Narcotic Drugs" i Wien 11 mars 2009 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidoppnandetavhighlevelsegmentofcommissiononnarcoticdrugsiwien11mars2009.5.6b0698e911fa8f9005880006095.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidoppnandetavhighlevelsegmentofcommissiononnarcoticdrugsiwien11mars2009.5.6b0698e911fa8f9005880006095.html Mon, 02 Mar 2009 08:41:33 +0100 H.K.H. Kronprinsessans tal i samband med mottagande av Boninopriset, Sicilien, Italien, fredagen den 30 januari 2009 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalisambandmedmottagandeavboninoprisetsicilienitalienfredagenden30januari2009.5.6b0698e911fa8f9005880003049.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalisambandmedmottagandeavboninoprisetsicilienitalienfredagenden30januari2009.5.6b0698e911fa8f9005880003049.html Mon, 02 Mar 2009 08:34:49 +0100 H.K.H. Kronprinsessans invigningstal på Fashion and Textile Museum, London, Storbritannien, torsdagen den 5 februari 2009 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessansinvigningstalpafashionandtextilemuseumlondonstorbritannientorsdagenden5februari2009.5.6b0698e911fa8f9005880003037.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessansinvigningstalpafashionandtextilemuseumlondonstorbritannientorsdagenden5februari2009.5.6b0698e911fa8f9005880003037.html Mon, 02 Mar 2009 08:31:03 +0100 H.M. Konungens tal vid Baden-Powell Fellowship Ceremony, Thailand, den 18 februari 2009 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidbadenpowellfellowshipceremonythailandden18februari2009.5.6b0698e911fa8f9005880003020.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidbadenpowellfellowshipceremonythailandden18februari2009.5.6b0698e911fa8f9005880003020.html Mon, 02 Mar 2009 08:23:46 +0100 H.M. Konungens tal vid Alnarps jordbruks- och trädgårdskonferens den 26 februari 2009 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidalnarpsjordbruksochtradgardskonferensden26februari2009.5.6b0698e911fa8f9005880003009.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidalnarpsjordbruksochtradgardskonferensden26februari2009.5.6b0698e911fa8f9005880003009.html Mon, 19 Jan 2009 14:25:46 +0100 H.M. Konungens tal vid Galamiddagen på Kungliga slottet med anledning av Finlands president Tarja Halonens officiella besök den 15 januari 2009 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidgalamiddagenpakungligaslottetmedanledningavfinlandspresidenttarjahalonensofficiellabesokden15januari2009.5.791c885011e97b7e48880001835.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidgalamiddagenpakungligaslottetmedanledningavfinlandspresidenttarjahalonensofficiellabesokden15januari2009.5.791c885011e97b7e48880001835.html Thu, 25 Dec 2008 12:44:32 +0100 H.M. Konungens jultal 2008 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungensjultal2008.5.30963a1811be3fda3ab800012789.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungensjultal2008.5.30963a1811be3fda3ab800012789.html Mon, 15 Dec 2008 12:01:26 +0100 H.K.H. Kronprinsessans tal på "Barntåget", Belgrad, Serbien, fredagen den 12 december 2008 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalpabarntagetbelgradserbienfredagenden12december2008.5.30963a1811be3fda3ab800012660.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalpabarntagetbelgradserbienfredagenden12december2008.5.30963a1811be3fda3ab800012660.html Fri, 28 Nov 2008 17:27:28 +0100 H.K.H. Kronprinsessans invigningstal på Interfaith Climate Summit, Uppsala, fredagen den 28 november 2008 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessansinvigningstalpainterfaithclimatesummituppsalafredagenden28november2008.5.30963a1811be3fda3ab800011367.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessansinvigningstalpainterfaithclimatesummituppsalafredagenden28november2008.5.30963a1811be3fda3ab800011367.html Fri, 17 Oct 2008 14:14:03 +0200 H.M. Drottningens tal vid invigning av hörselhabiliteringens nya lokaler, Rosenlunds sjukhus, 17 oktober 2008 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidinvigningavhorselhabiliteringensnyalokalerrosenlundssjukhus17oktober2008.5.30963a1811be3fda3ab80005789.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidinvigningavhorselhabiliteringensnyalokalerrosenlundssjukhus17oktober2008.5.30963a1811be3fda3ab80005789.html Thu, 09 Oct 2008 11:45:02 +0200 H.M. Konungens tal i Essunga kommun den 9 oktober 2008 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstaliessungakommunden9oktober2008.5.30963a1811be3fda3ab80005080.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstaliessungakommunden9oktober2008.5.30963a1811be3fda3ab80005080.html Thu, 02 Oct 2008 13:44:48 +0200 H.M. Konungens välkomstord vid mottagningen på Nationaloperan i Kiev den 1 oktober 2008. https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungensvalkomstordvidmottagningenpanationaloperanikievden1oktober2008.5.30963a1811be3fda3ab80004406.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungensvalkomstordvidmottagningenpanationaloperanikievden1oktober2008.5.30963a1811be3fda3ab80004406.html Thu, 02 Oct 2008 11:59:18 +0200 H.M. Konungens tal vid utställnings­invigning på National­historiska museet, Kiev den 1 oktober 2008 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidutstallningsinvigningpanationalhistoriskamuseetkievden1oktober2008.5.30963a1811be3fda3ab80004197.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidutstallningsinvigningpanationalhistoriskamuseetkievden1oktober2008.5.30963a1811be3fda3ab80004197.html Thu, 02 Oct 2008 11:58:31 +0200 H.M. Konungen tal vid öppnandet av Business Seminar i Kiev den 1 oktober 2008 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungentalvidoppnandetavbusinessseminarikievden1oktober2008.5.30963a1811be3fda3ab80004340.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungentalvidoppnandetavbusinessseminarikievden1oktober2008.5.30963a1811be3fda3ab80004340.html Wed, 01 Oct 2008 11:05:34 +0200 H.M. Konungens tal till president Jusjtjenko den 30 september 2008 i Kiev https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstaltillpresidentjusjtjenkoden30september2008ikiev.5.30963a1811be3fda3ab80004188.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstaltillpresidentjusjtjenkoden30september2008ikiev.5.30963a1811be3fda3ab80004188.html Mon, 29 Sep 2008 15:21:03 +0200 H.M. Konungens tal på “Sweden-Michigan Clean Energy Summit Driving to Energy Independence” den 26 september 2008 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalpaswedenmichigancleanenergysummitdrivingtoenergyindependenceden26september2008.5.30963a1811be3fda3ab80003979.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalpaswedenmichigancleanenergysummitdrivingtoenergyindependenceden26september2008.5.30963a1811be3fda3ab80003979.html Fri, 26 Sep 2008 09:52:51 +0200 H.M. Konungens tal på Green Summit i New York den 25 september 2008 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalpagreensummitinewyorkden25september2008.5.30963a1811be3fda3ab80003738.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalpagreensummitinewyorkden25september2008.5.30963a1811be3fda3ab80003738.html Thu, 25 Sep 2008 16:38:56 +0200 H.K.H. Kronprinsessans tal på "Hjärnans Dag", Uppsala, onsdagen den 24 september 2008 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalpahjarnansdaguppsalaonsdagenden24september2008.5.30963a1811be3fda3ab80003658.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalpahjarnansdaguppsalaonsdagenden24september2008.5.30963a1811be3fda3ab80003658.html Mon, 22 Sep 2008 15:45:21 +0200 H.K.H. Kronprinsessans tal till den Paralympiska truppen, fredagen den 19 september 2008 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstaltilldenparalympiskatruppenfredagenden19september2008.5.30963a1811be3fda3ab80003095.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstaltilldenparalympiskatruppenfredagenden19september2008.5.30963a1811be3fda3ab80003095.html Tue, 16 Sep 2008 14:16:24 +0200 H.M. Konungens tal vid Riksmötets öppnande den 16 september 2008 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidriksmotetsoppnandeden16september2008.5.30963a1811be3fda3ab80002397.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidriksmotetsoppnandeden16september2008.5.30963a1811be3fda3ab80002397.html Thu, 11 Sep 2008 14:18:22 +0200 H.M. Drottningens tal vid konferensen ”Nationellt nätverk för demenssjuksköterskor” i Malmö, 11 september 2008 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidkonferensennationelltnatverkfordemenssjukskoterskorimalmo11september2008.5.30963a1811be3fda3ab80001941.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidkonferensennationelltnatverkfordemenssjukskoterskorimalmo11september2008.5.30963a1811be3fda3ab80001941.html Tue, 09 Sep 2008 13:04:34 +0200 H.M. Drottningens tal vid öppnandet av konferensen ”Building a Europe for and with Children – Towards a strategy for 2009–2011”, 9 september 2008 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidoppnandetavkonferensenbuildingaeuropeforandwithchildrentowardsastrategyfor200920119september2008.5.30963a1811be3fda3ab80001589.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidoppnandetavkonferensenbuildingaeuropeforandwithchildrentowardsastrategyfor200920119september2008.5.30963a1811be3fda3ab80001589.html Mon, 08 Sep 2008 15:24:16 +0200 H.M. Drottningens tal vid World Forum Against Drugs, Folkets Hus, Stockholm, 8 september 2008 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidworldforumagainstdrugsfolketshusstockholm8september2008.5.30963a1811be3fda3ab80001705.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidworldforumagainstdrugsfolketshusstockholm8september2008.5.30963a1811be3fda3ab80001705.html Mon, 08 Sep 2008 15:23:29 +0200 H.M. Drottningens tal vid Worldhotels Leadership Forum, Stockholm den 8 september 2008 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidworldhotelsleadershipforumstockholmden8september2008.5.30963a1811be3fda3ab80001714.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidworldhotelsleadershipforumstockholmden8september2008.5.30963a1811be3fda3ab80001714.html Thu, 04 Sep 2008 21:38:51 +0200 H.M. Konungens tal i Skärholmen den 4 september 2008 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstaliskarholmenden4september2008.5.30963a1811be3fda3ab80001208.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstaliskarholmenden4september2008.5.30963a1811be3fda3ab80001208.html Wed, 03 Sep 2008 13:26:16 +0200 H.M. Konungens tal i Storuman den 3 september 2008 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalistorumanden3september2008.5.30963a1811be3fda3ab80001082.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalistorumanden3september2008.5.30963a1811be3fda3ab80001082.html Fri, 29 Aug 2008 15:28:17 +0200 H.M. Drottningens tal vid Klockargårdskonferensen, Öland, den 29 augusti 2008 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidklockargardskonferensenolandden29augusti2008.5.30963a1811be3fda3ab80001722.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidklockargardskonferensenolandden29augusti2008.5.30963a1811be3fda3ab80001722.html Wed, 11 Jun 2008 11:24:13 +0200 H.K.H. Kronprinsessans tal vid utexaminering av nya poliser https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvidutexamineringavnyapoliser.5.36df73941192994694f80007771.