Övriga funktioner

Staberna


H.M. Konungens stab och Kungl. Maj:ts Orden verkar i nära kontakt med Kungl. Hovstaterna.

Staben under ledning av stabschefen Håkan Pettersson ska stödja Kungen och Hovstaterna i försvarsanknuten verksamhet, bland annat vid vissa ceremonier. Staben tillhör Försvarsmakten och lyder direkt under Kungen.  

Adjutanterna


Stabschefen ska även bistå Kungen med en vakthavande adjutant.

Kungen har tolv adjutanter, som tjänstgör en månad i taget. De följer alltid Kungen. Adjutanterna medverkar vid genomförandet av Kungens program.

Tolv adjutanter alternerar även i tjänsten hos Kronprinsessan Victoria. Prins Carl Philip har två adjutanter.  

Riddarordnarna


Kungl. Maj:ts Orden utövar under Kungens ledning tillsyn över de kungliga svenska riddarordnarna och biträder riksmarskalken i medaljärenden.