Ekonomi

Kungl. Hovstaternas ekonomiavdelning har fyra ansvarsområden:

  • Hovstaten
  • Slottsstaten
  • Kungl. Djurgårdens förvaltning
  • Kungafamiljen

Hovstaten och Slottsstaten får anslag från staten som, tillsammans med riksdag och regering, redovisas i statsverkspropositionen under rubriken Rikets styrelse.

Hovstaten

Anslaget till Hovstaten uppgår till 65 mnkr (år 2015).

Det ska täcka kostnaderna för Kungens representation inkl. resor, kostnaderna för Riksmarskalksämbetet med stabsavdelningar för personal och ekonomi, Informationsavdelningen, Hovmarskalksämbetet och Drottningens hovstat (som administrerar Konungens och Drottningens olika aktiviteter samt hushållet), Kronprinsessans hovstat samt Hovstallet (transporter med bil och häst samt vård av museala vagnar och selar).

Anslaget, kallat apanage, erhålls vid årets början. Revision utföres av extern revisor. Antalet tillsvidareanställda i Hovstaten, omräknat till heltidsanställda, är ca 66.

Slottsstaten

Slottsstaten består av Ståthållarämbetets slottsförvaltningar och Kungl. Husgerådskammaren (förvaltning och vård av lös inredning och konstsamlingar).

Anslaget från staten uppgår till 62,5 mnkr (år 2015), därutöver tillkommer inkomster från visningsverksamhet och försäljning på de olika slotten. Slottsstatsanslaget utbetalas månadsvis.

Ämbetenas verksamhet revideras enligt överenskommelse med regeringen av Riksrevisionen. Antalet tillsvidareanställda, omräknat i heltidstjänster är ca 142.

Kungl. Djurgårdens förvaltning

Kungl. Djurgårdens förvaltning (KDF) har intäkter i form av hyror och arrenden som täcker dess kostnader.

Denna förvaltning utgör en egen redovisningsenhet, som omsätter ca 139 mnkr och har ca 35 anställda. Enligt överenskommelse med regeringen revideras KDF av Riksrevisionen.

Kungafamiljen

Till den privata ekonomin hör bland annat Solliden på Öland, där parken och paviljongen visas för allmänheten samt Stenhammar utanför Flen, som är ett arrende från staten (enligt särskilda testamentsvillkor).

För Kungahuset gäller samma skatteregler som för övriga medborgare.