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvidutexamineringavnyapoliser.5.36df73941192994694f80007771.html Tue, 10 Jun 2008 09:14:13 +0200 H.M. Konungens tal vid invigningen av konferensen "Biodiversity and Animal Feed" på SLUden 9 juni 2008 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidinvigningenavkonferensenbiodiversityandanimalfeedpasluden9juni2008.5.36df73941192994694f80007513.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidinvigningenavkonferensenbiodiversityandanimalfeedpasluden9juni2008.5.36df73941192994694f80007513.html Fri, 06 Jun 2008 16:36:02 +0200 H.M. Konungens tal i Södertälje den 6 juni 2008 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalisodertaljeden6juni2008.5.36df73941192994694f80007171.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalisodertaljeden6juni2008.5.36df73941192994694f80007171.html Fri, 06 Jun 2008 16:35:19 +0200 H.M. Konungens tal på Stenhammardagen 5 juni 2008 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalpastenhammardagen5juni2008.5.36df73941192994694f80007161.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalpastenhammardagen5juni2008.5.36df73941192994694f80007161.html Tue, 03 Jun 2008 14:27:20 +0200 H.M. Konungens tal vid konferensen “Impacts of Climate Change on the Maritime Industry" i Malmö den 3 juni 2008 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidkonferensenimpactsofclimatechangeonthemaritimeindustryimalmoden3juni2008.5.36df73941192994694f80006793.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidkonferensenimpactsofclimatechangeonthemaritimeindustryimalmoden3juni2008.5.36df73941192994694f80006793.html Tue, 03 Jun 2008 13:13:34 +0200 H.M. Konungens tal vid invigningen av Vindkraftparken Lillgrund den 3 juni 2008 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidinvigningenavvindkraftparkenlillgrundden3juni2008.5.36df73941192994694f80006785.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidinvigningenavvindkraftparkenlillgrundden3juni2008.5.36df73941192994694f80006785.html Mon, 02 Jun 2008 10:51:15 +0200 H.M. Konungens tal vid öppnandet av WAN-kongressen i Göteborg den 2 juni 2008 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidoppnandetavwankongressenigoteborgden2juni2008.5.36df73941192994694f80006730.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidoppnandetavwankongressenigoteborgden2juni2008.5.36df73941192994694f80006730.html Fri, 30 May 2008 10:13:48 +0200 H.M. Konungens tal vid kommunbesöket i Upplands-Bro den 29 maj 2008 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidkommunbesoketiupplandsbroden29maj2008.5.36df73941192994694f80006374.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidkommunbesoketiupplandsbroden29maj2008.5.36df73941192994694f80006374.html Mon, 26 May 2008 13:39:44 +0200 H.M. Konungens tal vid invigningen av "Internationella Året för Planeten Jorden i Sverige" den 26 maj 2008 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidinvigningenavinternationellaaretforplanetenjordenisverigeden26maj2008.5.36df73941192994694f80005846.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidinvigningenavinternationellaaretforplanetenjordenisverigeden26maj2008.5.36df73941192994694f80005846.html Mon, 26 May 2008 13:36:45 +0200 H.M. Konungens tal vid öppnandet av utställningen "Djur på många sätt", Grafikens Hus den 23 maj 2008 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidoppnandetavutstallningendjurpamangasattgrafikenshusden23maj2008.5.36df73941192994694f80005647.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidoppnandetavutstallningendjurpamangasattgrafikenshusden23maj2008.5.36df73941192994694f80005647.html Fri, 23 May 2008 15:05:56 +0200 H.M. Konungens tal vid Lärarnas Riksförbunds kongress fredagen den 23 maj 2008 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidlararnasriksforbundskongressfredagenden23maj2008.5.36df73941192994694f80005639.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidlararnasriksforbundskongressfredagenden23maj2008.5.36df73941192994694f80005639.html Wed, 21 May 2008 08:59:44 +0200 H.M. Konungens tal vid banketten på Kungliga slottet med anledning av statsbesök från Grekland den 20 maj 2008   https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidbankettenpakungligaslottetmedanledningavstatsbesokfrangreklandden20maj2008.5.36df73941192994694f80005201.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidbankettenpakungligaslottetmedanledningavstatsbesokfrangreklandden20maj2008.5.36df73941192994694f80005201.html Wed, 30 Apr 2008 14:04:31 +0200 H.M. Konungens tal vid invigningen av utställningen "Bernadotteporträtt från två sekel" den 29 april 2008 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidinvigningenavutstallningenbernadotteportrattfrantvasekelden29april2008.5.36df73941192994694f80007823.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidinvigningenavutstallningenbernadotteportrattfrantvasekelden29april2008.5.36df73941192994694f80007823.html Thu, 24 Apr 2008 18:37:59 +0200 H.M. Konungens tal vid seminariet Värdebaserat ledarskap torsdagen den 24 april 2008 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidseminarietvardebaseratledarskaptorsdagenden24april2008.5.36df73941192994694f80002559.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidseminarietvardebaseratledarskaptorsdagenden24april2008.5.36df73941192994694f80002559.html Wed, 23 Apr 2008 10:38:26 +0200 H.M. Konungens tal i samband med Monarks 100-årsjubileum den 22 april 2008 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalisambandmedmonarks100arsjubileumden22april2008.5.36df73941192994694f80002392.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalisambandmedmonarks100arsjubileumden22april2008.5.36df73941192994694f80002392.html Tue, 15 Apr 2008 20:49:30 +0200 H.M. Konungens tal vid banketten på Kungliga slottet med anledning av statsbesök från Luxemburg den 15 april 2008 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidbankettenpakungligaslottetmedanledningavstatsbesokfranluxemburgden15april2008.5.36df73941192994694f80001327.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidbankettenpakungligaslottetmedanledningavstatsbesokfranluxemburgden15april2008.5.36df73941192994694f80001327.html Mon, 14 Apr 2008 14:09:09 +0200 H.M. Drottningens tal vid invigningen av utställningen Blåvitt – porslin från Topkapi Palatsmuseum och Museet för turkisk och islamisk konst i Istanbul, Medelhavsmuseet den 11 april 2008 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidinvigningenavutstallningenblavittporslinfrantopkapipalatsmuseumochmuseetforturkiskochislamiskkonstiistanbulmedelhavsmuseetden11april2008.5.36df73941192994694f8000756.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidinvigningenavutstallningenblavittporslinfrantopkapipalatsmuseumochmuseetforturkiskochislamiskkonstiistanbulmedelhavsmuseetden11april2008.5.36df73941192994694f8000756.html Tue, 08 Apr 2008 14:11:08 +0200 H.M. Konungens tal vid “Baden-Powell Fellowship Dinner and Ceremony" i Kuala Lumpur, den 6 april 2008 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidbadenpowellfellowshipdinnerandceremonyikualalumpurden6april2008.5.36df73941192994694f800030.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidbadenpowellfellowshipdinnerandceremonyikualalumpurden6april2008.5.36df73941192994694f800030.html Tue, 08 Apr 2008 14:08:00 +0200 H.M. Konungens tal vid “Baden-Powell Fellowship Gala Dinner and Recognition Cermony” i Seoul, den 4 april 2008 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidbadenpowellfellowshipgaladinnerandrecognitioncermonyiseoulden4april2008.5.36df73941192994694f800022.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidbadenpowellfellowshipgaladinnerandrecognitioncermonyiseoulden4april2008.5.36df73941192994694f800022.html Wed, 19 Mar 2008 16:19:43 +0100 H.M. Konungens introduktionstal vid Workshop i Helsingforsden 19 mars 2008 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungensintroduktionstalvidworkshopihelsingforsden19mars2008.5.edea36911759ad82de80006540.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungensintroduktionstalvidworkshopihelsingforsden19mars2008.5.edea36911759ad82de80006540.html Wed, 12 Mar 2008 11:00:49 +0100 H.M. Konungens tal till Rumäniens president Basescu vid statsbankett på Kungliga slottet den 11 mars 2008 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstaltillrumanienspresidentbasescuvidstatsbankettpakungligaslottetden11mars2008.5.edea36911759ad82de80005888.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstaltillrumanienspresidentbasescuvidstatsbankettpakungligaslottetden11mars2008.5.edea36911759ad82de80005888.html Fri, 15 Feb 2008 15:32:38 +0100 H.M. Drottningens tal vid invigningen av Svenskt demenscentrum den 15 februari 2008 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidinvigningenavsvensktdemenscentrumden15februari2008.5.30963a1811be3fda3ab80001733.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidinvigningenavsvensktdemenscentrumden15februari2008.5.30963a1811be3fda3ab80001733.html Wed, 06 Feb 2008 15:56:01 +0100 H.M. Drottningens tal vid invigningen av Nya Bromma Gymnasium den 5 februari 2008 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidinvigningenavnyabrommagymnasiumden5februari2008.5.edea36911759ad82de80003043.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidinvigningenavnyabrommagymnasiumden5februari2008.5.edea36911759ad82de80003043.html Wed, 06 Feb 2008 15:55:43 +0100 H.M. Drottningens  inledningstal vid Nationellt kvinnliga geriatriskt forum, Konserthuset https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningensinledningstalvidnationelltkvinnligageriatrisktforumkonserthuset.5.edea36911759ad82de80003052.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningensinledningstalvidnationelltkvinnligageriatrisktforumkonserthuset.5.edea36911759ad82de80003052.html Tue, 25 Dec 2007 12:54:28 +0100 H.M. Konungens jultal 2007 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungensjultal2007.5.5298e0c41166846a79480002227.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungensjultal2007.5.5298e0c41166846a79480002227.html Sun, 16 Dec 2007 11:33:24 +0100 H.M. Konungens tal vid avslutningen av Linnéåret i Jukkasjärvi den 15 december 2007 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidavslutningenavlinnearetijukkasjarviden15december2007.5.5298e0c41166846a79480002162.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidavslutningenavlinnearetijukkasjarviden15december2007.5.5298e0c41166846a79480002162.html Thu, 06 Dec 2007 09:06:59 +0100 H.M. Drottningens tal vid öppnandet av "Jul, jul, blomstrande jul" på Drottningholm slott den 4 december  2007 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidoppnandetavjuljulblomstrandejulpadrottningholmslottden4december2007.5.5298e0c41166846a79480001147.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidoppnandetavjuljulblomstrandejulpadrottningholmslottden4december2007.5.5298e0c41166846a79480001147.html Tue, 04 Dec 2007 17:11:29 +0100 H.M. Konungens tal vid öppnandet av utställningen "Sveriges sista stora krig" på Armémuseum den 4 december 2007 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidoppnandetavutstallningensverigessistastorakrigpaarmemuseumden4december2007.5.5298e0c41166846a7948000872.