Huvud

Kungl. Djurgårdens förvaltning

Kungl. Djurgårdens förvaltnings kontor vid Stora Skuggan. Foto: Kungl. Hovstaterna/Ulla-Britt de Marchi

Kungl. Djurgårdens förvaltnings kontor vid Stora Skuggan.

Kungliga Djurgårdens förvaltning (KDF) leds av en slottsfogde och har som huvuduppgift att förvalta Konungens enskilda dispositionsrätt till Djurgården och den kungliga dispositionsrätten till Haga och Ulriksdal.
 
I uppgiften ingår att värna det historiska kulturlandskapet, vårda den befintliga naturen och anpassa området till människors önskan om en stimulerande fritids- och rekreationsmiljö samt att se till framtida behov. KDF är självfinansierad. Intäkterna ska användas för att förbättra och försköna Djurgården.
 
Verksamheten är indelad i fyra ansvarsområden

  • Parkförvaltning
  • Fastighetsförvaltning
  • Naturvård
  • Evenemang

Parkavdelningen

Parkavdelningen svarar för drift och underhåll av parker, trädgårdar, vägar och belysning på Djurgården och Fjäderholmarna. Avdelningen ansvarar även för den dagliga parkdriften inom Ulriksdals slottsområde och Hagaparken.

Fastighetsavdelningen

Avdelningen förvaltar, vårdar och underhåller byggnader och anläggningar på norra och södra Djurgården samt Fjäderholmarna. De flesta byggnader är klassade som kulturhistoriskt värdefulla och underhålls så långt som möjligt med traditionella material och arbetsmetoder.

Inom beståndet finns även ett stort antal byggnader som av Riksantikvarieämbetet är klassade som statliga byggnadsminnen (SBM). Exempel på sådana är Rosendals slott, Stora Sjötullen, varvs-ön Beckholmen, Kungl. Borgen samt Stora Skuggan.
 

Naturvårdsavdelningen

Avdelningen handhar skötsel och vård av skog, träd, naturbete, våtmarker samt viltvård inom Djurgården-Haga-Ulriksdal samt Fjäderholmarna. I ett projekt med Världsnaturfonden WWF hålls boskap på delar av norra Djurgården. I naturvården ingår också begränsad skyddsjakt på rådjur och vitkindade gäss på norra och södra Djurgården.

Evenemangsavdelningen

Avdelningen handlägger förfrågningar om evenemang och andra korttidsupplåtelser på Djurgården, Fjäderholmarna samt i Haga och Ulriksdals slottsparker. Många publika evenemang äger rum inom området Haga-Ulriksdal-Djurgården, till exempel Stockholm Marathon och musikkonserter vid Sjöhistoriska Museet.

Besöksinformation Kungl. Djurgården

Söker du information om Kungliga Djurgården som besöksmål?
» Till Kungliga Djurgården