2009-05-25

15 stipendiater får dela på 1 250 000 kronor från Kungens 50-års fond

Vid en mottagning på Kungliga slottet den 26 maj delar Kungen ut stipendier från sin 50-års fond.

Fonden främjar forskning, teknisk utveckling och företagande som bidrar till uthålligt nyttjande av naturresurserna och bevarande av biologisk mångfald.

Fonden skapades i samband med Kungens 50 års dag på initiativ av Kungl. Vetenskapsakademien, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien och Sveriges Industriförbund (nuvarande Svenskt Näringsliv). Kungen är stiftelsens ordförande.

Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond Stipendier och bidrag 2009:
 
1. Fil dr Ulrika Alm Bergvall, Zoologiska institutionen, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm
"Dovhindens beteende och habitatsutnyttjande"  Beslut: 75 000 kronor

2. Fil dr Anders Andersson, Institutionen för Ekologi & Evolution, Uppsala Universitet, 751 23 Uppsala
"Vilken betydelse har algblomningar för bakteriefloran i Östersjön?"  Beslut: 75 000 kronor

3. Fil dr Per Bengtson, Ekologiska Institutionen, Avdelningen för mikrobiologisk ekologi, Lunds Universitet, 223 62 Lund
"Arkéer; en förbisedd organismgrupp för kol och kväveomsättning i skogsmark"  Beslut: 75 000 kronor

4. Fil dr Henrik Ernstson, Systemekologiska institutionen, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm
"Stadsnatur - det civila samhällets roll för förvaltningen av urbana ekosystem" Beslut: 75 000 kronor
 
5. Fil dr Lene Friis Möller, Institutionen för Marin Ekologi, Kristineberg, Göteborgs Universitet, 450 34 Fiskebäckskil
"Påverkan på det planktoniska ekosystemet i Skagerack av den amerikanska kammaneten Mnemiopsis leidyi" Beslut: 75 000 kronor

6. Tekn dr Carl Hägglund, Institutionen för Teknisk Fysik, Chalmers Tekniska Högskola, Fysikgränd 3, 412 96 Göteborg
"Metod att höja solcellers effektivitet och minska kostnaderna med hjälp av Nanopartikelplasmoner" Beslut: 75 000 kronor

7. Fil dr Emma Kritzberg, Ekologiska institutionen, Lunds Universitet, 223 62 Lund
"Betydelsen av läckage av organiskt material från avrinningsområdet till Östersjön" Beslut: 75 000 kronor

8. Fil dr Silke Langenheder, Institutionen för ekologi och evolution/limnologi, Uppsala Universitet, Box 573, 751 23 Uppsala
"Reglerande faktorer av bakteriediversitet i akvatiska miljöer" Beslut: 75 000 kronor

9. Fil dr Mattias Larsson, Växtskyddsbiologi, Kemisk Ekologi, SLU i Alnarp, Box 102, 230 53 Alnarp och
fil dr Glenn Svensson, Ekologiska institutionen, Lunds universitet, 223 62 Lund
"Feromoner i naturvårdens tjänst: doftbaserade metoder för att inventera sällsynta vedlevande skalbaggar" Beslut: 150 000 kronor

10. Fil dr Lisette Lenoir, Institutionen för ekologi, SLU, Box 7044, 750 07 Uppsala
"Skogsskötselåtgärders betydelse för markfauna och nedbrytning av organiskt material" Beslut: 75 000 kronor

11. Fil dr Johan Lindell, Institutionen för evolutionsbiologi, Evolutionsbiologiskt centrum, Uppsala universitet, Norbyvägen 18 D, 752 36 Uppsala
"Hur uppstår biologisk mångfald? Flugsnappare som genetisk modell för artbildning" Beslut: 75 000 kronor

12. Fil dr Heidi Paltto, Ekologiska institutionen, SLU, Box 7044, 750 07 Uppsala
"Bevarande av biologisk mångfald i gamla ekbestånd med fokus på fragmentering och beståndsstruktur Beslut: 75 000 kronor

13. Fil dr Karin Perhans, Institutionen för Ekologi, SLU, 750 07 Uppsala
"Kostnadseffektiv naturvård" Beslut: 100 000 kronor

14. Fil dr Göran Spong, Vilt, Fisk och Miljö, SLU, 901 87 Umeå
"Genetisk analys och övervakning av rovdjurspopulationer" Beslut: 75 000 kronor

15. VD Petra Wadström, Solvatten AB, Västerholmsvägen 22, 184 60 Åkersberga
"SOLVATTEN — solvärmerening och pastörisering av dricksvatten i bärbar behållare" Beslut: 100 000 kronor