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidoppnandetavutstallningensverigessistastorakrigpaarmemuseumden4december2007.5.5298e0c41166846a7948000872.html Wed, 21 Nov 2007 09:46:16 +0100 H.M. Konungens inledningsanförande vid näringslivsforum i samband med statsbesöket i Österrike, den 21 november 2007 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungensinledningsanforandevidnaringslivsforumisambandmedstatsbesoketiosterrikeden21november2007.5.64ba625d11633d269828000792.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungensinledningsanforandevidnaringslivsforumisambandmedstatsbesoketiosterrikeden21november2007.5.64ba625d11633d269828000792.html Wed, 21 Nov 2007 09:30:48 +0100 H.M. Konungens tal vid statsbanketten i Wien den 20 november 2007 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidstatsbanketteniwienden20november2007.5.64ba625d11633d269828000783.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidstatsbanketteniwienden20november2007.5.64ba625d11633d269828000783.html Mon, 12 Nov 2007 10:45:47 +0100 H.M. Konungens tal i Washington D.C. den 8 november 2007 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstaliwashingtondcden8november2007.5.396160511584257f21800062155.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstaliwashingtondcden8november2007.5.396160511584257f21800062155.html Wed, 17 Oct 2007 10:53:12 +0200 H.M. Drottningens tal vid Mentor Sveriges 10-årsjubileum den 16 oktober 2007 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidmentorsveriges10arsjubileumden16oktober2007.5.396160511584257f21800059742.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidmentorsveriges10arsjubileumden16oktober2007.5.396160511584257f21800059742.html Tue, 16 Oct 2007 21:35:18 +0200 H.M. Konungens tal vid öppnandet av Svenska Handelskammarens i Paris nya lokaler den 16 oktober 2007 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidoppnandetavsvenskahandelskammarensiparisnyalokalerden16oktober2007.5.396160511584257f21800059541.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidoppnandetavsvenskahandelskammarensiparisnyalokalerden16oktober2007.5.396160511584257f21800059541.html Tue, 16 Oct 2007 17:21:05 +0200 Opening speech by His Majesty The King at the 34th General Conference of UNESCO, Paris October 16, 2007     https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/openingspeechbyhismajestythekingatthe34thgeneralconferenceofunescoparisoctober162007.5.396160511584257f21800059525.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/openingspeechbyhismajestythekingatthe34thgeneralconferenceofunescoparisoctober162007.5.396160511584257f21800059525.html Wed, 10 Oct 2007 08:35:05 +0200 H.M. Konungens tal vid galamiddagen på Kungliga slottet i samband med statsbesök från Bulgarien den 9 oktober 2007 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidgalamiddagenpakungligaslottetisambandmedstatsbesokfranbulgarienden9oktober2007.5.367010ad11497db6cba800054609.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidgalamiddagenpakungligaslottetisambandmedstatsbesokfranbulgarienden9oktober2007.5.367010ad11497db6cba800054609.html Tue, 02 Oct 2007 12:49:16 +0200 H.M. Konungens tal vid avtäckningen av monumentet över de Vita Bussarna i Malmö den 29 september 2007 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidavtackningenavmonumentetoverdevitabussarnaimalmoden29september2007.5.367010ad11497db6cba80004841.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidavtackningenavmonumentetoverdevitabussarnaimalmoden29september2007.5.367010ad11497db6cba80004841.html Fri, 28 Sep 2007 12:39:32 +0200 H.M. Drottningens tal vid invigningen av Mellannorrlands Hospice i Sundsvall den 27 september 2007 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidinvigningenavmellannorrlandshospiceisundsvallden27september2007.5.367010ad11497db6cba80004155.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidinvigningenavmellannorrlandshospiceisundsvallden27september2007.5.367010ad11497db6cba80004155.html Thu, 27 Sep 2007 13:48:40 +0200 H.M. Konungens tal vid invigningen av utställningen Alexander Roslin på Nationalmuseum den 26 september 2007 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidinvigningenavutstallningenalexanderroslinpanationalmuseumden26september2007.5.367010ad11497db6cba80003997.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidinvigningenavutstallningenalexanderroslinpanationalmuseumden26september2007.5.367010ad11497db6cba80003997.html Tue, 18 Sep 2007 14:14:14 +0200 H.M. Konungens tal vid Riksmötets öppnande den 18 september 2007 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidriksmotetsoppnandeden18september2007.5.367010ad11497db6cba80002740.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidriksmotetsoppnandeden18september2007.5.367010ad11497db6cba80002740.html Tue, 11 Sep 2007 23:23:01 +0200 H.M. Konungens tal vid galamiddagen i samband med statsbesök av Brasiliens president den 11 september https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidgalamiddagenisambandmedstatsbesokavbrasilienspresidentden11september.5.367010ad11497db6cba80001464.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidgalamiddagenisambandmedstatsbesokavbrasilienspresidentden11september.5.367010ad11497db6cba80001464.html Mon, 23 Jul 2007 15:23:38 +0200 H.M. Drottningens tal vid World Childhood Foundation Charity Golf & Race den 21 juli 2007 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidworldchildhoodfoundationcharitygolfraceden21juli2007.5.64fc97a1112fb50d85b800022086.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalvidworldchildhoodfoundationcharitygolfraceden21juli2007.5.64fc97a1112fb50d85b800022086.html Sun, 01 Jul 2007 17:20:21 +0200 H.M. Konungens tal, ”The Narsaq Declaration”, vid Tällberg Forum den 1 juli 2007 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalthenarsaqdeclarationvidtallbergforumden1juli2007.5.64fc97a1112fb50d85b800015421.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalthenarsaqdeclarationvidtallbergforumden1juli2007.5.64fc97a1112fb50d85b800015421.html Fri, 29 Jun 2007 09:34:12 +0200 H.K.H. Kronprinsessans tal vid Tällberg Forum https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvidtallbergforum.5.64fc97a1112fb50d85b800014895.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalvidtallbergforum.5.64fc97a1112fb50d85b800014895.html Wed, 27 Jun 2007 12:33:56 +0200 H.M. Konungens tal vid The Royal Colloquium den 26 juni 2007 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidtheroyalcolloquiumden26juni2007.5.64fc97a1112fb50d85b800014652.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidtheroyalcolloquiumden26juni2007.5.64fc97a1112fb50d85b800014652.html Thu, 21 Jun 2007 13:57:47 +0200 H.M. Konungens tal vid Pingströrelsens Högtidsmöte i Nyhem den 20 juni 2007 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidpingstrorelsenshogtidsmoteinyhemden20juni2007.5.64fc97a1112fb50d85b800013307.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidpingstrorelsenshogtidsmoteinyhemden20juni2007.5.64fc97a1112fb50d85b800013307.html Sat, 09 Jun 2007 20:04:18 +0200 H.M. Konungens tal vid galamiddagen på Kungliga slottet för Kinas president lördagen den 9 juni 2007 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidgalamiddagenpakungligaslottetforkinaspresidentlordagenden9juni2007.5.64fc97a1112fb50d85b800010272.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidgalamiddagenpakungligaslottetforkinaspresidentlordagenden9juni2007.5.64fc97a1112fb50d85b800010272.html Sat, 09 Jun 2007 14:52:09 +0200 H.M. Konungens tal vid ostindiefararen Götheborgs hemkomst till Göteborg i samband med stats-besök från Kina den 9 juni 2007 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidostindiefararengotheborgshemkomsttillgoteborgisambandmedstatsbesokfrankinaden9juni2007.5.64fc97a1112fb50d85b800010263.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidostindiefararengotheborgshemkomsttillgoteborgisambandmedstatsbesokfrankinaden9juni2007.5.64fc97a1112fb50d85b800010263.html Wed, 06 Jun 2007 14:52:16 +0200 H.M. Konungens tal i Halmstad den 6 juni 2007 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalihalmstadden6juni2007.5.64fc97a1112fb50d85b80008424.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalihalmstadden6juni2007.5.64fc97a1112fb50d85b80008424.html Thu, 24 May 2007 15:02:24 +0200 H.M. Konungens vid Linnéjubileet, Uppsala slott den 23 maj 2007 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungensvidlinnejubileetuppsalaslottden23maj2007.5.40a80eab11224d8d40c800013529.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungensvidlinnejubileetuppsalaslottden23maj2007.5.40a80eab11224d8d40c800013529.html Wed, 23 May 2007 13:25:01 +0200 H.M. Konungens tal vid invigningen av Solliden-utställningenden 16 maj 2007 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidinvigningenavsollidenutstallningenden16maj2007.5.40a80eab11224d8d40c800012057.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidinvigningenavsollidenutstallningenden16maj2007.5.40a80eab11224d8d40c800012057.html Wed, 09 May 2007 20:00:00 +0200 H.M Konungens tal vid statsbesöket i Danmark den 9 maj 2007 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidstatsbesoketidanmarkden9maj2007.5.40a80eab11224d8d40c80002183.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidstatsbesoketidanmarkden9maj2007.5.40a80eab11224d8d40c80002183.html Wed, 09 May 2007 09:44:38 +0200 H.M. Konungens tal i samband med ICA:s 90-årsjubileum, Stadshuset, 7 maj 2007 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalisambandmedicas90arsjubileumstadshuset7maj2007.5.40a80eab11224d8d40c80002172.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalisambandmedicas90arsjubileumstadshuset7maj2007.5.40a80eab11224d8d40c80002172.html Fri, 04 May 2007 12:09:43 +0200 H.M. Konungens tal i samband med kommunbesöket i Täby, 3 maj 2007 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalisambandmedkommunbesoketitaby3maj2007.5.40a80eab11224d8d40c80001565.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalisambandmedkommunbesoketitaby3maj2007.5.40a80eab11224d8d40c80001565.html Thu, 26 Apr 2007 17:46:03 +0200 H.M. Konungens tal vid seminariet Ungt Ledarskap, 26 april 2007 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidseminarietungtledarskap26april2007.5.40a80eab11224d8d40c8000360.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidseminarietungtledarskap26april2007.5.40a80eab11224d8d40c8000360.html Tue, 17 Apr 2007 15:16:06 +0200 H.M. Konungens tal vid Patriotiska Sällskapets middag, 16 april 2007 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidpatriotiskasallskapetsmiddag16april2007.5.10192751118fbc4c1380003391.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidpatriotiskasallskapetsmiddag16april2007.5.10192751118fbc4c1380003391.html Fri, 13 Apr 2007 15:51:54 +0200 H.M. Konungens tal vid invigning av Bruno Liljeforsutställning på Zornmuseet i Mora, 13 april 2007 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidinvigningavbrunoliljeforsutstallningpazornmuseetimora13april2007.5.10192751118fbc4c1380002649.