| Lyssna

Ansökan Drottning Silvias Jubileumsfond

Villkor


Ansökan ska innehålla en fyllig redogörelse beträffande syftet med forskningsprojektet och plan för dess genomförande jämte handlingar i övrigt som den sökande önskar åberopa för att styrka sina kvalifikationer.

Stipendiat ska efter forskningsprojektets slutförande lämna en rapport till Stiftelsen Drottning Silvias Jubileumsfond, till exempel genom att sända in särtryck på publicerade arbeten. I publikationen ska anges att Stiftelsen Drottning Silvias Jubileumsfond givit forskningsanslag.

Ansökningsdatum


Ansökan med bilagor ska vara fonden tillhanda senast den 1 oktober.

Ansökan behandlas vid styrelsens sammanträde i december. Ansökningstiden är 1 september – 1 oktober.

Digitalt ansökningsförfarande


Stiftelsen har ett digitalt ansökningsförfarande.

Så här ansöker du

Att ansöka om bidrag


Här får du information om de olika stegen för att söka bidrag. Läs instruktionerna innan du skapar konto, loggar in och påbörjar en ansökan. Vi är tacksamma om du läser igenom dessa innan du tar kontakt med oss för eventuell hjälp med ansökningsförfarandet.

Digitalt ansökningsförfarande


Stiftelsen tar emot ansökningar en gång per år. Du söker bidrag i vårt digitala ansökningssystem. Ansökan med bilagor ska vara fonden tillhanda senast den 1 oktober. Beslut lämnas senast 30 december. Fonden önskar en kortfattad redovisning av hur beviljade medel använts.

Vem kan få bidrag?


Fonden delar årligen ut anslag som kan sökas av studerande antagna till forskarutbildning inom universitet och högskolor i landet. Varje år prioriteras ett visst forskningsområde som kungörs i samband med att inbjudan till ansökan annonseras.

Behandling av personuppgifter


Genom inlämnandet av en ansökan lämnas även samtycke till att stiftelsen får behandla personuppgifterna i ansökan i den utsträckning som krävs för hanteringen därav och i enlighet med personuppgiftslagen (PuL).

Skapa konto


Det första du ska göra är att skapa ett konto med vilket du kan logga in till det som ska bli din sida, med rubriken ”Min sida”. Det är här du hittar dina påbörjade eller inlämnade ansökningar.

När du registrerat dina uppgifter kommer ansökningssystemet att skicka ett e-postmeddelande till dig för att bekräfta att dina uppgifter är korrekta. Detta kan dröja några minuter. Klicka på länken som finns i epostmeddelandet för att verifiera ditt konto.

Ny ansökan


Välj ”Påbörja ny ansökan” och fyll i din ansökan steg för steg med den informationen du tidigare förberett. Du kan när som helst klicka på ”Avsluta (spara)” för att spara din påbörjade ansökan och logga in senare för att färdigställa den.

När du är klar klickar du på ”Lämna in”. Då hamnar din ansökan i stiftelsens inkorg och kan inte längre revideras av dig. Du kan nu gå tillbaka till din sida och påbörja en ny ansökan eller titta på de ansökningar du lämnat in.

Förbered din ansökan


Du sparar tid om du har allt material redo när du gör din ansökan. Ha följande information redo:
  • Projekttitel
  • För hur många månader söks anslag?
  • Övriga finansiärer
  • Forskningsprogram (max 5 A4-sidor)
  • CV
  • Förteckning över vetenskaplig produktion
  • Kopia på antagningsbevis (pdf)
  • Yttrande av handledare (pdf)

Att tänka på


Systemet känner inte av om du skriver in text utan registrerar bara när du växlar sida. Därför är det lämpligt att skriva din ansökan i ett dokument på din dator för att sedan logga in och klistra in din text i ansökningssystemet.

Om du har fler frågor


Har du frågor som rör din ansökans innehåll, det digitala ansökningssystemet eller problem med ansökan är du välkommen att kontakta stiftelsen.