Huvud

Föreskrifter gällande hovleverantörskap

Dessa bestämmelser gäller från och med 6 september 2012 och ska tillämpas även för tillstånd beviljade före sagda dag. Tidigare beviljade tillstånd omprövas enligt punkt 6 då fem år förflutit från den dag tillståndet beviljades.

Föreskrifter gällande hovleverantörskapPDF