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidinvigningavbrunoliljeforsutstallningpazornmuseetimora13april2007.5.10192751118fbc4c1380002649.html Mon, 26 Mar 2007 16:19:10 +0200 H.M. Konungens tal vid statsbanketten i Tokyo, 26 mars 2007 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidstatsbankettenitokyo26mars2007.5.1a33662110ba866afa80004689.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidstatsbankettenitokyo26mars2007.5.1a33662110ba866afa80004689.html Mon, 26 Mar 2007 16:12:54 +0200 H.M. Konungens tal vid Biotech seminariet, 26 mars 2007 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidbiotechseminariet26mars2007.5.1a33662110ba866afa80004681.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidbiotechseminariet26mars2007.5.1a33662110ba866afa80004681.html Mon, 26 Mar 2007 16:10:31 +0200 Speech given by H.M. The King at a luncheon hosted by Japan Foreign Trade Council, 26 March, 2007 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/speechgivenbyhmthekingataluncheonhostedbyjapanforeigntradecouncil26march2007.5.1a33662110ba866afa80004673.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/speechgivenbyhmthekingataluncheonhostedbyjapanforeigntradecouncil26march2007.5.1a33662110ba866afa80004673.html Mon, 26 Mar 2007 16:08:21 +0200 H.M. Konungens tal vid invigningen av Energi symposiet i Japan, 26 mars 2007 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidinvigningenavenergisymposietijapan26mars2007.5.1a33662110ba866afa80004665.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidinvigningenavenergisymposietijapan26mars2007.5.1a33662110ba866afa80004665.html Sat, 17 Feb 2007 15:31:50 +0100 H.M. Konungens tal vid SKF:s 100-årsjubileum, 16 februari 2007 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidskfs100arsjubileum16februari2007.5.1a33662110ba866afa8000442.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidskfs100arsjubileum16februari2007.5.1a33662110ba866afa8000442.html Fri, 09 Feb 2007 15:34:43 +0100 H.M. Konungens tal vid Travellers Clubs högtidssammankomst torsdagen, 8 februari 2007 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidtravellersclubshogtidssammankomsttorsdagen8februari2007.5.1a3366210de661ad20800052373.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidtravellersclubshogtidssammankomsttorsdagen8februari2007.5.1a3366210de661ad20800052373.html Fri, 02 Feb 2007 20:18:03 +0100 H.M. Konungens tal vid invigningen av Alpine World Ski Championships i Åre, 2 februari 2007 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidinvigningenavalpineworldskichampionshipsiare2februari2007.5.1a3366210de661ad20800051907.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidinvigningenavalpineworldskichampionshipsiare2februari2007.5.1a3366210de661ad20800051907.html Mon, 29 Jan 2007 16:35:40 +0100 H.M. Konungens tal vid Bernadottegymnasiets 10-årsjubileum, 26 januari 2007 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidbernadottegymnasiets10arsjubileum26januari2007.5.1a3366210de661ad20800051284.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidbernadottegymnasiets10arsjubileum26januari2007.5.1a3366210de661ad20800051284.html Mon, 29 Jan 2007 16:31:12 +0100 H.M. Konungens tal vid Stödgalan för Fryshuset, 27 januari 2007 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidstodgalanforfryshuset27januari2007.5.1a3366210de661ad20800051267.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidstodgalanforfryshuset27januari2007.5.1a3366210de661ad20800051267.html Sun, 28 Jan 2007 21:33:20 +0100 H.M. Konungens tal vid invigningen av jubileumsåret till minne av Carl von Linnés minne i Växjö, 28 januari 2007 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidinvigningenavjubileumsarettillminneavcarlvonlinnesminneivaxjo28januari2007.5.1a3366210de661ad20800051275.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidinvigningenavjubileumsarettillminneavcarlvonlinnesminneivaxjo28januari2007.5.1a3366210de661ad20800051275.html Tue, 23 Jan 2007 09:51:32 +0100 H.M. Konungens tal vid öppnandet av seminariet "The Sustainability Leadership Challenge", Naturliga Steget, 18 januari 2007 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidoppnandetavseminarietthesustainabilityleadershipchallengenaturligasteget18januari2007.5.1a3366210de661ad20800050330.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidoppnandetavseminarietthesustainabilityleadershipchallengenaturligasteget18januari2007.5.1a3366210de661ad20800050330.html Mon, 25 Dec 2006 12:37:55 +0100 H.M. Konungens jultal 2006 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungensjultal2006.5.1a3366210de661ad20800046803.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungensjultal2006.5.1a3366210de661ad20800046803.html Tue, 28 Nov 2006 10:24:13 +0100 H.M. Drottningens inledningsanförande vid ECPAT:s kunskapskonferens om barnsexhandel, 27 november 2006 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningensinledningsanforandevidecpatskunskapskonferensombarnsexhandel27november2006.5.1a3366210de661ad20800043490.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningensinledningsanforandevidecpatskunskapskonferensombarnsexhandel27november2006.5.1a3366210de661ad20800043490.html Sat, 28 Oct 2006 11:03:26 +0200 H.M. Konungens tal vid middag i Quebec City, 27 oktober 2006 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidmiddagiquebeccity27oktober2006.5.1a3366210de661ad20800037664.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidmiddagiquebeccity27oktober2006.5.1a3366210de661ad20800037664.html Fri, 27 Oct 2006 11:39:03 +0200 H.M. Konungens tal vid generalguvernörens middag i Ontario, 26 oktober 2006 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidgeneralguvernorensmiddagiontario26oktober2006.5.1a3366210de661ad20800037656.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidgeneralguvernorensmiddagiontario26oktober2006.5.1a3366210de661ad20800037656.html Wed, 25 Oct 2006 11:09:42 +0200 H.M. Konungens tal vid statsbanketten i Ottawa, 24 oktober 2006 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidstatsbanketteniottawa24oktober2006.5.1a3366210de661ad20800037648.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidstatsbanketteniottawa24oktober2006.5.1a3366210de661ad20800037648.html Wed, 25 Oct 2006 11:08:44 +0200 H.M. Konungens tal vid inledningen av statsbesöket i Kanada, 24 oktober 2006 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidinledningenavstatsbesoketikanada24oktober2006.5.1a3366210de661ad20800037347.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidinledningenavstatsbesoketikanada24oktober2006.5.1a3366210de661ad20800037347.html Tue, 24 Oct 2006 13:47:49 +0200 H.M. Konungens tal vid lunch i Parlamentet i Ottawa, 24 oktober 2006 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidlunchiparlamentetiottawa24oktober2006.5.1a3366210de661ad20800037355.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidlunchiparlamentetiottawa24oktober2006.5.1a3366210de661ad20800037355.html Tue, 24 Oct 2006 06:30:50 +0200 H.M. Konungens tal vid invigningen av House of Sweden i Washington D.C. 23 oktober 2006 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidinvigningenavhouseofswedeniwashingtondc23oktober2006.5.1a3366210de661ad20800037228.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidinvigningenavhouseofswedeniwashingtondc23oktober2006.5.1a3366210de661ad20800037228.html Wed, 18 Oct 2006 15:58:23 +0200 H.M. Konungens tal vid Konstnärsklubbens 150-årsjubileum, 12 oktober 2006 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidkonstnarsklubbens150arsjubileum12oktober2006.5.1a3366210de661ad20800036903.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidkonstnarsklubbens150arsjubileum12oktober2006.5.1a3366210de661ad20800036903.html Wed, 18 Oct 2006 15:51:02 +0200 H.M. Konungens tal vid Olsbergs 100-årsjubileum https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidolsbergs100arsjubileum.5.1a3366210de661ad20800036894.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidolsbergs100arsjubileum.5.1a3366210de661ad20800036894.html Tue, 03 Oct 2006 14:07:45 +0200 H.M. Konungens tal vid Riksmötets öppnande https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidriksmotetsoppnande.5.1a3366210de661ad20800026410.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidriksmotetsoppnande.5.1a3366210de661ad20800026410.html Wed, 13 Sep 2006 23:07:41 +0200 H.M. Konungens tal vid Jubileumsmiddag i Vasa Stadshus, 13 september 2006 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidjubileumsmiddagivasastadshus13september2006.5.15b204310cb5c03d5680005362.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidjubileumsmiddagivasastadshus13september2006.5.15b204310cb5c03d5680005362.html Wed, 13 Sep 2006 20:44:31 +0200 H.M. Konungens tal på torget i Vasa,13 september 2006 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalpatorgetivasa13september2006.5.15b204310cb5c03d5680005279.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalpatorgetivasa13september2006.5.15b204310cb5c03d5680005279.html Thu, 07 Sep 2006 15:16:55 +0200 H.M. Konungens tal vid Smedjebackens Walsverks 150-årsjubileumden 7 september 2006 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidsmedjebackenswalsverks150arsjubileumden7september2006.5.15b204310cb5c03d5680004415.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidsmedjebackenswalsverks150arsjubileumden7september2006.5.15b204310cb5c03d5680004415.html Fri, 21 Jul 2006 15:55:52 +0200 H.M. Konungens välkomsttal vid middagen i samband med statsbesöket i Kina den 21 juli 2006 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungensvalkomsttalvidmiddagenisambandmedstatsbesoketikinaden21juli2006.5.1a2467a10ad032dc26800017389.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungensvalkomsttalvidmiddagenisambandmedstatsbesoketikinaden21juli2006.5.1a2467a10ad032dc26800017389.html Fri, 21 Jul 2006 14:45:11 +0200 H.M. Konungens tal vid ankomsten av Götheborg till Zhou Tou Zi, 21 juli 2006 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidankomstenavgotheborgtillzhoutouzi21juli2006.5.1a2467a10ad032dc26800017381.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidankomstenavgotheborgtillzhoutouzi21juli2006.5.1a2467a10ad032dc26800017381.html Tue, 18 Jul 2006 17:36:21 +0200 H.M. Konungens tal vid ankomsten med Ostindienfararen Götheborg till Nanshaden, 18 juli 2006 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidankomstenmedostindienfararengotheborgtillnanshaden18juli2006.5.1a2467a10ad032dc26800017145.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidankomstenmedostindienfararengotheborgtillnanshaden18juli2006.5.1a2467a10ad032dc26800017145.html Tue, 06 Jun 2006 14:44:24 +0200 H.M. Konungens tal i Malmö den 6 juni 2006 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalimalmoden6juni2006.5.1a2467a10ad032dc26800012249.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalimalmoden6juni2006.5.1a2467a10ad032dc26800012249.html Mon, 05 Jun 2006 12:28:41 +0200 H.M. Konungens tal vid firandet av ”Järnvägen 150 år”, 5 juni 2006 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidfirandetavjarnvagen150ar5juni2006.5.1a2467a10ad032dc26800012166.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidfirandetavjarnvagen150ar5juni2006.5.1a2467a10ad032dc26800012166.html Wed, 31 May 2006 09:34:17 +0200 H.M. Konungens tal vid statsbesök i Turkiet, 30 maj 2006 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidstatsbesokiturkiet30maj2006.5.1a2467a10ad032dc26800011487.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidstatsbesokiturkiet30maj2006.5.1a2467a10ad032dc26800011487.html Tue, 23 May 2006 15:06:08 +0200 H.M. Konungens tal vid IVL 40 år https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidivl40ar.5.1a2467a10ad032dc26800011061.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidivl40ar.5.1a2467a10ad032dc26800011061.html Mon, 15 May 2006 14:51:42 +0200 H.M. Konungens tal vid inledningen av Stenhammardagen https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidinledningenavstenhammardagen.5.1a2467a10ad032dc2680009830.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidinledningenavstenhammardagen.5.1a2467a10ad032dc2680009830.html Fri, 05 May 2006 16:32:52 +0200 H.M. Konungens tal vid invigningen av utställningen ”Georg Haupt – Gustav IIIs hovschatullmakare”, 5 maj 2007 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidinvigningenavutstallningengeorghauptgustaviiishovschatullmakare5maj2007.5.1a2467a10ad032dc2680008443.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidinvigningenavutstallningengeorghauptgustaviiishovschatullmakare5maj2007.5.1a2467a10ad032dc2680008443.html Wed, 03 May 2006 11:55:08 +0200 H.K.H. Kronprinsessans tal till H.M. Konungen vid galabanketten på H.M. Konungens 60-årsdag, söndagen den 30 april 2006 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstaltillhmkonungenvidgalabankettenpahmkonungens60arsdagsondagenden30april2006.5.1a2467a10ad032dc2680007527.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstaltillhmkonungenvidgalabankettenpahmkonungens60arsdagsondagenden30april2006.5.1a2467a10ad032dc2680007527.html Wed, 03 May 2006 09:55:39 +0200 H.M. Konungens tal vid 60-årsdagens galabankett, 30 april 2006 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvid60arsdagensgalabankett30april2006.5.1a2467a10ad032dc2680007511.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvid60arsdagensgalabankett30april2006.5.1a2467a10ad032dc2680007511.html Wed, 03 May 2006 09:55:32 +0200 H.M. Konungens tal vid Riksdagens lunch i Stockholms Stadshus i samband med 60-årsfirandet https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidriksdagenslunchistockholmsstadshusisambandmed60arsfirandet.5.1a2467a10ad032dc2680007503.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidriksdagenslunchistockholmsstadshusisambandmed60arsfirandet.5.1a2467a10ad032dc2680007503.html Fri, 28 Apr 2006 18:15:06 +0200 H.M. Konungens tal vid avslutningen av seminariet i Bernadottebiblioteket i samband med 60-årsfirandet, 28 april 2006 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidavslutningenavseminarietibernadottebiblioteketisambandmed60arsfirandet28april2006.5.1a2467a10ad032dc2680001934.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidavslutningenavseminarietibernadottebiblioteketisambandmed60arsfirandet28april2006.5.1a2467a10ad032dc2680001934.html Fri, 28 Apr 2006 18:14:31 +0200 H.M. Konungens tal vid inledningen av seminariet i Bernadottebiblioteket i samband med 60-årsfirandet, 28 april 2006 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidinledningenavseminarietibernadottebiblioteketisambandmed60arsfirandet28april2006.5.1a2467a10ad032dc2680001911.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidinledningenavseminarietibernadottebiblioteketisambandmed60arsfirandet28april2006.5.1a2467a10ad032dc2680001911.html Wed, 05 Apr 2006 15:23:11 +0200 H.M. Konungens tal vid inledningen av seminariet om Värdebaserat ledarskap i Bernadottebiblioteket, 5 april 2006 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidinledningenavseminarietomvardebaseratledarskapibernadottebiblioteket5april2006.5.1768b0a10a11dc6ebe80002334.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidinledningenavseminarietomvardebaseratledarskapibernadottebiblioteket5april2006.5.1768b0a10a11dc6ebe80002334.html Mon, 03 Apr 2006 16:05:31 +0200 H.M. Konungens tal vid besök hos Norra Järva Scoutkår https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidbesokhosnorrajarvascoutkar.5.1768b0a10a11dc6ebe80002199.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidbesokhosnorrajarvascoutkar.5.1768b0a10a11dc6ebe80002199.html Mon, 03 Apr 2006 15:50:49 +0200 H.M. Konungens tal vid invigningen av SM på skidor https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidinvigningenavsmpaskidor.5.1768b0a10a11dc6ebe80002191.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidinvigningenavsmpaskidor.5.1768b0a10a11dc6ebe80002191.html Fri, 31 Mar 2006 09:39:50 +0200 H.M. Konungens tal vid middag med Baden Powell Fellows, i München https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidmiddagmedbadenpowellfellowsimunchen.5.1768b0a10a11dc6ebe80002207.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidmiddagmedbadenpowellfellowsimunchen.5.1768b0a10a11dc6ebe80002207.html Tue, 21 Mar 2006 20:51:06 +0100 H.M. Konungens tal vid galamiddagen för Botswanas president https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidgalamiddagenforbotswanaspresident.5.1768b0a10a11dc6ebe8000168.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidgalamiddagenforbotswanaspresident.5.1768b0a10a11dc6ebe8000168.html Fri, 03 Feb 2006 07:14:08 +0100 H.M. Drottningens tal vid Demenskonferens, 2 februari 2006 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalviddemenskonferens2februari2006.5.124d504108b48b219780002523.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/tal/hmdtal/hmdrottningenstalviddemenskonferens2februari2006.5.124d504108b48b219780002523.html Sun, 25 Dec 2005 11:58:05 +0100 H.M. Konungens jultal 2005 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungensjultal2005.5.396c71081f063f5d8000832.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungensjultal2005.5.396c71081f063f5d8000832.html Sun, 04 Dec 2005 13:56:34 +0100 H.M. Konungen tal vid invigningen av Livgardets nyrenoverade stallar https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungentalvidinvigningenavlivgardetsnyrenoveradestallar.5.396c7107359daaf480007151.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungentalvidinvigningenavlivgardetsnyrenoveradestallar.5.396c7107359daaf480007151.html Thu, 10 Nov 2005 20:23:40 +0100 H.M. Konungens tacktal i Adelaide vid delstatsregeringens middag https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstacktaliadelaideviddelstatsregeringensmiddag.5.396c7107359daaf480006558.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstacktaliadelaideviddelstatsregeringensmiddag.5.396c7107359daaf480006558.html Tue, 08 Nov 2005 21:37:33 +0100 H.M. Konungens tacktal vid guvernörens middag i Sydney, Australien https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstacktalvidguvernorensmiddagisydneyaustralien.5.396c7107359daaf480006634.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstacktalvidguvernorensmiddagisydneyaustralien.5.396c7107359daaf480006634.html Tue, 08 Nov 2005 21:25:22 +0100 H.M. Konungens tal vid inrättandet av ett nytt kansli för World Scout Foundation i Australien https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidinrattandetavettnyttkansliforworldscoutfoundationiaustralien.5.396c7107359daaf480006579.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidinrattandetavettnyttkansliforworldscoutfoundationiaustralien.5.396c7107359daaf480006579.html Mon, 07 Nov 2005 21:44:23 +0100 H.M. Konungens tal vid generalguvernörens middag, Canberra https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidgeneralguvernorensmiddagcanberra.5.396c7107359daaf480006650.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidgeneralguvernorensmiddagcanberra.5.396c7107359daaf480006650.html Wed, 02 Nov 2005 18:26:46 +0100 H.M. Konungens tal vid invigningen av utställningen "Brödrafolkens väl" i Rikssalen https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidinvigningenavutstallningenbrodrafolkensvalirikssalen.5.396c7107359daaf480005624.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidinvigningenavutstallningenbrodrafolkensvalirikssalen.5.396c7107359daaf480005624.html Fri, 14 Oct 2005 18:23:14 +0200 H.M. Konungens tal vid World Scout Foundations seminarium på Ovesholms slott https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidworldscoutfoundationsseminariumpaovesholmsslott.5.396c7107359daaf480005614.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidworldscoutfoundationsseminariumpaovesholmsslott.5.396c7107359daaf480005614.html Thu, 06 Oct 2005 14:20:17 +0200 H.M. Konungen inleder Världsnaturfonden WWFs möte –Nationalstadsparken 10 år https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungeninledervarldsnaturfondenwwfsmotenationalstadsparken10ar.5.396c7107359daaf480005604.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungeninledervarldsnaturfondenwwfsmotenationalstadsparken10ar.5.396c7107359daaf480005604.html Thu, 06 Oct 2005 14:12:29 +0200 H.M. Konungen tal vid invigning av en anläggning för CTMP-massa i Utansjö https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungentalvidinvigningavenanlaggningforctmpmassaiutansjo.5.396c7107359daaf480004835.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungentalvidinvigningavenanlaggningforctmpmassaiutansjo.5.396c7107359daaf480004835.html Thu, 22 Sep 2005 17:04:01 +0200 H.K.H. Prins Carl Philips tal vid invigningen av era05 i Göteborg https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinscarlphilip/tal/prinscarlphiliptal/hkhprinscarlphilipstalvidinvigningenavera05igoteborg.5.19fe5e61065eb9aeea800027442.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinscarlphilip/tal/prinscarlphiliptal/hkhprinscarlphilipstalvidinvigningenavera05igoteborg.5.19fe5e61065eb9aeea800027442.html Thu, 15 Sep 2005 13:18:28 +0200 H.M. Konungens tal vid galamiddag på Kungliga slottet https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidgalamiddagpakungligaslottet.5.a93995105ee8492da80002150.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidgalamiddagpakungligaslottet.5.a93995105ee8492da80002150.html Thu, 15 Sep 2005 13:04:20 +0200 H.M. Konungens tal vid riksmötets öppnande https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidriksmotetsoppnande.5.a93995105ee8492da80002117.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidriksmotetsoppnande.5.a93995105ee8492da80002117.html Thu, 08 Sep 2005 13:10:10 +0200 H.M. Konungens tal vid lunch i Klässbol https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidlunchiklassbol.5.19fe5e61065eb9aeea80001432.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidlunchiklassbol.5.19fe5e61065eb9aeea80001432.html Wed, 07 Sep 2005 15:09:48 +0200 H.M. Konungens tal vid besök i Värmdö kommun https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidbesokivarmdokommun.5.a93995105ee8492da80001397.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidbesokivarmdokommun.5.a93995105ee8492da80001397.html Sun, 04 Sep 2005 20:10:37 +0200 H.M. Konungens tal vid galamiddag för det norska Kungaparet på Kungliga slottet https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidgalamiddagfordetnorskakungaparetpakungligaslottet.5.a93995105ee8492da80001201.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidgalamiddagfordetnorskakungaparetpakungligaslottet.5.a93995105ee8492da80001201.html Mon, 01 Aug 2005 10:16:10 +0200 H.M. Konungens tal vid Tällberg Forum 2005 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidtallbergforum2005.5.39b99d1050f476a6480003231.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidtallbergforum2005.5.39b99d1050f476a6480003231.html Fri, 10 Jun 2005 14:49:10 +0200 H.M. Konungens tal vid invigningen av nya Svinesundsbron https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidinvigningenavnyasvinesundsbron.5.1dd8664104bee0ce6e8000950.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidinvigningenavnyasvinesundsbron.5.1dd8664104bee0ce6e8000950.html Mon, 06 Jun 2005 12:35:41 +0200 H.M. Konungens tal i Mariefred den 6 juni 2005 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalimariefredden6juni2005.5.1dd8664104bee0ce6e8000936.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalimariefredden6juni2005.5.1dd8664104bee0ce6e8000936.html Thu, 26 May 2005 18:05:34 +0200 H.M. Konungens tal vid invigningen av utställningen "Astrid, Prinsessa i Sverige - Drottning i Belgien", Kungliga slottet https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidinvigningenavutstallningenastridprinsessaisverigedrottningibelgienkungligaslottet.5.1dd8664104bee0ce6e8000924.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidinvigningenavutstallningenastridprinsessaisverigedrottningibelgienkungligaslottet.5.1dd8664104bee0ce6e8000924.html Tue, 26 Apr 2005 14:06:28 +0200 H.M. Konungens tal vid invigning av monumentet över de finländska krigsbarnen i Haparanda https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidinvigningavmonumentetoverdefinlandskakrigsbarnenihaparanda.5.19ae4931022afdcff3800017999.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidinvigningavmonumentetoverdefinlandskakrigsbarnenihaparanda.5.19ae4931022afdcff3800017999.html Fri, 22 Apr 2005 23:01:15 +0200 H.M. Konungens tal vid World Scout Foundation/Baden Powell Fellows galamiddag i Rom https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidworldscoutfoundationbadenpowellfellowsgalamiddagirom.5.19ae4931022afdcff3800017988.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidworldscoutfoundationbadenpowellfellowsgalamiddagirom.5.19ae4931022afdcff3800017988.html Thu, 14 Apr 2005 13:49:00 +0200 H.M. Konungens tal vid galamiddagen för Lettlands president Fru Vaira Vike-Freiberga på Kungliga slottet https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidgalamiddagenforlettlandspresidentfruvairavikefreibergapakungligaslottet.5.19ae4931022afdcff3800011080.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidgalamiddagenforlettlandspresidentfruvairavikefreibergapakungligaslottet.5.19ae4931022afdcff3800011080.html Mon, 17 Jan 2005 13:57:04 +0100 H.M. Konungens tal vid Folk och Försvars rikskonferens i Sälen https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidfolkochforsvarsrikskonferensisalen.5.7c4768101a4e8883780001480.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidfolkochforsvarsrikskonferensisalen.5.7c4768101a4e8883780001480.html Mon, 10 Jan 2005 14:00:42 +0100 H.M. Konungens tal vid ceremoni i Stockholms stadshus över avlidna och saknade i katastrofen i Sydostasien https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidceremoniistockholmsstadshusoveravlidnaochsaknadeikatastrofenisydostasien.5.7c4768101a4e8883780001490.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20052009/hmkonungenstalvidceremoniistockholmsstadshusoveravlidnaochsaknadeikatastrofenisydostasien.5.7c4768101a4e8883780001490.html Fri, 24 Dec 2004 14:05:36 +0100 H.M. Konungens jultal 2004 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20002004/hmkonungensjultal2004.5.7c4768101a4e8883780001500.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20002004/hmkonungensjultal2004.5.7c4768101a4e8883780001500.html Tue, 07 Dec 2004 15:06:44 +0100 H.M. Konungens tal vid konsert i Rikssalen med anledning av Kungliga slottets 250-årsjubileum, 7 december 2004 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20002004/hmkonungenstalvidkonsertirikssalenmedanledningavkungligaslottets250arsjubileum7december2004.5.7c4768101a4e8883780001562.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20002004/hmkonungenstalvidkonsertirikssalenmedanledningavkungligaslottets250arsjubileum7december2004.5.7c4768101a4e8883780001562.html Mon, 06 Dec 2004 15:11:58 +0100 H.M. Konungens tal på Kungliga slottet vid mottagning för urbefolkningsdelegation https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20002004/hmkonungenstalpakungligaslottetvidmottagningforurbefolkningsdelegation.5.7c4768101a4e8883780001572.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20002004/hmkonungenstalpakungligaslottetvidmottagningforurbefolkningsdelegation.5.7c4768101a4e8883780001572.html Tue, 14 Sep 2004 15:14:24 +0200 H.M. Konungens tal vid riksmötets öppnande https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20002004/hmkonungenstalvidriksmotetsoppnande.5.7c4768101a4e8883780001582.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20002004/hmkonungenstalvidriksmotetsoppnande.5.7c4768101a4e8883780001582.html Tue, 07 Sep 2004 15:18:29 +0200 H.M. Konungens svarstal vid President Ólafur Ragnar Grímssons middag https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20002004/hmkonungenssvarstalvidpresidentolafurragnargrimssonsmiddag.5.7c4768101a4e8883780001592.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20002004/hmkonungenssvarstalvidpresidentolafurragnargrimssonsmiddag.5.7c4768101a4e8883780001592.html Wed, 01 Sep 2004 15:22:01 +0200 H.M. Konungens tal vid kommunbesök i Sollentuna https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20002004/hmkonungenstalvidkommunbesokisollentuna.5.7c4768101a4e8883780001602.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20002004/hmkonungenstalvidkommunbesokisollentuna.5.7c4768101a4e8883780001602.html Sun, 06 Jun 2004 14:19:41 +0200 H.M. Konungens tal i Vilhelmina den 6 juni 2004 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20002004/hmkonungenstalivilhelminaden6juni2004.5.3430a77a12f2c72bd3380008224.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20002004/hmkonungenstalivilhelminaden6juni2004.5.3430a77a12f2c72bd3380008224.html Sun, 02 May 2004 13:22:28 +0200 H.M. Konungens tal i Kolmården https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20002004/hmkonungenstalikolmarden.5.7c4768101a4e8883780001437.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20002004/hmkonungenstalikolmarden.5.7c4768101a4e8883780001437.html Sat, 06 Mar 2004 09:29:17 +0100 H.M. Konungens tal i Mora vid Vasalopppet https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20002004/hmkonungenstalimoravidvasalopppet.5.7c4768101a4e8883780001447.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20002004/hmkonungenstalimoravidvasalopppet.5.7c4768101a4e8883780001447.html Sat, 07 Feb 2004 13:51:01 +0100 H.M. Konungens tal vid statsbanketten i Brunei Darussalam https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20002004/hmkonungenstalvidstatsbankettenibruneidarussalam.5.7c4768101a4e8883780001457.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20002004/hmkonungenstalvidstatsbankettenibruneidarussalam.5.7c4768101a4e8883780001457.html Mon, 02 Feb 2004 13:48:45 +0100 H.M. Konungens tal vid statsbanketten i Hanoi https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20002004/hmkonungenstalvidstatsbankettenihanoi.5.7c4768101a4e8883780001470.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20002004/hmkonungenstalvidstatsbankettenihanoi.5.7c4768101a4e8883780001470.html Wed, 24 Dec 2003 16:06:45 +0100 H.M. Konungens jultal 2003 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20002004/hmkonungensjultal2003.5.19ae493103f9816b7080002068.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20002004/hmkonungensjultal2003.5.19ae493103f9816b7080002068.html Tue, 07 Oct 2003 16:09:42 +0200 H.M. Konungens tal vid galamiddag för H.M Konung Abdullah II bin al Hussein och Drottning Rania av Jordanien på Drottningholms slott https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20002004/hmkonungenstalvidgalamiddagforhmkonungabdullahiibinalhusseinochdrottningraniaavjordanienpadrottningholmsslott.5.19ae493103f9816b7080002081.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20002004/hmkonungenstalvidgalamiddagforhmkonungabdullahiibinalhusseinochdrottningraniaavjordanienpadrottningholmsslott.5.19ae493103f9816b7080002081.html Tue, 16 Sep 2003 16:11:53 +0200 H.M. Konungens tal vid riksmötets öppnande https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20002004/hmkonungenstalvidriksmotetsoppnande.5.19ae493103f9816b7080002089.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20002004/hmkonungenstalvidriksmotetsoppnande.5.19ae493103f9816b7080002089.html Tue, 26 Aug 2003 16:26:46 +0200 H.M. Konungens tal vid Presidentens galamiddag på slottet i Helsingfors https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20002004/hmkonungenstalvidpresidentensgalamiddagpaslottetihelsingfors.5.19ae493103f9816b7080002401.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20002004/hmkonungenstalvidpresidentensgalamiddagpaslottetihelsingfors.5.19ae493103f9816b7080002401.html Fri, 06 Jun 2003 16:18:26 +0200 H.M. Konungens tal i Göteborg den 6 juni 2003 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20002004/hmkonungenstaligoteborgden6juni2003.5.19ae493103f9816b7080002105.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20002004/hmkonungenstaligoteborgden6juni2003.5.19ae493103f9816b7080002105.html Sun, 01 Jun 2003 16:22:56 +0200 H.M. Konungens tal vid invigningen av Sancta Birgitta Klostermuseum i Vadstena https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20002004/hmkonungenstalvidinvigningenavsanctabirgittaklostermuseumivadstena.5.19ae493103f9816b7080002121.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20002004/hmkonungenstalvidinvigningenavsanctabirgittaklostermuseumivadstena.5.19ae493103f9816b7080002121.html Tue, 08 Apr 2003 16:24:53 +0200 H.M. Konungens tal vid statsbanketten i Bukarest https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20002004/hmkonungenstalvidstatsbankettenibukarest.5.19ae493103f9816b7080002129.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20002004/hmkonungenstalvidstatsbankettenibukarest.5.19ae493103f9816b7080002129.html Thu, 20 Mar 2003 16:27:18 +0100 H.M. Konungens tal vid Vitterhetsakademiens jubileumsbankett https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20002004/hmkonungenstalvidvitterhetsakademiensjubileumsbankett.5.19ae493103f9816b7080002137.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20002004/hmkonungenstalvidvitterhetsakademiensjubileumsbankett.5.19ae493103f9816b7080002137.html Tue, 25 Feb 2003 16:29:29 +0100 H.M. Konungens tal vid statsbesöket i Thailand https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20002004/hmkonungenstalvidstatsbesoketithailand.5.19ae493103f9816b7080002145.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20002004/hmkonungenstalvidstatsbesoketithailand.5.19ae493103f9816b7080002145.html Tue, 24 Dec 2002 16:32:45 +0100 H.M. Konungens jultal 2002 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20002004/hmkonungensjultal2002.5.19ae493103f9816b7080002153.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20002004/hmkonungensjultal2002.5.19ae493103f9816b7080002153.html Tue, 05 Nov 2002 08:22:01 +0100 H.M. Konungens tal till president Vicente Fox vid den officiella välkomstceremonin i Nationalpalatset i Mexiko City https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20002004/hmkonungenstaltillpresidentvicentefoxviddenofficiellavalkomstceremonininationalpalatsetimexikocity.5.19ae493103f9816b7080002177.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20002004/hmkonungenstaltillpresidentvicentefoxviddenofficiellavalkomstceremonininationalpalatsetimexikocity.5.19ae493103f9816b7080002177.html Tue, 05 Nov 2002 08:11:10 +0100 H.M. Konungens tal i samband med statsbankett i National­palatset i Mexiko City https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20002004/hmkonungenstalisambandmedstatsbankettinationalpalatsetimexikocity.5.19ae493103f9816b7080002169.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20002004/hmkonungenstalisambandmedstatsbankettinationalpalatsetimexikocity.5.19ae493103f9816b7080002169.html Tue, 01 Oct 2002 08:26:20 +0200 H.M. Konungens tal vid riksmötets öppnande https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20002004/hmkonungenstalvidriksmotetsoppnande.5.19ae493103f9816b7080002194.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20002004/hmkonungenstalvidriksmotetsoppnande.5.19ae493103f9816b7080002194.html Wed, 04 Sep 2002 08:29:56 +0200 H.M. Konungens tal vid kommunbesök i Tyresö https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20002004/hmkonungenstalvidkommunbesokityreso.5.19ae493103f9816b7080002211.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20002004/hmkonungenstalvidkommunbesokityreso.5.19ae493103f9816b7080002211.html Thu, 06 Jun 2002 08:32:01 +0200 H.M. Konungens tal i Stockholm den 6 juni 2002 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20002004/hmkonungenstalistockholmden6juni2002.5.19ae493103f9816b7080002228.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20002004/hmkonungenstalistockholmden6juni2002.5.19ae493103f9816b7080002228.html Mon, 24 Dec 2001 08:38:05 +0100 H.M. Konungens jultal 2001 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20002004/hmkonungensjultal2001.5.19ae493103f9816b7080002245.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20002004/hmkonungensjultal2001.5.19ae493103f9816b7080002245.html Mon, 08 Oct 2001 11:05:39 +0200 H.M. Konungens tal vid president Putins statsbankett i Ryssland https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20002004/hmkonungenstalvidpresidentputinsstatsbankettiryssland.5.19ae493103f9816b7080002805.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20002004/hmkonungenstalvidpresidentputinsstatsbankettiryssland.5.19ae493103f9816b7080002805.html Tue, 18 Sep 2001 11:04:00 +0200 H.M. Konungens tal vid riksmötets öppnande https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20002004/hmkonungenstalvidriksmotetsoppnande.5.19ae493103f9816b7080002797.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20002004/hmkonungenstalvidriksmotetsoppnande.5.19ae493103f9816b7080002797.html Wed, 06 Jun 2001 11:02:24 +0200 H.M. Konungens tal i Skövde den 6 juni 2001 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20002004/hmkonungenstaliskovdeden6juni2001.5.19ae493103f9816b7080002789.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20002004/hmkonungenstaliskovdeden6juni2001.5.19ae493103f9816b7080002789.html Mon, 25 Dec 2000 11:00:57 +0100 H.M. Konungens jultal 2000 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20002004/hmkonungensjultal2000.5.19ae493103f9816b7080002781.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20002004/hmkonungensjultal2000.5.19ae493103f9816b7080002781.html Thu, 09 Nov 2000 10:58:24 +0100 H.M. Konungens tal vid President Stoyanovs middag i Bulgarien https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20002004/hmkonungenstalvidpresidentstoyanovsmiddagibulgarien.5.19ae493103f9816b7080002773.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20002004/hmkonungenstalvidpresidentstoyanovsmiddagibulgarien.5.19ae493103f9816b7080002773.html Tue, 19 Sep 2000 10:56:41 +0200 H.M. Konungens tal vid riksmötets öppnande https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20002004/hmkonungenstalvidriksmotetsoppnande.5.19ae493103f9816b7080002765.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20002004/hmkonungenstalvidriksmotetsoppnande.5.19ae493103f9816b7080002765.html Sat, 01 Jul 2000 10:54:36 +0200 H.M. Konungens tal vid invigningen av Öresundsbron https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20002004/hmkonungenstalvidinvigningenavoresundsbron.5.19ae493103f9816b7080002757.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20002004/hmkonungenstalvidinvigningenavoresundsbron.5.19ae493103f9816b7080002757.html Tue, 06 Jun 2000 10:52:29 +0200 H.M. Konungens tal i Visby den 6 juni 2000 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20002004/hmkonungenstalivisbyden6juni2000.5.19ae493103f9816b7080002568.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20002004/hmkonungenstalivisbyden6juni2000.5.19ae493103f9816b7080002568.html Mon, 29 May 2000 09:37:09 +0200 H.M. Konungens tal vid galamiddag för Deras Majestäter Kejsar Akihito och Kejsarinnan Michiko av Japan https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20002004/hmkonungenstalvidgalamiddagforderasmajestaterkejsarakihitoochkejsarinnanmichikoavjapan.5.19ae493103f9816b7080002560.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20002004/hmkonungenstalvidgalamiddagforderasmajestaterkejsarakihitoochkejsarinnanmichikoavjapan.5.19ae493103f9816b7080002560.html Tue, 02 May 2000 09:35:10 +0200 H.M. Konungens tal vid galamiddag för Finlands President Tarja Halonen https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20002004/hmkonungenstalvidgalamiddagforfinlandspresidenttarjahalonen.5.19ae493103f9816b7080002552.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20002004/hmkonungenstalvidgalamiddagforfinlandspresidenttarjahalonen.5.19ae493103f9816b7080002552.html Mon, 10 Apr 2000 09:30:25 +0200 H.M. Konungens tal vid galamiddag för Frankrikes President https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20002004/hmkonungenstalvidgalamiddagforfrankrikespresident.5.19ae493103f9816b7080002544.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal20002004/hmkonungenstalvidgalamiddagforfrankrikespresident.5.19ae493103f9816b7080002544.html Fri, 31 Dec 1999 09:27:33 +0100 H.M. Konungens tal till svenska folket nyårsafton 1999 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal19951999/hmkonungenstaltillsvenskafolketnyarsafton1999.5.19ae493103f9816b7080002527.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal19951999/hmkonungenstaltillsvenskafolketnyarsafton1999.5.19ae493103f9816b7080002527.html Sat, 25 Dec 1999 09:24:48 +0100 H.M. Konungens jultal 1999 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal19951999/hmkonungensjultal1999.5.19ae493103f9816b7080002510.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal19951999/hmkonungensjultal1999.5.19ae493103f9816b7080002510.html Tue, 05 Oct 1999 09:22:22 +0200 H.M. Konungens tal vid galamiddagen för Sloveniens President Milan Kucan https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal19951999/hmkonungenstalvidgalamiddagenforslovenienspresidentmilankucan.5.19ae493103f9816b7080002493.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal19951999/hmkonungenstalvidgalamiddagenforslovenienspresidentmilankucan.5.19ae493103f9816b7080002493.html Tue, 14 Sep 1999 09:19:31 +0200 H.M. Konungens tal vid riksmötets öppnande https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal19951999/hmkonungenstalvidriksmotetsoppnande.5.19ae493103f9816b7080002485.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal19951999/hmkonungenstalvidriksmotetsoppnande.5.19ae493103f9816b7080002485.html Sun, 06 Jun 1999 09:16:51 +0200 H.M. Konungens tal i Karlstad den 6 juni 1999 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal19951999/hmkonungenstalikarlstadden6juni1999.5.19ae493103f9816b7080002477.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal19951999/hmkonungenstalikarlstadden6juni1999.5.19ae493103f9816b7080002477.html Tue, 23 Mar 1999 09:15:09 +0100 H.M. Konungens tal vid galamiddagen för Ukrainas President Leonid Kutjma https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal19951999/hmkonungenstalvidgalamiddagenforukrainaspresidentleonidkutjma.5.19ae493103f9816b7080002460.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal19951999/hmkonungenstalvidgalamiddagenforukrainaspresidentleonidkutjma.5.19ae493103f9816b7080002460.html Wed, 17 Mar 1999 09:13:33 +0100 H.M. Konungens tal vid galamiddagen för Sydafrikas President Nelson Mandela och fru Graça Machel https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal19951999/hmkonungenstalvidgalamiddagenforsydafrikaspresidentnelsonmandelaochfrugracamachel.5.19ae493103f9816b7080002443.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal19951999/hmkonungenstalvidgalamiddagenforsydafrikaspresidentnelsonmandelaochfrugracamachel.5.19ae493103f9816b7080002443.html Fri, 25 Dec 1998 09:11:41 +0100 H.M. Konungens jultal 1998 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal19951999/hmkonungensjultal1998.5.19ae493103f9816b7080002426.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal19951999/hmkonungensjultal1998.5.19ae493103f9816b7080002426.html Wed, 09 Dec 1998 09:09:06 +0100 H.M. Konungens tal vid invigningen av satellitkonferens om brottsförebyggande arbete https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal19951999/hmkonungenstalvidinvigningenavsatellitkonferensombrottsforebyggandearbete.5.19ae493103f9816b7080002418.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal19951999/hmkonungenstalvidinvigningenavsatellitkonferensombrottsforebyggandearbete.5.19ae493103f9816b7080002418.html Tue, 24 Nov 1998 09:07:13 +0100 H.M. Konungens tal vid bankett för Islands President https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal19951999/hmkonungenstalvidbankettforislandspresident.5.19ae493103f9816b7080002410.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal19951999/hmkonungenstalvidbankettforislandspresident.5.19ae493103f9816b7080002410.html Tue, 06 Oct 1998 09:04:37 +0200 H.M. Konungens tal vid riksmötets öppnande https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal19951999/hmkonungenstalvidriksmotetsoppnande.5.19ae493103f9816b7080002393.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal19951999/hmkonungenstalvidriksmotetsoppnande.5.19ae493103f9816b7080002393.html Tue, 15 Sep 1998 09:01:06 +0200 H.M. Konungens tal på Kungliga slottet med anledning av Konungens 25-årsjubileum som monark https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal19951999/hmkonungenstalpakungligaslottetmedanledningavkonungens25arsjubileumsommonark.5.19ae493103f9816b7080002376.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal19951999/hmkonungenstalpakungligaslottetmedanledningavkonungens25arsjubileumsommonark.5.19ae493103f9816b7080002376.html Sat, 06 Jun 1998 08:58:44 +0200 H.M. Konungens tal på Skansen den 6 juni 1998 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal19951999/hmkonungenstalpaskansenden6juni1998.5.19ae493103f9816b7080002355.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal19951999/hmkonungenstalpaskansenden6juni1998.5.19ae493103f9816b7080002355.html Tue, 26 May 1998 08:55:50 +0200 H.M. Konungens tal vid galamiddagen för Argentinas president Menem https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal19951999/hmkonungenstalvidgalamiddagenforargentinaspresidentmenem.5.19ae493103f9816b7080002338.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal19951999/hmkonungenstalvidgalamiddagenforargentinaspresidentmenem.5.19ae493103f9816b7080002338.html Tue, 19 May 1998 08:45:55 +0200 H.M. Konungens tal vid invigningen av utställningen "Karl XIV Johan - en europeisk karriär" på Kungliga slottet https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal19951999/hmkonungenstalvidinvigningenavutstallningenkarlxivjohaneneuropeiskkarriarpakungligaslottet.5.19ae493103f9816b7080002287.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal19951999/hmkonungenstalvidinvigningenavutstallningenkarlxivjohaneneuropeiskkarriarpakungligaslottet.5.19ae493103f9816b7080002287.html Tue, 05 May 1998 08:44:17 +0200 H.M. Konungens tal vid galamiddagen för Italiens president https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal19951999/hmkonungenstalvidgalamiddagenforitalienspresident.5.19ae493103f9816b7080002278.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal19951999/hmkonungenstalvidgalamiddagenforitalienspresident.5.19ae493103f9816b7080002278.html Fri, 17 Apr 1998 08:42:26 +0200 H.M. Konungens tal vid invigningen av Skansens nya björnberg https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal19951999/hmkonungenstalvidinvigningenavskansensnyabjornberg.5.19ae493103f9816b7080002261.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal19951999/hmkonungenstalvidinvigningenavskansensnyabjornberg.5.19ae493103f9816b7080002261.html Sun, 18 Jan 1998 08:40:02 +0100 H.M. Konungens tal vid supé på Kungliga slottet i samband med invigningen av "Stockholm Kulturhuvudstad." https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal19951999/hmkonungenstalvidsupepakungligaslottetisambandmedinvigningenavstockholmkulturhuvudstad.5.19ae493103f9816b7080002253.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal19951999/hmkonungenstalvidsupepakungligaslottetisambandmedinvigningenavstockholmkulturhuvudstad.5.19ae493103f9816b7080002253.html Thu, 25 Dec 1997 15:24:00 +0100 H.M. Konungens jultal 1997 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmkjultal19731997/hmkonungensjultal1997.5.26b86ef916657c8f0a919002.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmkjultal19731997/hmkonungensjultal1997.5.26b86ef916657c8f0a919002.html Fri, 06 Jun 1997 20:00:00 +0200 H.M. Konungens tal i Anderstorp den 6 juni 1997 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmknationaldagstal19881997/hmkonungenstalianderstorpden6juni1997.5.533b0c18164836d0d0b26c5a.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmknationaldagstal19881997/hmkonungenstalianderstorpden6juni1997.5.533b0c18164836d0d0b26c5a.html Wed, 25 Dec 1996 15:23:00 +0100 H.M. Konungens jultal 1996 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmkjultal19731997/hmkonungensjultal1996.5.26b86ef916657c8f0a918ff9.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmkjultal19731997/hmkonungensjultal1996.5.26b86ef916657c8f0a918ff9.html Thu, 06 Jun 1996 20:00:00 +0200 H.M. Konungens tal i Lycksele den 6 juni 1996 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmknationaldagstal19881997/hmkonungenstalilyckseleden6juni1996.5.533b0c18164836d0d0b2af8c.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmknationaldagstal19881997/hmkonungenstalilyckseleden6juni1996.5.533b0c18164836d0d0b2af8c.html Mon, 25 Dec 1995 15:22:00 +0100 H.M. Konungens jultal 1995 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmkjultal19731997/hmkonungensjultal1995.5.26b86ef916657c8f0a918fef.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmkjultal19731997/hmkonungensjultal1995.5.26b86ef916657c8f0a918fef.html Fri, 14 Jul 1995 09:02:39 +0200 H.K.H. Kronprinsessans tal på myndighetsdagen, 14 juli 1995 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalpamyndighetsdagen14juli1995.5.1a33662110ba866afa8000947.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhkronprinsessanvictoria/tal/kronprinsessantal/hkhkronprinsessanstalpamyndighetsdagen14juli1995.5.1a33662110ba866afa8000947.html Tue, 06 Jun 1995 20:00:00 +0200 H.M. Konungens tal i Norrköping den 6 juni 1995 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmknationaldagstal19881997/hmkonungenstalinorrkopingden6juni1995.5.533b0c18164836d0d0b2afbf.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmknationaldagstal19881997/hmkonungenstalinorrkopingden6juni1995.5.533b0c18164836d0d0b2afbf.html Sun, 25 Dec 1994 16:32:00 +0100 H.M. Konungens jultal 1994 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmkjultal19731997/hmkonungensjultal1994.5.26b86ef916657c8f0a9190cb.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmkjultal19731997/hmkonungensjultal1994.5.26b86ef916657c8f0a9190cb.html Mon, 06 Jun 1994 20:00:00 +0200 H.M. Konungens tal i Vänersborg den 6 juni 1994 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmknationaldagstal19881997/hmkonungenstalivanersborgden6juni1994.5.533b0c18164836d0d0b2afca.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmknationaldagstal19881997/hmkonungenstalivanersborgden6juni1994.5.533b0c18164836d0d0b2afca.html Sat, 25 Dec 1993 16:30:00 +0100 H.M. Konungens jultal 1993 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmkjultal19731997/hmkonungensjultal1993.5.26b86ef916657c8f0a919098.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmkjultal19731997/hmkonungensjultal1993.5.26b86ef916657c8f0a919098.html Sun, 06 Jun 1993 20:00:00 +0200 H.M. Konungens tal i Östersund den 6 juni 1993 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmknationaldagstal19881997/hmkonungenstaliostersundden6juni1993.5.533b0c18164836d0d0b2afd5.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmknationaldagstal19881997/hmkonungenstaliostersundden6juni1993.5.533b0c18164836d0d0b2afd5.html Fri, 25 Dec 1992 16:26:00 +0100 H.M. Konungens jultal 1992 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmkjultal19731997/hmkonungensjultal1992.5.26b86ef916657c8f0a91908b.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmkjultal19731997/hmkonungensjultal1992.5.26b86ef916657c8f0a91908b.html Thu, 06 Jun 1991 20:00:00 +0200 H.M. Konungens tal i Umeå den 6 juni 1991 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmknationaldagstal19881997/hmkonungenstaliumeaden6juni1991.5.533b0c18164836d0d0b2b027.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmknationaldagstal19881997/hmkonungenstaliumeaden6juni1991.5.533b0c18164836d0d0b2b027.html Thu, 06 Jun 1991 20:00:00 +0200 H.M. Konungens tal på Skansen den 6 juni 1991 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmknationaldagstal19881997/hmkonungenstalpaskansenden6juni1991.5.533b0c18164836d0d0b2aff4.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmknationaldagstal19881997/hmkonungenstalpaskansenden6juni1991.5.533b0c18164836d0d0b2aff4.html Tue, 25 Dec 1990 15:20:00 +0100 H.M. Konungens jultal 1990 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmkjultal19731997/hmkonungensjultal1990.5.26b86ef916657c8f0a918fe5.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmkjultal19731997/hmkonungensjultal1990.5.26b86ef916657c8f0a918fe5.html Wed, 06 Jun 1990 20:00:00 +0200 H.M. Konungens tal i Västerås den 6 juni 1990 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmknationaldagstal19881997/hmkonungenstalivasterasden6juni1990.5.533b0c18164836d0d0b2b032.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmknationaldagstal19881997/hmkonungenstalivasterasden6juni1990.5.533b0c18164836d0d0b2b032.html Mon, 25 Dec 1989 15:19:00 +0100 H.M. Konungens jultal 1989 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmkjultal19731997/hmkonungensjultal1989.5.26b86ef916657c8f0a918fdc.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmkjultal19731997/hmkonungensjultal1989.5.26b86ef916657c8f0a918fdc.html Tue, 06 Jun 1989 20:00:00 +0200 H.M. Konungens tal i Malmö den 6 juni 1989 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmknationaldagstal19881997/hmkonungenstalimalmoden6juni1989.5.533b0c18164836d0d0b2b03d.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmknationaldagstal19881997/hmkonungenstalimalmoden6juni1989.5.533b0c18164836d0d0b2b03d.html Mon, 06 Jun 1988 20:00:00 +0200 H.M. Konungens tal i Skara den 6 juni 1988 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmknationaldagstal19881997/hmkonungenstaliskaraden6juni1988.5.533b0c18164836d0d0b2b05c.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmknationaldagstal19881997/hmkonungenstaliskaraden6juni1988.5.533b0c18164836d0d0b2b05c.html Fri, 25 Dec 1987 15:18:00 +0100 H.M. Konungens jultal 1987 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmkjultal19731997/hmkonungensjultal1987.5.26b86ef916657c8f0a918fd2.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmkjultal19731997/hmkonungensjultal1987.5.26b86ef916657c8f0a918fd2.html Wed, 25 Dec 1985 15:17:00 +0100 H.M. Konungens jultal 1985 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmkjultal19731997/hmkonungensjultal1985.5.26b86ef916657c8f0a918fc7.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmkjultal19731997/hmkonungensjultal1985.5.26b86ef916657c8f0a918fc7.html Sat, 25 Dec 1982 15:16:00 +0100 H.M. Konungens jultal 1982 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmkjultal19731997/hmkonungensjultal1982.5.26b86ef916657c8f0a918fbb.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmkjultal19731997/hmkonungensjultal1982.5.26b86ef916657c8f0a918fbb.html Tue, 25 Dec 1979 15:14:00 +0100 H.M. Konungens jultal 1979 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmkjultal19731997/hmkonungensjultal1979.5.26b86ef916657c8f0a918faf.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmkjultal19731997/hmkonungensjultal1979.5.26b86ef916657c8f0a918faf.html Wed, 25 Dec 1974 15:09:00 +0100 H.M. Konungens jultal 1974 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmkjultal19731997/hmkonungensjultal1974.5.26b86ef916657c8f0a918fa0.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmkjultal19731997/hmkonungensjultal1974.5.26b86ef916657c8f0a918fa0.html Tue, 25 Dec 1973 15:07:00 +0100 H.M. Konungens jultal 1973 https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmkjultal19731997/hmkonungensjultal1973.5.26b86ef916657c8f0a918f95.html https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmkjultal19731997/hmkonungensjultal1973.5.26b86ef916657c8f0a918f95.html